ORDONANTA Nr. 8 din 27 ianuarie 1995cu privire la taxele de timbru, stabilite pe transe de valori, la actele între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale privind bunurile imobiliare
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 20 din 31 ianuarie 1995    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. e) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Autentificarea actelor de vinzari şi schimburi, a actelor de cesiuni de drepturi succesorale şi a actelor de donaţii şi intoarceri de bunuri dăruite, ce au ca obiect bunuri imobile, se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai mica decît valoarea construcţiilor şi a terenurilor ocupate de acestea, avută în vedere la stabilirea impozitelor aferente, după cum urmează: a) până la 1.000.000 lei 7 % b) de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei 5 % c) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei 4 % d) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei 3 % e) peste 15.000.000 lei 2 %Pentru alte imobile decît construcţiile şi terenurile ocupate de construcţii, taxa se calculează în funcţie de valoarea declarata de părţi, dar nu mai mica decît valoarea actualizată rezultind din orice acte privind proprietatea bunurilor respective, prin aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 lit. a) - c).  +  Articolul 2Transcrierea sau, după caz, înscrierea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile pe bază de acte autentice, hotărâri judecătoreşti sau acte sub semnatura privată, recunoscute prin lege, se taxeaza în raport cu valoarea bunului, potrivit criteriilor stabilite la art. 1.  +  Articolul 3Dispoziţiile art. 1 şi 2 se aplică actelor între vii, prin care se înţelege şi actele persoanelor juridice.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, prevederile referitoare la imobile, cuprinse în art. 9 alin. 1 şi art. 10 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1295/1990 privind taxele de timbru pentru acţiunile şi cererile introduse la instanţele judecătoreşti, precum şi asupra actelor de notariat şi a serviciilor prestate de acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 20 decembrie 1990, şi orice alte dispoziţii contrare se abroga. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul justiţiei,Gavril Iosif Chiuzbaian-------------------