HOTĂRÂRE nr. 2.185 din 30 noiembrie 2004privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.224 din 20 decembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 16 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă punctul IV din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 34 din 16 februarie 1996, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 30 noiembrie 2004.Nr. 2.185.  +  Anexa NORME METODOLOGICEpentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare1. Operaţiunile de încasări şi plăţi între persoanele juridice se efectuează numai prin instrumente de plată fără numerar, cu excepţiile prevăzute la art. 5 alin. 2 lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 131/1996, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.2. Prin plafon zilnic maxim de plăţi, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanţă, se înţelege totalitatea plăţilor efectuate în numerar de o persoană juridică într-o singură zi, respectiv 100.000.000 lei.3. De la prevederile art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanţă sunt exceptate următoarele operaţiuni: a) depunerile de numerar făcute de persoane juridice în conturile furnizorilor de bunuri şi servicii, în baza documentelor justificative legal întocmite; b) cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizaţiei şi a cazării pe timpul deplasării, precum şi a cheltuielilor neprevăzute efectuate în acest sens de către salariaţii aflaţi în deplasare; c) cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinţe, simpozioane şi de alte asemenea acţiuni, în condiţiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.Plăţile enumerate la lit. a)-c) nu intră în plafonul zilnic maxim de plăţi.4. Plăţile în numerar către persoane juridice sunt acceptate în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon de 50.000.000 lei.Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei.Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 50.000.000 lei către furnizorii de bunuri şi servicii astfel: 50.000.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.Facturile cu valori sub 50.000.000 lei nu intră sub incidenţa acestor prevederi.Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către reţelele de magazine de tipul Cash amp;Carry, care funcţionează pe baza legislaţiei în vigoare, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.Persoanele juridice pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 100.000.000 lei către acest tip de magazine astfel: 100.000.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.Facturile cu valori sub 100.000.000 lei nu intră sub incidenţa acestor prevederi. Facturile cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul magazinelor de tipul Cash amp;Carry, care nu au fost achitate integral până la data intrării în vigoare a Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, se achită numai prin instrumente de plată fără numerar.5. Pentru facturile stornate, aferente produselor returnate, cu valori mai mari de 50.000.000 lei, respectiv 100.000.000 lei în cazul reţelelor de magazine de tipul Cash amp;Carry, restituirea sumelor aferente poate fi efectuată astfel: 50.000.000/100.000.000 lei în numerar, sumele care depăşesc aceste plafoane putând fi restituite numai prin instrumente de plată fără numerar.6. Încasările zilnice în numerar ale unui agent economic sunt neplafonate.Încasările zilnice în numerar nu pot depăşi plafonul de 50.000.000 lei de la o singură persoană juridică.7. Sumele acordate de persoanele juridice angajaţilor proprii cu titlu de avansuri pentru aprovizionări diverse vor avea regimul plăţilor către persoane juridice şi se vor încadra în limita plafonului de 100.000.000 lei, prevăzut la art. 5 alin. 2 lit. c) din ordonanţă.La data plăţii avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic maxim.8. Este interzisă acordarea unor facilităţi de preţ clienţilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.Este permisă acordarea unor disconturi şi/sau reduceri de preţ în diverse perioade ale anului sau cu ocazia lansării unor promoţii de produse, dacă aceste facilităţi vizează toţi agenţii economici, în calitate de clienţi, şi se acordă fără discriminare în ceea ce priveşte modalitatea de plată.9. Subunităţile economice ale persoanelor juridice, respectiv sucursale, filiale, agenţii, puncte de lucru, prevăzute în actul constitutiv al persoanelor juridice, care au deschis cont într-o societate comercială bancară şi casierie proprie, aplică individual prevederile art. 5 din ordonanţă.10. Asociaţiile de proprietari constituite ca entităţi cu personalitate juridică, în relaţiile cu alte persoane juridice, vor aplica prevederile ordonanţei.11. Persoanele fizice, persoanele fizice autorizate sau persoanele care exercită profesii libere, producătorii agricoli, persoane fizice, nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei.12. Plăţile efectuate cu card nu sunt considerate plăţi în numerar şi nu sunt luate în calculul plafonului zilnic maxim de plăţi.13. Operaţiunile de încasări şi plăţi în valută nu intră sub incidenţa prevederilor ordonanţei.________________