NORME METODOLOGICE nr. 46.544 din 30 iunie 1994privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 192 din 27 iulie 1994    În temeiul art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 şi al art. 6.1 din Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, s-au elaborat prezentele norme metodologice.  +  Capitolul I Dispoziţii generale1.1. Toate entităţile achiziţionate prevăzute la art. 2 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, după aprobarea, în condiţiile legii, a bugetului propriu, întocmesc o lista potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1 cu necesarul de bunuri definite la art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, inclusiv serviciile aferente, ce urmează sa fie achiziţionate în anul respectiv, cu desfăşurări atât fizic, cât şi valoric.Pentru bunurile din lista prevăzute la art. 2.8. alin. 1 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, achiziţia se poate face numai prin licitaţie publica sau, după caz, prin achiziţie dintr-o singura sursa, potrivit art. 16 şi 17 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.Pentru bunurile a căror valoare se situează sub limitele specificate la art. 2.8. alin. 1 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, achiziţionarea se va face cu respectarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.1.2. La licitaţiile organizate pentru achiziţiile publice de bunuri pot participa ofertanţi, din ţara şi din străinătate, care dovedesc ca întrunesc condiţiile de calificare cerute de entitatea achizitoare prin documentele licitaţiei.1.3. Ofertanţii interni vor trebui sa prezinte şi acte doveditoare ca sunt înscrişi la Registrul comerţului, iar firmele străine, şi acte certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.1.4. Nu vor fi acceptaţi la licitaţii publice ofertanţii care sunt cuprinşi în evidenta organizată potrivit art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993.În vederea ţinerii la zi a evidentei speciale prevăzute la art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, entităţile achizitoare şi organele de control vor comunica în maximum 15 zile de la data constatării Ministerului Finanţelor - Direcţia generală a finanţelor instituţiilor publice - agenţii economici care au comis infracţiuni sau contravenţii la prevederile ordonanţei.  +  Capitolul II Organizarea, desfăşurarea şi adjudecarea licitaţiilorA. Măsuri anterioare declansarii licitaţieiÎn vederea derulării procedurii de achiziţie publica prin licitaţie se va proceda astfel:2.1. Entitatea achizitoare solicita în scris instituţiilor prevăzute la art. 2.5. din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994 desemnarea membrilor ce urmează sa facă parte din comisia de licitaţie, transmiţând în mod gratuit un exemplar din documentaţia de licitaţie.2.2. Instituţiile prevăzute la articolul menţionat mai sus vor comunica entităţii achizitoare în termen de 5 zile lucrătoare numele reprezentanţilor lor desemnaţi.2.3. După primirea tuturor propunerilor pentru membrii care urmează sa facă parte din comisia de licitaţie, entitatea achizitoare numeşte comisia de licitaţie prin decizie sau ordin.2.4. Entitatea achizitoare va convoca comisia de licitaţie la sediul sau, cel mai devreme în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii deciziei sau ordinului în vederea derulării procedurilor de licitaţie.2.5. Preşedintele comisiei de licitaţie va pune în discuţie documentaţia de licitaţie, iar membrii comisiei vor stabili de comun acord dacă se pot pronunţa, în şedinţa respectiva, asupra legalităţii dosarului licitaţiei. Dacă în urma discutarii asupra legalităţii documentaţiei dosarului licitaţiei, membrii comisiei nu se pot pronunţa în şedinţa respectiva, ei vor putea cere un termen în care vor prezenta eventualele observaţii.2.6. Observaţiile membrilor comisiei de licitaţie vor fi analizate în plenul comisiei şi se va decide, de comun acord, forma de licitaţie, iar în cazul în care se decide forma de licitaţie publica deschisă fără preselecţie sau cu preselecţie, se aproba conţinutul anunţului publicitar privind licitaţia.B. Publicitate2.7. Anunţul de participare la fiecare licitaţie publica deschisă cu sau fără preselecţie se face în condiţiile prevăzute la art. 3.1. - 3.5. din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994.2.8. Pentru procedura de licitaţie publica restrânsa, definită la art. 2.12. din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994, invitaţiile se transmit ofertanţilor potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2 în condiţiile prevăzute la art. 3.6. din regulament, în termenul stabilit de comisia de licitaţie.C. Documentele licitaţiei - conţinutul acestora2.9. Documentele licitaţiei cuprind descrierea bunurilor şi a serviciilor ce urmează a se achiziţiona, precum şi elementele prevăzute la art. 3.7. din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994.De asemenea, documentele licitaţiei mai cuprind: a) Documentele solicitate de entitatea achizitoare cu privire la calificarea contractanţilor în condiţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993:- informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi alte mijloace fizice necesare exploatării în condiţii normale a bunului ofertat (model prezentat în anexa nr. 3);- capacitatea financiară a ofertantului (model prezentat în anexa nr. 4);- informaţii privind bonitatea ofertantului (model prezentat în anexa nr. 5);- certificat emis de Oficiul Registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie naţionala sau teritorială (model prezentat în anexa nr. 6).În cazul bunurilor imobiliare:- informaţii privind dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe necesare exploatării în condiţii normale a bunului ofertat;- actul de proprietate asupra bunului ofertat şi dovada ca acesta nu este grevat de ipoteca sau de alte sarcini. b) Caietul de sarcini este documentul întocmit de entitatea achizitoare în care se înscriu datele cu privire la:- obiectul licitaţiei;- cantitatea necesară de bunuri;- natura bunurilor care urmează a fi achiziţionate;- condiţii tehnice şi ştiinţifice minime;- felul materialelor şi modul de alegere a probelor care vor constitui mostre de verificare, control, în timpul executării contractului;- termenul de livrare sau de execuţie;- modul de recepţie şi operaţiunile tehnice ce vor trebui făcute pentru achiziţie;- modalităţile de plata;- sancţiuni pentru neexecutarea la timp sau în bune condiţii a contractului;- cuantumul şi natura garanţiilor care vor trebui sa fie depuse de către ofertanţi spre a fi admişi la licitaţii şi pentru a garanta exploatarea normală în timp a bunului pe durata garantată;- alte condiţii şi precizări pe care comisia de licitaţie va găsi de cuviinţă sa le introducă, avându-se în vedere cele prevăzute la pct. 11.3 şi 12.1 din prezentele norme;- pe lângă caietul de sarcini ofertantul va prezenta şi celelalte documente de licitaţie prevăzute în anexele la prezentele norme. c) Documentele specifice pentru preselecţie reprezintă documentele solicitate de entitatea achizitoare ofertanţilor care solicita participarea la licitaţia deschisă cu preselecţie şi se referă la:- informaţii generale despre ofertant (model prezentat în anexa nr. 7);- informaţii privind experienţa ofertantului (model prezentat în anexa nr. 8);- informaţii privind asigurarea cu personal de specialitate şi dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe necesare realizării în bune condiţii a ofertei (model prezentat în anexa nr. 3);- capacitatea financiară (model prezentat în anexa nr. 4);- alte documente solicitate de entitatea achizitoare, care sa-i permită acesteia efectuarea preselecţiei. d) Documentele privind garanţia pentru oferta depusă se compun, după caz, din:- scrisoarea de garanţie bancară pentru oferta depusă în vederea participării la licitaţie (model prezentat în anexa nr. 9);- alte documente de decontare acceptate de entitatea achizitoare care asigura încasarea garanţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 9 la prezentele norme.Cuantumul garanţiei se stabileşte de entitatea achizitoare şi reprezintă un anumit procent din valoarea estimativă a bunurilor ce urmează a fi achiziţionate. c) Alte documente solicitate de entitatea achizitoare, emise în concordanta cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1993 şi ale regulamentului aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994.2.10. Ofertantul trebuie sa examineze toate instrucţiunile, formularele, termenii şi specificaţiile din documentele licitaţiei, iar în cazul în care are nevoie de lămuriri asupra documentelor prezentate, sa le solicite entităţii achizitoare în scris (prin telex sau fax).2.11. Entitatea achizitoare răspunde, în scris, la toate solicitarile primite, înainte de data limita de prezentare a ofertelor.2.12. Entitatea achizitoare poate sa aducă modificări printr-un amendament asupra documentelor licitaţiei, din initiativa proprie sau ca urmare a unui răspuns la o solicitare a unui potenţial ofertant.2.13. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare, telex sau fax cu 5 zile înainte de termenul de depunere a ofertelor tuturor ofertanţilor care au cumpărat documentele licitaţiei.2.14. Omiterea vreunei informaţii cerute în documentele licitaţiei sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare faţă de documentele licitaţiei reprezintă riscuri asumate de ofertant ce pot avea drept urmare respingerea ofertei sale.2.15. Documentele licitaţiei vor fi puse la dispoziţia ofertanţilor interesaţi, contra cost, suma încasată neputând depăşi costul multiplicării acestora.  +  Capitolul III Limba oficială a ofertei3.1. Oferta, împreună cu toată corespondenta şi documentele licitaţiei, schimbate între ofertant şi cumpărător, va trebui sa fie scrisă în limba romana.  +  Capitolul IV Documente ce însoţesc oferta4.1. Documentaţia va cuprinde, pe lângă oferta propriu-zisa (model prezentat în anexa nr. 10), si: a) formular de licitaţie şi o lista de preţuri în funcţie de caracteristicile tehnico-economice ale bunului ofertat; b) documente conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 din care sa reiasă ca ofertantul poate participa la licitaţie pentru realizarea contractului de achiziţie, în eventualitatea în care oferta este acceptată; c) documente din care sa rezulte ca bunurile şi serviciile auxiliare sunt corespunzătoare şi în conformitate cu cerinţele documentelor licitaţiei; d) garanţia pentru oferta depusă în vederea participării la licitaţie (model prezentat în anexa nr. 9) sau alte documente stabilite la pct. 2.9. lit d) din prezentele norme.4.2. Valoarea ofertei va fi exprimată în lei, exceptându-se cazul în care documentaţia licitaţiei prevede altfel.4.3. Formularele de oferta la lista de preţuri se dactilografiaza.  +  Capitolul V Lista de preţuri5.1. Lista de preţuri care însoţeşte oferta pentru bunuri oferite din producţia indigena va evidenţia preţul de vânzare în cadrul căruia se cuprind toate cheltuielile de transport şi încărcare-descărcare, asigurări etc. sau alte taxe care trebuie plătite.5.2. Pentru bunurile oferite din străinătate preţul de achiziţie va cuprinde, de asemenea, cheltuielile de transport, încărcare-descărcare, depozitare, taxe vamale, accize, asigurări sau alte taxe ocazionate de livrarea acestora în ţară.5.3. Entitatea achizitoare va solicita fiecărui ofertant separarea componentelor preţului în scopul facilitării comparării ofertelor, nelimitând în nici un fel dreptul cumpărătorului de a realiza contractul în oricare din condiţiile oferite în timpul licitaţiei.5.4. Preţurile stabilite de ofertanţi în documentele licitaţiei sunt ferme şi nu pot fi schimbate sub nici un motiv în timpul licitaţiei sau indexate ulterior.  +  Capitolul VI Moneda ofertei6.1. Pentru bunurile din România, pe care ofertantul le oferă la licitaţia publica, preţurile vor fi specificate în lei.6.2. Pentru bunurile din import preţurile vor fi indicate în moneda străină şi transformate în lei la cursul valutar al zilei din data expedierii ofertei de către furnizor.  +  Capitolul VII Documentele care atesta participarea la licitaţie a ofertanţilor7.1. Ofertanţii vor trebui sa prezinte documente care sa ateste înscrierea lor la Registrul comerţului şi actele pentru firmele străine care vor fi certificate de Camera de Comerţ şi Industrie a României.7.2. În cazul în care ofertantul nu fabrica sau nu produce bunuri ce fac obiectul ofertei, acesta va prezenta documente care sa ateste ca a fost autorizat sa comercializeze produsele respective.  +  Capitolul VIII Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească oferta8.1. În vederea organizării licitaţiilor publice pentru achiziţionarea de bunuri definite la art. 2 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993, entitatea achizitoare are obligaţia sa elaboreze documentele licitaţiei pe care le va pune la dispoziţia ofertanţilor în timp util.8.2. Ofertantul va prezenta documente care sa ateste ca bunurile pe care le propune pentru a fi achiziţionate sunt conforme cu documentele licitaţiei şi corespund certificatelor de calitate şi de garanţie stabilite.Pentru bunurile imobiliare, ofertantul va prezenta documentele care sa ateste ca acestea sunt proprietatea sa, nu sunt ipotecate sau purtătoare de alte obligaţii.8.3. Ofertele vor fi dactilografiate, vor fi semnate şi stampilate de către ofertant sau de către o persoana imputernicita de acesta.8.4. Oferta nu va conţine rinduri suplimentare, ştersături sau cuvinte scrise peste scrisul iniţial, cu excepţia corecturilor făcute şi semnate de către împuterniciţii participanţi la licitaţie.8.5. Ofertele se depun de către ofertant la sediul entităţii achizitoare în conformitate cu instrucţiunile cuprinse în documentele licitaţiei emise de aceasta, în minimum 2 exemplare.8.6. Ofertantul va introduce oferta sa în original şi copie, separat, în doua plicuri, notându-se corespunzător plicurile cu "Oferta original" şi "Oferta copie".8.7. Plicurile care conţin originalul şi copia ofertei se vor sigila şi se vor introduce într-un nou plic interior.8.8. Plicul interior va purta scrise pe el numele şi adresa ofertantului, pentru ca oferta sa poată fi returnată, nedeschisă, în cazul în care este declarata "tirzie".8.9. Plicul interior va fi introdus într-un plic exterior pe care se va menţiona adresa şi sediul organizatorului licitaţiei. Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor în plicuri deteriorate, desfăcute sau cu semne distinctive, indiferent din vina cui s-au produs acestea.8.10. Ofertele vor fi depuse la adresa indicată în documentele licitaţiei cel mai târziu la data şi ora indicată în acestea.8.11. Entitatea achizitoare, în situaţia în care aduce amendamente documentelor licitaţiei, are posibilitatea sa prelungească termenul de depunere a ofertelor.8.12. Ofertele primite după expirarea termenului de depunere stabilit vor fi respinse şi returnate, nedeschise, ofertanţilor.8.13. Ofertantul îşi poate modifica sau retrage oferta depusă, cu condiţia ca acestuia sa fie primită de către organizatorul licitaţiei, în scris, înainte de expirarea termenului de depunere.8.14. Modificarea sau retragerea ofertei se poate face şi prin telex sau fax, cu condiţia ca ea sa fie urmată de o confirmare semnată, purtând data poştei care sa nu depăşească termenul de depunere a ofertei.8.15. Nici o oferta nu poate fi modificată după expirarea termenului de depunere a ofertelor. De asemenea, nici o oferta nu poate fi retrasă în intervalul de timp dintre termenul pentru depunerea ofertelor şi expirarea perioadei de valabilitate a ofertelor.  +  Capitolul IX Garanţia licitaţiei9.1. Ofertanţii, o data cu oferta, vor depune şi garanţia de participare indicată la pct. 2.9. lit. d) din prezentele norme.9.2. Nici o oferta nu poate fi luată în considerare dacă nu va fi însoţită de garanţia pentru oferta depusă.9.3. Garanţia pentru oferta depusă este necesară pentru a putea proteja cumpărătorul de riscul unui eventual comportament necorespunzător al ofertantului.9.4. Garanţia pentru oferta depusă de către ofertantul câştigător, o data depusă, va rămâne la dispoziţia entităţii achizitoare si, în conformitate cu cele prescrise în documentaţia licitaţiei, nu se mai poate retrage decât la semnarea contractului şi numai după depunerea garanţiei pentru buna executare a contractului.9.5. Garanţia pentru oferta depusă se restituie de entitatea achizitoare ofertanţilor necâştigători în 3 zile (lucrătoare) de la soluţionarea contestaţiilor sau după trecerea perioadei legale de 7 zile pentru înaintarea contestaţiilor, în cazul în care nu se înregistrează contestaţii.9.6. Garanţia pentru oferta depusă se pierde în toate cazurile prevăzute în anexa nr. 9 din prezentele norme.  +  Capitolul X Deschiderea ofertelor10.1. Preşedintele comisiei de licitaţie, după ce a primit toate ofertele, va deschide plicurile în prezenta reprezentanţilor ofertanţilor şi va anunţa numele ofertanţilor, preţurile ofertelor, modificările şi retragerile de oferta.10.2. După ce au fost deschise toate ofertele, se întocmeşte un proces-verbal care va fi semnat de membrii comisiei de licitaţie şi de către reprezentanţii ofertanţilor.10.3. Procesul-verbal va menţiona modul cum a decurs licitaţia, numele şi prenumele fiecărui ofertant, al reprezentanţilor acestora, garanţia pentru oferta depusă, preţul oferit de către fiecare ofertant, în cifre şi litere, şi adjudecarea provizorie.10.4. Entitatea achizitoare va examina ofertele pentru a determina dacă ele sunt complete, dacă nu s-au comis erori de calcul, dacă garanţiile cerute au fost furnizate, dacă documentele au fost semnate în totalitate.10.5. În cazul ofertelor identice ca preţ şi cu condiţii egale se va proceda în aceeaşi şedinţa la o noua licitaţie cu oferte închise numai între ofertanţii cu preţuri egale.10.6. Pentru a evalua şi compara cât mai corect toate ofertele depuse, entitatea achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Cererea de clarificare cât şi răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmiţându-se nici o modificare a preţului sau a conţinutului ofertei.10.7. Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către entitatea achizitoare şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia ulterior.  +  Capitolul XI Evaluarea şi compararea ofertelor11.1. Comisia de licitaţie va evalua şi va compara ofertele conform criteriilor stabilite de documentele licitaţiei.11.2. Preţul ofertelor va fi preţul de vânzare şi va cuprinde toate costurile şi taxele plătite sau plătibile pentru componentele lui şi materiile prime incluse sau care urmează a fi incluse în aceste bunuri.11.3. La evaluarea ofertelor, pe lângă preţ se va ţine seama şi de preţul serviciilor ocazionate cu:- costul transportului intern şi extern ocazionat numai cu livrarea bunurilor la destinaţie;- costul accesoriilor, pieselor de schimb şi serviciilor;- posibilitatea asigurării pieselor de schimb şi serviciilor ulterioare vinzarii echipamentului oferit;- costurile de exploatare şi întreţinere prezumate în perioada de viaţa a bunurilor achiziţionate;- performanţele şi productivitatea bunurilor;- calitatea şi adaptabilitatea echipamentelor oferite;- perioada garantată de exploatare normală a bunului ofertat după preluarea acestuia de către entitatea achizitoare, numai în cazul bunurilor imobiliare;- gradul de adaptabilitate a bunului imobiliar la necesităţile entităţii achizitoare, în funcţie de activitatea pe care o desfăşoară, precum şi de perspectivele de dezvoltare a acesteia.  +  Capitolul XII Sistemul de punctaj şi perioada de valabilitate a ofertei12.1. Sistemul de punctaj al factorilor de evaluare va cuprinde:- preţul evaluat al bunului achiziţionat, inclusiv toate taxele şi impozitele;- preţul pieselor de schimb, caracteristicile tehnice, costurile de întreţinere şi exploatare;- asigurarea serviciului şi pieselor de schimb etc.Modul de aplicare a acestui sistem va fi comunicat în prealabil contractanţilor prin documentele licitaţiei.12.2. În cazul aprecierii simple oferta acceptată reprezintă acea oferta care are valoarea cea mai scăzută şi care respecta cerinţele documentelor licitaţiei.12.3. În cazul aprecierii prin pondere, oferta acceptată reprezintă acea oferta care, prin însumarea punctajului stabilit, va totaliza valoarea maxima.12.4. O data stabilită oferta câştigătoare, organizatorul licitaţiei va anunţa ofertantul câştigător în scris, printr-o scrisoare recomandată ori telegrama, telex, fax, confirmate prin scrisoarea recomandată ca oferta sa a fost acceptată.12.5. În urma şedinţei de licitaţie, comisia de licitaţie va întocmi hotărârea de adjudecare care va fi semnată de toţi membrii comisiei de licitaţie, după care se va proceda potrivit pct. 12.4. de mai sus.12.6. Oferta rămâne valabilă, asa cum s-a menţionat în documentele licitaţiei de către entitatea achizitoare, de la data deschiderii acesteia şi până la data semnării de către ambele părţi a contractului.12.7. Perioada de valabilitate poate fi prelungită cu maximum 30 de zile, în cazuri excepţionale, la cererea cumpărătorului şi cu acceptul ofertantului.Garanţia ofertei depuse va fi, de asemenea, prelungită în mod corespunzător.12.8. Entitatea achizitoare va înainta ofertantului câştigător formularul de contract.12.9. În termen de cel mult 30 de zile de la primirea formularului de contract, ofertantul câştigător va semna, va da contractul şi îl va returna cumpărătorului.12.10. O data cu semnarea contractului, ofertantul câştigător va transmite entităţii achizitoare garanţia livrării si/sau a bunei executii în condiţiile stabilite de entitatea achizitoare şi cuprinse în documentele licitaţiei (model prezentat în anexa nr. 11).12.11. Garanţia astfel depusă reprezintă o compensaţie pentru eventualele pierderi sau deteriorări în neîndeplinirea obligaţiilor din contracte. Aceasta garanţie va fi, de asemenea, restituită în maximum 10 zile de la îndeplinirea tuturor obligaţiilor stabilite în contract.  +  Capitolul XIII Dispoziţii finale13.1. Potrivit art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993 privind unele măsuri pentru restructurarea activităţii regiilor autonome, prevederile prezentelor norme se aplica şi în cazul achiziţiilor de mijloace fixe (altele decât cele prevăzute în devizul general al unui obiectiv de investiţii), efectuate de către regiile autonome a căror finanţare este asigurata, total sau parţial, din fonduri alocate de la bugetul de stat, de la bugetele locale, din fondurile special constituite prin lege, din credite externe garantate sau contractate direct de stat, precum şi din surse proprii şi credite bancare.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1     ORDONATOR DE CREDITE    .....................                             LISTA      bunurilor si, după caz, a serviciilor aferente ce urmează a fi     achiziţionate în anul .......... în condiţiile prevăzute de Ordonanţa        Guvernului nr. 12/1993 şi Hotărârea Guvernului nr. 63/1994────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. Explicaţii U.M. Cantitate Preţ Valoarecrt. unitar (col.2x3)                                                             -lei- - mii lei -──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 0 1 2 3 4 5────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Bunuri definite la art. 2 lit.c) din   Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 si,   după caz, servicii aferente, ce se   achiziţionează din cheltuieli curente   (materiale), cu acoperire din :   a) bugetul de stat...................      ..................................      ..................................   b) bugetele locale ..................      ..................................      ..................................   c) bugetul asigurărilor sociale de     stat...............................     ...................................   d) fondul special....................     ...................................     ...................................   e) fondul extrabugetar...............     ...................................     ...................................   f) credite externe...................     ...................................     ...................................  2. Bunuri definite la art. 2 lit c) din     Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 si,     după caz, servicii aferente ce se     achiziţionează din cheltuieli de     capital, cu acoperire din :*)-------------    *) Se înscriu bugetele şi celelalte fonduri speciale sau extrabugetare,din care, potrivit legii, se pot efectua şi sunt aprobate cheltuieli decapital.   a) bugetul de stat....................     ....................................     ....................................   b) bugetele locale....................     ....................................     ....................................────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    NOTĂ:    Valorile trecute în lista trebuie sa se încadreze în limita sumelor aprobatecu aceasta destinaţie în bugetele proprii.    Pentru anul 1994 se vor trece şi bunurile achiziţionate până la aprobareabugetului de stat pentru a urmări modul de încadrare în limitele valoricestabilite la art. 2.8 din regulament.                                        Semnătura,                                       (ştampila)  +  Anexa 2 ENTITATEA ACHIZITOARE:(Denumirea, adresa, telefon, fax)INVITAŢIEpentru participare la licitaţie publica restrânsăData ................1. Entitatea achizitoare are aprobate fonduri pentru achiziţia publica a unor bunuri conform listei privind achiziţia de bunuri.Acestea urmează a fi folosite pentru procurarea .............................2. Entitatea achizitoare invită la licitaţie publica restrânsa (plic sigilat) ofertanţi care îndeplinesc condiţii pentru livrarea acestor bunuri şi servicii.3. Dacă sinteti interesaţi puteti obţine informaţii suplimentare şi documentele licitaţiei la sediul .........................4. Un set din documentele licitaţiei poate fi cumpărat începând cu data de.......... prin depunerea unei cereri în scris la adresa sus-menţionată, urmând a achită costul acestuia, potrivit art. 3.8 din Regulamentul privind organizarea licitaţiilor pentru achiziţiile publice de bunuri, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 63/1994.                Semnătura conducătorului entităţii achizitoare                     sau a reprezentantului acestuia,                 .............................................  +  Anexa 3     OFERTANTUL:    (Denumirea, adresa, telefon, fax)                         INFORMAŢII           privind asigurarea cu personal de specialitate,            dotarea cu echipamente şi alte mijloace fixe    A. Personal────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Explicaţii Nr. Experienţa                                               (vechimea medie în specialitate)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Total personal, x  din care :  a) personal de conducere  b) personal cu studii tehnice  c) personal cu studii economice────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────B. Echipamente şi alte mijloace fixe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Explicaţii Numărul, din care: Grad de uzură, din care:                          ────────────────────── ────────────────────────                          proprietate închiriate proprietate închiriate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────1. Mijloace fixe direct   productive sau linii   tehnologice2. Mijloace de transport────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────NOTĂ:Se pot înscrie şi alte echipamente şi mijloace care pot concura la realizarea în bune condiţii a ofertei.De asemenea, se pot înscrie performanţe tehnice ale echipamentelor şi mijloacelor tehnice.                                      Semnătura,                                      (ştampila)  +  Anexa 4     DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE    ŞI CONTROLULUI FINANCIAR DE STAT JUDEŢEANĂ    ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                   CAPACITATEA FINANCIARĂ A OFERTANTULUI   Date financiare conform ultimului bilanţ încheiat la data de ............                                                                - mil. lei -  1. Activ total,     din care, active circulante  2. Pasiv total,     din care :     - obligaţii către terţi     - credite bancare  3. Venituri totale  4. Cheltuieli totale  5. Profit net                                                   Director,                                                   (ştampila)  +  Anexa 5 OFERTANTUL:(Denumirea, adresa, telefon, fax)INFORMAŢIIprivind bonitatea ofertantului la data de ............Noi (denumirea şi sediul ofertantului) furnizam următoarele informaţii despre bonitatea noastră:1. Obligaţii contractuale neonorate, motivul ................................2. Dacă au fost declaraţi în stare de faliment sau într-una dintre situaţiile prevăzute la art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1993 ......3. Dacă s-au cedat drepturi prevăzute în contractele încheiate în beneficiul creditorilor .................4. Dacă au cedat bunul ofertat sau l-au ipotecat în beneficiul creditorilor.5. Dacă ua existat litigii referitoare la neefectuarea plăţilor sau litigii de calitate ...................6. Unitatea este specializată în livrarea de categorii de bunuri, inclusiv servicii şi autorizata legal de către societatea comercială producătoare.Director,  +  Anexa 6 CAMERA DE COMERŢ SI INDUSTRIEA ROMÂNIEICERTIFICATÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 26/1990 privind Registrul comerţului, Noi (Oficiul registrului comerţului de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie, naţionala sau teritorială, certificam prin prezenta ca ofertantul (denumirea şi sediul ofertantului) şi filialele sale din ....................... este înmatriculat la Registrul comerţului sub nr. .................. având ca activitate competenta a obiectului de activitate: ...................................De asemenea, confirmăm ca în Registrul comerţului are înscrise menţiuni:- falimente;- condamnări;- amenzi;- abuz de încredere;- fals;- concurenta neloială;- alte abateri.NOTĂ:Firmele străine vor aduce acte doveditoare ca au firma înscrisă şi procuri care vor fi certificate de Ministerul Comerţului sau de alte organe competente.                     Camera de Comerţ şi Industrie                     Oficiul Registrului comerţului,                             (semnătura),                              (ştampila),  +  Anexa 7      OFERTANTUL:    (Denumirea, adresa, telefon, fax)                       INFORMAŢII GENERALE                         despre ofertant  1. Denumirea şi sediul  2. Numărul şi data înregistrării la Registrul comerţului  3. Codul fiscal  4. Capitalul social  5. Obiectul de activitate  6. Principalele contracte de livrări de bunuri si, după caz, servicii.       Data completării, Ofertant,  .................................. semnătura autorizata,                                         ..............................  +  Anexa 8     OFERTANTUL:   (Denumirea, adresa, telefon, fax)                                   INFORMAŢII                        privind experienţa ofertantului    Numărul total de ani de experienţă în livrare de bunuri sau, după caz,    servicii care fac obiectul achiziţiei.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Denumirea bunurilor/serviciilor Denumirea Gradul de realizare Valoarea             livrate entităţii a termenului în contractului                                achiziţionare raport cu contractul                                                    încheiat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                           Director,  +  Anexa 9     BANCA:    (Denumirea, adresa, telefon,fax)                        SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ           pentru oferta depusă în vederea participării la licitaţii  În cazul în care ofertantul a înaintat oferta sa, datată ............... învederea participării la licitaţia pentru adjudecarea ofertei de bunuri.................care va avea loc la data de .....................va facem cunoscut canoi.................garantăm în favoarea ................... pentru suma de................, suma pe care ne angajăm ca, în caz de insolvabilitate aofertantului, sa o plătim la prima dumneavoastră cerere scrisă şi fără altăprocedura în cazul când ofertantul se afla într-una din situaţiile următoare:  - revoca oferta după deschiderea acesteia şi înainte de adjudecare;  - revoca oferta după adjudecare;  - fiind câştigătorul licitaţiei, nu semnează contractul de achiziţie întermenul de valabilitate a ofertei;  - fiind câştigătorul licitaţiei, nu constituie garanţia pentru buna execuţie.  Prezenta garanţie este valabilă până la data de ............... şi devine nulăîn cazul neacceptării ofertei depuse sau dacă licitaţia a fost adjudecată unuialt ofertant.  Valabilitatea garanţiei poate fi extinsă, în cazul în care este necesar, lacererea entităţii achizitoare, cu acordul prealabil al ofertantului.                                   Denumirea băncii,                                       Director,  +  Anexa 10                      FORMULAR DE OFERTĂ                          Data .......  Către .................(Numele şi adresa entităţii achizitoare).  În urma examinării documentelor licitaţiei şi a anexelor (nr.......) a cărorprimire este astfel confirmată, noi, subsemnaţii, reprezentanţi ai(ofertantului)..................., conform ..............., ne angajăm safurnizam şi sa livram ................... (cantitatea în conformitate cusus-numitele documente de oferta de preţuri pentru suma anexată, care fac partedin aceasta ofertă.  Ne obligam, în caz ca oferta este acceptată, sa începem livrarea în decursde............ zile şi sa incheiem livrarea tuturor componentelor specificate incontract în decurs de ...............zile calculate de la data încheieriicontractului.  În caz ca oferta noastră este acceptată, vom obţine garanţia unei bănci pentruo suma care sa nu depăşească echivalenta cu minimum ........... % din preţulcontractului în vederea executării corespunzătoare a acestuia.  Consimţim sa menţinem aceasta oferta pentru o perioada de ............ zile dela data fixată pentru deschiderea ofertei, aceasta urmând a fi acceptată de noiîn orice moment, înainte de expirarea acestei perioade.  Până la definitivarea contractului, aceasta oferta împreună cu acceptul dvs.în scris şi scrisoarea de credit vor constitui un acord de principiu între noi.Astăzi...............199...                                                 Semnătura,                                      .....................................                                                ( în calitate de)  Deplin autorizat sa semneze oferta pentru şi în numele ..................  +  Anexa 11 SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂpentru buna execuţieCu privire la contractul de achiziţie nr. ............ încheiat între ............, în calitate de ofertant ............... şi ..................., în calitate de entitate achizitoare.Conform condiţiilor contractuale ofertantul este obligat sa furnizeze entităţii achizitoare o garanţie bancară care sa reprezinte .....% din valoarea totală a contractului de achiziţie potrivit obligaţiilor furnizorului prevăzute la art. ....... din contractul de achiziţie încheiat.Pentru aceasta, în conformitate cu cele convenite mai sus, ne angajăm prin prezenta sa plătim în favoarea entităţii achizitoare până la concurenta sumei de ............ orice suma cerută de dumneavoastră în baza art. .... din contractul de achiziţie încheiat la prima dumneavoastră cerere, în decurs de ..... zile de la primirea acestei cereri însoţite de declaraţia dumneavoastră cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ofertantului prevăzute la art. ...... din contractul de achiziţie încheiat cu entitatea achizitoare.În perioada de execuţie nu se pot emite pretenţii asupra prezentei scrisori de garanţie, părţile urmând a proceda astfel:- pretenţiile privind calitatea, întârzierile faţă de termenele contractuale se vor soluţiona de către ofertant şi entitatea achizitoare potrivit prevederilor din "Condiţii generale ale contractului".În caz de insolvabilitate a ofertantului, noi vom plati conform acestei declaraţii la prima dumneavoastră cerere în termenul menţionat, fără nici o alta formalitate din partea dumneavoastră sau a oricărei părţi contractante.Aceasta garanţie este valabilă până la ziua de ................ asa cum este prevăzută la art. ..... din contractul de achiziţie.În situaţiile în care părţile contractante sunt de acord sa prelungească termenul de garanţie sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul prealabil al băncii ........ ............ . În caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.Prezenta scrisoare de garanţie ne va fi returnată de îndată ce va deveni fără obiect.                                Denumirea băncii,                                    Director,-------