LEGE nr. 441 din 26 octombrie 2004privind realizarea Catedralei Mântuirii Neamului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 1 noiembrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Catedrala Mântuirii Neamului, simbol al celor două mii de ani de credinţă creştină pe pământul românesc, se va construi în municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4. (2) Fondurile destinate construirii Catedralei Mântuirii Neamului vor fi asigurate de către Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, precum şi, în completare, de la bugetul de stat. (3) Guvernul României şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale implicate au obligaţia de a acorda, la solicitarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, sprijinul necesar, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 2 (1) Terenul în suprafaţă de 13.814 mp, situat în municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4, delimitat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege, trece din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. (2) Terenul prevăzut la alin. (1) se transmite cu titlu gratuit în proprietatea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române şi este destinat exclusiv construirii Catedralei Mântuirii Neamului.  +  Articolul 3Terenul proprietate publică a statului, în suprafaţă de 38.890,3 mp, situat în municipiul Bucureşti, calea Şerban Vodă - Parcul Carol, sectorul 4, reprezentând diferenţa dintre suprafaţa prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 şi suprafaţa prevăzută la art. 2, îşi păstrează destinaţia de parc public şi se transmite în folosinţă gratuită, pe perioada de existenţă a Catedralei Mântuirii Neamului, Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, căreia îi revine obligaţia de a-l întreţine în mod corespunzător.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică în mod corespunzător Hotărârea Guvernului nr. 468/2003 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 25 aprilie 2003, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 26 octombrie 2004.Nr. 441.  +  Anexă_______________