ORDIN nr. 608 din 19 noiembrie 2004pentru modificarea și completarea Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 171/2004
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂȚII SOCIALE ȘI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004  Având în vedere dispozițiile art. 66^1 alin. (4) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu modificările și completările ulterioare,ministrul muncii, solidarității sociale și familiei emite următorul ordin:  +  Articolul IProcedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă pe durata participării la o formă de pregătire profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii, solidarității sociale și familiei nr. 171/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 11 august 2004, se modifică și se completează după cum urmează:1. Alineatul (5) al articolului 8 va avea următorul cuprins:(5) Decontarea cheltuielilor se face, de cel mult două ori pe lună, pe baza facturii întocmite de unitatea de cazare, care va cuprinde cheltuielile cu cazarea și cheltuielile pentru acoperirea mesei, care nu pot depăși nivelul prevăzut de reglementările în vigoare pentru salariații instituțiilor publice, însoțită de lista cu persoanele care au beneficiat de cazare și masă, în condițiile legii, care să cuprindă: numele și prenumele persoanelor, codul numeric personal al acestora, precum și perioada pentru care au beneficiat de cazare și masă.2. După alineatul (5) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:(6) Pentru persoanele care se retrag sau sunt exmatriculate de la programul de formare profesională, decontarea cheltuielilor se face în condițiile alin. (5) doar până la data la care unitatea de cazare a fost înștiințată, conform alin. (4), despre încetarea dreptului la cazare și la asigurarea mesei.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul muncii,
  solidarității sociale și familiei,
  Valentin Mocanu,
  secretar de stat
  București, 19 noiembrie 2004.Nr. 608.------