LEGE nr. 467 din 4 noiembrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.057 din 15 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 63 din 1 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4 alineatul (1), litera v) va avea următorul cuprins:"v) autorizează persoanele juridice de drept public sau de drept privat să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei speciale a persoanelor cu handicap şi să înfiinţeze centre-pilot, centre de îngrijire şi asistenţă, centre de recuperare şi reabilitare, centre de integrare prin terapie ocupaţională, centre de zi, precum şi alte tipuri de centre;".2. După articolul 4 se introduc articolele 4^1-4^6, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - În înţelesul prezentei ordonanţe, prin programe de interes naţional se înţelege acele programe care contribuie la: a) realizarea obiectivelor de reformare a sistemului de servicii şi instituţii destinate îngrijirii adulţilor cu handicap; b) asigurarea funcţionării adecvate a sistemului prevăzut la lit. a), în vederea îmbunătăţirii indicatorilor de performanţă a respectivelor servicii şi instituţii.Art. 4^2. - (1) Autoritatea poate finanţa sau, după caz, cofinanţa următoarele tipuri de programe de interes naţional pentru protecţia adulţilor cu handicap: a) programe specifice de implementare a Strategiei naţionale privind protecţia specială şi integrarea socială a persoanelor cu handicap din România; b) programe de urgenţă pentru depăşirea unor situaţii de criză, în vederea asigurării îngrijirii adulţilor cu handicap, determinate fie de calamităţi naturale, fie de imposibilitatea unor autorităţi locale de a asigura din bugetul propriu sumele necesare în vederea îngrijirii acestora, precum şi, după caz, pentru intervenţii cu caracter umanitar; c) orice alte programe corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii. (2) Programele de interes naţional prevăzute la alin. (1) lit. a), complementare acţiunilor finanţate la nivel local, pot avea următoarele obiective generale: a) realizarea investiţiilor necesare pentru dezvoltarea, diversificarea, restructurarea şi buna funcţionare a serviciilor şi instituţiilor care asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; b) realizarea de studii, cercetări şi publicaţii în cadrul domeniului său de activitate; c) formarea iniţială şi continuă a personalului care îşi desfăşoară activitatea în cadrul serviciilor şi instituţiilor ce asigură îngrijirea adulţilor cu handicap; d) informarea opiniei publice despre drepturile adulţilor cu handicap prin campanii de mediatizare; e) orice alte obiective corespunzătoare domeniului de activitate al Autorităţii.Art. 4^3. - Programele de interes naţional se aprobă prin hotărâre a Guvernului, pe baza fundamentărilor elaborate de Autoritate.Art. 4^4. - (1) Finanţarea sau, după caz, cofinanţarea programelor de interes naţional se asigură din următoarele surse: a) bugetul de stat; b) credite externe rambursabile şi nerambursabile, din surse guvernamentale şi neguvernamentale; c) donaţii, sponsorizări şi alte surse, în condiţiile legii. (2) Sumele alocate din sursele prevăzute la alin. (1) vor fi cuprinse în bugetul propriu al Autorităţii.Art. 4^5. - (1) În scopul finanţării programelor de interes naţional, Autoritatea este autorizată să aloce fonduri din bugetul propriu: a) serviciilor publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti; b) organismelor private autorizate, potrivit legii. (2) Alocarea fondurilor potrivit alin. (1) se face pe bază de convenţii încheiate cu consiliile judeţene şi cu consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv cu organismele private autorizate potrivit legii.Art. 4^6. - Autoritatea este autorizată să finanţeze proiecte din cadrul programelor de interes naţional din domeniul său de activitate ce urmează să fie realizate, pe bază de convenţie, în colaborare cu ministere, cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi cu alte autorităţi sau instituţii publice."3. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul central al Autorităţii este de 78, exclusiv preşedintele şi vicepreşedintele, iar pentru unităţile subordonate este de 135."4. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) În structura Autorităţii funcţionează Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară, cu activitate decizională în soluţionarea contestaţiilor la certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, emise de comisiile judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Comisia superioară se numeşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii şi are următoarea componenţă: a) preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de Ministerul Sănătăţii, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (3) În cadrul Comisiei superioare se pot constitui comisii de specialitate, în funcţie de afecţiunile care produc handicapul, prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (4) Preşedintele Comisiei superioare se angajează prin concurs, în condiţiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările ulterioare. (5) Membrii Comisiei superioare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiei superioare, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui Autorităţii şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă. (6) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii. (7) Activitatea de secretariat a Comisiei superioare este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, angajaţi prin concurs, în condiţiile legii."5. La articolul 11 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:"c) verifică realizarea obligaţiei legale a autorităţilor şi instituţiilor de a asigura accesibilitatea persoanelor cu handicap şi aplică sancţiunile prevăzute de lege;".6. La articolul 11, după alineatul (5) se introduc alineatele (5^1) şi (5^2) cu următorul cuprins:"(5^1) În fiecare judeţ funcţionează un inspector care se află în subordinea directă a inspectorului-şef de la nivelul regional.(5^2) Inspectorii sunt numiţi pe bază de concurs organizat de Autoritate prin ordin al preşedintelui acesteia."7. La articolul 11, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Inspecţiilor se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei."8. La articolul 12, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Statul de funcţii, precum şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale Institutului se aprobă prin ordin al preşedintelui Autorităţii."9. La articolul 13, alineatele (7)-(9) vor avea următorul cuprins:"(7) Comisiile se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenţă: a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne sau sănătate publică, absolvent de cursuri de management în domeniul sociomedical cu durată de cel puţin un an; b) doi medici specialişti, propuşi de direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în următoarele specialităţi, în funcţie de afecţiunea care produce handicapul: interne, chirurgie-ortopedie, oftalmologie, psihiatrie, neurologie; c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale, care desfăşoară activităţi de protecţie specială a persoanelor cu handicap, cu avizul Consiliului Naţional al Dizabilităţii din România; d) un psiholog sau un asistent social. (8) Preşedintele Comisiei, fără a fi funcţionar public, face parte din structura de personal a serviciului public de asistenţă socială. (9) Membrii Comisiilor au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă, cu excepţia preşedintelui. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru al Comisiilor, nu poate depăşi 20% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean, respectiv primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti, şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care a participat în luna respectivă."10. La articolul 13, după alineatul (10) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:"(11) Activitatea de secretariat a comisiilor judeţene şi a comisiilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti este asigurată de un operator calculator şi de 2 secretari, care fac parte din structura de personal a direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti."11. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - Autoritatea, consiliile judeţene şi, respectiv, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia de a asigura condiţii corespunzătoare de funcţionare a Inspecţiilor, astfel încât să se evite aglomeraţiile, tratamentul nedemn şi întârzierea rezolvării cererilor cetăţenilor, precum şi condiţii de accesibilitate pentru persoanele cu handicap."12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Autoritatea utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 4 autoturisme pentru aparatul propriu şi 55 de autoturisme repartizate Inspecţiilor şi inspectorilor judeţeni. Consumul lunar normat de carburanţi se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 noiembrie 2004.Nr. 467._____________