NORME TEHNICE din 16 august 2004privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămolurile de epurare în agricultură
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 344 din 16 august 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Nr. 708 din 1 octombrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 19 octombrie 2004   +  Capitolul I Prevederi generalePrezentele norme tehnice au ca scop valorificarea potenţialului agrochimic al namolurilor de epurare, prevenirea şi reducerea efectelor nocive asupra solurilor, apelor, vegetatiei, animalelor şi omului, astfel încât să se asigure utilizarea corecta a acestor namoluri.Pentru scopurile prezentelor norme tehnice următorii termeni au semnificatiile de mai jos: a) namoluri:1. namoluri provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi de la alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti;2. namoluri provenite de la fosele septice şi de la alte instalaţii similare pentru epurarea apelor uzate;3. namoluri provenite de la staţiile de epurare, altele decât cele menţionate la pct. 1 şi 2; b) namoluri tratate - namolurile tratate printr-un proces biologic, chimic ori termic, prin stocare pe termen lung sau prin orice alt procedeu corespunzător care să reducă în mod semnificativ puterea acestora de fermentare şi riscurile sanitare rezultate prin utilizarea lor; c) agricultura - creşterea tuturor tipurilor de culturi agricole în scop comercial, inclusiv a cantităţilor necesare pentru stocare şi însămânţare; d) utilizare - împrăştierea namolurilor pe soluri sau orice alta aplicare a namolurilor pe şi în soluri; e) utilizator de namol - orice persoană fizica sau juridică autorizata, implicata în încărcarea, transportul, depozitarea, împrăştierea şi încorporarea namolului în terenul agricol al beneficiarului; f) beneficiar de namol - orice persoană fizica şi juridică, proprietar, arendaş sau reprezentant al acestora, care accepta aplicarea namolului pe terenul sau; g) studiu agrochimic special - studiul agrochimic completat cu datele privind încărcarea solului şi plantei cu elementele poluante; h) ape uzate orăşeneşti - apele uzate menajere ori amestecul de ape uzate menajere cu ape uzate industriale şi/sau ape meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002); i) ape uzate menajere - apele uzate provenite din gospodării şi servicii, care rezultă de regula din metabolismul uman şi din activităţile menajere (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002); j) ape uzate industriale - orice fel de ape uzate ce se evacueaza din incintele în care se desfăşoară activităţi industriale şi/sau comerciale, altele decât apele uzate menajere şi apele meteorice (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002); k) autoritate competentă - autoritatea căreia îi revin atribuţii şi responsabilităţi ce decurg din prezentele norme tehnice; l) echivalent locuitor (e.l.) - încărcarea organică biodegradabila având un consum biochimic de oxigen la 5 zile - CBO(5) - de 60 g O(2)/zi (conform Normelor tehnice privind colectarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate orăşeneşti, NTPA-011, cuprinse în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 188/2002).Namolurile provenite de la staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi şi din alte staţii de epurare a apelor uzate cu o compoziţie asemănătoare apelor uzate orăşeneşti pot fi utilizate în agricultura numai dacă sunt în conformitate cu prezentele norme tehnice.Concentratiile de metale grele în solurile pe care se aplică namoluri, concentratiile de metale grele din namoluri şi cantităţile maxime anuale ale acestor metale grele care pot fi introduse în solurile cu destinaţie agricolă sunt prezentate în tabelele nr. 1.1, 1.2 şi 1.3.Tabelul nr. 1.1Valorile maxime admisibile pentru concentratiile de metale grele în solurile pe care se aplică namoluri (mg/kg de materie uscata într-o proba reprezentativa de sol cu un pH mai mare de 6,5)
    ParametriiValorile limită
    Cadmiu3
    Cupru100
    Nichel50
    Plumb50
    Zinc300
    Mercur1
    Crom100
  Tabelul nr. 1.2Concentratiile maxime admisibile de metale grele din namolurile destinate pentru utilizarea în agricultura (mg/kg dematerie uscata)
    ParametriiValorile limită
    Cadmiu10
    Cupru500
    Nichel100
    Plumb300
    Zinc2.000
    Mercur5
    Crom500
    Cobalt50
    Arsen10
    AOX (suma compuşilor organohalogenaţi)500
    PAH (Hidrocarburi aromatice policiclice) Suma următoarelor substanţe: antracen, benzoantracen, benzofluoranten, benzoperilen, benzopiren, chrisen, fluorantren, indeno (1,2,3)piren, naftalină, fenantren, piren5
    PCB (bifenili policloruraţi) Suma compuşilor cu numerele 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180, conform Ordinului ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediuluinr. 756/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 şi nr. 303 bis din 6 noiembrie 19970,8
  Tabelul nr. 1.3Valorile limita pentru cantităţile anuale de metale grele care pot fi introduse în terenurile agricole pe baza unei medii de 10 ani (kg/ha/an)
    ParametriiValorile limită
    Cadmiu0,15
    Cupru12
    Nichel3
    Plumb15
    Zinc30
    Mercur0,1
    Crom12
  Se interzice utilizarea namolurilor atunci când concentraţia unuia sau mai multor metale grele din sol depăşeşte valorile limita stabilite în tabelul nr. 1.1 şi trebuie luate măsuri pentru ca aceste valori limita sa nu fie depăşite ca urmare a utilizării namolurilor.Pe terenurile agricole se pot aplica numai namolurile al căror conţinut în elemente poluante nu depăşeşte limitele prezentate în tabelul nr. 1.2.Cantităţile maxime admisibile de metale grele care pot fi aplicate pe sol pe unitatea de suprafaţa şi pe an sunt în conformitate cu tabelul nr. 1.3.Pentru alte elemente poluante care nu sunt existente în tabelele nr 1.1, 1.2 şi 1.3, restricţiile şi utilizarea namolurilor vor fi stabilite de către autoritatea teritorială de protecţie a mediului, în baza recomandărilor primite din partea autorităţilor centrale de mediu, pe baza studiilor efectuate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului şi de Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie, pentru fiecare statie de epurare, pe baza analizelor de sol şi namol.Pot fi utilizate în agricultura numai namolurile tratate, pentru care s-a emis permisul de aplicare de către agenţia locală de protecţie a mediului pe baza studiului agrochimic special elaborat de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice (OSPA) şi aprobat de direcţia pentru agricultura şi dezvoltare rurală. În studiu trebuie să se prevadă condiţiile pe care trebuie să le respecte producătorul şi utilizatorul namolului pentru a se asigura protecţia mediului.Producătorii de namoluri trebuie să furnizeze utilizatorului de namol, cu regularitate, informaţii privind disponibilul de namol şi caracteristicile namolului, conform următorilor indicatori de caracterizare:- pH;- umiditate;- pierdere la calcinare;- carbon organic total;- azot;- fosfor;- potasiu;- cadmiu;- crom;- cupru;- mercur;- nichel;- plumb;- zinc.Stabilirea indicatorilor de caracterizare a namolurilor şi numărul analizelor depind de cantitatea de namol de la statia de epurare, folosit în agricultura, şi sunt prezentate în tabelul nr. 1.4.     Tabelul nr. 1.4    Numărul analizelor de namol
    Tone de substanţă uscată folosite în agricultură1)< 3030-150151-800801-1.6001.601- 3.2003.201- 6.400> 6.400
    Parametrii agronomici2)2469121518
    Metale grele3)2348121518
    HAP, PCB, AOX0/11246912
    Dioxine0/10/111234
      *1) Tone de substanţa uscata înaintea tratarii cu var sau cu lapte de varori înaintea compostarii.    *2) Substanţa uscata, carbon organic, pH, N, P(2)O(5), K(2)O, CaO.    *3) Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Co, As. Metode de prelevare şi analizaPrelevări de solProbele reprezentative de sol pentru analiza trebuie să fie constituite în mod normal prin amestecarea împreună a 25 de carote prelevate de pe un teren nu mai mare sau egal cu 5 ha, care este lucrat în acelaşi scop.Probele trebuie luate la o adancime de 25 cm, în cazul în care adâncimea solului arabil este mai mica decât aceasta valoare; cu toate acestea, adâncimea de prelevare în acest ultim caz nu trebuie să fie mai mica de 10 cm.Prelevări de namoluriNamolurile trebuie prelevate după tratare, însă înaintea furnizarii la utilizator, şi trebuie să fie reprezentative pentru producţia de namoluri.Metode de analizaAnaliza metalelor grele trebuie efectuată în urma mineralizarii cu acid puternic. Metoda de referinţa a analizei trebuie să fie cea a spectrometriei cu absorbţie atomica, iar limita de detectie pentru fiecare metal nu trebuie să fie mai mare de 10% faţă de valoarea limita.Se interzice utilizarea namolurilor sau livrarea acestora în vederea utilizării lor pe:● terenurile folosite pentru pasunat;● terenurile destinate cultivarii arbustilor fructiferi;● terenurile destinate culturii legumelor;● terenurile destinate culturilor pomilor fructiferi cu 10 luni înainte de recoltare şi în timpul recoltarii.În tabelul nr. 1.5 este prezentată o serie de condiţii care se cer îndeplinite la împrăştierea namolurilor de la staţiile de epurare.     Tabelul nr. 1.5    Criterii de evaluare a pretabilitatii solurilor la aplicarea namolului
    Factorul   Gradul de afectare   Exclus
      fărăslabmediumare  
    topografia terenuluifoarte slab neuniformslab neuniformmoderat neuniformputernic neuniformfoarte puternic neuniform
    123456
    Panta terenului< 2%2,1-5%5,1-10%10,1-15%> 15,1%
    Textura soluluilut nisipos argilos, lut mediu, lut prăfoslut nisipos grosier, lut nisipos mijlociu, lut nisipos fin, lut nisipos prăfos, lut argilos mediunisip lutos fin, argilă nisipoasănisip lutos grosier, nisip lutos mijlociu, lut argilo-prăfosnisip grosier, nisip mijlociu, nisip fin, argilă lutoasă, argilă prăfoasă, argilă medie, argilă fină, roci compacte fisurate, pietrişuri, roci compacte dure, depozite organice
    Permeabilitatea soluluimijlociemaremicăfoarte micăextrem de mică, foarte mare
    Drenajul soluluibine drenatemoderat drenate-intens drenatefoarte slab drenate, slab drenate, excesiv drenate, imperfect drenate
    Pericol de eroziune la suprafaţăabsentmicmoderat-mare, foarte mare
    Inundabilitateneinundabiltot timpul anului--inundabil
    Capacitatea de apă utilămaremijlociefoarte mareextrem de marefoarte mică, mică
    Adâncimea apei freaticefoarte maremaremijlociemică (textură mijlociu-fină)superficială, extrem de mică, foarte mică (textură grosieră)
    Volumul edaficextrem de mare, excesiv de marefoarte maremaremijlocieextrem de mic, foarte mic, mic
    pH-ul> 6,96,5-6,85,9-6,45,5-5,8< 5,5
    Capacitatea de schimb cationicmijlociemaremicăfoarte mareextrem de mică, foarte mică, extrem de mare
    Încărcarea cu metale grele< 20%20-40%40-60%60-80%> 80%
  NOTĂ:Împrăştierea namolului se face numai în perioadele în care sunt posibile accesul normal pe teren şi încorporarea namolului în sol imediat după aplicare.În utilizarea namolurilor trebuie să se ţină cont de următoarele reguli: a) trebuie să fie avute în vedere necesităţile nutritionale ale plantelor; b) sa nu se compromita calitatea solurilor şi a apelor de suprafaţa; c) valoarea pH-ului din solurile pe care urmează a fi aplicate namoluri de epurare trebuie să fie menţinută la valori peste 6,5.
   +  Capitolul II Obligaţiile producătorilor, respectiv ale utilizatorilor de namoluri de epurareProducătorul de namol are următoarele obligaţii:1. sa anunţe autoritatea teritorială de mediu şi utilizatorii de namol despre eventualii poluanti existenţi în namol;2. sa identifice utilizatorul de namol şi suprafeţele agricole (inclusiv pe cele sensibile) care întrunesc condiţiile necesare utilizării namolului, pe baza studiilor pedologice întocmite, la cererea producătorului, de către oficiile teritoriale de studii pedologice şi agrochimice;3. sa contacteze utilizatorul de namol şi sa evalueze posibilităţile de utilizare a namolului.Pentru a obţine permisul de aplicare în baza autorizaţiei de funcţionare a statiei de epurare, producătorul de namol trebuie să trimită autorităţii teritoriale competente, cu cel puţin o luna înainte de perioada de imprastiere, date cu privire la: a) cantităţile de namoluri generate şi cantităţile de namoluri furnizate pentru utilizarea în agricultura; b) compozitia şi caracteristicile namolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a namolurilor din prezentul ordin; c) tipul de tratament efectuat asupra namolului; d) datele de identificare a utilizatorilor de namoluri; e) datele despre localizarea suprafeţei agricole pe care urmează să se aplice namol; f) perioada probabila de imprastiere; g) tipul culturii;4. să asigure transportul şi împrăştierea namolului;5. sa anunţe autoritatea teritorială de mediu în cazul nerespectării condiţiilor iniţiale de eliberare a permisului de imprastiere, la schimbarea terenului, sau în cazul în care utilizatorul de namol refuza ulterior namolul;6. sa aleagă soluţia de eliminare a namolului (incinerare, depozitare) în cazul neobtinerii autorizaţiei de imprastiere a namolului sau în situaţia în care nu găseşte loc de imprastiere;7. sa ţină la zi registrele cu: a) cantităţile de namoluri produse şi cantităţile de namoluri furnizate pentru agricultura; b) compozitia şi caracteristicile namolurilor, conform indicatorilor de caracterizare a namolurilor din prezentul ordin; c) tipul de tratament efectuat; d) numele şi adresele destinatarilor de namoluri şi locurile de utilizare a namolurilor;8. sa comunice, la cererea autorităţilor competente, informaţiile care se găsesc în registrele de evidenta;9. sa realizeze studiul agrochimic special de control şi monitoring al solului pe care s-a aplicat namolul.Producătorul este responsabil de namol pentru tot ceea ce înseamnă calitatea, cantitatea, transportul, împrăştierea namolului pe suprafeţele agricole, precum şi pentru efectele acestuia asupra mediului şi sănătăţii omului după utilizare.Utilizatorii de namoluri de epurare sunt obligaţi: a) sa anunţe autorităţile competente şi producătorul de namol despre rotatia culturii; b) sa realizeze încorporarea namolurilor în sol în aceeaşi zi în care s-a aplicat namolul; c) sa anunţe producătorul de namol dacă s-a razgandit în privinta utilizării namolului, înainte de a se realiza transportul acestuia.În zonele de utilizare a namolurilor se organizează sistemul de monitorizare a factorilor de mediu (sol, apa, plante), în completarea sistemului naţional.  +  Capitolul III Atribuţii şi raspunderi ale autorităţii competentePentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autorităţile competente la nivel central au următoarele atribuţii:Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor: a) coordonează activitatea celorlalte autorităţi competente, prin Direcţia gestiune deşeuri şi substanţe chimice periculoase; b) asigura aprobarea şi validarea finala a datelor referitoare la producătorii şi utilizatorii de namol, precum şi la caracteristicile namolurilor utilizate în agricultura, date cuprinse în raportul anual primit de la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi de la Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie.Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului: a) elaborează împreună cu celelalte autorităţi competente documentele tehnice de utilizare a namolurilor; b) pe baza informaţiilor obţinute de la autorităţile teritoriale competente, Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului şi Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie validează datele şi întocmesc anual un raport de sinteza privind utilizarea namolurilor în agricultura, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de namoluri, tipurile de soluri şi evoluţia caracteristicilor acestora, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora; c) transmite raportul anual de sinteza la Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor; d) după aprobarea raportului anual de sinteza de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului, acesta va fi transmis Comisiei Europene, în conformitate cu formatul cerut prin Regulamentul Comisiei Europene de raportare a datelor.Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale: a) asigura fondurile necesare pentru dotarea şi autorizarea laboratoarelor Institutului de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi ale Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice pentru analize de sol, plante şi namol, în conformitate cu Ordinul ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 370/2003 privind activităţile şi sistemul de autorizare a laboratoarelor de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 20 octombrie 2003; b) asigura fondurile necesare pentru ca Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie şi Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice să efectueze studii pedologice speciale în scopul alegerii terenurilor care se preteaza pentru distribuirea namolului de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri; c) asigura finanţarea activităţii de monitoring (sol, apa şi plante) după utilizarea namolului pe terenurile agricole.Institutul de Cercetări pentru Pedologie şi Agrochimie: a) asigura organizarea activităţii de monitoring (sol, apa şi plante) după utilizarea namolului pe terenurile agricole, pe baza finanţării primite pentru aceasta activitate de la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale; b) executa cercetări pentru stabilirea comportării în sistemul sol-planta-apa a altor poluanti prezenţi în namolul orasenesc şi stabileşte limitele de încărcare cu aceşti poluanti.Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice: a) elaborează recomandări de informare a publicului şi a potenţialilor factori implicaţi; b) elaborează studii pedologice speciale ale terenurilor agricole pe care poate fi utilizat namolul de epurare şi urmăreşte evoluţia culturilor pe aceste terenuri.Ministerul Administraţiei şi Internelor: a) participa la elaborarea documentelor tehnice; b) elaborează împreună cu autorităţile locale planuri de imbunatatire a activităţii statiilor de epurare în scopul aplicării celor mai bune practici de eliminare a namolului.Pentru realizarea obiectivului prezentelor norme tehnice, autorităţile competente la nivel teritorial au următoarele atribuţii:Autoritatea teritorială de protecţie a mediului (agenţia locală/regionala de protecţie a mediului): a) eliberează permis de aplicare a namolului, cu respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice, conform modelului prevăzut în anexa la prezentele norme tehnice; b) se consulta şi informează autoritatea agricolă şi autoritatea pentru ape pentru acordarea permisului de aplicare; c) informează aceste autorităţi în legătură cu permisele de aplicare eliberate; d) este obligată sa trimită la termen decizia analizarii dosarului; e) controlează şi supraveghează activitatea producătorilor şi utilizatorilor de namol pentru respectarea prevederilor prezentelor norme tehnice şi ia măsuri de sancţionare conform legii, în cazul nerespectării acestora; f) tine la zi registrele cu producătorii de namoluri, pe cantităţi şi caracteristici ale namolurilor, tipuri de tratamente efectuate la namoluri, numele şi adresele producătorilor de namoluri; g) tine la zi situaţia permiselor de imprastiere a namolului pe terenurile agricole, precum şi datele prevăzute în studiul pedologic pe baza căruia s-a eliberat permisul, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de namoluri, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora; h) întocmeşte anual, împreună cu autoritatea teritorială agricolă, un raport de sinteza privind utilizarea namolurilor în agricultura, cantităţile utilizate, pe tipuri şi caracteristici de namoluri, tipurile de soluri şi evoluţia caracteristicilor acestora, dificultăţile apărute şi măsurile întreprinse sau propuse pentru rezolvarea acestora. Acest raport se transmite la agenţia regionala de protecţie a mediului până în luna ianuarie a anului următor; i) agenţia regionala de protecţie a mediului întocmeşte un raport de sinteza pe regiune, cuprinzând datele prevăzute la lit. h), pe care îl transmite la Agenţia Naţionala pentru Protecţia Mediului.Autoritatea teritorială agricolă: a) cooperează cu autoritatea de mediu în vederea acordării permisului de aplicare şi întocmirii raportului de sinteza; b) tine la zi registrele cu utilizatorii de namoluri, pe tipuri şi caracteristici ale namolurilor şi ale solurilor pe care se utilizează namolurile, modul de utilizare, numele şi adresele utilizatorilor; c) tine evidenta rotatiei culturilor.Agenţii de consultanţa agricolă: a) organizează campanii de informare pentru utilizatorii de namol, agenţii economici şi consumatorii de produse agricole; b) oferă consultanţa agricultorilor în vederea folosirii namolului ca ingrasamant organic.  +  Anexa la normele tehnice                               PERMIS DE APLICARE                      Nr. ....... din data de ...........pe terenul agricol a namolului provenit din Statia de epurare .................................................................................................. (se vor completa denumirea statiei de epurare, adresa, nr. de telefon şi persoana de contact)    Agenţia locală de protecţie a mediului .....(se va completa judeţul)........acorda permis de aplicare a cantităţii de namol..........(se va completa cantitatea folosită în tone materie uscata)..........,provenit din Statia de epurare .......(denumirea statiei)................, peterenurile agricole prevăzute în Studiul agrochimic special nr. ..............din data .............., elaborat de OSPA ........(judeţul)....... şi aprobat de Direcţia pentru Agricultura şi Dezvoltare Rurală ........(judeţul)..... .              Directorul agenţiei locale de protecţie a mediului,                ...............................................--------