ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 10 noiembrie 2004pentru modificarea Legii nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.083 din 22 noiembrie 2004    Având în vedere amploarea luată în ultimul timp de fenomenul extremist-terorist şi de criminalitatea organizată, precum şi de ameninţările la adresa statelor angajate în lupta antiteroristă, se impune de urgenţă luarea unor măsuri de extindere, în complexitate şi dimensiune, a misiunilor de pază şi apărare a sediilor reprezentanţelor permanente ale României din străinătate, precum şi a protecţiei personalului român aflat în misiune externă.Întrucât Serviciul de Informaţii Externe este abilitat, potrivit reglementărilor legale, să asigure paza şi apărarea misiunilor diplomatice, însă nu poate folosi în această activitate militari angajaţi pe bază de contract, deoarece această categorie de personal nu a fost prevăzută în legea de organizare şi funcţionare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICLegea nr. 1/1998 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de Informaţii Externe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 18 octombrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Personalul Serviciului de Informaţii Externe se compune din cadre militare, militari angajaţi pe bază de contract şi salariaţi civili."2. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Cadrele militare în activitate, în rezervă sau în retragere din cadrul Serviciului de Informaţii Externe au toate drepturile şi îndatoririle prevăzute de actele normative aplicabile armatei române, precum şi de reglementările specifice acestui serviciu. (2) Militarii angajaţi pe bază de contract sunt învestiţi cu exerciţiul autorităţii publice pe timpul şi în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor şi îndatoririlor de serviciu, în limitele competenţelor stabilite prin lege pentru cadrele militare în activitate. Modul de angajare, durata contractului, drepturile şi îndatoririle militarilor angajaţi pe bază de contract sunt reglementate prin ordin al directorului Serviciului de Informaţii Externe. (3) Salariaţilor civili le sunt aplicabile, după caz, dispoziţiile Codului muncii, ale Statutului funcţionarilor publici, precum şi ale actelor normative şi reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe. (4) Salariaţii civili sunt obligaţi să depună jurământul cu privire la respectarea Constituţiei, a legilor ţării şi a reglementărilor specifice Serviciului de Informaţii Externe."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Directorul Serviciului de Informaţii Externe,Gheorghe Fulgap. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Doru-Claudiu Frunzulică,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 10 noiembrie 2004.Nr. 98.______________