LEGE nr. 502 din 17 noiembrie 2004privind asociaţiile pensionarilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.092 din 24 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparţin, în vederea apărării drepturilor şi a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive şi altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociaţii proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociaţii. (2) Asociaţia pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial şi apolitică. (3) Un pensionar nu poate face parte în acelaşi timp din mai multe asociaţii ale pensionarilor.  +  Articolul 2Asociaţia pensionarilor se constituie în scopul: a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată şi acordată în condiţiile legii, precum şi a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii; b) reprezentării membrilor asociaţiei în raporturile cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a drepturilor cuvenite acestora; c) organizării de activităţi recreative, culturale şi sportive, pentru pensionari şi familiile acestora; d) organizării unor activităţi de ajutorare şi asistenţă socială pentru pensionari, în colaborare cu instituţiile specializate ale administraţiei publice.  +  Capitolul II Înfiinţarea şi înscrierea asociaţiilor pensionarilor  +  Articolul 3 (1) Asociaţia pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel puţin 25 de pensionari care, pe baza înţelegerii, pun în comun contribuţia materială şi intelectuală pentru realizarea unor activităţi în interesul acestora. (2) Asociaţiile pensionarilor se constituie corespunzător unităţilor administrativ-teritoriale: judeţ, oraş, comună. (3) Pensionarii proveniţi din acelaşi domeniu de activitate îşi pot constitui organizaţii proprii.  +  Articolul 4Asociaţia pensionarilor dobândeşte personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială aceasta îşi are sediul, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 5 (1) În vederea dobândirii personalităţii juridice, membrii fondatori încheie, în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii, actul constitutiv şi aprobă statutul asociaţiei pensionarilor. (2) Actul constitutiv cuprinde: a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele şi prenumele, cetăţenia şi domiciliul acestora; b) exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus; c) denumirea asociaţiei; d) sediul asociaţiei; e) durata de funcţionare a asociaţiei pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat; f) patrimoniul iniţial al asociaţiei, activul patrimonial, în valoare de cel puţin salariul minim pe economie, la data constituirii asociaţiei, care este alcătuit din aportul în natură şi/sau în bani al membrilor fondatori; g) componenţa nominală a primelor organe de conducere, administrare şi control ale asociaţiei; h) datele persoanei/persoanelor împuternicite să desfăşoare procedura de dobândire a personalităţii juridice a asociaţiei pensionarilor; i) semnăturile membrilor fondatori. (3) Statutul cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute: a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor prevăzute la lit. g) şi h); b) explicitarea scopului şi a obiectivelor asociaţiei; c) modul de dobândire şi de pierdere a calităţii de membru al asociaţiei; d) drepturile şi obligaţiile membrilor asociaţiei; e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei; f) atribuţiile organelor de conducere, administrative şi de control ale asociaţiei; g) destinaţia bunurilor, în cazul dizolvării asociaţiei, cu respectarea prevederilor legale aplicabile; h) modul de stabilire şi încasare a cotizaţiei.  +  Articolul 6 (1) Cererea pentru înscrierea asociaţiei pensionarilor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să îşi aibă sediul se depune la judecătorie de persoana împuternicită, în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. h). (2) Cererea de înscriere va fi însoţită de următoarele documente: a) actul constitutiv; b) statutul asociaţiei; c) acte doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial; d) dovada eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii noii asociaţii.  +  Articolul 7 (1) Asociaţia devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înscriere şi a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), judecătorul desemnat de preşedintele instanţei verifică legalitatea acestora şi dispune, prin încheiere, înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul asociaţiei, pentru evidenţa fiscală, cu menţionarea numărului de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.  +  Articolul 8 (1) În cazul în care cerinţele legale pentru constituirea asociaţiei nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociaţiei, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână. (2) Dacă încălcarea cerinţelor legale constatată priveşte dispoziţiile art. 40 alin. (2) din Constituţia României, republicată, pentru termenul fixat va fi citat şi parchetul de pe lângă instanţa sesizată, căruia i se vor comunică, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv şi statutul asociaţiei. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.  +  Articolul 9 (1) În situaţia în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând şi concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociaţiei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, deşi legal citat, reprezentantul asociaţiei lipseşte în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere, prin încheiere motivată. (3) Încheierile prevăzute la alin. (1) şi (2) se vor pronunţa în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor şi se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunţare.  +  Articolul 10 (1) Încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere este supusă numai recursului. (2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluţionarea cererii, parchetului de pe lângă instanţa sesizată i se vor comunică şi copii de pe actul constitutiv şi statutul asociaţiei, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz. (3) Termenul de recurs este de 10 zile şi curge de la data pronunţării, pentru cei prezenţi, şi de la data comunicării, pentru cei care au lipsit. (4) Recursul se soluţionează cu citarea părţilor, în camera de consiliu, de urgenţă şi cu precădere. Dispoziţiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronunţarea şi redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 11 (1) Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, în conformitate cu prevederile art. 7, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se reprezentantului asociaţiei, la cerere, un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociaţiei, sediul acesteia, durata de funcţionare, numărul şi data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (2) În relaţiile cu terţii, dovada personalităţii juridice se face cu certificatul de înscriere.  +  Articolul 12 (1) Asociaţia judeţeană a pensionarilor îşi poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii şi un patrimoniu distinct de cel al asociaţiei. (2) Filialele sunt entităţi cu sau fără personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare, în condiţiile stabilite de asociaţie. (3) Filiala se constituie prin hotărâre a comitetului asociaţiei. Personalitatea juridică, unde este cazul, se dobândeşte de la data înscrierii filialei în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. (4) În vederea înscrierii filialei asociaţiei pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei şi cu actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial, la judecătoria în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi aibă sediul filiala. Dispoziţiile art. 8-11 sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea asociaţiei pensionarilor  +  Articolul 13Organele asociaţiei pensionarilor sunt: a) adunarea generală; b) comitetul asociaţiei; c) comisia de cenzori; d) biroul executiv, în cadrul asociaţiilor cu peste 3.000 de membri.  +  Articolul 14 (1) Adunarea generală este organul de conducere al asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor săi. (2) În exercitarea competenţei sale, adunarea generală are următoarele atribuţii: a) stabilirea obiectivelor generale ale asociaţiei pensionarilor; b) aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil; c) alegerea şi revocarea membrilor comitetului asociaţiei; d) alegerea şi revocarea membrilor comisiei de cenzori; e) modificarea statutului; f) dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare; g) orice alte atribuţii prevăzute în prezenta lege şi în statut. (3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către comitetul asociaţiei. (4) Adunarea generală se întruneşte o dată pe an şi are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) şi c). (5) Regulile privind organizarea şi funcţionarea adunării generale se stabilesc prin statut şi regulamente.  +  Articolul 15 (1) Comitetul asociaţiei asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale. (2) Pot fi aleşi în comitetul asociaţiei sau în comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplină de exerciţiu şi nu au antecedente penale. (3) În exercitarea competenţei sale comitetul asociaţiei are următoarele atribuţii principale: a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei; b) încheie acte juridice în numele asociaţiei şi pentru aceasta; c) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (4) Regulile generale privind organizarea şi funcţionarea comitetului asociaţiei se stabilesc prin statut. Comitetul asociaţiei îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.  +  Articolul 16Comitetul asociaţiei poate împuternici una sau mai multe persoane cu funcţii de execuţie, inclusiv persoane care nu au calitatea de asociat, pentru a exercita atribuţiile prevăzute la art. 15 alin. (3) lit. b).  +  Articolul 17 (1) Controlul financiar intern al asociaţiei pensionarilor este asigurat de comisia de cenzori. (2) În exercitarea competenţei sale, comisia de cenzori îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) verifică modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei pensionarilor; b) întocmeşte rapoarte pe care le prezintă adunării generale; c) poate participa la şedinţele comitetului asociaţiei, fără drept de vot; d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală. (3) Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri. Membrii comitetului asociaţiei nu pot fi cenzori. (4) Regulile generale de organizare şi funcţionare a comisiei de cenzori sunt cele prevăzute în statutul asociaţiei. Comisia de cenzori îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.  +  Capitolul IV Modificarea actului constitutiv şi a statutului asociaţiei pensionarilor  +  Articolul 18 (1) Modificarea actului constitutiv sau a statutului asociaţiei pensionarilor se face prin înscrierea modificării la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia, cu aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor art. 8-11. (2) Cererea de înscriere a modificării va fi însoţită de procesul-verbal al adunării generale, iar în cazul modificării sediului, de procesul-verbal al şedinţei comitetului asociaţiei. (3) Demersurile pentru înscrierea modificării se întreprind de comitetul asociaţiei. (4) Menţiunea privitoare la schimbarea sediului se va opera, dacă este cazul, atât în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află vechiul sediu, cât şi în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială se află noul sediu. În acest scop, o copie de pe încheierea prin care s-a dispus schimbarea sediului va fi comunicată, din oficiu, judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială urmează să-şi stabilească noul sediu.  +  Capitolul V Forme de asociere  +  Articolul 19 (1) Mai multe asociaţii de pensionari, dar nu mai puţin de 10, care au personalitate juridică, se pot constitui într-o federaţie. Hotărârea privind constituirea federaţiei sau de afiliere la o federaţie constituită se adoptă de comitetele asociaţiilor. (2) Federaţia pensionarilor dobândeşte personalitate juridică proprie şi funcţionează în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru asociaţiile de pensionari, condiţii care i se aplică în mod corespunzător, cu excepţiile stabilite în prezentul capitol. (3) Cererea de înscriere se soluţionează de tribunalul în a cărui circumscripţie teritorială urmează să-şi stabilească sediul federaţia pensionarilor.  +  Articolul 20 (1) Federaţia pensionarilor devine persoană juridică din momentul înscrierii sale în Registrul federaţiilor, aflat la grefa tribunalului prevăzut la art. 19 alin. (3), constituit conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Asociaţiile pensionarilor care constituie o federaţie a pensionarilor îşi păstrează personalitatea juridică şi patrimoniul propriu.  +  Articolul 21Organele federaţiei sunt: a) congresul naţional; b) consiliul naţional; c) comitetul director; d) biroul permanent; e) comisia de cenzori.  +  Articolul 22Atribuţiile şi modul de funcţionare a organelor de conducere ale federaţiei se stabilesc prin statutul şi regulamentele proprii, aprobate de congresul naţional.  +  Articolul 23 (1) Sunt reprezentative la nivel naţional federaţiile care au în structura lor cel puţin 20 de organizaţii judeţene, cu cel puţin 75.000 de membri cotizanţi. (2) Organizaţiile prevăzute la alin. (1) sunt singurele autorizate să includă în denumirea lor cuvintele "naţional" şi "din România".  +  Articolul 24Reprezentarea pensionarilor în faţa autorităţilor publice centrale se asigură de federaţiile reprezentative la nivel naţional. Acestea îşi deleagă reprezentanţii în organismele instituţiilor de stat prevăzute de lege, care au atribuţii vizând interesul pensionarilor.  +  Articolul 25Federaţiile pensionarilor constituite prin asociere se pot afilia la organizaţiile internaţionale ale pensionarilor şi, în spiritul solidarităţii dintre generaţii, pot fi sprijinite în activitatea lor de confederaţiile sindicale ale salariaţilor.  +  Articolul 26Federaţiile pot să editeze şi să tipărească publicaţii proprii.  +  Articolul 27În cazul dizolvării federaţiei pensionarilor, dacă în statut nu se prevede altfel, bunurile rămase în urma lichidării se transmit, în cote egale, către persoanele juridice constituente.  +  Capitolul VI Veniturile  +  Articolul 28Veniturile asociaţiilor pensionarilor se constituie din: a) cotizaţiile membrilor; b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţia pensionarilor; d) venituri realizate din activităţi economice directe; e) donaţii, sponsorizări sau legate; f) resurse obţinute de la bugetul de stat sau de la bugetele locale; g) alte venituri prevăzute de lege.  +  Articolul 29 (1) Asociaţia pensionarilor, în condiţiile legii şi ale statutului propriu, poate: a) să organizeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, cluburi, biblioteci şi magazine de tip economat; b) să constituie case de ajutor reciproc pentru pensionari; c) să îşi sprijine material membrii, în funcţie de posibilităţi; d) să editeze şi să tipărească publicaţii proprii. (2) Veniturile obţinute din activităţile prevăzute la alin. (1) se utilizează pentru realizarea scopului asociaţiei pensionarilor.  +  Articolul 30Asociaţia pensionarilor poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi sunt în strânsă legătură cu scopul său principal.  +  Articolul 31Veniturile federaţiilor pensionarilor provin din: a) cota din cotizaţii prevăzută în statutele proprii, primită de la asociaţiile componente; b) donaţii, sponsorizări sau legate; c) vânzarea publicaţiilor proprii; d) resurse obţinute de la bugetul de stat; e) alte venituri prevăzute de lege.  +  Capitolul VII Relaţiile cu autorităţile publice  +  Articolul 32 (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini asociaţiile şi federaţiile pensionarilor, constituite în temeiul prezentei legi, prin punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii corespunzătoare funcţionării lor. (2) Autorităţile administraţiei publice locale întocmesc, la cererea asociaţiilor pensionarilor, liste de prioritate pentru atribuirea spaţiilor prevăzute la alin. (1). (3) Pentru spaţiile din fondul locativ de stat, folosite de asociaţiile şi federaţiile pensionarilor ca sedii şi cluburi, se va percepe chiria minimă stabilită prin hotărâri ale consiliilor judeţene şi locale sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 33Asociaţiile şi federaţiile pensionarilor pot dobândi, cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, orice bunuri mobile şi imobile, necesare realizării scopului pentru care sunt înfiinţate.  +  Articolul 34Dizolvarea şi lichidarea unei asociaţii ori federaţii a pensionarilor se fac prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor cap. IX. "Dizolvarea şi lichidarea" din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 35Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 36Asociaţiile şi federaţiile pensionarilor, constituite până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi păstrează personalitatea juridică legal dobândită, denumirea şi forma de organizare.  +  Articolul 37Cererile formulate în faţa instanţelor judecătoreşti de către o asociaţie sau federaţie a pensionarilor, precum şi actele de procedură întocmite de către acestea sunt scutite de la plata taxei de timbru.  +  Articolul 38În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, organizaţiile de pensionari, indiferent de modalitatea în care funcţionează sau au dobândit personalitate juridică, vor pune de acord statutele proprii cu prevederile prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 noiembrie 2004.Nr. 502.______________