HOTĂRÂRE nr. 1.663 din 7 octombrie 2004privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 983 din 26 octombrie 2004  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, prin reorganizarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi a centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se desfiinţează. (2) CENAFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1.  +  Articolul 2 (1) CENAFER este desemnat ca organismul naţional specializat al Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului să asigure formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar şi are, în acest sens, următoarele atribuţii principale: a) organizarea şi derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operaţiuni feroviare, pentru funcţii şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale aplicabile în domeniu; b) organizarea şi derularea programelor de perfecţionare profesională, obligatorii pentru confirmarea competenţei personalului care efectuează operaţiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; c) organizarea şi derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; d) asigurarea condiţiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, efectuate de Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi participarea în comisiile de autorizare a acestui personal. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, prevăzute în lista din anexa nr. 1, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Metodologiile de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare, verificare profesională periodică şi instruire profesională a personalului care efectuează operaţiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti. (4) CENAFER poate desfăşura şi alte activităţi stabilite prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 3CENAFER va colabora cu Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi la completarea/actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, în domeniul de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile CENAFER sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 5 (1) CENAFER se finanţează din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activităţile specifice, pe bază de contract. (2) CENAFER mai poate obţine venituri din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor servicii şi/sau produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. (3) Cheltuielile de investiţii necesare pregătirii personalului la nivelul cerinţelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european se finanţează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în condiţiile legii, nerambursabile sau rambursabile din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite.  +  Articolul 6CENAFER preia toate drepturile şi obligaţiile Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi ale centrelor de calificare din structurile regionale ale Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare C.F.R., care decurg din activitatea curentă şi din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, şi se substituie acestora în litigiile aflate în curs de judecată.  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul iniţial al CENAFER se constituie prin preluarea activului şi pasivului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi ale centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., conform datelor din situaţia financiară a acesteia, încheiată la data de 31 decembrie 2003, potrivit anexelor nr. 3 şi 4. (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea C.F.R. se diminuează în mod corespunzător. (3) Predarea-preluarea activului şi pasivului prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existenţă a acestuia, putând fi înstrăinate în condiţiile legii.  +  Articolul 8CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio şi video -, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.  +  Articolul 9Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea Consiliului de conducere al CENAFER.  +  Articolul 10 (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului sunt numiţi şi revocaţi prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Salariul directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 11 (1) Consiliul are următoarele atribuţii principale: a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aprobă regulamentul de ordine interioară; c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului structura organizatorică a CENAFER, precum şi modificările acesteia; d) aprobă statul de funcţii; e) numeşte şi revocă personalul de conducere şi îi stabileşte salariile; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigură execuţia acestuia după aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; h) aprobă sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmează a se realiza de către CENAFER, în condiţiile legii; i) propune sau aprobă, după caz, modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în condiţiile legii; k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului tarifele pentru prestaţiile de servicii efectuate; l) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţii de echilibrare a bugetului; m) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CENAFER; n) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri ale CENAFER; o) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare; p) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul CENAFER; r) aprobă participarea CENAFER ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană; s) prezintă anual conducerii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului un raport al activităţii desfăşurate în perioada expirată şi programul de activitate pentru anul în curs. (2) Consiliul exercită orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul său de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 12 (1) Drepturile şi obligaţiile ce decurg din contractele individuale de muncă ale personalului preluat de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R., care se reorganizează, existente la data preluării personalului respectiv, se transferă la CENAFER. (2) Criteriile de selecţionare a personalului care urmează să fie preluat în condiţiile legii vor ţine seama, în mod prioritar, de competenţa şi de nivelul de calificare profesională, de vechimea în activitate şi de natura posturilor necesare realizării programelor de instruire specifice personalului feroviar. (3) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici. (4) Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (5) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc de consiliu, pentru personalul de conducere, şi prin contractul colectiv de muncă, pentru personalul de execuţie. (6) Contractul colectiv de muncă va fi negociat şi înregistrat în condiţiile legii la direcţia pentru dialog, familie şi solidaritate socială în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. (7) Salariaţii CENAFER, precum şi membrii de familie ai acestora beneficiază, după caz, de autorizaţii şi permise de călătorie gratuite pe calea ferată în condiţiile legii.  +  Articolul 13 (1) CENAFER întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă de consiliu şi se avizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor. (3) CENAFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare. (4) CENAFER propune Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, în lei şi în valută, rambursabile din veniturile extrabugetare prevăzute în bugetul de venituri şi cheltuieli.  +  Articolul 14Pentru exercitarea atribuţiilor specifice, parcul normat al CENAFER este de 11 autoturisme, cu o normă de consum de combustibil de 350 litri pe autoturism şi pe lună. Nu se consideră depăşire a consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadrează în cantitatea de combustibil normată în raport cu numărul de autoturisme aprobat pentru CENAFER.  +  Articolul 15CENAFER poate să încheie contracte sau convenţii cu alte organisme similare, instituţii de învăţământ şi cu agenţi economici, din ţară şi din străinătate, în vederea colaborării şi cooperării pe plan naţional sau internaţional în domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor legale.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 17Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 octombrie 2004.Nr. 1.663.  +  Anexa 1 LISTAfuncţiilor cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei,care se formează-califică, perfecţionează şi verificăprofesional periodic la CENAFER
       
    Nr. crt.Funcţia (meseria)
    1.Acar
    2.Mecanic drezină pantograf
    3.Conducător tren ajutor, conducător tren macara
    4.Conductor tren, şef tren
    5.Dispecer circulaţie M
    6.Dispecer energetic feroviar
    7.Dispecer energetic feroviar şef
    8.Electromecanic SCB, IFTE (întreţinere LC), TTR
    9.Frânar
    10.Impiegat de mişcare, şef tură mişcare
    11.Macaragiu tren ajutor, macaragiu tren intervenţie
    12.Magaziner tranzit, magaziner comercial
    13.Maistru lucrări artă, sudura căii
    14.Maistru linii, maistru artă (în activitatea de construcţii CF)
    15.Manevrant vagoane
    16.Maşinist lucrări cale şi L.A.
    17.Mecanic locomotivă-automotor, mecanic ajutor locomotivă-automotor
    18.Mecanic maşini grele de cale, mecanic ajutor maşini grele de cale
    19.Mecanic maşini grele sudura căii, mecanic ajutor maşini grele sudura căii
    20.Montator I (SCB, TTR, IFTE)
    21.Operator circulaţie M (din regulatorul de trafic)
    22.Păzitor barieră
    23.Picher
    24.Responsabil SC
    25.Revizor ace
    26.Revizor cale, revizor puncte periculoase, revizor cale şi puncte periculoase
    27.Revizor tehnic vagoane
    28.Sudor întreţinere cale şi aparate cale
    29.Şef district (linii, SCB, TTR, LC, poduri, exploatare utilaje)
    30.Şef echipă întreţinere lucrări artă, şef echipă întreţinere cale
    31.Şef manevră, inclusiv din exploatarea instalaţiei WSSB
    32.Şef staţie, şef staţie adjunct, şef staţie rezervă
    33.Şef staţie, şef staţie adjunct, şef staţie rezervă numai activitatea operatorilor de transport feroviar
    34.Şef tură regulator M
   +  Anexa 2 REGULAMENTde organizare şi funcţionare a CentruluiNaţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER  +  Capitolul I Prevederi generale  +  Articolul 1 (1) Centrul Naţional de Calificare şi Instruire Feroviară - CENAFER, denumit în continuare CENAFER, funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi este organismul naţional desemnat să asigure, în principal, formarea-calificarea, perfecţionarea şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar. (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) vizează, în principal, funcţiile cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei, prevăzute în lista din anexa nr. 1 la hotărâre, listă ce poate fi actualizată prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) CENAFER poate asigura, la cerere, şi instruirea profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar.  +  Articolul 2CENAFER gestionează biblioteca tehnică de specialitate feroviară - fondul de carte, reviste de specialitate, alte materiale audio şi video -, prin preluarea acestora de la Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi de la centrele de calificare din structurile regionale ale C.F.R.  +  Articolul 3 (1) CENAFER este instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii, constituite, în principal, din tarifele percepute pentru activităţile specifice, pe bază de contract. (2) CENAFER mai poate obţine venituri din desfăşurarea altor activităţi privind valorificarea unor servicii şi/sau produse din activităţi proprii şi conexe, chirii, prestaţii editoriale, metodologii, lucrări, proiecte, studii, prognoze, expertize, alte prestări de servicii, exploatări ale unor bunuri pe care le au în administrare, pe bază de tarife stabilite în condiţiile legii. (3) Cheltuielile de investiţii necesare pregătirii personalului la nivelul cerinţelor europene, care să asigure integrarea sistemului de transport feroviar al României în sistemul de transport feroviar european se finanţează din venituri proprii, din credite externe sau interne, contractate în condiţiile legii, nerambursabile sau rambursabile, din fondurile proprii ori din alte surse legal constituite. (4) CENAFER are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1. (5) În cadrul CENAFER se asigură şi reprezentare în teritoriu prin 7 subunităţi în municipiile Craiova, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.  +  Capitolul II Atribuţii  +  Articolul 4Obiectul de activitate al CENAFER este, în principal, formarea-calificarea, ridicarea nivelului de pregătire profesională şi verificarea profesională periodică a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar în condiţii de siguranţă a circulaţiei, securitate a transporturilor şi de calitate a serviciilor feroviare, denumite în continuare operaţiuni feroviare, precum şi participarea în comisiile de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei din transportul feroviar.  +  Articolul 5 (1) Pentru realizarea obiectului său de activitate, CENAFER are următoarele atribuţii principale, pe care le realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare: a) organizarea şi derularea programelor de formare profesională - cursuri de calificare a personalului care urmează să efectueze operaţiuni feroviare, pentru funcţii şi meserii specifice transportului feroviar, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; b) organizarea şi derularea programelor de perfecţionare profesională, obligatorii pentru confirmarea competenţei personalului care efectuează operaţiuni feroviare, în conformitate cu reglementările naţionale şi internaţionale în domeniu; c) organizarea şi derularea programelor de verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; d) asigurarea condiţiilor pentru derularea programelor de autorizare a personalului cu responsabilităţi în siguranţa circulaţiei efectuate de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, precum şi participarea în comisiile de autorizare a acestui personal; e) organizarea şi derularea de programe de instruire profesională a personalului care efectuează activităţi specifice desfăşurării transportului feroviar - actualizarea/reîmprospătarea cunoştinţelor profesionale, dobândirea de noi cunoştinţe profesionale în situaţia apariţiei de noi instalaţii, material rulant, tehnici sau tehnologii; f) elaborarea de metodologii, programe, tematici, materiale documentare etc., necesare activităţii de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; g) efectuarea de analize şi elaborarea de studii privind îmbunătăţirea conţinutului şi creşterea eficienţei activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; h) documentarea şi cercetarea ştiinţifică, efectuarea de lucrări, proiecte, studii, expertize, prognoze, baze de date, în domeniul său de activitate, pentru necesităţi proprii sau pentru terţi, pe bază de contract; i) consultanţă de specialitate, pe bază de contract, prin acordarea de asistenţă tehnică şi consultanţă metodologică, respectiv punerea la dispoziţie de metodologii, documentaţii, aplicaţii, tematici, programe, planuri de lecţii şi materiale de instruire tipărite, pe suport magnetic sau audiovizuale; j) organizarea şi derularea de cursuri, seminarii, simpozioane, reuniuni, schimburi de experienţă, expoziţii sau alte acţiuni pe teme de specialitate, inclusiv pentru introducerea unor noi tehnici, metodologii, programe etc., de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; k) participarea, în nume propriu sau prin delegare de competenţe date de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la lucrările organismelor internaţionale sau regionale din domeniul transporturilor feroviare, la care România este parte, pe probleme de formare-calificare, perfecţionare sau verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; l) ducerea la îndeplinire a unor obligaţii ce revin statului din convenţiile şi acordurile internaţionale, referitoare la formarea-calificarea şi perfecţionarea personalului care efectuează operaţiuni feroviare, la care România este parte; m) propunerea de norme, normative, reglementări specifice privind formarea-calificarea, perfecţionarea sau verificarea profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare şi introducerea acestora în circuitul de avizare/aprobare, conform reglementărilor specifice în vigoare; n) colaborarea cu alte instituţii ale statului în vederea elaborării standardelor ocupaţionale, precum şi la completarea/actualizarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, în domeniul său de activitate; o) organizarea controlului propriu privind modul de realizare a activităţii de formare-calificare, perfecţionare şi verificare profesională periodică a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; p) realizarea şi perfecţionarea permanentă a mijloacelor tehnico-didactice necesare formării-calificării, perfecţionării şi verificării profesionale periodice a personalului care efectuează operaţiuni feroviare; r) elaborarea, traducerea, multiplicarea, tipărirea, difuzarea de materiale şi comercializarea de publicaţii şi lucrări proprii, specifice transportului feroviar; s) eliberarea de documente specifice care să ateste absolvirea cursului de calificare, perfecţionare sau a examenului de verificare profesională periodică; t) organizarea evidenţelor privind personalul care a fost format-calificat, perfecţionat şi verificat profesional periodic; u) gestionarea şi conservarea fondului de carte şi de revistă din biblioteca de specialitate, precum şi a fondului documentar al bibliotecii tehnice şi a patrimoniului audiovizual, preluate de la C.F.R.; v) administrarea terenurilor şi a altor bunuri proprietate privată a statului, care i-au fost încredinţate spre administrare; x) urmărirea realizării obiectivelor de investiţii, aprobate cu finanţare de la bugetul de stat, al căror beneficiar este CENAFER; întocmirea de rapoarte pe care le transmite ordonatorului de credite; y) editarea unei reviste de specialitate şi a Buletinului de Informare Tehnică ("Material de Informare Documentară - Cale Ferată" - MID). (2) CENAFER poate exercita şi alte activităţi specifice domeniului său de activitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 6Metodologiile de organizare şi de derulare a programelor de formare-calificare, perfecţionare, verificare profesională periodică şi instruire profesională a personalului care efectuează operaţiuni feroviare se elaborează de CENAFER, se avizează de Autoritatea Feroviară Română - AFER şi se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în termen de 60 de zile de la data înscrierii CENAFER la Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti.  +  Capitolul III Patrimoniul  +  Articolul 7 (1) Patrimoniul CENAFER se constituie prin preluarea patrimoniului Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti şi al centrelor de calificare din structurile regionale ale C.F.R., pe baza datelor din situaţia financiară de la data de 31 decembrie 2003, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Bunurile din patrimoniul CENAFER sunt bunuri proprietate privată a statului, date în administrarea CENAFER pe toată durata de existenţă a acestuia, putând fi înstrăinate în condiţiile legii.  +  Capitolul IV Structura organizatorică  +  Articolul 8 (1) Structura organizatorică a CENAFER se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, la propunerea Consiliului de conducere al CENAFER. (2) CENAFER are asigurată reprezentare în teritoriu prin următoarele subunităţi: a) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Craiova; b) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Timişoara; c) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Cluj; d) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Braşov; e) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Iaşi; f) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Galaţi; g) Centrul pentru Calificarea şi Instruirea Personalului din Transporturi Feroviare Teritorial Constanţa.  +  Capitolul V Organele de conducere  +  Articolul 9 (1) Conducerea CENAFER este asigurată de consiliul de conducere. Consiliul de conducere, denumit în continuare consiliu, este compus din 9 persoane. Preşedintele consiliului este directorul general al CENAFER. (2) Directorul general şi ceilalţi membri ai consiliului se numesc şi se revocă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. (3) Din consiliu vor face parte, în mod obligatoriu, specialişti ai Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 10Salariul directorului general, precum şi indemnizaţiile membrilor consiliului se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.  +  Articolul 11Consiliul îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu propriul regulament de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 12 (1) Consiliul are următoarele atribuţii principale: a) aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare; b) aprobă regulamentul de ordine interioară; c) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului structura organizatorică a CENAFER, precum şi modificările acesteia; d) aprobă statul de funcţii; e) numeşte şi revocă personalul de conducere şi îi stabileşte salariile; f) asigură negocierea contractului colectiv de muncă cu reprezentanţii salariaţilor, în condiţiile legii; g) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi asigură execuţia acestuia după aprobarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; h) aprobă sau propune spre aprobare, după caz, investiţiile ce urmează a se realiza de către CENAFER, în condiţiile legii; i) propune sau aprobă, după caz, modalităţile de finanţare a dotării cu echipamente, inclusiv prin credite şi/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garanţia statului, pe care le poate derula în condiţiile legii; j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului CENAFER, în condiţiile legii; k) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului tarifele pentru prestaţiile de servicii efectuate; l) analizează periodic derularea exerciţiului bugetar şi eficienţa cheltuielilor şi stabileşte măsuri pentru continuarea activităţii în condiţiile de echilibrare a bugetului; m) aprobă rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul CENAFER; n) aprobă închirierea de clădiri, spaţii, terenuri şi de alte bunuri ale CENAFER; o) stabileşte şi supune spre aprobare Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului închirierea bunurilor proprietate privată a statului, aflate în administrarea CENAFER, în conformitate cu reglementările în vigoare; p) aprobă scoaterea din funcţiune şi valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor din patrimoniul CENAFER; r) aprobă participarea CENAFER ca partener în cadrul unor proiecte internaţionale, în cooperare cu instituţii similare din alte ţări, în special din Uniunea Europeană, ca parte a programului de integrare europeană; s) prezintă anual conducerii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului un raport al activităţii desfăşurate în perioada expirată şi programul de activitate pentru anul în curs. (2) Consiliul exercită orice atribuţii care îi revin din prevederile legale, din regulamentul său de organizare şi funcţionare şi din dispoziţiile Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.  +  Articolul 13Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul poate atrage în activitatea de analiză consilieri şi consultanţi din diferite sectoare, urmând ca activitatea acestora să fie remunerată în condiţiile legii.  +  Articolul 14 (1) Consiliul se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau a unei treimi din numărul membrilor săi. (2) Şedinţa este condusă de preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către un membru al consiliului, delegat în scris de către preşedinte. (3) Şedinţele consiliului se desfăşoară în prezenţa a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor consiliului. (4) Hotărârile consiliului se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia. (5) Consiliul este asistat de un secretar, numit dintre angajaţii CENAFER. Pentru această activitate secretarul primeşte o indemnizaţie stabilită de consiliu.  +  Articolul 15 (1) Directorul general are următoarele atribuţii principale: a) asigură conducerea operativă a CENAFER; b) propune numirea şi, după caz, revocarea personalului de conducere din cadrul CENAFER; c) angajează şi, după caz, concediază personalul de execuţie din cadrul CENAFER, în condiţiile legii; d) reprezintă CENAFER în relaţiile cu terţii şi semnează actele ce o angajează faţă de aceştia, pe baza şi în limitele împuternicirilor date de consiliu şi ale celor conferite de legislaţia în vigoare; e) încheie contractul colectiv de muncă al CENAFER, în condiţiile legii; f) încheie contractele individuale de muncă şi dispune măsuri cu privire la modificarea, executarea, suspendarea şi încetarea acestora, cu respectarea legislaţiei în vigoare; g) este ordonator de credite în condiţiile prevăzute de lege; h) exercită orice atribuţii care îi revin din regulamentul de organizare şi funcţionare şi din hotărârile consiliului, precum şi din prevederile legale în vigoare. (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite decizii.  +  Capitolul VI Bugetul de venituri şi cheltuieli  +  Articolul 16 (1) CENAFER întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, care se aprobă de consiliu şi se avizează de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului. (2) Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii se reportează în anul următor şi se folosesc cu aceeaşi destinaţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (3) CENAFER poate realiza şi poate dispune de venituri şi de cheltuieli în lei şi în valută, în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Capitolul VII Personalul  +  Articolul 17 (1) Personalul de instruire al CENAFER are calitatea de instructor şi asigură instruirea teoretică şi practică. (2) Instructorii care asigură instruirea teoretică trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului superior de lungă sau scurtă durată, cu diplomă, şi să aibă experienţă în domeniul de referinţă. Instructorii care asigură instruirea practică trebuie să fie atestaţi în conformitate cu reglementările în vigoare. (3) Pentru desfăşurarea procesului de instruire şi perfecţionare profesională, CENAFER poate folosi, în condiţiile legii, cadre didactice universitare, precum şi alţi specialişti români şi străini.  +  Articolul 18Salarizarea personalului CENAFER se stabileşte potrivit reglementărilor privind salarizarea personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii.  +  Articolul 19 (1) Personalul CENAFER este supus prevederilor regulamentului de ordine interioară al CENAFER şi celorlalte prevederi legale în domeniu. (2) Criteriile şi condiţiile pentru încadrarea şi promovarea personalului se stabilesc prin contractul colectiv de muncă, cu respectarea prevederilor legale pentru instituţiile publice. (3) Atribuţiile şi responsabilităţile individuale ale personalului CENAFER se stabilesc prin fişa postului şi se aprobă de directorul general. Fişa postului este anexă la contractul individual de muncă şi se semnează de salariat şi de şeful ierarhic al acestuia. (4) Personalul CENAFER nu se încadrează în categoria funcţionarilor publici.  +  Anexa 3
             
    DATELE DE IDENTIFICARE  a bunurilor imobile - proprietate privată a statului din patrimoniul Companiei Naţionale de  Căi Ferate "C.F.R." - S.A., care se preiau în administrare de către CENAFER
    A. Imobile aflate în administrarea Centrului de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti
    Nr. crt.DenumireaCodul de clasificareAdresaValoarea de inventar (lei)
    1.Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti2121Bucureşti, Calea Griviţei nr. 343, sectorul 1311.167.451
    2.Centrul de Perfecţionare şi Calificare a Personalului C.F.R. Bucureşti2121Bucureşti, Calea Griviţei nr. 193B, sectorul 11.405.770.568
             
    B. Imobile aflate în administrarea centrelor de calificare regionale ale C.F.R.
    Nr. crt.DenumireaCodul de clasificareAdresaValoarea de inventar (lei)
    1.Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Craiova1.6.2Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 2B, judeţul Dolj95.841.339
    2.Clădire pentru şcoli aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timişoara1.6.2Timişoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, judeţul Timiş1.548.372
    3.Clădire pentru cantină aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timişoara1.6.4Timişoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, judeţul Timiş300.216.185
    4.Clădire pentru şcoli aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Timişoara1.6.2Timişoara, str. I.H. Rădulescu nr. 1, judeţul Timiş269.727.360
    5.Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Cluj1.6.4Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 85, judeţul Cluj412.548.916
    6.Clădire-cămin aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Braşov1-00100Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, judeţul Braşov35.115.698
    7.Staţie-poligon aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Braşov1-00100Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, judeţul Braşov40.393.000
    8.Clădire corp C aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Braşov1-00102Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, judeţul Braşov53.007.273
    9.Clădire-cămin aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Braşov1-00103Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12, judeţul Braşov27.600.000
    10.Clădire-cămin aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Iaşi1.4Iaşi, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Iaşi2.090.700
    11.Clădire centrală termică aparţinând Centrului de Calificare a Personalului C.F.R. Iaşi1.1Iaşi, str. Nicolae Iorga nr. 2, judeţul Iaşi179.700
    12.Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Galaţi-Galaţi, bd. George Coşbuc nr. 225, judeţul Galaţi-
    13.Centrul de Calificare a Personalului C.F.R. Constanţa1.3.1 AConstanţa, str. Bucegi nr. 2, judeţul Constanţa196.962.274
   +  Anexa 4 DATELE DE IDENTIFICAREa bunurilor - proprietate privată a statului dinpatrimoniul Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.,care se preiau în administrare de către CENAFERA. Bunuri aflate în administrarea Centrului de Perfecţionare şiCalificare a Personalului C.F.R. Bucureşti
             
    Nr. crt.Denumirea bunurilorU.M.CantitateaValoarea totală de inventar (lei)
    1.Instalaţii tehnice, mijloace de transport     3.149.167.559
    2.Mobilier şi alte active     640.284.127
    3.Total mijloace fixe     3.789.451.686
    4.Obiecte de inventar în depozit şi în folosinţă     1.353.579.671
    5.Brevete, concesiuni alte drepturi (licenţe software)     27.455.211
      B. Bunuri aflate în administrarea centrelor de calificare regionale       ale C.F.R.
             
    Nr. crt.Denumirea bunurilorCodul de clasificareAdresaValoarea de inventar (lei)
    1.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Craiova     26.425.715
    2.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Timişoara     634.007.191
    3.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Cluj     570.551.572
    4.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Braşov     686.992.509
    5.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Iaşi     709.011.238
    6.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Galaţi     157.444.591
    7.Bunuri aparţinând Centrului de Calificare C.F.R. Constanţa     28.802.246
  -----------