DECRET nr. 1.063 din 9 noiembrie 1968privind încheierea de contracte între unii studenţi şi rectorul instituţiei de invăţămint superior*)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 144 din 9 noiembrie 1968    __________ Notă *) Acest decret a devenit Legea nr. 52/1968.EXPUNERE DE MOTIVESarcina de bază a învăţămîntului superior este de a forma specialişti de înaltă calificare necesari în diferite domenii ale vieţii sociale şi de a contribui la progresul stiintei, tehnicii şi culturii.Gratuitatea învăţămîntului superior pentru toţi cetăţenii ţării, asigurarea pentru studenti a unor condiţii optime de studiu şi viaţa - concretizate în faptul ca peste 63% primesc burse de stat, locuiesc în camine şi iau masa la cantine pentru a caror construire, întreţinere şi administrare se cheltuiesc importante mijloace din bugetul statului - sînt de natura sa oblige pe toţi studentii la o activitate susţinută, iar după absolvire, la o munca rodnică, în masură să justifice eforturile făcute de stat pentru pregătirea lor.În vederea asigurarii prezentarii la locul de muncă ce li se repartizează după absolvire, Legea nr. 11/1968 privind învăţămîntul în Republica Socialista România prevede, începind cu anul universitar 1968/1969, pentru studentii inmatriculati în anul 1, obligativitatea incheierii unui contract. Acesta urmeaza a cuprinde obligaţia pentru stat de a asigura studentului condiţii adecvate de invatamint, iar pentru student, obligaţia de a respecta normele de activitate şi comportare universitară, precum şi de a efectua stagiul de muncă în posturile în care sînt repartizaţi.Pentru satisfacerea nevoilor de cadre cu calificare superioară, prin decretul alăturat s-a stabilit că se vor incheia contracte şi cu studenţii din anul II şi următorii, din anul universitar 1968/1969, cu excepţia celor care se gasesc în ultimul an de studii.Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul UNICStudenţii instituţiilor de învăţămînt superior inscrişi la învăţămîntul de zi în anul universitar 1968/1969, în anii II şi următorii, cu excepţia celor din ultimul an de studiu, vor incheia cu rectorul institutiei de invatamint superior, ca imputernicit al statului, un contract, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 11/1968 privind invatamintul în Republica Socialista România.Preşedintele Consiliului de Stat,NICOLAE CEAUŞESCUBucureşti, 9 noiembrie 1968.Nr. 1063.----------