HOTĂRÂRE nr. 2.078 din 24 noiembrie 2004privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.159 din 8 decembrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a două construcţii aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, situate în municipiul Bacău, str. Oituz nr. 29-31, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Administraţiei şi Internelor îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 24 noiembrie 2004.Nr. 2.078.  +  Anexa
           
    DATELE DE IDENTIFICARE  a construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care trec din domeniul public în domeniul privat al statului
    Adresa construcţiilorPersoana juridică în administrarea căreia se află construcţiileCaracteristicile construcţiilorNumărul de inventar M.F.P.
    Municipiul Bacău, str. Oituz nr. 29-31, judeţul BacăuMinisterul Administraţiei şi InternelorConstrucţie 03 - depozit arhivă:111.637 (parţial)
    - suprafaţa construită = 283,0 m2;  
    - suprafaţa desfăşurată = 566,0 m2;  
      - valoarea de inventar = 2.328.638 mii lei;  
        - se propune demolarea totală.  
        Construcţie 02 - magazie:111.637 (parţial)
        - suprafaţa construită = 44,0 m2;  
        - suprafaţa desfăşurată = 44,0 m2;  
        - valoarea de inventar = 126.630 mii lei;  
        - se propune demolarea totală.
  _________________