ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 111 din 16 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.115 din 27 noiembrie 2004    Având în vedere faptul că România s-a angajat în procesul de negociere a capitolului 21 "Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale" să constituie până la sfârşitul anului 2004, prin asocierea agenţiilor de dezvoltare regională, birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, astfel încât acestea să devină funcţionale până la sfârşitul semestrului I al anului 2005,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 29 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Cooperarea transfrontalieră reprezintă o componentă a politicii de dezvoltare regională, care are ca scop asigurarea creşterii economice şi dezvoltării sociale echilibrate şi durabile a regiunilor de frontieră."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - Obiectivele de bază ale politicii de cooperare transfrontalieră sunt următoarele: a) promovarea cooperării între regiunile, comunităţile şi autorităţile situate de o parte şi de alta a frontierelor, în rezolvarea unor probleme comune, prin conceperea şi implementarea unor strategii transfrontaliere şi a unor proiecte care să contribuie la dezvoltarea comunităţilor respective sub aspectul creşterii nivelului de trai şi al dezvoltării economice; b) promovarea bunei vecinătăţi, a stabilităţii sociale şi progresului economic din regiunile de frontieră, prin finanţarea unor proiecte cu beneficii vizibile pentru regiunile şi comunităţile din aceste regiuni; c) sprijinirea realizării descentralizării responsabilităţii, prin promovarea iniţiativelor locale, realizate în cadrul strategiilor locale."3. La articolul 8, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Agenţiile de dezvoltare regională din regiunile de dezvoltare care au în componenţa lor judeţe situate de-a lungul frontierei comune se pot asocia formând birouri regionale pentru cooperare transfrontalieră, în scopul asigurării managementului administrativ, financiar şi tehnic al programelor de cooperare transfrontalieră.(1^2) Atribuţiile şi obiectivele fiecărui birou regional de cooperare transfrontalieră se vor stabili prin statutul de organizare şi funcţionare care va fi avizat de instituţia naţională cu atribuţii în domeniul dezvoltării regionale."4. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) Pentru managementul şi implementarea programelor de dezvoltare regională şi de cooperare transfrontalieră, precum şi pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate de instituţia naţională cu atribuţii în acest domeniu, finanţarea se realizează în baza unor contracte negociate şi încheiate pentru managementul administrativ, tehnic şi financiar al programelor de dezvoltare regională şi al programelor de cooperare transfrontalieră."5. La articolul 10, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Operaţiunile financiare privind executarea programelor şi/sau proiectelor finanţate din fonduri publice se derulează de birourile regionale pentru cooperare transfrontalieră, prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul integrării europene,Andrei Popescu,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 16 noiembrie 2004.Nr. 111.------------