HOTĂRÂRE nr. 2.080 din 24 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.160 din 8 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 556/2001 privind reactualizarea Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 25 iunie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. Capitolul II.B "Cercetarea și inovarea în sprijinul formării noii economii bazate pe cunoștințe" din anexa nr. 1 se completează cu subcapitolul B.5 cu următorul cuprins:B.5. Cercetări, tehnici și sisteme pentru securitate și apărare - SECURITATEB.5.1. Scop– Cercetarea și dezvoltarea de noi modele, metode, sisteme, tehnologii și produse cu aplicații civile și militare, precum și cu utilizare duală, pentru aplicații în domeniile securității și apărării– Pregătirea participării cercetării științifice și dezvoltării tehnologice românești la programul de cercetare în securitate din Programul-cadru 7 de cercetare-dezvoltare al Uniunii Europene– Sprijinirea integrării României în programele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și aplicații industriale ale Uniunii Europene, NATO, Uniunii Europei Occidentale sau ale altor organizații cu rol semnificativ în securitate și apărare– Menținerea și dezvoltarea capabilităților naționale de cercetare și dezvoltare în domeniul securității și apărării și îmbunătățirea cooperării dintre unitățile de cercetare-dezvoltare și organizațiile beneficiare– Creșterea nivelului de cunoaștere și a preocupării pentru securitate atât la nivelul factorilor de decizie, cât și al cetățenilor.B.5.2. Obiective/Direcții tematice– Dezvoltarea capacității naționale de participare la «European Security Research Programme»– Susținerea participării la proiectele derulate ca urmare a angajamentelor României în cadrul UE prin memorandumul EUROPA și aranjamentul ERG (European Research Grouping)– Sprijinirea îndeplinirii obiectivelor consecutive integrării României în NATO– Realizarea de tehnologii, sisteme și tehnică de apărare și securitate interoperabile, în conformitate cu cerințele operaționale ale structurilor sistemului național de apărare și siguranță națională– Îmbunătățirea sistemelor de cunoaștere a situației la nivel local, regional și global– Sisteme și tehnologii pentru protecția împotriva terorismului de orice natură– Optimizarea securității și protecției sistemelor în rețea– Sisteme pentru asigurarea unui management eficient al situațiilor de criză și al intervențiilor în cazul dezastrelor, sisteme de detecție, prevenire și alertă– Creșterea interoperabilității și a gradului de integrare și securizare a sistemelor de comunicații și informatice– Cercetarea și experimentarea de tehnici și tehnologii și realizarea de sisteme-pilot pentru protecția frontierelor terestre, marine și aeriene– Utilizarea infrastructurii spațiale globale (comunicații, poziționare, observare) în aplicațiile pentru securitate și apărare– Dezvoltarea de metode, tehnici și sisteme pentru protecția infrastructurilor în rețea: comunicații, transport, utilități, rețele informatice (comerț electronic, bancare, GRID, administrație publică)– Creșterea competitivității cercetării și industriei naționale și a ponderii valorii adăugate în produsele realizate– Cercetări multidisciplinare și realizarea de modele, metode, sisteme, tehnologii și produse noi în vederea obținerii unor segmente de piață științifică și tehnologică pentru cercetarea și industria naționale.B.5.3. Rezultate estimate– Participarea organizațiilor naționale la programele de cercetare și dezvoltare tehnologică ale Uniunii Europene– Sisteme și echipamente portabile pentru îmbunătățirea performanțelor de detecție, localizare, poziționare, comunicație, urmărire și identificare– Sisteme integrate de securitate, fixe și mobile, pentru obiective de importanță strategică (unități industriale, aeroporturi, unități militare, rezervoare și conducte de petrol etc.)– Senzori, sisteme, echipamente și tehnici pentru detecția, identificarea și neutralizarea factorilor locali generatori de crize (substanțe periculoase, agenți chimici și biologici, mine, armament, explozivi, vehicule și dispozitive explozive improvizate)– Metode, sisteme și tehnologii pentru asigurarea securității rețelelor de management al datelor și comunicației (sisteme distribuite, GRID, data mining, rețele locale, tehnici de autentificare, criptare)– Metode, sisteme și baze de date pentru recunoaștere și supraveghere aeriană și spațială (UAV, IMINT, GNSS-Galileo, NAVSTAR, GMES)– Sisteme și echipamente pentru protecția, îmbunătățirea securității și salvarea persoanei, inclusiv mijloace de diagnostic și tratament– Sisteme evoluate pentru managementul crizelor și dezastrelor– Eficientizarea acțiunilor și măsurilor de combatere a amenințărilor la adresa securității, de combatere a crimei organizate și a traficului ilegal;– Asigurarea interoperabilității cu instituțiile euroatlantice în acțiunile comune de combatere a terorismului– Centre de excelență multidisciplinare pentru cercetare, instruire, informare și reprezentare în domeniul securității– Sisteme C3I (Comandă Control Comunicație și Informații) interoperabile NATO și cu structurile europene pentru coordonarea capacităților de securitate și apărare.B.5.4. Condiții de finanțare– Finanțarea proiectelor se va asigura din fondurile alocate în acest scop de către Ministerul Educației și Cercetării, precum și, după caz, din alte surse atrase.2. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul educației și cercetării,
  Radu Damian,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  București, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.080.  +  ANEXĂ(Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 556/2001)
  BUGETELE
  multianuale ale programelor componente ale
  Planului național pentru cercetare-dezvoltare și inovare
  -mii lei-
  Denumirea programuluiPerioada de desfășurareBuget multianual 1999-2003Buget multianual 2004-2006*Total buget 1999-2006
  A.Cercetarea și inovarea în sprijinul modernizării și relansării în economie3.243.54810.100.00013.343.548
  -Agricultură și alimentație (AGRAL)2001-2006296.2242.000.0002.296.224
  -Mediu, energie, resurse (MENER)2001-2006370.6861.900.0002.270.686
  -Amenajarea teritoriului și transporturi (AMTRANS)2001-2006203.8241.000.0001.203.824
  -Viață și sănătate (VIASAN)2001-2006169.1341.300.0001.469.134
  -Relansarea economică prin cercetare și inovare (RELANSIN)1999-20061.703.1081.950.0003.653.108
  -Stimularea aplicării invențiilor (INVENT)109.526500.000609.526
  -Calitate și standardizare (CALIST)1999-2006227.118700.000927.118
  -Consolidarea infrastructurilor calității și standardizării (INFRAS)1999-2006163.928750.000913.928
  B.Cercetarea și inovarea în sprijinul formării noii economii bazate pe cunoștințe874.2565.250.0006.124.256
  -Societatea informațională (INFOSOC)2001-2006236.9591.800.0002.036.959
  -Biotehnologii (BIOTECH)2001-2006227.2771.400.0001.627.277
  -Materiale noi, micro- și nanotehnologii (NANOMAT)2001-2006252.0451.200.0001.452.045
  -Tehnologii în domeniul aeronautic și spațial (AEROSPAȚIAL)2001-2006157.975750.000907.975
  - Cercetări privind tehnici și sisteme pentru securitate și apărare (SECURITATE)2004-2006-100.000100.000
  C.Cercetare fundamentală, de interes socio-economic și cultural (CERES)2001-2006327.8652.000.0002.327.865
  D.Cooperare și parteneriat internațional (CORINT)1999-2006300.2201.750.0002.050.220
  Total Plan national CDI1999-20064.745.88919.100.00023.845.889
  *)Prin ordin al conducătorului autorității de stat pentru cercetare-dezvoltare pot fi făcute realocări de sume între programe.
  -----------