LEGE nr. 546 din 25 noiembrie 2004pentru înfiinţarea comunei Raciu prin reorganizarea comunei Lucieni, judeţul Dâmboviţa
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.140 din 2 decembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Raciu, judeţul Dâmboviţa, având în componenţă satele Raciu, Siliştea şi Şuţa Seacă, prin reorganizarea comunei Lucieni din acelaşi judeţ. (2) Reşedinţa comunei Raciu se stabileşte în satul Raciu.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Lucieni are în componenţă satele Lucieni şi Olteni. (2) Reşedinţa comunei Lucieni rămâne în satul Lucieni.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Raciu, rezolvarea problemelor curente se asigură de doi delegaţi numiţi prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar şi de viceprimar, precum şi de un secretar numit de prefect în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Raciu.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Dâmboviţa şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa şi Consiliul Local al Comunei Lucieni, repartizează veniturile şi cheltuielile bugetului pe anul 2005 al comunei Lucieni între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Raciu se administrează şi se gestionează prin autorităţile locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limitele prevederilor aprobate pentru anul 2005 pe ansamblul judeţului Dâmboviţa. (3) Bugetul comunei Raciu pe anul 2005 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Dâmboviţa. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între primarul comunei Lucieni şi delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atribuţii de primar al comunei Raciu.  +  Articolul 5Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 25 noiembrie 2004.Nr. 546.-----