HOTĂRÂRE nr. 1.779 din 21 octombrie 2004privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.024 din 5 noiembrie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Legea muntelui nr. 347/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a zonei montane, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Susţinerea aplicării Strategiei de dezvoltare durabilă a zonei montane revine ministerelor care fac parte din Comitetul interministerial pentru zona montană, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 318/2003 privind constituirea şi funcţionarea Comitetului interministerial şi a comitetelor judeţene pentru zona montană, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 3Măsurile pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane, prevăzute în strategia menţionată la art. 1, vor fi finanţate din fondurile europene alocate sectorului de dezvoltare rurală, de la bugetul de stat, bugetele locale şi din alte surse, în condiţiile legii.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gheorghe Emacup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 21 octombrie 2004.Nr. 1.779.  +  Anexa STRATEGIAde dezvoltare durabilă a zonei montane  +  Capitolul I Principii privind dezvoltarea durabilă a zonei montaneDezvoltarea durabilă a zonei montane din România în perspectiva integrării europene presupune dezvoltarea şi consolidarea gospodăriilor familiale în ecosisteme echilibrate, specifice.Locuitorii zonei montane, ca urmare a producţiilor agricole scăzute, nu beneficiază de resurse financiare suficiente, de inputuri, de infrastructură adecvată în gospodărie, de asistenţă tehnică şi de pregătire profesională specifică, ceea ce limitează calitatea vieţii locuitorilor din acest areal.Pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane după modelul european este necesară o evaluare adecvată a politicii agricole şi a dezvoltării durabile, cu referire la următoarele principii de bază:1. păstrarea sănătăţii şi a siguranţei umane din zona montană; păstrarea sănătăţii animalelor;2. asigurarea pentru agricultorii montani de venituri care să le garanteze stabilitatea gospodăriilor;3. asigurarea stabilităţii şi viabilităţii comunităţilor rural montane, cu asigurarea de servicii corespunzătoare şi crearea unei societăţi rurale atractive;4. conservarea resurselor naturale, a solului, a apei, a aerului, a diversităţii biologice şi productivităţii acestor resurse naturale;5. protejarea patrimoniului cultural naţional material, imobil şi mobil, a celui imaterial, precum şi a zonelor naturale protejate;6. valorificarea resurselor naturale disponibile, în limitele potenţialului biologic natural de regenerare a acestor resurse;7. încurajarea organizării şi funcţionării unor exploataţii montane viabile, favorizarea dezvoltării durabile aplicate prin profesia agricolă;8. dezvoltarea politicii de dezvoltare durabilă în diverse sectoare ale activităţii agricole şi forestiere, în cadrul politicilor parteneriale şi contractuale cu agricultorii, cu colectivităţile locale, cu fundaţiile şi cu asociaţiile profesionale;9. satisfacerea într-un mod durabil a cerinţelor comunităţilor montane locale cu produse alimentare, industriale, precum şi asigurarea necesităţilor energetice;10. implementarea de programe pentru sprijinirea zonelor rămase în urmă ca dezvoltare, eliminarea decalajelor între mediul urban şi rural;11. măsuri pentru consolidarea economiei rural-montane, creşterea veniturilor populaţiei şi combaterea sărăciei.  +  Capitolul II Obiective strategice pentru dezvoltarea durabilă a zonei montanePerspectivele dezvoltării zonei montane trebuie privite în contextul stabilizării populaţiei locale, al identităţii zonei şi mediului prin care se asigură o bază solidă de pornire pentru o evoluţie favorabilă a comunităţilor montane.Dezvoltarea durabilă a zonei montane asigură întărirea economiei comunităţilor locale şi a moştenirii culturale.Obiectivul general priveşte dezvoltarea unei agriculturi montane competitive, bazată pe cunoaştere şi iniţiativă privată, capabilă de o evoluţie uniformă pe termen lung, care să asigure protejarea patrimoniului natural, cultural şi istoric al zonelor rural-montane, precum şi creşterea numărului locurilor de muncă, a coeziunii economice şi sociale, conform standardelor Uniunii Europene, la nivel naţional, regional şi local.Principalele obiective ale dezvoltării durabile a zonei montane sunt:1. consolidarea, dezvoltarea şi prosperitatea gospodăriilor familiale prin agricultură şi alte activităţi. Dezvoltarea agroturismului, silvoturismului şi ecoturismului montan;2. dezvoltarea activităţilor de mică industrie, a serviciilor şi meşteşugurilor tradiţionale bazate pe materii prime locale;3. oprirea depopulării şi susţinerea instalării familiilor tinere în zona montană;4. aplicarea de măsuri agro-pedo-ameliorative, respectarea bunelor practici agricole în cultivarea terenurilor şi creşterea animalelor;5. dezvoltarea agriculturii şi silviculturii în vederea menţinerii şi creării de noi locuri de muncă, generatoare de venituri alternative, prin diversificarea activităţilor din zona montană;6. îmbunătăţirea prelucrării şi valorificării superioare a resurselor montane prin creşterea calităţii şi a valorii adăugate;7. aplicarea unor practici de management durabil al pădurilor din etajul montan, ţinând cont de multiplele funcţii ecologice ale acestora;8. ameliorarea infrastructurilor montane şi reabilitarea obiectivelor turistice;9. gospodărirea integrată şi durabilă a bazinelor hidrografice din zona montană;10. conservarea, reabilitarea şi utilizarea durabilă a unor ecosisteme afectate, prin promovarea unor tehnologii care să favorizeze utilizarea durabilă a resurselor naturale, a biodiversităţii şi a peisajului montan;11. promovarea tehnologiilor de producţie în vederea asigurării stării de sănătate a populaţiei, a ecosistemelor, folosirea unor surse de energie care să reducă efectele adverse faţă de biodiversitate şi de peisajul montan;12. dezvoltarea producţiei ecologice montane; creşterea animalelor din rase ameliorate, cu precădere a bovinelor, ovinelor şi caprinelor, în sisteme extensive şi semiintensive de exploatare;13. promovarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional material, imobil şi mobil, a celui imaterial, precum şi a zonelor naturale protejate. Educarea colectivităţilor pentru păstrarea mediului, conservarea tradiţiilor economice, culturale şi etnografice montane;14. dezvoltarea învăţământului, a formării profesionale continue şi a cercetării ştiinţifice aplicative pentru mediul rural montan;15. amenajarea teritorială în vederea dezvoltării durabile a zonei montane, ţinând cont de condiţiile ecologice şi socioeconomice specifice;16. păstrarea caracterului tradiţional al arhitecturii, supravegherea zonelor cu valoare naturală sălbatică excepţională ce urmează a fi transformate în arii protejate, stimularea meseriilor tradiţionale în domeniul tehnicilor de construcţie;17. dezvoltarea unor politici durabile de transport şi de planificare a infrastructurii, care vor ţine cont de specificul mediului montan, prin luarea în considerare a protejării zonelor sensibile, în special a ariilor naturale protejate, a zonelor bogate în biodiversitate şi a zonelor cu importanţă turistică deosebită;18. dezvoltarea şi implementarea unor politici menite să crească gradul de conştientizare pentru protecţia mediului, îmbunătăţirea accesului publicului la informaţii privind dezvoltarea durabilă în zona montană, prin realizarea fluxului de informaţii şi promovarea de programe de educaţie specifice în domeniu;19. promovarea unor proiecte-pilot în vederea amenajării de gospodării montane multifuncţionale;20. constituirea băncii de date montane;21. delimitarea zonei montane pe grade de vulnerabilitate.  +  Capitolul III Măsuri pentru implementarea obiectivelor dezvoltării durabile a zonei montane3.1. În domeniul agriculturiiObţinerea unor randamente ridicate în agricultura montană şi a dezvoltării comunităţilor rurale impune luarea următoarelor măsuri adaptate condiţiilor sociale şi pedoclimatice ale zonei:1. asigurarea integrată a serviciilor necesare populaţiei, realizarea şi modernizarea infrastructurii locale, întocmirea planurilor de amenajare a teritoriului montan cu respectarea specificului acestei zone;2. dotarea gospodăriilor montane cu maşini şi utilaje pentru producţia vegetală şi animală, specifice zonei, prin acordarea de facilităţi în vederea achiziţionării acestora;3. protecţia mediului montan prin acordarea de "indemnizaţii compensatorii de handicapuri naturale" (ICHN), în concordanţă cu reglementările Consiliului Europei (EC);4. sprijinirea familiilor tinere din zona montană în vederea organizării de gospodării viabile;5. dezvoltarea sectorului zootehnic, cu predilecţie al bovinelor, ovinelor şi caprinelor, prin:- ameliorarea raselor de animale;- modernizarea adăposturilor, îmbunătăţirea condiţiilor de cazare, igienă şi de protecţie a mediului montan, obţinerea de produse animaliere de bună calitate, ameliorarea calităţii fânurilor şi a altor categorii de furaje;- colectarea, procesarea şi valorificarea superioară a acestor produse;6. îmbunătăţirea calitativă a pajiştilor naturale montane prin:- lucrări de cartare agrochimică;- corectarea acidităţii solului;- combaterea eroziunii solului;- însămânţări şi supraînsămânţări;- efectuarea anuală a lucrărilor de întreţinere, utilizarea îngrăşămintelor naturale;7. dezvoltarea pomiculturii şi culturilor de arbuşti fructiferi, a culturilor de plante medicinale şi aromatice, îmbunătăţirea sistemelor de colectare, procesare şi valorificare;8. organizarea de gospodării-pilot multifuncţionale în domeniul vegetal, zootehnic şi agroturistic;9. înfiinţarea şi organizarea de forme asociative ale agricultorilor din zona montană şi sprijinirea funcţionării acestora;10. utilizarea terenurilor cu respectarea bunelor practici agricole.3.2. În domeniul dezvoltării şi diversificării activităţilor economice generatoare de venituri alternative:1. susţinerea familiilor de agricultori din zona montană prin acordarea de înlesniri în condiţiile legii, asistenţă tehnică şi de formare, în vederea construirii şi modernizării gospodăriilor pentru practicarea agroturismului;2. stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, pentru valorificarea durabilă a resurselor locale, a meşteşugurilor şi artizanatului şi crearea de noi locuri de muncă.3.3. În domeniul învăţământului şi formării profesionale în specificul agromontan:1. sprijinirea organizării de şcoli de arte şi meserii cu profil agromontan;2. elaborarea de manuale, broşuri, pliante şi ghiduri necesare învăţământului, formării profesionale a producătorilor agricoli şi procesatorilor, în domeniul agromontan;3. organizarea în cadrul Centrului de Formare şi Inovaţie pentru Dezvoltare în Carpaţi a unor programe de formare profesională a agricultorilor montani, corespunzător Planului naţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală;4. organizarea de loturi demonstrative în cadrul şcolilor din mediul rural montan şi în gospodăriile populaţiei, cu culturi adaptate condiţiilor pedoclimatice. Înfiinţarea de ateliere meşteşugăreşti;5. sprijin privind sistemul de gestionare şi implementare a fondurilor structurale;6. sprijinirea accesului la informaţii şi la programe de promovare; organizarea de instruiri şi schimburi de experienţă;7. organizarea de manifestări în vederea valorificării patrimoniului cultural şi istoric, prin promovarea şi dezvoltarea artei populare, a meşteşugurilor, artizanatului tradiţiilor etnofolclorice.3.4. În domeniul cercetării montanologiceCercetarea în domeniul montanologiei are ca obiective:1. stabilirea şi promovarea de tehnologii agricole specifice în scopul dezvoltării durabile a gospodăriilor montane;2. utilizarea inovaţiilor tehnologice pentru dezvoltarea proceselor de producţie sigure şi economice în condiţiile montane;3. stabilirea unor sisteme de exploatare şi de asistenţă sanitar-veterinară în zona montană, asigurarea de material genetic valoros şi ameliorarea raselor de animale adaptate arealului montan;4. inventarierea şi evaluarea resurselor naturale, sociale şi economice ale zonei montane.3.5. În domeniul silviculturii şi protecţiei mediului înconjurător:1. sprijinirea proprietarilor şi/sau a deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră în vederea gestionării durabile a acesteia;2. sprijinirea înfiinţării de asociaţii ale proprietarilor şi/sau ale deţinătorilor de păduri;3. susţinerea programelor de reconstrucţie ecologică a zonelor afectate;4. susţinerea programelor de investiţii în infrastructura comunităţilor locale: alimentări cu apă potabilă, canalizare, staţii de epurare;5. sprijinirea dezvoltării reţelei montane de arii naturale protejate;6. acordarea de compensaţii proprietarilor de terenuri din zona montană, care le administrează în regim de arie protejată;7. protecţia şi gestionarea mediului montan, conservarea florei şi faunei sălbatice şi a habitatelor acestora.________________