LEGE nr. 520 din 23 noiembrie 2004privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50 din 15 iunie 2004 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în vederea stabilirii cadrului organizatoric şi funcţional corespunzător desfăşurării activităţilor de eliberare şi evidenţă a cărţilor de identitate, actelor de stare civilă, paşapoartelor simple, permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 1 iulie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(2) Serviciile publice comunitare locale se înfiinţează şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea structurilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a birourilor de evidenţă informatizată a persoanei ale Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei."2. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins: "4. Literele a), d), e), i) şi j) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:«a) întocmesc, ţin evidenţa şi eliberează certificatele de stare civilă;.............................................................................................. d) întocmesc, completează, rectifică, anulează sau reconstituie actele de stare civilă şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civilă, în condiţiile legii; e) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul local de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv;.............................................................................................. i) primesc, în sistem de ghişeu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberării cărţilor de identitate, cărţilor de alegător, paşapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare şi a plăcilor cu numere de înmatriculare a vehiculelor şi le înaintează serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cărţile de identitate, cărţile de alegător, paşapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de înmatriculare şi plăcile cu numere de înmatriculare a vehiculelor, pe care le eliberează solicitanţilor;»".3. La articolul I punctul 6, alineatele (1) şi (2) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Se înfiinţează, în subordinea consiliilor judeţene, servicii publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judeţene, prin reorganizarea serviciilor de stare civilă din aparatul propriu al consiliilor judeţene, precum şi a birourilor judeţene de evidenţă a populaţiei din cadrul serviciilor judeţene de evidenţă informatizată a persoanei. (2) Se înfiinţează, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor al municipiului Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectorului evidenţa populaţiei al Serviciului independent de evidenţă informatizată a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei."4. La articolul I, punctul 9 se abrogă.5. La articolul I, după punctul 10 se introduce punctul 10^1 cu următorul cuprins:"10^1. Alineatul (3) al articolului 9 va avea următorul cuprins:«(3) Structura organizatorică, statul de funcţii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice comunitare locale, judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Inspectoratului.»"6. La articolul I, după punctul 11 se introduce punctul 11^1 cu următorul cuprins:"11^1. Articolul 12 va avea următorul cuprins:«Art. 12. - Inspectoratul asigură punerea în aplicare, într-o concepţie unitară, a legislaţiei în vigoare în domeniul evidenţei persoanei şi a programelor de reformă privind modernizarea relaţiilor dintre administraţia publică centrală şi locală şi cetăţean.»"7. La articolul I, punctul 13 va avea următorul cuprins:"13. La articolul 14, literele a), c), f), g) şi h) vor avea următorul cuprins:«a) organizează, coordonează şi urmăreşte modul de aplicare, în mod unitar, a reglementărilor legale în domeniul evidenţei persoanelor, al stării civile şi al schimbării pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;.............................................................................................. c) actualizează, utilizează şi valorifică Registrul naţional de evidenţă a persoanei, care conţine datele de identificare şi adresele tuturor cetăţenilor români, precum şi imaginile posesorilor de cărţi de identitate;.............................................................................................. f) stabileşte caracteristicile şi elementele de securizare ale cărţilor de identitate şi ale cărţilor de alegător, împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor; g) răspunde, împreună cu Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, precum şi cu celelalte instituţii abilitate, de punerea în aplicare a reglementărilor privind confidenţialitatea şi protecţia datelor referitoare la persoană; h) gestionează Sistemul naţional informatic de evidenţă a persoanelor;»".8. La articolul I punctul 15, litera h^1) a articolului 14 va avea următorul cuprins:"h^1) asigură dotarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor cu registre şi certificate de stare civilă, precum şi cu materialele necesare producerii cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător;".9. La articolul I punctul 19, alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) Personalul Direcţiei de evidenţă a populaţiei din cadrul Direcţiei Generale de Evidenţă Informatizată a Persoanei se transferă în interesul serviciului şi se numeşte pe funcţii la Inspectorat."10. Articolul II se abrogă.11. La articolul IV punctul 4, articolul 3^1 va avea următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Documentele prevăzute la art. 1 alin. (3) se eliberează în condiţiile prezentei legi, respectiv ale reglementărilor privind regimul paşapoartelor, circulaţia pe drumurile publice sau, după caz, ale altor acte normative care prevăd eliberarea unor documente necesare persoanei, de către structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor. (2) Coordonarea activităţii de evidenţă a persoanei se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Administrarea bazelor de date integrate, care constituie Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, şi producerea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător se asigură de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor."12. La articolul IV punctul 6, alineatele (1) şi (2) ale articolului 42^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 42^1. - (1) În scopul asigurării resurselor financiare pentru materialele necesare producerii cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a certificatelor de stare civilă, precum şi a tipăriturilor speciale, Ministerul Administraţiei şi Internelor prevede sumele necesare, anual, în mod distinct, în bugetul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor. (2) Veniturile realizate de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor prin furnizarea datelor din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei şi din valorificarea imprimatelor tipizate se fac venit la bugetul de stat."13. La articolul IV punctul 7, alineatul (3^1) al articolului 42^1 va avea următorul cuprins:"(3^1) Dotarea Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor se realizează prin grija Ministerului Administraţiei şi Internelor, din producţia internă şi din import."14. La articolul IV punctul 8, articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Cererile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România şi ale misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare de carieră ale României, referitoare la datele de identificare a persoanelor fizice cuprinse în Registrul permanent de evidenţă a populaţiei, se soluţionează de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor."15. La articolul VII punctul 15, litera c) a alineatului (1) al articolului 11^5 va avea următorul cuprins:"c) asigură dotarea serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, furnizarea materialelor necesare emiterii permiselor de conducere, certificatelor de înmatriculare, precum şi producerea plăcilor cu numere de înmatriculare;".16. La articolul VII punctul 15, articolul 11^6 va avea următorul cuprins:"Art. 11^6. - Materiile prime necesare în vederea producerii documentelor, tipăriturile speciale şi tehnica de calcul utilizate în activitatea de eliberare şi evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare se asigură de Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, conform contractelor încheiate în acest scop."17. La articolul VII, după punctul 15 se introduc punctele 15^1 şi 15^2 cu următorul cuprins:"15^1. Alineatul (1) al articolului 12 va avea următorul cuprins:«Art. 12. - (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple ori de prelungire a valabilităţii acestora se depun de către solicitanţi, în condiţiile legii, la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituite în judeţul în a cărui rază solicitanţii îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa. Persoanele care au domiciliul în municipiul Bucureşti pot depune cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple la oricare dintre serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituite la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti.»15^2. După articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu următorul cuprins:«Art. 12^1. - Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple, în termen de până la 3 zile, se depun numai la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.»"18. La articolul VII punctul 17, articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Taxele pentru eliberarea permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare şi pentru furnizarea datelor din Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a paşapoartelor simple, Registrul naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi registrele judeţene şi al municipiului Bucureşti de evidenţă a permiselor de conducere şi certificatelor de înmatriculare a vehiculelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, cu avizul Consiliului Concurenţei. (2) Sumele obţinute din încasarea taxelor prevăzute la alin. (1) se fac venit la bugetul de stat. (3) Examinarea persoanelor care solicită obţinerea permiselor de conducere reprezintă prestare de serviciu şi se organizează ca activitate distinctă finanţată integral din venituri extrabugetare. Veniturile obţinute din prestarea acestor activităţi se reţin de prefecturi şi se utilizează în regim extrabugetar."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, Legea nr. 46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 11 iunie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 105/1996 privind evidenţa populaţiei şi cartea de identitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 30 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 323/2003, Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 11 noiembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 362/2002, şi Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul paşapoartelor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 216/1998, cu modificările şi completările ulterioare, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 23 noiembrie 2004.Nr. 520.----------