HOTĂRÂRE nr. 1.892 din 4 noiembrie 2004pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 15 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 2 lit. h), al art. 50, al art. 51 şi al art. 52 din Legea energiei electrice nr. 318/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre stabileşte sistemul de promovare a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie. (2) Prevederile prezentei hotărâri se aplică energiei electrice produse din următoarele surse regenerabile de energie: vânt, soare, biomasă, precum şi energiei hidroelectrice produse în centrale cu o putere instalată mai mică sau egală cu 10 MW, puse în funcţiune sau modernizate începând cu anul 2004.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, următorii termeni se definesc astfel: a) sistem de cote obligatorii - mecanism de promovare a producerii de energie electrică din surse regenerabile de energie, prin achiziţia de către furnizori a unor cote obligatorii de energie electrică produsă din aceste surse, în vederea vânzării către consumatorii din ţară. Cantitatea de energie electrică achiziţionată se dovedeşte pe baza certificatelor verzi achiziţionate; b) certificat verde - document ce atestă o cantitate de 1 MWh de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie. Certificatul verde se poate tranzacţiona, distinct de cantitatea de energie electrică asociată acestuia, de pe o piaţă bilaterală sau centralizată; c) piaţă bilaterală - totalitatea contractelor bilaterale negociate între producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi furnizori, pentru vânzarea/cumpărarea de certificate verzi; d) piaţă centralizată - piaţa organizată la nivel naţional de către Societatea Comercială "OPCOM" - S.A. pentru tranzacţionarea certificatelor verzi; e) operator de transport şi sistem - persoana juridică, titulară a unei licenţe pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistem; f) operator de distribuţie - persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine, modernizează şi dezvoltă reţeaua electrică de distribuţie; g) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.  +  Articolul 3Pentru încurajarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie din România se aplică sistemul cotelor obligatorii combinat cu sistemul de comercializare a certificatelor verzi, în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 4 (1) Se aprobă nivelul cotelor obligatorii ce se vor utiliza până în anul 2010, în conformitate cu ţinta asumată de România în negocierile de aderare la Uniunea Europeană privind ponderea energiei electrice produse din surse regenerabile de energie în consumul intern brut de energie electrică, după cum urmează: 0,7% pentru anul 2005, 1,4% pentru anul 2006, 2,2% pentru anul 2007, 2,9% pentru anul 2008, 3,6% pentru anul 2009 şi 4,3% pentru anul 2010. (2) Valorile anuale ale cotelor obligatorii pot fi modificate la începutul fiecărui an prin ordin al preşedintelui ANRE, în funcţie de evoluţia consumului intern de energie electrică.  +  Articolul 5Furnizorii de energie electrică sunt obligaţi să achiziţioneze anual un număr de certificate verzi egal cu produsul dintre valoarea cotei obligatorii şi cantitatea de energie electrică furnizată anual consumatorilor finali.  +  Articolul 6 (1) Operatorul de transport şi sistem emite lunar certificate verzi producătorilor pentru cantitatea de energie electrică din surse regenerabile de energie produsă şi livrată în reţea. (2) Operatorii de distribuţie transmit lunar operatorului de transport şi sistem date privind cantităţile de energie electrică produse din surse regenerabile, livrate în reţea de producătorii racordaţi la reţelele acestora.  +  Articolul 7 (1) Valoarea de tranzacţionare a certificatelor verzi se stabileşte prin mecanisme concurenţiale pe piaţa bilaterală sau pe piaţa centralizată. (2) ANRE stabileşte anual valoarea de tranzacţionare minimă şi cea maximă a certificatelor verzi pe pieţele specificate la alin. (1). (3) Operatorul pieţei de energie electrică asigură cadrul de tranzacţionare pentru certificatele verzi pe piaţa centralizată.  +  Articolul 8 (1) La sfârşitul fiecărui an ANRE stabileşte pentru fiecare furnizor, pe baza certificatelor verzi achiziţionate, gradul de îndeplinire a cotei obligatorii impuse, calculată conform art. 5. (2) Furnizorul care nu realizează cota obligatorie impusă plăteşte contravaloarea certificatelor verzi achiziţionate la valoarea maximă stabilită conform art. 7 alin. (2). (3) Sumele de bani rezultate din aplicarea prevederilor alin. (2) sunt colectate de operatorul de transport şi sistem care le alocă în sistem concurenţial pe proiecte de cercetare şi dezvoltare în domeniul surselor regenerabile.  +  Articolul 9ANRE va emite, în termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, norme de aplicare a acesteia.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare în Domeniul Energiei,Jean ConstantinescuBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 1.892.-------------