LEGE nr. 528 din 25 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, precum şi a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea proiectării, finanţării, construcţiei, exploatării, întreţinerii şi transferului oricărui bun public pe baza parteneriatului public-privat pentru concesiunea de lucrări."2. După articolul 1 se introduce articolul 1^1 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - Contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări este un contract având ca obiect execuţia sau, după caz, atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, aşa cum sunt acestea cuprinse în clasificările statistice oficiale, ori execuţia prin orice mijloace a oricărei combinaţii a acestor lucrări de construcţii, care corespunde cerinţelor autorităţii contractante şi care conduce la un rezultat menit să îndeplinească, prin el însuşi, o funcţie tehnico-economică. În contrapartida lucrărilor executate contractantul, în calitate de concesionar, primeşte dreptul de a exploata rezultatul lucrărilor, în totalitate sau în parte, drept la care se poate adăuga, după caz, plata unei sume."3. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:"a) concesionar - investitor privat selecţionat să realizeze parteneriatul public-privat pentru concesiunea de lucrări;".4. La articolul 2, literele b) şi e) se abrogă.5. La articolul 2, după litera h^1) se introduce litera h^2) cu următorul cuprins:"h^2) dialog competitiv - procedura prin care autoritatea contractantă poate iniţia consultări cu investitorii preselectaţi, în scopul de a dezvolta una sau mai multe variante capabile să întrunească cerinţele autorităţii contractante şi pe baza cărora candidaţii sunt invitaţi să liciteze;".6. La articolul 2, litera i) va avea următorul cuprins:"i) acord de proiect - actul juridic întocmit ca urmare a dialogului pe care autoritatea publică l-a purtat cu fiecare investitor în vederea stabilirii mijloacelor tehnice şi a aranjamentelor financiare şi juridice care să răspundă cel mai bine nevoilor autorităţii publice."7. După articolul 2 se introduce articolul 2^1 cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de parteneriat public-privat sunt: a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat; b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a criteriilor pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat; c) proporţionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; d) recunoaşterea mutuală, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a produselor şi serviciilor oferite de candidaţi de altă naţionalitate; e) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni, în condiţiile legii, contractant."8. Articolul 3 se abrogă.9. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Autoritatea publică este obligată să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi/sau într-un jurnal internaţional de largă circulaţie intenţia de a iniţia un proiect de parteneriat public-privat, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe."10. După articolul 4 se introduc articolele 4^1 - 4^3 cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - Autoritatea publică, atunci când urmează să atribuie un contract de concesiune de lucrări, are dreptul de a solicita: a) concesionarului să atribuie contracte de lucrări unor terţe părţi într-un procent de minimum 30% din totalul lucrărilor ce fac obiectul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiune de lucrări, oferind totodată posibilitate investitorilor de a mări acest procentaj, procentajul minim fiind specificat în contractul de concesiune de lucrări; b) investitorilor să precizeze în ofertă valoarea procentuală, dacă este cazul, a lucrărilor pe care aceştia intenţionează să le atribuie unor terţe părţi, ca efect al atribuirii unui contract de concesiune de lucrări.Art. 4^2. - În cazul în care concesionarul este o autoritate contractantă în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, acesta se va conforma dispoziţiilor prevăzute de aceasta referitor la contractele de lucrări, în cazul în care lucrările sunt efectuate de terţi.Art. 4^3. - (1) Concesionarii de lucrări care nu sunt autorităţi contractante în înţelesul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare, şi care intenţionează să acorde contracte de concesiune de lucrări unor terţi vor face publică această intenţie printr-un anunţ ale cărui conţinut şi mod de publicare vor fi conforme cu prevederile normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe. (2) Publicitatea nu este obligatorie dacă contractul de concesiune de lucrări îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 11 alin. (1) lit. a) şi d) şi de art. 12 lit. a)-f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările ulterioare. (3) Investitorii care s-au grupat în vederea obţinerii contractului de concesiune de lucrări sau investitorii afiliaţi nu sunt consideraţi terţi. Investitorul afiliat este investitorul asupra căruia concesionarul poate exercita o influenţă determinantă, direct ori indirect, sau investitorul care poate exercita o influenţă determinantă asupra concesionarului, sau orice investitor care, la fel ca şi concesionarul, este influenţaţi determinant de către un alt investitor ca urmare a participaţiei deţinute de acesta din urmă în cadrul lor. Influenţa determinantă a unui investitor asupra altuia este prezumată atunci când, direct sau indirect, acesta: a) deţine majoritatea capitalului social al investitorului controlat; b) controlează majoritatea voturilor aferente acţiunilor emise de investitorul controlat; c) are capacitatea de a desemna mai mult de jumătate din personalul de administrare, de management şi de control al investitorului controlat. (4) Lista completă a tuturor acestor investitori va fi inclusă în oferta depusă pentru obţinerea concesiunii. Această listă va trebui actualizată în urma oricărei modificări ulterioare a relaţiilor dintre investitori. (5) În contractele de concesiune de lucrări încheiate de un concesionar care nu este autoritate contractantă, termenul limită pentru depunerea cererilor de participare, stabilit de concesionar, nu va fi mai mic de 37 de zile de la data la care anunţul a fost publicat, iar termenul limită pentru primirea ofertelor nu va fi mai mic de 40 de zile de la data la care anunţul sau cererea de ofertă a fost publicată. Concesionarul are obligaţia să prelungească aceste termene limită dacă, datorită volumului şi complexităţii lucrărilor, ofertele nu pot fi depuse în termenul limită sau nu pot fi formulate şi depuse decât după vizitarea locaţiilor ori după consultarea la faţa locului a documentelor anexate termenilor de referinţă. Concesionarul are dreptul să prelungească termenul limită pentru depunerea ofertelor. În acest caz concesionarul are obligaţia să comunice noul termen în scris, cu cel puţin 6 zile înainte de expirarea termenului iniţial, tuturor furnizorilor de bunuri şi servicii şi contractorilor care au primit o copie de pe documentaţia de elaborare şi depunere a ofertei."11. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În termenul prevăzut în anunţul public, dar nu mai puţin de 60 de zile de la data publicării intenţiei de iniţiere a unui proiect de parteneriat public-privat, autoritatea publică primeşte scrisori de intenţie, însoţite de documentul ataşat scrisorii de intenţie, din partea investitorilor interesaţi. (2) În maximum 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea publică va selecţiona cele mai bune scrisori de intenţie, exprimate în termeni tehnici, economici şi financiari de către investitori. (3) În cazul în care nu au fost depuse minimum 3 scrisori de intenţie sau nu au putut fi selectate cel puţin 3 scrisori de intenţie, proiectul va fi reluat numai prin iniţierea unei noi proceduri complete. În cazul lansării unei noi proceduri, regulile cuprinse în prezentul articol nu se vor mai aplica."12. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:"Art. 6^1. - (1) Pe baza conţinutului studiului de fezabilitate şi a rezultatelor negocierilor purtate în conformitate cu prevederile art. 6, autoritatea publică va fixa termenul de depunere a ofertei tehnice şi financiare de către investitorii preselecţionaţi pe baza rezultatelor analizei scrisorilor de intenţie depuse. Termenul de depunere a ofertelor nu va fi mai mic de 60 de zile de la data comunicării. (2) În urma evaluării ofertelor depuse, autoritatea publică emite o decizie cuprinzând lista investitorilor ierarhizaţi pe criteriul celei mai bune oferte în termeni tehnico-economici şi financiari. Decizia se comunică în scris, simultan, tuturor investitorilor participanţi la selecţie. (3) Împotriva deciziei menţionate la alin. (2) orice investitor poate depune la autoritatea publică o contestaţie scrisă, în termen de 10 zile calendaristice de la data comunicării deciziei. (4) Autoritatea publică este obligată să analizeze toate contestaţiile depuse în termen şi să transmită fiecărui contestatar un răspuns în scris, în termen de 10 zile calendaristice de la data expirării termenului de depunere a contestaţiilor."13. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Pe durata dialogului competitiv, autoritatea publică va asigura egalitatea de tratament între toţi investitorii. Este interzisă transmiterea de informaţii într-o manieră discriminatorie care ar putea oferi avantaje unor investitori asupra altora. Autoritatea publică nu va dezvălui celorlalţi investitori variantele propuse sau alte informaţii confidenţiale comunicate de un candidat care participă la dialog, fără acordul acestuia. (2) Autoritatea publică va putea dispune ca procedura dialogului competitiv să se desfăşoare în stagii succesive pentru a reduce numărul de variante care urmează a fi discutate aplicând criteriile de selecţie conţinute de anunţul de intenţie. (3) Autoritatea publică va continua dialogul până la identificarea variantei sau a variantelor care îndeplinesc cerinţele, comparându-le dacă este cazul. (4) După declararea finalizării dialogului şi după informarea în acest sens a participanţilor, autoritatea publică va solicita depunerea de oferte finale pe baza variantelor prezentate şi stabilite în cursul dialogului. (5) Autoritatea publică poate solicita clarificări, precizări şi îmbunătăţiri de detaliu ale ofertelor. Cu toate acestea, clarificările, precizările şi îmbunătăţirile de detaliu nu pot implica schimbări ale caracteristicilor de bază ale anunţului de intenţie, schimbări care ar putea încălca libera concurenţă sau ar avea un efect discriminatoriu. (6) Autoritatea publică poate remunera sau recompensa participanţii la dialog."14. După articolul 7 se introduc articolele 7^1 - 7^9 cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Autoritatea publică va selecta oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, luând în considerare criteriile stipulate în anunţul de intenţie. Alte criterii asociate obiectului contractului pot fi luate în considerare, cum ar fi calităţile tehnice, caracteristicile estetice şi funcţionale, aspectele de mediu, costurile de funcţionare, perioada necesară execuţiei. (2) Anunţul de intenţie va conţine informaţii referitoare la ponderea acordată fiecărui criteriu ales să determine cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic. În acele situaţii când, în opinia autorităţii publice, precizarea ponderii criteriilor nu este posibilă, autoritatea publică va indica în anunţul de intenţie criteriile în ordinea descrescătoare a importanţei acestora. (3) Toţi investitorii vor fi informaţi de decizia autorităţii publice, iar decizia de acordare a contractului se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a şi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene.Art. 7^2. - (1) Actele emise cu încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competentă să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. Autoritatea contractantă are obligaţia să indice în anunţul de participare sau, după caz, în invitaţia de participare denumirea, adresa, faxul şi/sau adresa de e-mail a compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit/depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile. (3) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel.Art. 7^3. - Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţă directă a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta ordonanţă.Art. 7^4. - Persoanele prevăzute la art. 7^3 , care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie în condiţiile legii contenciosului administrativ.Art. 7^5. - (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie, autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauză. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea, în mod corespunzător, a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări la data înaintării contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări în cauză, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia este neîntemeiată; b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.Art. 7^6. - (1) Autoritatea contractantă, după ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, are obligaţia ca, în termen de 3 zile, să îi înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări pe toţi participanţii implicaţi în respectiva procedură, anexând o copie de pe contestaţia sau notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări toate actele ulterioare referitoare la contestaţia sau acţiunea în justiţie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea sau primirea lor.Art. 7^7. - (1) Participanţii implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări au dreptul de a se asocia la contestaţia înaintată autorităţii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorităţii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind primirea unei contestaţii. (2) Cei care se asociază la o contestaţie au aceleaşi drepturi şi răspunderi cu cel care a iniţiat contestaţia. Participanţii implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, care nu se asociază unei contestaţii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca atât pe cale administrativă, cât şi în justiţie actul invocat ca nelegal prin contestaţia înaintată iniţial.Art. 7^8. - (1) În soluţionarea contestaţiilor autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformării prevederilor prezentei ordonanţe. (2) Orice măsură corectivă decisă de către autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluţiei motivate.Art. 7^9. - Hotărârile judecătoreşti irevocabile pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop, instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli."15. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) La finalizarea procedurii de depunere şi rezolvare a contestaţiilor, autoritatea publică intră în negocierea finală a unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări cu investitorul cel mai bine clasat. (2) În cazul în care contractul de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări nu este încheiat cu investitorul cel mai bine clasat, autoritatea publică va încheia contractul cu următorul investitor selecţionat, în ordinea înscrierii pe lista investitorilor selecţionaţi, până la obţinerea unui rezultat favorabil. (3) Nefinalizarea unui contract de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări cu nici unul dintre investitorii selecţionaţi obligă autoritatea publică la reluarea întregii proceduri. (4) Acordul părţilor privind crearea unei companii de proiect sau stabilirea unei alte forme de asociere între părţi se include în conţinutul contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări."16. La articolul 11, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Bunurile proprietate privată a statului rezultate prin implementarea proiectului şi terenurile ocupate de proiect nu pot fi înstrăinate, ipotecate, gajate sau nu pot să se constituie în garanţii pentru terţi, decât cu acordul proprietarului."17. După articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - (1) Prezenta ordonanţă nu se aplică atunci când autoritatea publică îşi propune să achiziţioneze lucrări suplimentare, care nu au fost incluse în proiectul de concesiune de lucrări iniţial sau în contractul de concesiune de lucrări atribuit anterior unui contractant, dar care au devenit, ca urmare a unor situaţii neprevăzute, necesare pentru finalizarea lucrărilor iniţiale şi aceste lucrări suplimentare au fost atribuite concesionarului iniţial numai dacă: a) lucrările suplimentare nu pot fi separate, din punct de vedere tehnic şi economic, de contractul iniţial, întrucât altfel ar aduce prejudicii majore autorităţii publice; b) deşi separabile de contractul iniţial, sunt strict necesare în vederea îndeplinirii acestuia. (2) Valoarea contractului pentru lucrările suplimentare nu trebuie să depăşească 50% din valoarea actualizată a contractului de parteneriat public-privat pentru concesiunea de lucrări, atribuit iniţial."18. La articolul 13, alineatul (2) se abrogă.19. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(4) Pentru soluţionarea eventualelor litigii izvorâte din executarea contractului, părţile pot stipula în acesta clauza compromisorie, putând atribui competenţa soluţionării litigiilor instanţelor arbitrale române sau internaţionale."20. La articolele 12 şi 13, expresiile "proiecte de parteneriat public-privat" şi "proiecte public-private" se înlocuiesc cu expresia "proiecte de parteneriat public-privat pentru concesiuni de lucrări".  +  Articolul IIArticolul 3 litera f^1), articolul 4 alineatul 3, articolul 43^1 şi articolul 45^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 11 mai 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, se abrogă.  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IVLegea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 30 noiembrie 1998, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie reglementarea şi organizarea atribuirii concesiunii de activităţi, servicii şi bunuri, după cum urmează: a) activităţi şi servicii publice de interes naţional sau local, în schimbul unei redevenţe; b) alte servicii, în schimbul unei remuneraţii; c) bunuri proprietate publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei, în schimbul unei redevenţe, cu excepţia concesiunii de lucrări, aşa cum este ea reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare."2. După articolul 1 se introduc articolele 1^1 şi 1^2 cu următorul cuprins:"Art. 1^1. - (1) Atribuirea concesiunii de activităţi şi servicii publice de interes naţional şi local şi de bunuri prevăzute la art. 1 lit. a) şi c) se face în baza unui contract prin care o persoană, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare sau de efectuare a unei activităţi ori a unui serviciu public de interes naţional sau local ori a unui bun în schimbul unei redevenţe. (2) Atribuirea concesiunii de servicii prevăzute la art. 1 lit. b) se face în baza unui contract prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unui investitor privat, denumit concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de a presta servicii în numele său, remunerarea pentru serviciile prestate constând fie din sumele obţinute din dreptul de exploatare a serviciilor, fie din acest drept însoţit, în completare, de remuneraţie.Art. 1^2. - Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de concesiune sunt: a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţie tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune; b) tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, însemnând că toate criteriile de selecţie şi de atribuire a contractului de concesiune se aplică într-o manieră nediscriminatorie; c) proporţionalitatea, respectiv ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; b) nediscriminarea, respectiv acceptarea de către autoritatea publică a serviciilor oferite de candidaţii de altă naţionalitate, în condiţiile prevăzute în acordurile şi convenţiile la care România este parte; e) libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice candidat, indiferent de naţionalitate, să aibă dreptul de a deveni concesionar în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte".3. La articolul 2, după alineatul (1) se introduce alineatul 1^1), iar după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:"(1^1) Serviciile publice sunt acele servicii, altele decât cele care constituie monopol de stat, stabilite prin legi speciale, şi pot fi servicii publice de interes naţional sau servicii publice de interes local............................................................................................ (4) Prevederile prezentei legi nu se aplică contractelor de proiectare, finanţare, construcţie, exploatare, întreţinere şi transfer pentru orice bun public care se încheie potrivit procedurilor prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 16/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare."4. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Iniţierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat, în prealabil, de către concedent, care va cuprinde, în principal, următoarele elemente: a) descrierea bunului, a activităţii, a serviciului public sau a serviciului care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu, care justifică acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru modernizare sau extindere; d) nivelul minim al redevenţei/remuneraţiei; e) modalitatea de acordare a concesiunii avută în vedere; dacă se recurge la procedura licitaţiei publice deschise cu preselecţie sau la procedura de negociere directă, trebuie motivată această opţiune; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h) avizul obligatoriu al Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, după caz. (2) În baza studiului de oportunitate se elaborează caietul de sarcini al concesiunii."5. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - Atribuirea concesiunii unui bun, a unei activităţi sau a unui serviciu public se realizează prin licitaţie publică, prin negociere directă sau dialog competitiv, conform prevederilor prezentei legi."6. La articolul 13, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 13. - În cazul procedurii licitaţiei publice deschise, concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, precum şi în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi/sau într-un jurnal internaţional de largă circulaţie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, anunţul licitaţiei publice deschise, care va conţine în mod obligatoriu:"7. La articolul 13, după litera g) se introduce litera h) cu următorul cuprins:"h) denumirea, adresa, faxul şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile."8. La articolul 22, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:"f) denumirea, adresa, faxul şi adresa de e-mail ale autorităţii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile."9. La articolul 27, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi/sau într-un jurnal internaţional de largă circulaţie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intenţia de a recurge la procedura de negociere directă."10. După articolul 27 se introduce secţiunea a 3-a cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 3-aProcedura concesionării prin dialog competitivArt. 27^1. - (1) Dialogul competitiv este o procedură care oferă posibilitatea autorităţii contractante de a iniţia consultări cu candidaţii, în scopul de a dezvolta una sau mai multe alternative capabile să întrunească cerinţele autorităţii contractante şi pe baza cărora candidaţii sunt invitaţi să liciteze. (2) La sfârşitul dialogului competitiv candidaţii vor fi invitaţi să depună oferta finală pe baza soluţiei/soluţiilor identificate în cursul dialogului. Principiile transparenţei şi egalităţii de tratament vor fi respectate. (3) Concedentul are obligaţia să publice în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaţie naţională şi într-unul de circulaţie locală, în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene şi/sau într-un jurnal internaţional de largă circulaţie, în conformitate cu normele metodologice de aplicare a prezentei legi, intenţia de a recurge la procedura prin dialog competitiv. (4) Anunţul publicat conform prevederilor alin. (3) trebuie să precizeze: a) denumirea şi sediul concedentului; b) obiectul concesiunii; c) modalitatea prin care concedentul organizează desfăşurarea negocierilor; d) denumirea, adresa, faxul şi adresa de e-mail ale compartimentului din cadrul autorităţii contractante unde se transmit ori se depun sau, după caz, se soluţionează contestaţiile."11. După articolul 27^1 se introduce capitolul III^1 cu următorul cuprins:"CAPITOLUL III^1Căi de atacArt. 27^2. - (1) Actele emise cu încălcarea prevederilor prezentei legi pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau în justiţie. (2) Autoritatea contractantă este competentă să soluţioneze contestaţiile înaintate pe cale administrativă. (3) Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui circumscripţie se află sediul autorităţii contractante. Împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secţia de contencios administrativ a curţii de apel.Art. 27^3. - Orice persoană care are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de concesiune şi care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu, ca o consecinţă directă a unui act nelegal, are dreptul de a utiliza căile de atac prevăzute de prezenta lege.Art. 27^4. - Persoanele prevăzute la art. 27^3, care au suferit un prejudiciu, pot solicita despăgubiri prin acţiune în justiţie în condiţiile legii contenciosului administrativ.Art. 27^5. - (1) Ori de câte ori primeşte o contestaţie, autoritatea contractantă suspendă procedura pentru atribuirea contractului de concesiune în cauză. (2) Perioada de suspendare atrage prelungirea în mod corespunzător a oricărei perioade afectate prin suspendare, cu excepţia perioadelor prevăzute pentru exercitarea căilor de atac. (3) Decizia de suspendare se comunică de îndată de către autoritatea contractantă contestatorului, precum şi tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune de servicii la data înaintării contestaţiei. (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractantă poate refuza suspendarea procedurii privind atribuirea contractului de concesiune în cauză, în oricare dintre următoarele situaţii: a) contestaţia este neîntemeiată; b) prin suspendarea aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune există pericolul iminent de a afecta grav un interes public major.Art. 27^6. - (1) Autoritatea contractantă, după ce primeşte o contestaţie sau o notificare privind introducerea unei acţiuni în justiţie, are obligaţia ca, în termen de 3 zile, să înştiinţeze despre aceasta şi despre decizia sa motivată de a suspenda sau nu procedura pentru atribuirea contractului de concesiune pe toţi participanţii încă implicaţi în respectiva procedură, anexând copie de pe contestaţia sau notificarea primită. (2) Autoritatea contractantă are obligaţia de a comunică tuturor participanţilor implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune toate actele ulterioare referitoare la contestaţia/acţiunea în justiţie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.Art. 27^7. - (1) Participanţii implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune au dreptul de a se asocia la contestaţia înaintată autorităţii contractante, prin comunicare scrisă depusă la sediul autorităţii contractante, în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării privind primirea unei contestaţii. (2) Cei care se asociază la o contestaţie au aceleaşi drepturi şi răspunderi cu cel care a iniţiat contestaţia. Participanţii încă implicaţi în procedura pentru atribuirea contractului de concesiune, care nu se asociază unei contestaţii potrivit prevederilor prezentului alineat, pierd dreptul de a ataca, atât pe cale administrativă, cât şi în justiţie, actul invocat ca nelegal prin contestaţia înaintată iniţial.Art. 27^8. - (1) În soluţionarea contestaţiilor, autoritatea contractantă poate decide măsuri corective de modificare, încetare, revocare, anulare şi altele asemenea ale actelor nelegale sau ale activităţilor în legătură cu acestea, în scopul conformării cu prevederile prezentei legi. (2) Orice măsură corectivă decisă de autoritatea contractantă trebuie să fie precizată în cadrul rezoluţiei motivate.Art. 27^9. - În cazul suspendării sau al anulării procedurii de atribuire a contractului de concesiune, serviciul supus concesionării se desfăşoară în condiţiile anterioare declanşării procedurii de concesionare, fără ca prin aceasta să se depăşească perioada maximă de concesionare.Art. 27^10. - Hotărârile judecătoreşti irevocabile, pronunţate în litigiile care decurg din aplicarea dispoziţiilor prezentei legi, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, iar plata transmiterii şi a cheltuielilor de publicare este în sarcina părţii care a pierdut procesul; în acest scop instanţa va dispune prin aceeaşi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli."12. Alineatul (1) al articolului 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) La expirarea termenului de concesiune concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune."13. La articolul 30, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pentru soluţionarea eventualelor litigii izvorâte din executarea contractului de concesiune, părţile pot stipula în contract clauza compromisorie, putând atribui competenţa soluţionării litigiilor instanţelor arbitrale române sau internaţionale."14. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Contractele de concesiune încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi îşi păstrează valabilitatea. (2) Până la privatizarea companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale sau a societăţilor comerciale înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome, acestora li se pot concesiona prin atribuire directă bunuri aparţinând proprietăţii publice sau private a statului, aferente domeniului de activitate, pentru realizarea de noi infrastructuri publice. (3) La privatizarea companiilor naţionale ori a societăţilor naţionale sau a societăţilor comerciale înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome, investitorii privaţi trebuie selecţionaţi pe baza unei proceduri competitive, aşa cum este definită în prezenta lege."  +  Articolul VLegea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul VIOrdonanţa Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de concesionare a construirii şi exploatării unor tronsoane de căi de comunicaţii terestre - autostrăzi şi căi ferate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobată şi modificată prin Legea nr. 136/1996, cu modificările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul VIIÎn termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice elaborează şi propune spre aprobare Guvernului modificarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor şi a Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 528.--------