ORDIN nr. 256 din 30 septembrie 2004pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 953 din 18 octombrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurentei se pune în aplicare Regulamentul privind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de nave, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurentei,Mihai BerindeBucureşti, 30 septembrie 2004.Nr. 256.  +  Anexa REGULAMENTprivind ajutoarele de stat acordate în industria construcţiilor de naveÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurentei adopta prezentul regulament.IntroducereAdoptarea unui cadru legal de reglementare a disciplinei ajutorului de stat în domeniul construcţiilor de nave reprezintă continuarea procesului de armonizare a legislaţiei româneşti cu legislaţia europeană, parte a procesului de aderare a României la Uniunea Europeană.Controlul ajutoarelor de stat se exercită de către Consiliul Concurentei în scopul de a urmări măsura în care acestea sunt compatibile cu mediul concurential normal într-o economie de piaţa în care preţurile produselor şi tarifele serviciilor sunt determinate de cerere şi oferta.Obiectivele prezentului regulament sunt, în sensul cel mai larg posibil, de a elimina diferenţele dintre regulile aplicabile industriei constructoare de nave şi cele aplicabile altor sectoare din industrie şi, prin urmare, de a simplifica şi de a face mai transparenta politica Consiliului Concurentei în acest domeniu, prin extinderea aplicării prevederilor orizontale generale şi la sectorul construcţiei de nave.Anumiti factori specifici care afectează sectorul construcţiilor de nave trebuie să se reflecte în politica Consiliului Concurentei privind controlul ajutoarelor de stat. Aceşti factori includ: a) supracapacitate, preţuri scăzute şi distorsionare a comerţului pe piaţa mondială a construcţiilor de nave; b) mărimea şi importanţa deosebită a navelor care sporesc posibilitatea ca facilităţile sub forma de credite, suportate de stat, sa distorsioneze concurenta; c) dificultatea de a aplica în sectorul construcţiilor de nave regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului (OMC) referitoare la practicile comerciale neloiale; d) existenta acordurilor în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (OECD) în sectorul construcţiilor de nave, şi anume Acordul OECD privind Instrucţiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Înţelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, care se aplică în Comunitate în baza Deciziei Consiliului 2001/76/EC din 22 decembrie 2000, inlocuind Decizia din 4 aprilie 1978 referitoare la aplicarea anumitor instrucţiuni în domeniul creditelor externe ce beneficiază de suport public.Având în vedere aceste caracteristici speciale, obiectivele prezentului regulament, în afară de acela de a simplifica regulile aplicabile construcţiilor navale, sunt următoarele: a) să se încurajeze o mai mare eficienta şi concurenta între santierele navale, în special prin promovarea inovarii; b) să se faciliteze reducerea capacităţilor de producţie neviabile, atunci când este necesar; c) să se respecte obligaţiile internaţionale aplicabile în domeniul creditelor de export şi al ajutoarelor de dezvoltare.Pentru atingerea acestor obiective, prezentul regulament prevede măsuri specifice în legătură cu ajutorul pentru inovare, ajutorul pentru închidere, credite pentru export, ajutorul regional şi ajutorul pentru dezvoltare.Prezentul regulament are ca obiectiv atât creşterea transparenţei procesului de evaluare a notificărilor transmise Consiliului Concurentei, cat şi stabilirea criteriilor şi a procedurilor aplicabile.  +  Articolul 1Domeniu de aplicare (1) Prezentul regulament se aplică schemelor de ajutor de stat şi ajutoarelor de stat individuale acordate în domeniul construcţiilor de nave. (2) Ajutorul pentru construcţia de nave include ajutorul către orice şantier naval, entitate având o legătură cu acestea, proprietar de nave şi terţi, cărora le este acordat, direct sau indirect, pentru construcţia, repararea sau conversia de nave. (3) Anumite caracteristici, cum ar fi producţia de serie mica, mărimea, valoarea şi complexitatea unităţilor produse, precum şi faptul ca prototipurile sunt în general utilizate în scop comercial, diferentiaza sectorul construcţiilor navale de alte sectoare ale economiei. În consecinţa, construcţia de nave este singurul sector eligibil în ceea ce priveşte ajutorul de stat pentru inovare. Natura unica a industriei constructoare de nave justifica menţinerea ajutorului de inovare specific sectorului. Prin urmare, prezentul regulament are drept scop îmbunătăţirea sprijinului pentru inovare. (4) Consiliul Concurentei poate considera ca ajutorul pentru construcţia de nave, pentru repararea şi transformarea navelor este compatibil cu mediul concurential normal numai dacă acesta este acordat cu respectarea prevederilor prezentului regulament.  +  Articolul 2DefiniţiiÎn sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmează: a) construcţia de nave înseamnă fabricarea/producerea navelor comerciale maritime autopropulsate; b) repararea sau reconditionarea se referă la navele comerciale maritime autopropulsate; c) conversia navelor se referă la navele comerciale maritime autopropulsate de cel puţin 1.000 gt brute, cu condiţia ca operaţiunile de conversie sa implice modificări radicale ale planului de încărcare marfa, ale carenei, ale sistemului de propulsie sau ale amenajărilor pentru pasageri; d) nave comerciale maritime cu propulsie proprie semnifica:1. nave de cel puţin 100 gt brute, utilizate pentru transportul de pasageri şi/sau de bunuri;2. nave de cel puţin 100 gt brute, utilizate pentru desfăşurarea de servicii specializate (de exemplu, spargatoare de gheaţa şi drage);3. remorchere de cel puţin 365 kW;4. nave de pescuit de cel puţin 100 gt, dacă se referă la credite pentru export şi ajutoare pentru dezvoltare, ce îndeplinesc criteriile din Acordul OECD privind Instrucţiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv din Înţelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice alt acord care îl modifica ori îl înlocuieşte pe acesta;5. cochilii nefinisate ale navelor prevăzute la lit. a)-d), care sunt în stare de plutire şi mobile; e) nave maritime autopropulsate semnifica nave care, prin propria propulsie permanenta şi carma/sistem de carma, au toate caracteristicile pentru autonavigare la mare adancime. Navele militare (nave care, în conformitate cu caracteristicile şi posibilităţile structurale de baza, sunt destinate a fi utilizate exclusiv în scopuri militare, ca de exemplu, nave de război şi alte nave pentru acţiuni ofensive şi defensive) şi modificările făcute sau adaugarile realizate la alte nave cu utilizare exclusiv militară sunt excluse, cu condiţia ca orice măsuri sau practici aplicate în legătură cu asemenea nave, modificări de nave ori de trasaturi sa nu constituie acţiuni deghizate în favoarea construcţiilor de nave comerciale, incompatibile cu regulile de ajutor de stat; f) entitatea ce are legătură cu construcţiile de nave înseamnă orice persoană fizica sau juridică care:1. deţine sau controlează o întreprindere implicata în construcţia de nave, repararea de nave ori conversia de nave;2. este deţinută sau controlată, direct ori indirect, fie prin deţinerea pachetului majoritar de acţiuni, fie prin alte metode, de către o întreprindere implicata în construcţia, repararea sau conversia de nave; g) controlul este preluat în momentul în care o persoană sau o întreprindere implicata în construcţia, repararea ori conversia de nave deţine sau controlează o cota mai mare de 25% din capitalul social al celeilalte ori viceversa; h) ajutor semnifica, în înţelesul Legii nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, "orice măsură de sprijin acordată de către stat sau de către unităţile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unităţilor administrativ-teritoriale sau de alte organisme care administrează surse ale statului ori ale colectivităţilor locale indiferent de forma, care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta, prin favorizarea anumitor întreprinderi, a producţiei anumitor bunuri, a prestării anumitor servicii sau afectează comerţul dintre România şi statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal", inclusiv măsuri cum ar fi facilităţile pentru credite, garanţii şi facilităţi fiscale.  +  Articolul 3Aplicarea prevederilor privind ajutorul de stat având obiective orizontalePrincipiul general este ca ajutorul de stat pentru construcţia de nave poate fi acordat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu dispoziţiile reglementărilor emise în baza acesteia, incluzând următoarele prevederi: a) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru instruirea angajaţilor, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările ulterioare; b) Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 27/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 24 martie 2000; c) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, cu modificările ulterioare; d) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificările şi completările ulterioare; e) Regulamentul cu privire la ajutorul de stat pentru protecţia mediului, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 92/2002, cu modificările ulterioare; f) Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 219/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 850 din 16 septembrie 2004.  +  Articolul 4Prevederi specificePrincipiul general subliniat la art. 5 este subiect al excepţiilor prevăzute la art. 7 şi acestea sunt justificate de factori specifici prezentaţi la art. 11.  +  Articolul 5Ajutor pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (1) Ajutorul acordat oricărei întreprinderi pentru acoperirea cheltuielilor legate de cercetarea şi dezvoltarea proiectelor în construcţia de nave, repararea de nave sau conversia lor poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, dacă este în conformitate cu regulile stipulate în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru cercetare şi dezvoltare sau în orice acord ulterior în acest domeniu. (2) Ajutorul acordat pentru inovarea în santiere existente, care se ocupa cu construcţii de nave, repararea de nave sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal dacă nu depăşeşte intensitatea bruta maxima a ajutorului de stat de 20% şi dacă: a) ajutorul este legat de aplicarea industriala a produselor şi proceselor inovative, de exemplu, produse şi procese noi din punct de vedere tehnologic sau îmbunătăţite substanţial, în comparatie cu cele existente deja în industria Uniunii Europene, produse şi procese care presupun un risc mare pe plan tehnologic sau industrial; b) ajutorul este limitat la cheltuielile de investiţii, design, activităţi de inginerie şi testare, legate direct şi exclusiv de partea inovatoare a proiectului. În mod excepţional, costurile de producţie adiţionale care sunt strict necesare pentru validarea inovatiei tehnologice pot fi eligibile în măsura în care sunt limitate la valoarea minima necesară.  +  Articolul 6Ajutor pentru închidere (1) Ajutorul pentru acoperirea costurilor normale care rezultă din închiderea totală sau parţială a santierelor care au ca obiect de activitate construcţia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, cu condiţia ca reducerea de capacitate rezultată să fie de natura reală şi ireversibila. (2) Costurile eligibile pentru ajutorul la care se face referire la alin. (1) sunt: a) plăţile către salariaţii disponibilizaţi sau care s-au pensionat înainte de limita legală de vârsta; b) costurile pentru serviciile de consultanţa către salariaţii disponibilizaţi sau care vor fi disponibilizaţi ori care s-au pensionat înainte de limita legală de vârsta, incluzând plăţile efectuate de santierele navale pentru a facilita crearea de întreprinderi mici care sunt independente de santierele navale respective şi ale căror activităţi nu sunt constituite în principal din construcţia de nave; c) plăţile către salariaţi pentru instruire şi reconversie profesională; d) cheltuielile rezultate din reorientarea santierelor, a construcţiilor lor, a instalaţiilor şi infrastructurii către alte utilizări decât cele de construcţii de nave. (3) În cazul întreprinderilor care încetează total activităţile de construcţie, reparare şi conversie de nave, măsurile următoare pot fi, de asemenea, compatibile cu un mediu concurential normal: a) ajutorul având o valoare care nu depăşeşte cea mai mare dintre următoarele doua valori, determinate pe baza unui raport elaborat de consultanţi independenţi: valoarea contabila reziduala a instalaţiilor sau profiturile operationale actualizate, susceptibile de a fi obţinute pe o perioadă de 3 ani, diminuate cu orice avantaj pe care întreprinderea beneficiara îl poate avea de pe urma dezafectarii instalaţiilor; b) ajutorul sub forma de împrumut sau garanţie pentru capitalul de lucru necesar a permite întreprinderii sa finalizeze lucrări neterminate, cu condiţia ca acesta să fie menţinut la minimum necesar şi o proporţie semnificativă a lucrărilor sa fi fost deja realizată. (4) Întreprinderile care primesc ajutor pentru închidere parţială nu trebuie să fi beneficiat de ajutor pentru salvare sau restructurare în ultimii 10 ani. Când au trecut mai puţin de 10 ani de la acordarea unui ajutor pentru salvare sau restructurare, Consiliul Concurentei va permite ajutor de închidere parţială doar în circumstanţe excepţionale şi imprevizibile pentru care compania nu este răspunzătoare. (5) Valoarea şi intensitatea ajutorului trebuie să fie justificate de mărimea efectelor inchiderilor implicate, luându-se în considerare problemele structurale ale regiunii în cauza şi, în cazul conversiei către alte activităţi industriale, de legislaţia naţionala şi de regulile aplicabile acestor activităţi noi. (6) Pentru a se stabili natura ireversibila a inchiderilor care fac obiectul ajutoarelor, Consiliul Concurentei se va asigura ca facilităţile şantierului naval rămân închise pentru o perioadă de cel puţin 10 ani.  +  Articolul 7Ajutorul pentru ocuparea forţei de muncăAjutorul acordat pentru crearea de locuri de muncă, pentru angajarea de persoane dezavantajate sau cu handicap ori pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru angajarea de personal dezavantajat sau cu handicap, în întreprinderile care au ca obiect de activitate construcţiile, reparaţiile ori conversiile de nave, poate fi considerat ca fiind compatibil cu un mediu concurential normal, dacă îndeplineşte regulile substanţiale stipulate în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 166/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 8Creditele de exportAjutorul de stat pentru construcţia de nave, care îmbracă forma de facilităţi de credite suportate de stat, acordate proprietarilor români sau străini ai santierelor navale ori terţilor pentru construcţia sau conversia de nave, poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal, dacă îndeplineşte termenii Acordului OECD privind Instrucţiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Înţelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave.  +  Articolul 9Ajutorul pentru dezvoltare (1) Ajutorul legat de construcţia şi conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal dacă îndeplineşte termenii prevăzuţi în acest scop de Acordul OECD privind Instrucţiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Înţelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevăzuţi într-un asemenea acord ori care înlocuiesc acest acord. (2) Consiliul Concurentei va verifica conţinutul specific al dezvoltării din cadrul ajutorului de stat propus, dacă ajutorul este necesar şi respecta prevederile Acordului OECD privind Instrucţiunile pentru creditele de export sprijinite în mod oficial, respectiv Înţelegerea sectoriala privind creditele de export pentru nave, sau orice termeni ulteriori prevăzuţi într-un asemenea acord ori care înlocuiesc acest acord. Oferta de asistenţa pentru dezvoltare trebuie să fie deschisă licitaţiilor din partea diferitelor santiere navale. În măsura în care se aplică regulile de achiziţie publică din Comunitatea Europeană, procedurile de licitaţie trebuie să îndeplinească aceste reguli.  +  Articolul 10Ajutorul regionalAjutorul regional pentru construcţia, repararea sau conversia de nave poate fi considerat compatibil cu un mediu concurential normal doar dacă îndeplineşte următoarele condiţii: a) ajutorul trebuie să fie acordat în scopul îmbunătăţirii productivitatii instalaţiilor existente sau pentru investiţii în retehnologizarea ori modernizarea santierelor existente, dar care nu sunt legate de restructurarea financiară a santierelor în cauza; b) intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 22,5%; c) ajutorul trebuie să fie limitat la costurile eligibile, asa cum sunt acestea definite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 11Obligaţia de notificareOrice intenţie de acordare a unui ajutor nou pentru construcţia, repararea sau conversia de nave, fie sub forma de scheme, fie de ajutor individual, trebuie să fie notificată Consiliului Concurentei.  +  Articolul 12MonitorizareaFurnizorii şi iniţiatorii de măsuri de ajutor de stat pentru construcţia de nave vor inainta Consiliului Concurentei rapoarte anuale pentru toate schemele de ajutor de stat existente, în conformitate cu regulile stipulate în Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, şi în regulamentele adoptate pentru aplicarea acesteia.  +  Articolul 13Regula de cumul (1) Plafoanele stabilite prin prezentul regulament se vor aplica indiferent dacă ajutorul de stat este finanţat total sau parţial din surse ale statului ori ale Comunităţii Europene. (2) Ajutorul autorizat în conformitate cu prezentul regulament nu poate fi cumulat cu alte forme de ajutor de stat sau cu alte finanţări ale Uniunii Europene, dacă prin acest cumul va rezultă o intensitate a ajutorului mai mare decât cea stabilită de prezentul regulament. (3) În cazul în care ajutorul de stat are obiective diferite şi implica aceleaşi costuri eligibile, se va aplica cel mai favorabil plafon al intensitatii.  +  Articolul 14Dispoziţii finale (1) Prezentul regulament va fi pus în aplicare prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurentei şi va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul regulament transpune în legislaţia românească cadrul legal al Comisiei Europene privind ajutorul de stat pentru construcţii navale, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 317 din 30 decembrie 2003._______________