HOTĂRÂRE nr. 2.004 din 16 noiembrie 2004privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalitati în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004    În temeiul prevederilor art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se constituie Comitetul de intervenţie, comitet interministerial, care acţionează în cazul apariţiei unor disfunctionalitati în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere, datorate unor calamitati naturale, accidente industriale sau circumstanţe internaţionale şi care ar produce dereglari majore pe piaţa.  +  Articolul 2Comitetul de intervenţie întocmeşte, în cazul apariţiei unei situaţii de criza, un plan de intervenţie care stabileşte măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de disfunctionalitatile în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere.  +  Articolul 3 (1) Comitetul de intervenţie este format din reprezentanţi ai Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerului Finanţelor Publice, la nivel de ministru, şi Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, la nivel de preşedinte. (2) Preşedintele Comitetului de intervenţie este ministrul de stat, ministrul economiei şi comerţului.  +  Articolul 4Atribuţiile principale ale Comitetului de intervenţie sunt următoarele: a) autorizarea disponibilizarii unor cantităţi de ţiţei sau produse petroliere din stocurile constituite conform Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002; b) impunerea de restrictii parţiale sau totale la consumul de ţiţei şi/sau produse petroliere, în funcţie de deficitul estimat şi prioritizarea livrărilor de ţiţei şi/sau produse petroliere către anumite categorii de consumatori; c) reglementarea preţurilor ţiţeiului şi produselor petroliere pentru a preveni creşterea lor excesiva.  +  Articolul 5În vederea implementarii operative a măsurilor prevăzute la art. 2, Comitetul de intervenţie poate delega aplicarea acestora către prefect.  +  Articolul 6Pentru stabilirea măsurilor prevăzute la art. 2, Comitetul de intervenţie poate solicita informaţii din partea autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, precum şi din partea oricărei persoane juridice cu activitate în domeniul petrolier şi domeniile conexe acestuia, care au obligaţia de a furniza de îndată informaţiile solicitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Preşedintele Comitetului de intervenţie informează Comisia Europeană asupra componentei şi atribuţiilor Comitetului de intervenţie.  +  Articolul 8Preşedintele Comitetului de intervenţie informează Comisia Europeană asupra măsurilor aplicate pentru diminuarea efectelor create de apariţia unor disfunctionalitati în aprovizionarea cu ţiţei şi/sau produse petroliere.  +  Articolul 9Preşedintele Comitetului de intervenţie desemnează un reprezentant care să participe, în numele României, în cadrul grupului de delegaţi ai statelor membre ale Uniunii Europene, convocat şi coordonat de Comisia Europeană în cazul unei crize de aprovizionare cu ţiţei şi/sau produse petroliere.  +  Articolul 10După aderarea României la Uniunea Europeană, Comitetul de intervenţie va pune în aplicare prevederile Deciziei nr. 77/706/CEE privind stabilirea unei tinte pentru reducerea consumului resurselor primare de energie, în eventualitatea dificultăţilor în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere.  +  Articolul 11Prezenta hotărâre transpune în legislaţia naţionala Directiva nr. 73/238/CEE din 24 iulie 1973 privind măsurile necesare pentru diminuarea efectelor create de dificultăţile în aprovizionarea cu ţiţei şi produse petroliere, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L228/1 din 16 august 1973.  +  Articolul 12Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2005, cu excepţia prevederilor art. 7, 8 şi 9, care se aplică de la data aderării României la Uniunea Europeană.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Gavril Baican,secretar de statp. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 2.004.______________