NORMA Nr. 6 din 12 iunie 1995privind autorizarea societăţilor bancare
EMITENT
 • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 128 din 27 iunie 1995  În temeiul prevederilor art. 5, 6, 7 şi 14 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,Banca Naţionala a României emite prezentele norme.1. Societăţile bancare se pot constitui şi funcţiona pe teritoriul României numai dacă au obţinut în prealabil autorizaţia Băncii Naţionale a României.2. Formalităţile prevăzute la art. 3, 4, 9, 10, 22 şi 24 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară vor fi îndeplinite numai după obţinerea, de la Banca Naţionala a României, a hotărârii de autorizare a constituirii societăţii bancare.3. În vederea obţinerii hotărârii de autorizare a constituirii, solicitanţii trebuie să prezinte Băncii Naţionale a României următoarea documentaţie: a) cererea de autorizare (anexa nr.1); b) procura autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care aceştia desemnează una sau mai multe persoane pentru a-i reprezenta în relaţia cu Banca Naţionala a României pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare (nume, adresa, telefon, fax); c) proiectele de contract de societate şi de statut; d) repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot. Acţiunile emise de societăţile bancare vor putea fi numai nominative.Actionarii semnificativi, în sensul prevederilor pct. 4 - 8 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 2/1992 privind modificarea situaţiei societăţilor bancare *), precum şi fondatorii trebuie să comunice informaţiile precizate în anexa nr. 2 şi angajamentul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.Persoanele juridice care au calitatea de acţionar semnificativ sau de fondator trebuie să fie în funcţiune de cel puţin 3 ani. În cazul în care participaţia la capitalul social se achită integral la momentul subscrierii, pot participa şi persoane juridice care sunt în funcţiune de cel puţin 2 ani.Societăţile bancare, persoane juridice române, pot participa la capitalul social al altei societăţi bancare, persoana juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:- la constituirea unei noi societăţi bancare, persoana juridică română, pe teritoriul României;- participaţia la capitalul social să fie de cel mult 5% din acesta;- unul dintre ceilalţi acţionari să fie societate bancară, persoana juridică străină, sau o organizaţie financiară internationala.Regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat (indiferent de ponderea participatiei acestora) pot participa la constituirea capitalului social al unei societăţi bancare, persoana juridică română, numai în cazul îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:- regia autonomă sa nu aibă subvenţii de la bugetul de stat. În acest scop, se va prezenta confirmarea din partea organelor de resort ale Ministerului Finanţelor, din care să rezulte ca regia autonomă respectiva nu este prevăzută cu subvenţii de la bugetul de stat.- participaţia la capitalul social să fie de cel mult 2% din acesta;- ponderea totală a participatiilor regiilor autonome şi ale societăţilor comerciale cu capital de stat sa nu depăşească 10% din capitalul social al societăţii bancare respective.Societăţile bancare, regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat (indiferent de ponderea participatiei acestora), care la data intrării în vigoare a prezentelor norme deţin o participaţie ce depăşeşte nivelurile prevăzute mai sus, nu vor putea achizitiona alte acţiuni; e) prospectul de emisiune, în cazul în care societatea bancară se constituie prin subscripţie publică; fondatorii vor trebui sa participe la capitalul social, per total, cu cel puţin 30%; f) studiul de fezabilitate, care va cuprinde:- tipul, denumirea şi descrierea activităţilor prevăzute a se desfăşura de către societatea bancară:- clientela căreia i se adresează societatea bancară; modalităţi de atragere a acesteia;- studiu al segmentului de piaţa în care societatea bancară internationala să-şi desfăşoare activitatea;- natura resurselor financiare utilizate;- proiectul structurii organizatorice a societăţii bancare şi atribuţiile fiecărui compartiment, cu precizarea numărului şi a repartiţiei personalului pe funcţii;- estimari ale bilanţului contabil, ale situaţiei rezultatelor financiare şi ale contului de profit şi pierderi pentru următoarele trei exercitii financiare;- estimarea costurilor de constituire; g) comunicare privind persoanele desemnate să asigure conducerea efectivă a societăţii bancare (cel puţin două), precum şi chestionarul din anexa nr. 4 la prezentele norme, din care să rezulte:- onorabilitatea (persoana în cauza sa nu fi suferit condamnări penale şi de numele ei sa nu fie legat nici un fel de scandal de notorietate publică);- calificarea şi experienta profesională, care să fie compatibile cu funcţia pentru care a fost desemnată (studii superioare şi experienta în activitatea financiar-bancară de cel puţin 3 ani).Pentru conducătorii desemnaţi se vor depune:- cîte un certificat de cazier judiciar. Pentru conducătorii care şi-au stabilit reşedinţa în România de mai puţin de 5 ani, certificatul de cazier judiciar va fi completat cu un document echivalent eliberat de autorităţile competente din ţara de origine sau din ţara în care au avut stabilită reşedinţa anterior, care să ateste ca persoana în cauza nu este supusă, în conformitate cu legislaţia din ţara respectiva, unei interdicţii de a conduce o societate bancară;- cîte o declaraţie din care să rezulte ca, pe perioada exercitării funcţiei pentru care au fost desemnaţi, vor îndeplini exclusiv aceasta funcţie şi vor avea reşedinţa în localitatea de sediu al societăţii bancare.În cazul societăţilor bancare cu participare de capital străin, indiferent de proporţia acestuia, cel puţin una dintre persoanele desemnate să asigure conducerea efectivă a societăţii bancare va fi cetăţean român.În cazul constituirii simultane a unei societăţi bancare se vor depune şi documentele cerute la pct. 7 lit. e) şi f) din prezentele norme; h) denumirea băncii la care se va deschide contul de colectare a capitalului social; i) orice alte informaţii pe care fondatorii le considera de natura sa susţină viabilitatea proiectului prezentat.Documentaţia va fi prezentată Băncii Naţionale a României în limba română. Pentru documentele redactate într-o limbă străină se va prezenta şi traducerea legalizată a acestora.4. Pentru sucursalele societăţilor bancare persoane juridice străine, cererea de autorizare va fi însoţită de următoarea documentaţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor ultimului alineat al pct. 3: a) statutul sau alte acte din care rezultă denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a societăţii bancare străine; b) descrierea societăţii bancare, ce va include:- clasificarea sa în ţara de origine, în funcţie de mărimea activelor;- descrierea structurii organizatorice, inclusiv actionarii semnificativi;- descrierea activităţii; c) ultimele trei rapoarte anuale ale societăţii bancare, certificate de auditori externi; d) descrierea sistemului de reglementare bancară din ţara de origine, care va include:- prezentarea autorităţii de supraveghere bancară din ţara de origine;- modul în care societatea bancară străină, inclusiv sucursala pe care o va deschide în România, este supravegheată de autoritatea de supraveghere bancară din ţara de origine; e) declaraţia autorităţii de supraveghere din ţara de origine privind:- acordul sau referitor la deschiderea unei sucursale în România de către societatea bancară în cauza;- viabilitatea societăţii bancare respective; f) programul de activitate cuprinzând datele prevăzute la pct. 3 lit. f); g) documentul autentic prin care societatea bancară străină împuterniceşte doi conducatori sa o angajeze legal în România.Se vor aplica în mod corespunzător şi prevederile pct. 3 lit. g).5. Direcţia de autorizare şi supraveghere prudentiala a societăţilor bancare din cadrul Băncii Naţionale a României va confirma, în termen de 3 zile, primirea cererii de autorizare.În cazul în care documentaţia prezentată este incompleta sau insuficienta, Banca Naţionala a României poate solicita orice alte informaţii şi documente necesare luării unei decizii.6. În termen de cel mult 4 ani de la primirea cererii, Banca Naţionala a României va decide asupra acesteia, în sensul autorizării constituirii societăţii bancare sau al respingerii cererii de autorizare.În cazul societăţilor bancare cu capital majoritar străin, Banca Naţionala a României va solicita şi punctul de vedere al Consiliului pentru Coordonare, Strategie şi Reforma Economică din cadrul Guvernului României.Autorizarea constituirii societăţii bancare nu garantează obţinerea autorizaţiei de funcţionare, ea indicind doar permisiunea data fondatorilor de a proceda la constituirea societăţii bancare, conform modalităţilor prevăzute în documentaţia prezentată şi dispoziţiilor legale.Prevederile alin. 1 şi 3 ale acestui punct se aplică în mod corespunzător şi în cazul sucursalelor societăţilor bancare, persoane juridice străine, pentru care urmează a se proceda la îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară.La şedinţa Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României pe a carei ordine de zi este înscrisă cererea de autorizare a constituirii societăţii bancare pot fi invitate persoanele desemnate să asigure conducerea efectivă a societăţii bancare respective.7. În vederea luării unei decizii definitive de către Banca Naţionala a României, în termen de 6 luni de la data primirii cererii de autorizare, vor fi prezentate la Banca Naţionala a României următoarele documente: a) copie autentificată de pe statutul şi contractul de societate; b) scrisoare din partea depozitarului fondurilor destinate sa constituie capitalul social prin care să se confirme ca aceste fonduri au fost colectate într-un cont deschis special pentru colectarea capitalului social şi care a fost blocat până în momentul înmatriculării societăţii bancare; c) dovada sediului social; d) informare cu privire la repartiţia capitalului social şi situaţia vărsămintelor efectuate de fiecare acţionar; e) informare cu privire la identitatea membrilor consiliului de administraţie şi ai comitetului de direcţie. Pentru fiecare dintre aceştia vor fi depuse un curriculum vitae şi un certificat de cazier judiciar. Dacă este cazul, se aplică şi prevederile de la pct. 3 lit. g) liniuţa a 3-a, referitoare la certificatul de cazier judiciar; f) identitatea cenzorilor. Pentru fiecare dintre aceştia vor fi depuse un curriculum vitae, un certificat de cazier judiciar şi o declaraţie din care să rezulte că nu se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 112 lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990. Pentru cenzorii care nu sunt acţionari va fi depusa dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat. Dacă este cazul se aplică şi prevederile de la pct. 3 lit. g), liniuţa a 3-a, referitoare la certificatul de cazier judiciar; g) confirmarea Agenţiei Române pentru Dezvoltare pentru fiecare participare străină la capitalul social al societăţii bancare; h) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului; i) comunicare scrisă privind existenta normelor interne de lucru.8. Pentru societăţile bancare care se constituie pe calea subscripţiei publice, documentaţia necesară potrivit prevederilor pct. 7 nu poate fi depusa mai tirziu de 12 luni de la data cererii de autorizare.9. În vederea luării unei decizii definitive de către Banca Naţionala a României, pentru sucursalele societăţilor bancare, persoane juridice străine, în maximum 6 luni de la depunerea cererii de autorizare la Banca Naţionala a României, se vor transmite următoarele documente: a) dovada sediului sucursalei; b) copie legalizată de pe documentul emis, în urma îndeplinirii formalităţilor prevăzute la art. 13 alin. 2 din Legea nr. 33/1991, de către autoritatea competentă din România, prin care se autorizeaza deschiderea sucursalei; c) confirmarea investiţiei străine de către Agenţia Română de Dezvoltare; d) copie legalizată de pe certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului.10. Apariţia unor modificări faţă de proiectul iniţial va determina o noua evaluare din partea Băncii Naţionale a României, putind atrage revocarea hotărârii de autorizare a constituirii societăţii bancare în cazul în care aceste modificări sunt contrare prevederilor prezentelor norme.11. Persoanele care intenţionează să solicite sau care au solicitat autorizarea constituirii unei societăţi bancare vor păstra confidenţialitatea proiectului lor atât timp cît Banca Naţionala a României nu s-a pronunţat asupra acestuia.12. Banca Naţionala a României decide cu privire la definitivarea autorizării unei societăţi bancare în termen de cel mult 4 luni de la primirea documentelor prevăzute la pct. 7 şi, respectiv pct. 9, în cazul sucursalelor societăţilor bancare persoane juridice străine.Societatea bancară, respectiv sucursala societăţii bancare, persoana juridică străină, va putea funcţiona începând de la data eliberării autorizaţiei de funcţionare de către Banca Naţionala a României.13. Cererea de autorizare va fi respinsă, dacă: a) documentaţia necesară este incompleta la încheierea termenelor prevăzute la pct. 6 şi 12; b) capitalul social este mai mic decît nivelul minim stabilit de Banca Naţionala a României; c) forma juridică este inadecvata activităţii prevăzute sau este oprită de lege; d) din evaluarea planului de activitate rezultă ca societatea bancară nu poate asigură realizarea obiectivelor în condiţii compatibile cu buna funcţionare a sistemului bancar şi cu regulile unei practici bancare sanatoase care să asigure clientelei o siguranţa satisfăcătoare; e) persoanele vizate la pct. 3 lit. g), pct. 4 lit. g), respectiv pct. 7 lit. e) şi f), nu au onorabilitatea necesară, calificarea şi experienta profesională adecvate funcţiei lor; f) calitatea fondatorilor sau a acţionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantarii sanatoase şi prudente a societăţii bancare, pentru cauze cum ar fi:- puterea financiară a acestora nu este suficienta pentru a evita dependenta de dividendele distribuite sau de alte avantaje pe care le-ar putea obţine de la societatea bancară, în vederea satisfacerii obligaţiilor lor financiare în timpul primilor ani de activitate a societăţii bancare:- sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participatiei este un credit;- condamnări penale şi scandaluri de notorietate publică legate de numele persoanelor menţionate mai sus;- persoanele juridice care au calitatea de fondator sau de acţionar semnificativ nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la pct. 3 lit. d) alin. 3 din prezentele norme; g) înainte de obţinerea hotărârii de autorizare a constituirii din partea Băncii Naţionale a României fondatorii au făcut comunicări publice asupra infiintarii sau funcţionarii societăţii bancare; h) fondatorii, actionarii, conducătorii sau reprezentanţii acestora exercita presiuni în vederea autorizării societăţii bancare; i) denumirea societăţii bancare este de natura sa producă confuzie cu denumirea altei societăţi bancare autorizate (denumirea societăţii bancare trebuie exprimată, în primul rind, în limba română, cu excepţia entitatilor deschise de societăţile bancare persoane juridice străine).14. Neacordarea autorizaţiei de funcţionare atrage în mod automat şi revocarea hotărârii de autorizare a constituirii.De asemenea, hotărârea de autorizare a constituirii va fi revocată în cazul nerespectării termenelor prevăzute la pct. 7, 8 şi 9 pentru depunerea documentaţiei în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare.O noua cerere de autorizare poate fi adresată Băncii Naţionale a României, numai după trecerea unui termen de 12 luni de la comunicarea respingerii cereri de autorizare şi numai dacă s-au adus proiectului iniţial modificări substanţiale.15. Banca Naţionala a României poate retrage autorizaţia unei societăţi bancare sau unei sucursale a unei societăţi bancare, persoana juridică străină, atunci când: a) aceasta renunţa în mod expres la ea, nu o foloseşte o perioadă de 12 luni de la acordare sau nu-şi mai exercita activitatea de cel puţin 6 luni; b) aceasta încalcă în mod grav sau repetat dispoziţiile Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară sau reglementările emise în aplicarea acesteia; c) aceasta nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute în prezentele norme; d) autorizaţia a fost obţinută ca urmare a unor declaraţii false în documentaţia prezentată Băncii Naţionale a României sau prin orice alt mijloc ilegal; e) aceasta nu respecta condiţiile prevăzute în autorizaţie; f) autoritatea competentă din ţara în care are sediul social societatea bancară ce a deschis o sucursala în România i-a retras acesteia autorizaţia de funcţionare ca societate bancară; g) aceasta nu mai oferă garanţia ca îşi va putea îndeplini obligaţiile faţă de creditorii săi şi nu mai asigura siguranţa fondurilor ce i-au fost încredinţate; h) aceasta nu-şi achită obligaţiile fiscale.16. Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unei societăţi bancare sau a unei sucursale a unei societăţi bancare persoana juridică străină, va fi publicată în Monitorul Oficial al României.17. Societatea bancară sau sucursala deschisă în România de o societate bancară, persoana juridică străină, a carei autorizaţie a fost retrasă, intră în lichidare.În perioada de lichidare, societatea bancară sau sucursala respectiva:- rămâne sub controlul Băncii Naţionale a României;- poate efectua numai operaţiunile strict necesare lichidării;- nu poate folosi calitatea sa de societate bancară altfel decît precizînd ca se afla în lichidare.18. Deciziile de respingere şi, respectiv, de retragere a autorizaţiei de funcţionare a unei societăţi bancare sau a unei sucursale a unei societăţi bancare, persoana juridică străină, se vor comunică părţilor interesate, împreună cu motivele respingerii sau retragerii.19. Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României.20. Cererile de autorizare aflate la Banca Naţionala a României la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor fi soluţionate după cum urmează: a) cererile privind societăţile bancare care au obţinut din partea Băncii Naţionale a României autorizarea de constituire vor fi supuse prezentelor norme numai în măsura în care cererea de autorizare a funcţionarii conţine elemente noi faţă de proiect; b) cererile în curs de instrumentare sunt supuse prezentelor norme, termenul prevăzut la pct. 6 începând să curgă de la data intrării acestora în vigoare.21. Societăţile bancare care funcţionează la data intrării în vigoare a prezentelor norme vor lua măsurile necesare transformarii acţiunilor, pe care le-au emis la purtător, în acţiuni nominative.22. Pe data intrării în vigoare a prezentelor norme, Normele Băncii Naţionale a României nr. 14/1994 privind autorizarea societăţilor bancare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, se abroga.--------------- Notă *) Normele nr. 2/1992 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992 şi modificate prin Normele nr. 7/1992, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 28 decembrie 1993.PreşedinteleConsiliului de administraţie alBăncii Naţionale a României,Mugur Isarescu,guvernator  +  Anexa 1 --------Domnule Guvernator,Subsemnatul (subsemnaţii).................................................,(numele şi prenumele)împuternicit (i) conform procurii (procurilor) anexate, solicit (solicitam) autorizarea în calitatea de societate bancară a 1*)...........................În susţinerea cererii mele (noastre) anexez (anexăm) următoarea documentaţie:- procura autentică, semnată de toţi membrii fondatori, prin care subsemnatul (subsemnaţii) este (sunt) desemnat (i) să-i reprezinte în relaţia cu Banca Naţionala a României pe parcursul instrumentarii dosarului de autorizare;- proiectele de contract de societate bancară şi de statut;- repartiţia acţiunilor şi a drepturilor de vot;- chestionarele (anexa nr. 2) şi angajamentele (anexa nr. 3) pentru fiecare fondator;- prospectul de emisiune 2*);- studiul de fezabilitate;- comunicarea privind persoanele desemnate să asigure conducerea efectivă a societăţii bancare;- chestionarele (anexa nr. 4) completate de conducătorii desemnaţi;- curriculum vitae pentru fiecare conducător;- certificatul de cazier judiciar pentru fiecare conducător;- declaraţiile semnate de conducatori, din care rezultă ca pe perioada exercitării funcţiei pentru care au fost desemnaţi vor îndeplini exclusiv aceasta funcţie şi vor avea reşedinţa în 3*).................................;- componenta consiliului de administraţie şi a comitetului de direcţie 4*);- curriculum vitae şi certificatele de cazier judiciar pentru fiecare membru al consiliului de administraţie;- identitatea cenzorilor 4*);- curriculum vitae, certificatele de cazier judiciar, declaraţiile din care rezultă că nu se afla în vreuna dintre situaţiile prevăzute la art. 112 lit. a) şi b) din Legea nr. 31/1990, pentru fiecare cenzor 4*);- dovada calităţii de expert contabil sau contabil autorizat pentru cenzorii care nu sunt acţionari 4*);- denumirea societăţii bancare la care se va deschide contul de colectare a capitalului social al societăţii bancare care se constituie.Adresa noastră este: ......................................................Telefon: ...............Fax:....................Data:................... Semnatura:..................Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României---------------1*) Denumirea băncii a carei autorizare se solicita.2*) În cazul în care societatea bancară se constituie prin subscripţie publică.3*) Localitatea unde îşi are sediul social societatea bancară care se constituie.4*) În cazul constituirii simultane a societăţii bancare.4*) În cazul constituirii simultane a societăţii bancare.  +  Anexa 2 -------ConfidenţialCHESTIONAR *)pentru participanţii la capitalul social al societăţii bancare-------------- Notă *) Chestionarul va fi completat de către candidat prin dactilografiere; dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.Acest chestionar se completează de către persoanele prevăzute la pct. 3 lit. d) alin. 2 din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăţilor bancare.
             
    1.Denumirea societăţii bancare pentru care se comunică informaţiile............................ ...........................
    2.Identitatea participantului la capitalul social al societăţii bancare........................... ...........................
      2.1. Pentru persoane juridice se vor preciza denumirea sau numele comercial, forma juridică, adresa sediului social........................... ........................... ...........................
      2.2. Pentru persoanele fizice se vor preciza numele şi prenumele, data şi locul naşterii, cetăţenia şi domiciliul............................ ........................... ...........................
    3.Persoana fizică menţionată la pct. 2.2. este desemnată drept unul dintre conducătorii societăţii bancare?........................... ........................... ...........................
    4.Care sunt suma şi procentul participaţiei la capitalul social al societăţii bancare?........................... ...........................
    5.Precizaţi care este activitatea participantului la capitalul social. În plus, se vor transmite ultimele trei rapoarte anuale (bilanţuri anuale), precum şi un bilanţ previzional, pentru anul în curs, pentru participantul la capitalul social, cât şi pentru societatea-mamă (unde este cazul). De asemenea, se vor transmite statutele acestora............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    6.Participantul la capitalul social face parte dintr-un grup de societăţi comerciale? În caz afirmativ, se va transmite o descriere a grupului şi o organigramă din care să rezulte procentele de participaţie la capitalul social şi cele aferente drepturilor de vot............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    7.Precizaţi identitatea principalilor conducători ai participantului la capitalul social (se vor indica numele şi prenumele, adresa şi numărul de telefon al acestora). Dacă participantul la capitalul social este o societate bancară autorizată de B.N.R., aceste informaţii nu mai sunt necesare............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    8.Participantul la capitalul social al societăţii bancare sau grupul de care acesta aparţine deţine participaţii importante (orice participaţie care reprezintă 5% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot) la entităţi nebancare? În caz afirmativ, comunicaţi lista acestor participaţii............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    9.Participantul la capitalul social al societăţii bancare sau grupul de care acesta aparţine deţine participaţii importante la alte societăţi bancare? În caz afirmativ, comunicaţi lista acestor participaţii............................ ........................... ........................... ........................... ...........................
    10.Participantul la capitalul social al societăţii bancare şi societăţile comerciale la care acesta deţine participaţii importante au ca obiectiv activităţi financiare? În caz afirmativ, indicaţi autorităţile de supraveghere în cauză............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    11.Între societatea bancară şi participantul la capitalul social al acesteia există legături de afaceri? Descrieţi cum vor evolua aceste legături după obţinerea participaţiei de capital social............................ ........................... ........................... ........................... ...........................
    12.Precizaţi care sunt societăţile bancare cu care participantul la capitalul social întreţine relaţii de afaceri (se va indica denumirea societăţilor bancare, adresa acestora şi vechimea relaţiilor)............................ ........................... ........................... ........................... ...........................
    13.Precizaţi care este sursa fondurilor utilizate pentru obţinerea participaţiei de capital social la societatea bancară............................ ........................... ...........................
    14.Prezentaţi care sunt obiectivele urmărite prin obţinerea participaţiei la societatea bancară. Care sunt orientările pe care le are în vedere participantul la capitalul social al societăţii bancare în legătură cu natura şi volumul activităţii acesteia în următorii ani?........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    15.Participantul la capitalul social sau societăţile din grupul său au făcut în ultimii zece ani (fac în prezent sau este posibil să facă în viitor) obiectul unor anchete sau proceduri administrative, judiciare? Aceste proceduri s-au încheiat (sau este posibil să se încheie) cu vreo sancţiune? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă între timp aţi fost reabilitat............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    16.Indicaţi care este volumul capitalului propriu al participantului la capitalul social al societăţii bancare şi comunicaţi lista principalilor săi acţionari, direcţi sau indirecţi............................ ........................... ........................... ........................... ...........................
    17.Comunicaţi orice alte informaţii utile care pot permite o apreciere cât mai completă şi corectă a situaţiei participantului la capitalul social al societăţii bancare............................ ........................... ........................... ...........................
  Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, ca toate informaţiile cuprinse în acest formular şi anexele sunt complete şi conforme cu realitatea şi ma angajez sa comunic imediat Băncii Naţionale a României orice schimbare care va modifica în mod semnificativ informaţiile furnizate.Locul ..............Numărul anexelor.................Data.............Semnatura candidatului,Pentru persoanele juridice vor semnapersoanele împuternicite să lereprezinte.
   +  Anexa 3 -------ANGAJAMENT *)care se adresează Băncii Naţionale a României de către participanţii la capitalul social al societăţii bancare, împreună cu informaţiile enumerate în anexa nr. 2Domnule Guvernator,Am onoarea de a va transmite alăturat informaţiile cerute de Banca Naţionala a României cu ocazia preluării unei participatii pe care........................ (numele participantului) îşi propune sa o achizitioneze la capitalul social al societăţii bancare ....... ..........................................Certific ca aceste informaţii sunt sincere şi ca, după ştiinţa mea, nu exista fapte importante asupra cărora Banca Naţionala a României ar trebui să fie informată.Ma angajez sa informez imediat Banca Naţionala a României asupra oricărei modificări semnificative a informaţiilor furnizate.Totodată, ma angajez sa transmit în fiecare an societăţii bancare........... .........................la care societatea .................................... este/eu sunt acţionar informaţiile pe care aceasta, la rindul ei, trebuie să le transmită autorităţilor, potrivit dispoziţiilor regulamentare în vigoare.Semnatura,Domnului Guvernator al Băncii Naţionale a României----------- Notă *) Acest angajament trebuie să fie transmis de către orice persoană fizica sau juridică ce îşi propune să fie fondator sau să deţină cel puţin 5% din drepturile de vot ale unei societăţi bancare şi care nu are ea însăşi aceasta calitate în România.  +  Anexa 4 -------ConfidenţialCHESTIONAR *)pentru conducătorii potenţiali ai societăţii bancare ------------------- Notă *) Chestionarul va fi completat de către candidat prin dactilografiere, dacă spaţiul este insuficient, răspunsurile pot fi date pe o foaie separată.Acest chestionar se completează de către persoanele prevăzute la pct. 3 lit. g) din Normele Băncii Naţionale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societăţilor bancare.
    1.Denumirea şi adresa sediului social al societăţii bancare............................ ...........................
    2.Identitatea candidatului (numele şi prenumele, data naşterii, cetăţenia şi adresa)............................ ...........................
    3.Curriculum vitae. Se vor trece pe o foaie separată cel puţin următoarele informaţii: - educaţia (instituţia de învăţământ, durata şi natura cursurilor); - experienţa profesională (denumirea, adresa şi natura activităţilor la care aţi lucrat; natura şi durata responsabilităţilor exercitate)............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    4.Referinţe (trei nume). Se vor indica: ocupaţia, adresa şi numărul de telefon ale acestor referenţi. Este preferabil ca printre referenţi să se afle persoane în subordinea cărora aţi activat o perioadă mai mare de trei ani.1.......................... ...........................
    2.......................... ...........................
    3.......................... ...........................
    5.Funcţiile pe care le veţi exercita în cadrul societăţii bancare care vă numeşte............................ ...........................
    6.În exercitarea atribuţiilor dvs. veţi urma instrucţiunile unei alte persoane fizice sau juridice din afara băncii? Dacă da, faceţi orice precizări utile............................ ........................... ........................... ...........................
    7.Aţi fost în cursul ultimilor zece ani sau sunteţi acţionar semnificativ (care deţine mai mult de 5% din capitalul social sau din drepturile de vot) asociat într-o societate în nume colectiv sau asociat comanditat într-o societate, alta decât societatea bancară în cauză? În această eventualitate precizaţi denumirea şi activitatea societăţii comerciale, precum şi nivelul participaţiei dvs........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    8.Aţi exercitat în ultimii zece ani sau exercitaţi responsabilităţi în conducerea şi administrarea unor societăţi comerciale sau altor agenţi economici, altele decât cele precizate la pct. 1 şi 3? Dacă da, precizaţi denumirea şi activitatea acestor societăţi comerciale sau altor agenţi economici, natura şi durata funcţiei............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    9.Precizaţi care dintre societăţile comerciale sau alţi agenţi economici în care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi sau în care aţi fost sau sunteţi un acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat întreţine sau ar putea să întreţină în viitor, după ştiinţa dvs., relaţii de afaceri semnificative cu societatea bancară menţionată la pct. 1............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    10.În ultimii zece ani autorităţile competente au refuzat sau au retras o autorizaţie în domeniul bancar sau financiar (în România sau în străinătate) dvs. personal sau vreuneia dintre societăţile comerciale sau alţi agenţi economici în care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi sau în care sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat? Dacă da, daţi detalii............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    11.În ultimii zece ani, societăţile comerciale sau alţi agenţi economici unde aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi sau în care aţi fost sau sunteţi un acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat, s-au aflat în conflict cu vreo autoritate oficială - în România sau în străinătate - însărcinată în supravegherea sistemului financiar? În caz afirmativ, faceţi orice precizări utile............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    12.În ultimii zece ani aţi făcut obiectul, în România sau în străinătate, vreunei anchete sau proceduri profesionale, administrative sau judiciare care s-a încheiat cu o sancţiune? Dacă da, daţi detalii, indiferent dacă, între timp, aţi fost reabilitat............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    13.Aţi fost sancţionat disciplinar la vreuna dintre societăţile comerciale sau alţi agenţi economici al căror angajat aţi fost? Dacă da, daţi detalii............................ ........................... ........................... ...........................
    14.Obligaţiile dvs. financiare se află într-o relaţie sănătoasă cu venitul dvs.?........................... ...........................
    15.Aţi avut dvs. sau societăţile comerciale sau alţi agenţi economici la care aţi exercitat sau exercitaţi responsabilităţi sau sunteţi sau aţi fost acţionar semnificativ, asociat sau asociat comanditat dificultăţi financiare majore care să fi condus la proceduri judiciare sau extrajudiciare? Dacă da, faceţi orice precizare utilă............................ ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ........................... ...........................
    16.Aveţi sau intenţionaţi să obţineţi o participaţie la capitalul social al societăţii bancare menţionate la pct. 1?........................... ........................... ...........................
    17.Vă aflaţi sau aveţi de gând să intraţi în relaţii financiare cu societatea bancară menţionată la pct. 1? Dacă da, daţi detalii............................ ........................... ........................... ...........................
    18.Comunicaţi orice informaţii suplimentare care ar putea fi considerate relevante pentru aprecierea calificării, experienţei profesionale şi a onorabilităţii dvs.
  Subsemnatul declar pe propria răspundere, sub sancţiunea legii, ca toate răspunsurile cuprinse în acest formular şi anexele sunt complete şi conforme cu realitatea.Locul................. Numărul anexelor, ................Data..............Semnatura candidatului,---------------------