REGULAMENT Nr. 3 din 10 iulie 1995privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societăţilor bancare de către Banca Naţionala a României
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 27 iulie 1995    Dispoziţii generale  +  Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 19 lit. b) şi ale art. 23 din Legea nr. 34/1991 privind Statutul Băncii Naţionale a României şi ale art. 2 alin. 1 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară, Banca Naţionala a României poate refinanta societăţile bancare în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 2Prin refinantare, Banca Naţionala a României furnizează lichiditati societăţilor bancare solicitante, în condiţiile pe care le considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare, ţinând seama de situaţia specifică pieţei. Banca Naţionala a României va acţiona ca împrumutător de ultima instanţa pentru societăţile bancare.  +  Articolul 3Beneficiari ai creditelor de refinantare pot fi toate societăţile bancare autorizate de către Banca Naţionala a României sa opereze în România.  +  Articolul 4Refinantarea societăţilor bancare de către Banca Naţionala a României este o operaţiune de creditare pe termen scurt, de regula de maximum 90 de zile calendaristice, cu excepţia cazurilor în care Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României decide un alt termen.Creditele de refinantare ce se pot acorda de către Banca Naţionala a României societăţilor bancare sunt: creditul structural, creditul de licitaţie, creditul special şi creditul lombard (overdraft).  +  Articolul 5Pentru creditele de refinantare acordate de Banca Naţionala a României, societăţile bancare au obligaţia sa constituie garanţii, în condiţiile stabilite de Banca Naţionala a României.Creditul structural  +  Articolul 6Creditul structural este o formă de refinantare prin care societatea bancară este autorizata sa preleveze succesiv sume dintr-un cont deschis de Banca Naţionala a României, până la un anumit nivel şi în cadrul unui interval de timp (scadenta) prestabilite. Garantarea se va face cu efecte de comerţ şi alte hârtii de valoare, acceptate de Banca Naţionala a României.Creditul structural se acordă numai în cadrul unui plafon stabilit de conducerea executivă a Băncii Naţionale a României, pentru fiecare societate bancară în parte şi pe tipuri de garanţii, în cadrul politicii de credit a băncii centrale.În cazul modificării importante a condiţiilor de pe piaţa monetara, conducerea executivă a Băncii Naţionale a României, la propunerea direcţiei de resort, poate decide unilateral, cu un preaviz de doua zile lucrătoare, reducerea sau anularea plafoanelor pentru creditele structurale.  +  Articolul 7Nivelul ratei dobinzii pentru creditele structurale se stabileşte de către Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi reprezintă rata (taxa) oficială a scontului. Taxa oficială a scontului poate fi modificată fără preaviz şi este aplicabilă inclusiv creditelor structurale în derulare.  +  Articolul 8Dobinda aferentă se calculează la soldul angajamentelor zilnice efective şi se plăteşte la scadenta creditului structural, dacă la acordare nu se prevede în mod expres altfel.  +  Articolul 9Pentru creditele structurale aprobate, Banca Naţionala a României poate percepe un comision proporţional cu volumul total al creditului aprobat şi cu scadenţa acestuia; comisionul este exprimat în termenii unei dobinzi anuale şi se încasează la aprobarea creditului structural.Reducerea sau anularea creditului structural, conform art. 6 alin. 3, conduce la recalcularea comisionului şi la restituirea diferenţei încasate în plus.  +  Articolul 10Tragerea efectivă a creditului structural, cît şi restituirea acestuia se pot efectua în orice moment, în cadrul perioadei de acordare, din dispoziţia societăţii bancare beneficiare.Creditul de licitaţie  +  Articolul 11Creditul de licitaţie reprezintă principala forma de refinantare acordată de Banca Naţionala a României societăţilor bancare. Creditul de licitaţie se acordă pe o durată de maximum 15 zile calendaristice şi este garantat cu titluri de stat şi cu alte hârtii de valoare acceptate de Banca Naţionala a României.Creditul de licitaţie se acordă în cadrul unui plafon maxim pentru ansamblul sistemului bancar şi pe o durată fixa stabilite de conducerea executivă a Băncii Naţionale a României, pentru fiecare şedinţa de licitaţie în parte, în cadrul politicii de credit a băncii centrale.  +  Articolul 12Toate societăţile bancare pot participa la licitaţiile de credit în condiţiile şi conform normelor emise de Banca Naţionala a României în aplicarea prezentului regulament.  +  Articolul 13Ratele dobinzii pentru creditele de licitaţie se determina competitiv în cadrul şedinţei de licitaţie, fără a putea fi mai mici decît nivelul de pornire stabilit de conducerea executivă a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 14Creditele de licitaţie se acordă societăţilor bancare declarate câştigătoare ale şedinţei de licitaţie în ziua lucrătoare imediat următoare acesteia şi nu pot fi modificate până la scadenta.  +  Articolul 15Dobinda aferentă se calculează proporţional cu suma obţinută şi cu termenul de rambursare şi se plăteşte la scadenta, dacă în comunicarea sumei şi a ratei dobinzii la care a fost adjudecată suma nu se prevede altfel.Creditul special  +  Articolul 16Creditul special este o formă excepţionala de refinantare acordată de Banca Naţionala a României societăţilor bancare aflate în criza de lichiditate. Creditul special se acordă pentru o durată maxima de 30 de zile calendaristice şi se garantează cu titluri de stat sau alte hârtii de valoare acceptate de Banca Naţionala a României.În mod excepţional, creditul special poate fi garantat cu active reale din patrimoniul societăţilor bancare.  +  Articolul 17Nivelul ratei dobinzii pentru creditele speciale se stabileşte de conducerea executivă a Băncii Naţionale a României.  +  Articolul 18Acordarea creditului special este condiţionată de prezentarea unui program de redresare financiară agreat de Banca Naţionala a României, care va fi prezentat într-un termen stabilit la data acordării creditului.Neîndeplinirea măsurilor cuprinse în program la termenele stabilite, precum şi neprezentarea lui în termenul solicitat pot conduce la retragerea fără preaviz a creditului special.  +  Articolul 19Creditul special este tras integral la data acordării sale şi poate fi rambursat în avans, parţial sau integral.  +  Articolul 20Dobinda aferentă se calculează la soldul angajamentelor zilnice efective şi se plăteşte la scadenta, dacă la acordare nu se prevede altfel.Creditul lombard (overdraft)  +  Articolul 21Creditul lombard (overdraft) este o formă de refinantare cu totul specială, acordat peste noapte societăţilor bancare pentru asigurarea plăţilor zilnice ale acestora.Creditul lombard este reprezentat de soldul debitor înregistrat la închiderea zilei în contul curent al unei societăţi bancare, deschis la centrala Băncii Naţionale a României. Acest sold se transfera automat în contul de credit lombard.  +  Articolul 22Creditul lombard se acordă în limita unui plafon egal cu 75% din nivelul fondurilor proprii ale societăţii bancare, calculate conform normelor în vigoare emise de Banca Naţionala a României.Pentru a avea acces la acest tip de credite, societăţile bancare au obligaţia de a avea constituite garanţii de volum corespunzător, formate din titluri de stat şi alte hârtii de valoare acceptate de Banca Naţionala a României.Dacă garanţiile constituite potrivit normelor Băncii Naţionale a României nu acoperă limita de credit lombard stabilită la alin. 1, aceasta se diminuează corespunzător.  +  Articolul 23Rata dobinzii pentru creditul lombard se stabileşte de Consiliul de administraţie al Băncii Naţionale a României şi poate fi modificată fără preaviz.  +  Articolul 24Dobinda aferentă creditului lombard se calculează zilnic şi se plăteşte lunar, în ultima zi lucrătoare a lunii, pentru toate creditele lombard trase până în penultima zi lucrătoare a lunii. Pentru ziua sau zilele următoare, până la sfârşitul lunii calendaristice, dobinda se calculează şi se plăteşte în prima zi lucrătoare a lunii următoare.  +  Articolul 25În situaţia în care, la sfârşitul unei zile, soldul debitor depăşeşte plafonul prevăzut la art. 22, Banca Naţionala a României va adopta, în ordine, una sau mai multe dintre următoarele măsuri: a) executarea imediata a garanţiilor depuse de societatea bancară pentru creditul lombard; b) executarea oricăror alte garanţii depuse de societatea bancară în cauza pentru alte categorii de credite în derulare; c) trecerea la măsuri speciale de supraveghere şi restabilire a lichidităţii societăţii bancare în cauza, conform prevederilor art. 52 şi 54 din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară; d) retragerea definitivă a autorizaţiei şi recuperarea debitului, în cadrul acţiunii de lichidare a societăţii bancare.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 26Procedurile de acordare a creditelor de refinantare şi de constituire a garanţiilor, pentru fiecare categorie de credit, sunt prezentate în normele de aplicare a prezentului regulament.  +  Articolul 27Dobinzile la creditele de refinantare se vor calcula la soldul angajamentelor zilnice efective, pentru un an de 360 de zile.  +  Articolul 28Accesul la creditele de refinantare acordate de Banca Naţionala a României potrivit prezentului regulament este condiţionat de aplicarea stricta, de către societăţile bancare, a reglementărilor emise de Banca Naţionala a României şi de transmiterea corecta şi la termenele stabilite a raportarilor cu caracter contabil sau statistic solicitate de Banca Naţionala a României societăţilor bancare.În cazul neîndeplinirii de către o societate bancară a condiţiilor prevăzute la alin. 1, Banca Naţionala a României poate decide suspendarea acordării de noi credite de refinantare, precum şi retragerea fără preaviz a creditelor în derulare.  +  Articolul 29Prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 august 1995. Creditele acordate până la 31 iulie 1995, potrivit reglementărilor anterioare, se menţin, fără modificarea condiţionalitatii, până la scadenta acestora.  +  Articolul 30Prevederile privind garantarea creditelor de refinantare se aplică integral de la data de 1 ianuarie 1997. Până la această dată, garantarea se va realiza parţial, în cote procentuale stabilite periodic de Banca Naţionala a României - distinct pentru fiecare instrument de refinantare - şi anunţate cu cel puţin 15 zile înainte de începerea perioadei de aplicare. Până la această dată, la solicitarea societăţii bancare, garantarea creditelor de refinantare poate fi facuta şi cu soldul disponibilităţilor în valută păstrate ca rezerve obligatorii la Banca Naţionala a României.  +  Articolul 31O dată cu intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi încetează aplicabilitatea Regulamentul privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societăţilor bancare de către Banca Naţionala a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 29 octombrie 1991, Normele nr. 1/1994 privind refinantarea societăţilor bancare prin credite de descoperit de cont (overdraft), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 24 februarie 1994, Circulara nr. 5/1995 pentru modificarea Regulamentului privind condiţiile şi modul de efectuare a refinantarii societăţilor bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 10 martie 1995, precum şi alte dispoziţii contrare.Guvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu---------------------------