ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 79 din 7 octombrie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 981 din 25 octombrie 2004    Având în vedere urgenţa impusă de stabilirea unui cadru organizatoric adecvat, care să permită, cu prioritate, desfăşurarea şi dezvoltarea activităţii de cercetare ştiinţifică, precum şi a activităţii Inspectoratului de Stat în Construcţii,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3 alineatul (2), litera n) va avea următorul cuprins:"n) Inspectoratul de Stat în Construcţii, instituţie publică, cu personalitate juridică, finanţată integral din venituri proprii, care trece din subordinea Autorităţii Naţionale de Control în subordinea Guvernului; inspectorul general de stat are calitate asimilată celei de ordonator principal de credite bugetare în ceea ce priveşte actele de gestiune."2. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:"Art. 7^1. - (1) Ministerul Educaţiei şi Cercetării îşi realizează atribuţiile în domeniul cercetării prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică, care se înfiinţează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea ministerului. (2) Conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică este asigurată de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat, numiţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului educaţiei şi cercetării. (3) Începând cu anul bugetar 2005, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică trece în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (4) Organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 25 martie 2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 228/2004, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul educaţiei şi cercetării,Alexandru AthanasiuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 7 octombrie 2004.Nr. 79.________________