NORME METODOLOGICE nr. 30.501 din 31 martie 1994pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe cu modificarea şi completarea corespunzătoare a normelor metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 391/1993
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI AMENAJĂRII TERITORIULUI
 • Nr. 1970/MC/21.03.1994
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Nr. 30.501/31.03.1994
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 19 aprilie 1994  A. Acţiuni premergătoare terminării şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie1. Pentru partea executată şi decontată până la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, la locuinţele şi spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, aflate în diferite stadii de execuţie, se vor aplica prevederile din Legea nr. 85/1992 în legătura cu condiţiile de avans, de plată integrală sau în rate a preţului şi de dobânzi.2. Încasările obţinute din punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 85/1992 (din avansuri, plăţi integrale, rate, licitaţii, dobânzi - după deducerea comisionului - etc.) vor fi virate în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în vederea folosirii acestora pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor şi spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în diferite stadii de execuţie. Conturile speciale vor fi desfăşurate analitic pe localităţi şi, în cadrul acestora, pe fiecare bloc de locuinţe, de către titularii investiţiilor respective.3. Anterior acţiunii de licitare a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, pentru care nu au fost emise repartiţii sau nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare, autorităţile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuinţele care se vor trece fără plată - la terminarea acestora - în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de Informaţii, ca locuinţe de serviciu, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992.B. Pentru terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie1. În scopul realizării şi dării în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, în colaborare cu toate unităţile interesate, vor elabora şi aproba un program, după modelul cuprins în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene şi responsabilităţi care să permită garantarea continuării şi încheierii procesului investiţional la blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie.2. Ministerul Finanţelor şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., pentru a asigura derularea operaţiunilor, vor încheia o convenţie în care se vor stabili condiţiile de utilizare a depozitului, nivelul dobânzilor şi al comisioanelor practicate, precum şi obligaţiile părţilor.3. Pe seama consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti se vor deschide, la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., conturi distincte prin care se vor derula alimentările cu fonduri din depozitul constituit şi din alte surse precizate în aceste norme metodologice şi se vor efectua plăţi numai pe baza detaliilor la programul aprobat, prin care se vor stabili şi nominaliza blocurile de locuinţe a căror execuţie trebuie continuată şi încheiată, începând cu acele blocuri aflate în stadii foarte avansate de execuţie.Consiliile judeţene, pe baza înţelegerilor cu consiliile locale pe teritoriul cărora se afla locuinţe în diferite stadii de execuţie, vor repartiza acestora sumele necesare terminării lucrărilor la locuinţe.În acest scop, consiliile locale vor solicita sucursalelor din teritoriu ale Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., deschiderea de conturi speciale în care vor primi alimentările cu fonduri şi din care vor efectua plăţi numai pentru continuarea şi terminarea lucrărilor la locuinţele care fac obiectul acestor norme metodologice.4. În baza inventarierilor şi evaluărilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor din cadrul blocurilor de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie, plăţile pe bază de acte justificative din conturile speciale care se vor deschide la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. se vor efectua, prioritar, pentru: a) lucrările executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe, aflate în stadiu de finisaj foarte avansate sau finalizate, cu regăsirea în stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii beneficiari de investiţii; b) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza avansată de finisaj.În prima etapă se va asigura utilizarea integrală a depozitelor constituite iniţial pentru priorităţile de la lit. a) şi b). c) terminarea lucrărilor la blocurile de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj, după plata lucrărilor executate şi nedecontate şi rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinţe.Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinţe în parte, astfel încât să se asigure finalizarea lui cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract.La contractele încheiate între unităţile în a căror evidenţa sunt înregistrate blocurile de locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie şi agenţii economici constructori se vor adiţiona clauze speciale care vor prevedea:- termenul limită stabilit pentru recepţia definitivă a construcţiei şi care trebuie să aibă în vedere un ritm de lucru susţinut, cu asigurarea aprovizionării cu materiale, strict corelat cu ritmul execuţiei;- orice influenţe în costurile construcţiei ca rezultat al depăşirii termenelor limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, vor fi suportate de constructor, beneficiarul având dreptul de a-l acţiona în justiţie;- verificarea la faţa locului de către inspectorii direcţiilor generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi ai Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în condiţiile stabilite prin convenţie, a stadiului fizic de realizare a construcţiilor finanţate din fondurile speciale, corelat cu plăţile efective şi cu prevederile din documentaţie;- verificarea situaţiilor de lucrări se va face de către diriginţii nominalizaţi pentru fiecare lucrare în parte de către regia autonomă sau societatea comercială beneficiară a fondurilor de investiţii. Decontarea lunară a lucrărilor executate se va face prin sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. în urma verificării şi însuşirii de către diriginţi a situaţiilor de lucrări şi avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului din cadrul inspecţiilor de stat în construcţii de pe teritoriul judeţelor, respectiv al municipiului Bucureşti.Situaţiile de lucrări se vor întocmi în baza Ordinului nr. 197/D din 23 iulie 1990 al ministrului transporturilor, lucrărilor publice şi amenajării teritoriului. La terminarea şi recepţionarea lucrărilor, pe scări şi tronsoane, se vor prezenta de către constructor situaţiile de lucrări întocmite potrivit Ordinului nr. 74/D din 28 aprilie 1993 al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului.Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate în majorarea nejustificată a costurilor construcţiei, vor fi opozabile constructorului.În condiţiile în care, pe plan local, există situaţii deosebite în ceea ce priveşte problema locuinţelor,autorităţile publice judeţene şi cele ale municipiului Bucureşti, precum şi celelalte autorităţi publice locale pot hotărî includerea în priorităţile acestei etape şi a unor blocuri care se află cu structura în execuţie, condiţionat însă de asigurarea integrală a plăţilor pentru terminarea blocurilor de locuinţe cu structura închisă.Această speţă nu poate face însă obiectul utilizării depozitelor iniţiale.5. Locuinţele finalizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994 se vor atribui de către autorităţile publice locale, cu respectarea precontractelor şi a contractelor încheiate, precum şi a repartiţiilor date de organele competente.6. Agenţii economici sau autorităţile publice locale în ale căror evidenţe se află investiţiile respective vor acţiona astfel încât, o dată cu recepţia definitivă a locuinţelor, să dispună de următoarele informaţii: a) suma plătită de persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii (avans din surse proprii sau împrumutate şi credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni sau plăţi integrale din surse proprii la preţul iniţial al locuinţei), stabilită pe bază de acte doveditoare:a^1) împrumutul contractat de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii pentru partea de locuinţe executată şi decontată, în baza prevederilor Legii nr. 85/1992; b) suma care se mai datorează de către persoanele fizice deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, fie ca diferenţă între costul definitiv al apartamentului şi suma poziţiilor de la lit. a) şi a^1) de mai sus, fie ca diferenţă între costul definitiv al apartamentului şi suma reprezentând avansul şi plata parţială făcute de persoanele fizice deţinătoare de repartiţii eliberate de către autorităţile locale competente; c) calitatea de salariat, ţăran sau pensionar a persoanei fizice beneficiare de contract, precontract sau repartiţie, dacă împreună cu membrii familiei nu au avut şi nu au în proprietate o locuinţă (prin familie se înţelege soţul şi soţia, cu sau fără copii în întreţinere); d) încadrarea celor care au solicitat locuinţe, pe bază de acte doveditoare, în una dintre următoarele categorii:d^1) tineri căsătoriţi care la data contractării, precontractării sau repartiţiei locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 30 de ani;d^2) invalizi de gradul I şi II;d^3) handicapaţi;d^4) răniţi, precum şi familii şi părinţi ai celor decedaţi ca urmare a participării la victoria Revoluţiei din decembrie 1989;d^5) persoane şi familii care îşi schimbă domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultură sau silvicultură;d^6) personalul calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimbă domiciliul la sate;d^7) persoane şi familii care îşi schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciar nr. 18/1991.7. Autorităţile publice locale vor stabili şi vor aproba, o singură dată, pentru familiile sau persoanele care au fost încadrate în una dintre categoriile prevăzute la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, cu excepţia celor prevăzute la lit. d^4), subvenţii de la bugetul de stat pentru realizarea locuinţelor proprietate personală cuprinse între 500.000 lei şi până la 30% din valoarea locuinţei la data emiterii repartiţiei, a încheierii precontractului sau a contractului de vânzare-cumpărare, în condiţiile prevederilor ultimului alineat de la art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994.Persoanele fizice care, potrivit alin. 1, pot beneficia de subvenţii în sume fixe vor depune cereri pentru acordarea subvenţiilor respective la consiliile locale, care, după verificare, le vor înscrie în tabele nominale ce vor fi supuse spre aprobare comisiilor special constituite la nivelul consiliilor judeţene şi la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti.Subvenţiile astfel stabilite se vor solicita în mod centralizat de către consiliile judeţene, respectiv de către Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului în al cărui buget sunt prevăzute fondurile corespunzătoare.Cererea de subvenţii se va face după modelul cuprins în anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.Pentru persoanele şi familiile prevăzute la lit. d^4), stabilite în baza Legii nr. 42/1990, la care se adaugă şi persoanele beneficiare de astfel de drepturi în baza Legii nr. 93/1992, subvenţiile în sume fixe se stabilesc, se aprobă şi se suportă de la bugetul de stat prin Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revoluţiei, astfel încât acestea nu se includ în cererile care se vor transmite la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în cadrul creditelor bugetare deschise în acest scop, va transmite consiliilor judeţene şi Consiliului Local al Municipiului Bucureşti subvenţiile cuvenite, care vor fi înregistrate în contul "Sume de mandat".În condiţiile în care sarcinile decurgând din Programul cu privire la realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie au fost descentralizate pe seama autorităţilor publice locale, consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti vor proceda la repartizarea subvenţiilor respective pe localităţi şi la virarea sumelor respective la dispoziţia consiliilor locale care, de asemenea, le vor înregistra în contul "Sume de mandat".Sumele stabilite şi aprobate pentru a fi acordate ca subvenţii persoanelor îndreptăţite, potrivit legii, se vor comunică de către autorităţile publice locale agenţilor economici care derulează investiţia, pentru a fi deduse din sumele care se mai datorează pentru locuinţele construite, determinate potrivit prevederilor de la pct. 6 lit. b).Întreaga subvenţie primită şi dedusă din sumele datorate de persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, va fi virată în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. pe seama consiliilor judeţene, Consiliului Local al Municipiului Bucureşti sau a consiliilor locale, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit pentru realizarea programului de locuinţe.8. Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinţe, stabilite potrivit pct. 6 lit. b) şi care se vor diminua, după caz, cu subvenţiile în sume fixe acordate potrivit pct. 7, autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidente sunt construcţiile de locuinţe care fac obiectul acestor reglementări vor încheia cu persoanele fizice, deţinătoare de contracte, precontracte sau repartiţii, contracte de împrumut sau de vânzare, după caz, după modelul cuprins în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cu respectarea următoarelor condiţii: a) împrumutul urmează să se ramburseze în termen de maximum 15 ani, în rate lunare; b) dobânda la împrumutul acordat va fi de 30% pe an şi se va suporta astfel:b^1) 15 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe din categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, care au achitat un avans de minimum 10% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia;b^2) 15 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, salariaţi, ţărani şi pensionari care nu sunt cuprinşi în categoriile menţionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice şi care au achitat un avans de cel puţin 20% din valoarea locuinţei la data contractării acesteia.b^3) 18 puncte procentuale de către beneficiarii de locuinţe, salariaţi, ţărani şi pensionari care nu sunt încadraţi la lit. b^1) şi b^2) de mai sus;b^4) diferenţele faţă de dobânda de referinţă de 30% se vor suporta din depozitul constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994;b^5) nivelul dobânzilor menţionate la lit. b) şi b^1)-b^4) vor fi adaptate prin hotărâre a Guvernului în funcţie de evoluţia ratei dobânzilor; c) pentru nerambursarea la termen a împrumutului, precum şi pentru neplata dobânzii, beneficiarii de împrumuturi vor suporta penalităţile şi celelalte consecinţe prevăzute de dispoziţiile legale, care se vor înscrie în clauzele contractuale; d) dobânzile se vor calcula şi se vor încasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinţe o dată cu ratele scadente la împrumuturile acordate; e) agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţiile respective şi în a căror răspundere s-a preluat evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate şi a dobânzilor la împrumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operaţiuni, vor calcula un comision de 1% care se va aplica la suma încasată ca rată la împrumutul acordat, comision ce se reţine din dobânzile plătite de împrumutaţi; f) pentru dobânzile care se plătesc din bugetul de stat, agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţiile vor stabili cuantumul lunar al acestora, pe care-l vor prezenta, cu viza de control financiar preventiv, până la data de 5 a fiecărei luni, consiliilor locale sau consiliilor judeţene şi Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, în funcţie de subordonarea agentului economic în a cărui evidenţă se află investiţiile, după modelul cuprins în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Datele centralizate cu privire la dobânzile care se plătesc din bugetul de stat se vor transmite, până la data de 15 a fiecărei luni, prin grija consiliilor judeţene şi a Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, după modelul cuprins în anexa nr. 2 a), la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în bugetul căruia sunt prevăzute fondurile pentru suportarea acestor dobânzi.Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, în limita creditelor bugetare deschise în acest scop, va vira, până la data de 25 a fiecărei luni, contravaloarea tuturor dobânzilor, în contul special deschis la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A., în vederea refacerii depozitului constituit.După efectuarea acestei virări, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului va confirma consiliilor judeţene şi Consiliului Local al Municipiului Bucureşti plata dobânzilor din bugetul de stat, aferente împrumuturilor acordate pentru locuinţe, care, la rândul lor, vor transmite agenţilor economici, în evidenţa cărora se află investiţia, confirmarea plăţii dobânzilor pentru a fi luate în evidentele privind derularea contractelor de împrumut; g) încasările din ratele la împrumuturile acordate, precum şi din dobânzile aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fizice, după deducerea comisionului care se reţine de către agentul economic în evidenţa căruia se află investiţia, se vor vira de fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecărei luni şi în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni, în contul special deschis la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., în vederea refacerii depozitului iniţial constituit.9. Autorităţile publice locale sau agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţia, în a căror răspundere s-a preluat evidenţa, urmărirea şi încasarea ratelor la împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor la împrumuturile respective, până la data de 6 a fiecărei luni care urmează perioadei de execuţie, vor transmite la consiliul judeţean, respectiv la Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, situaţia operaţiunilor efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut după modelul cuprins în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.10. Consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, până la data de 10 a fiecărei luni, pe baza informaţiilor primite de la autorităţile publice locale sau agenţii economici potrivit pct. 9 şi a celor din extrasele de cont primite de la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., vor transmite la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală a bugetului de stat, la Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi, în mod corespunzător, la Banca Naţională a României situaţia prevăzută în modelul cuprins în anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.11. Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, prin sistemul propriu informaţional, transmiterea, la Ministerul Finanţelor - Direcţia generală a bugetului de stat - până la data de 10 a fiecărei luni, pentru perioada expirată, decontul care se va stabili pe bază de convenţie.Admiterea la plată a cheltuielilor pentru realizarea locuinţelor care fac obiectul acestor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor din Convenţia anuală semnată între Ministerul Finanţelor şi Banca Română pentru Dezvoltare - S.A.12. Depozitul constituit pentru realizarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se va reconstitui, prin grija tuturor organelor implicate, prin virarea în conturile special deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. a încasărilor provenite din: a) dobânda care se va bonifica de către Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. la soldul depozitului respectiv; b) ratele încasate la împrumuturile pentru care autorităţile publice locale sau agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţiile au încheiat contracte potrivit prevederilor Legii nr. 85/1992 şi celor de la cap. B pct. 8 din aceste norme metodologice; c) dobânzile plătite de împrumutaţi, diminuate cu comisioanele reţinute de agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţiile, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 85/1992 şi de pct. 8 din aceste norme metodologice; d) dobânzile plătite din bugetul statului, ca protecţie socială, care se virează în depozitul constituit pentru realizarea de locuinţe; e) subvenţiile în sume fixe acordate din bugetul de stat, ca protecţie socială pentru construcţiile de locuinţe; f) contribuţia adusă de beneficiarii de locuinţe ca avans, în cazul persoanelor care nu au participat iniţial cu avansuri din surse proprii sau împrumutate, precum şi plăţi parţiale sau integrale făcute de beneficiarii de locuinţe care doresc să reducă împrumutul ori să nu contracteze împrumut pentru locuinţe; g) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în blocurile de locuinţe terminate şi date în folosinţă; h) sumele nete obţinute din vânzarea la licitaţie a apartamentelor pentru care nu au fost încheiate precontracte ori contracte de vânzare-cumpărare cu populaţia, nu au fost repartizate prin comunicări oficiale populaţiei sau nu au fost încheiate protocoale de trecere ca locuinţe de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992; i) ratele şi dobânzile încasate de la beneficiarii locuinţelor finalizate ca urmare a utilizării depozitului Băncii Naţionale a României.Sumele obţinute din licitaţiile care se vor organiza pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi pentru locuinţe vor fi virate după deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitaţiilor.Organizarea licitaţiilor, precum şi cheltuielile ocazionate de organizarea licitaţiilor se vor face cu respectarea reglementărilor legale în vigoare.13. Pe măsură ce disponibilităţile existente în conturile special deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. depăşesc nevoile de plăţi stabilite în ordinea de prioritate prevăzută la lit. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după caz, vor dispune reluarea lucrărilor la blocurile de locuinţe care se află în stadiul de structură în execuţie - până la terminarea şi darea în folosinţă a acestora -, după care se va proceda la valorificarea acestora în aceleaşi condiţii, procesul urmând să continue cu locuinţele a căror execuţie este la fundaţie sau cota zero.14. Autorităţile publice locale, în cadrul competenţelor conferite de prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 69/1991, pot aproba ca din locuinţele astfel realizate să reţina un număr de locuinţe, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite. Locuinţa socială este definită, în înţelesul prezentei metodologii, în anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.15. Lucrările tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinţe necesare punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, se vor efectua corelat cu programul de realizare şi punere în funcţiune a locuinţelor, iar finanţarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, din credite bancare angajate de agenţii economici şi din alocaţii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investiţiilor în infrastructură, conform prevederilor legii bugetare anuale.Pentru lucrările tehnico-edilitare ai căror beneficiari finali sunt agenţi economici, autorităţile publice locale, în condiţiile în care, pentru realizarea acestor lucrări, au contribuit cu fonduri din bugetele locale, vor încheia convenţii pentru recuperarea de la agenţii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele încasate pe baza unor asemenea convenţii se vor face venit la bugetele locale ale unităţilor administrative pe a căror raza teritorială au fost realizate investiţiile respective.C. Construirea de locuinţe noi în vederea accesului la proprietate pentru ţinerii căsătoriţi şi celelalte categorii de persoane prevăzute de ordonanţă1. Consiliile locale vor stabili măsurile necesare pentru luarea în evidenţa şi analiza solicitărilor de locuinţe noi pentru ţinerii căsătoriţi şi celelalte categorii de persoane prevăzute în art. 4 al Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994. În acest scop vor stabili şi vor da publicităţii locul de primire a solicitărilor şi actele justificative necesare obţinerii facilităţilor prevăzute de această ordonanţă.2. Solicitările privind construirea de locuinţe noi vor fi înregistrate în ordinea primirii acestora şi vor fi analizate de comisii sociale care se vor constitui în acest scop prin ordinul primarilor localităţilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucureşti. În componenţa comisiei pot fi cooptaţi conducătorul direcţiei, respectiv al sectorului (serviciului) unde sunt primite şi înregistrate solicitările de locuinţe, un reprezentant al regiei autonome de administrare şi întreţinere a fondului locativ de stat, un reprezentant al direcţiei, respectiv al serviciului, care administrează fondurile de investiţii pentru construcţii de locuinţe care se realizează pe teritoriul judeţului, un reprezentant al direcţiei de muncă şi ocrotire socială din teritoriu, un reprezentant al consiliului local, precum şi doi reprezentanţi ai solicitanţilor, dintre care unul din rândul tineretului (desemnat de Ministerul Tineretului şi Sportului).3. În urma analizei, comisiile sociale vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de soluţionare a cererilor primite, luând în considerare folosirea spaţiului locativ existent, vânzarea unor apartamente nerepartizate sau necontractate din cele finalizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1994, precum şi construirea de locuinţe noi, cu prioritate pentru cei cu situaţii deosebite.La stabilirea ordinii de prioritate se va ţine seama de:- evaluarea disponibilităţilor de resurse financiare în depozitul constituit pentru realizarea de locuinţe după terminarea blocurilor de locuinţe aflate în diferite faze de execuţie, ţinând seama de sumele efective disponibile, precum şi de încasările care se vor realiza în continuare, pentru reconstituirea depozitului potrivit cap. B pct. 12;- condiţiile de locuit ale solicitanţilor;- numărul copiilor sau al altor persoane aflate în întreţinerea acestora;- starea sănătăţii soţilor sau a unor membri ai familiei care să impună o măsura de urgenţă;- suma disponibilă pentru plata avansului şi nivelul ratei lunare pe care solicitantul se angajează să o achite în vederea cumpărării apartamentului solicitat.Listele privind solicitările de locuinţe, precum şi hotărârile consiliilor locale în legătură cu acordarea priorităţilor vor fi date publicităţii prin afişare la un loc accesibil publicului.Contestaţiile cu privire la acordarea priorităţilor se vor adresa primarului, care le va soluţiona în termen de 15 zile de la primire.4. Pentru realizarea unor construcţii noi de locuinţe, consiliile locale, în temeiul atribuţiilor ce le revin potrivit Legii nr. 69/1991, vor stabili şi vor da publicităţii numărul, structura, după mărime, confortul şi amplasamentul locuinţelor prevăzute să se construiască.Oferirea spre contractare a locuinţelor prezentate solicitanţilor se va face în ordinea înscrierii acestora în listele de priorităţi, aşa cum au fost aprobate de consiliile locale.Lista construcţiilor propuse să fie realizate, însoţită de tabelul ce cuprinde solicitanţii pentru construirea unei locuinţe în proprietate, se va înainta la consiliul judeţean în vederea obţinerii unui sprijin din bugetul de stat, în completarea depozitului constituit.5. Prin ordin al preşedinţilor consiliilor judeţene şi, respectiv, al primarului general al Capitalei, care va fi emis în termen de 15 zile de la data primirii prezentelor norme metodologice, se vor înfiinţa pe lângă consiliile judeţene şi, respectiv, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, comisiile de analiză a cererilor de locuinţe care, după examinarea propunerilor făcute de consiliile municipale, orăşeneşti şi, respectiv, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor prezenta spre aprobare consiliilor judeţene, respectiv Consiliului Local al Municipiului Bucureşti, pentru fiecare localitate, propunerile de construcţii noi ce se vor începe din fondurile disponibile în depozite conform prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994.6. Construcţiile noi de locuinţe se vor realiza pe terenuri aflate în patrimoniul unităţilor administrativ-teritoriale, cu respectarea planurilor urbanistice, legal aprobate, în zone destinate locuinţelor şi cu asigurarea utilităţilor şi a dotărilor necesare condiţiilor de locuire.7. Autorităţile publice locale sau agenţii economici în a căror responsabilitate a fost încredinţată derularea investiţiilor vor încheia, la data constituirii fondurilor necesare şi aprobării începerii execuţiei, cu persoanele fizice, stabilite potrivit pct. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, contracte de vânzare, cu plata în rate lunare potrivit prevederilor acestei ordonanţe.8. Folosirea sumelor existente în depozitul constituit la nivelul fiecărei localităţi este de competenţa consiliilor locale respective care pot, pe măsura reîntregirii sumelor, să finanţeze în ordinea prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 noi blocuri de locuinţe urmărind asigurarea fondurilor necesare terminării lucrărilor începute.La solicitarea sumelor, în completare de la bugetul de stat, pentru reconstituirea depozitelor, consiliile judeţene, respectiv Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea construcţiilor de locuinţe începute înainte de 1 ianuarie 1990 şi separat pentru construcţiile de locuinţe noi.9. Subvenţia care se acordă conform prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 se stabileşte în raport cu venitul mediu pe membru de familie, astfel:- 30% din valoarea locuinţei pentru venit mediu de până la 100 mii lei/persoană;- 20% din valoarea locuinţei pentru venit mediu cuprins între 101 mii lei şi 125 mii lei/persoană;- 10% din valoarea locuinţei pentru venit mediu cuprins între 126 mii lei şi 150 mii lei/persoană;- 500 mii lei din valoarea locuinţei pentru venit mediu care depăşeşte 150 mii lei/persoană.Valoarea locuinţei în raport cu care se stabileşte nivelul subvenţiei este cea corespunzătoare apartamentului echivalent ca număr de camere, suprafaţă, dotare şi finisare ce se realizează în blocurile de locuinţe finalizate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 391/1993.Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMinistrul lucrărilor publiceşi amenajării teritoriului,Marin Cristea  +  Anexa 1PROGRAMcu privire la realizarea şi darea în folosinţă alocuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie
    Nr. crt.ObiectiveleExecutăCoordonează şi răspundTermene
    1.Încheierea inventarierii blocurilor de locuinţe, precum şi a lucrărilor tehnico-edilitare aferente acestora, aflate în diferite stadii de execuţie şi evaluarea cheltuielilor necesare pentru terminare şi dare în folosinţă:Agenţii economici în ale căror evidenţe se află investiţiile respective, împreună cu constructoriiConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuinţele, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului30 de zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 391/1993
      a) Ordinea de realizare
      - blocuri cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate şi cu lucrări executate şi nedecontate, precum şi credite bancare contractate de agenţii economici beneficiari ai investiţiilor de locuinţe;
      - blocuri cu structura închisă, în faza de finisaj avansat;
      - blocuri cu structura închisă, în faza de început de finisaj;
      - blocuri cu structura în execuţie;
      - blocuri la fundaţie sau cu cota zero terminată;
      b) În cadrul evaluării preliminare a cheltuielilor pentru terminarea lucrărilor se vor evidenţia distinct, pe structurile de la lit. a) de mai sus
      - cheltuielile aferente terminării locuinţelor, din care, dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive, de lucrări rămase nedecontate şi decontările efectuate pe seama creditelor bancare contractate în acest scop de agenţii economici beneficiari ai locuinţelor:
      - cheltuielile aferente terminării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situate în blocuri de locuinţe, din care dacă sunt cazuri, cheltuieli pe bază de situaţii definitive de lucrări rămase nedecontate;
      c) Pentru lucrările tehnico-edilitare aferente locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie se vor face evaluări separate.
    2.Analiza şi pregătirea tuturor informaţiilor referitoare la cheltuielile efectuate pentru partea executată, pe baza cărora să se aplice prevederile Legii nr. 85/1992 (ţinând seama de precizările de la cap. A din prezentele norme metodologice:Agenţii economici în ale căror evidenţe se află investiţiile respective, împreună cu constructoriiConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti, precum şi consiliile locale pe teritoriul cărora se află locuinţele, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului
      - lucrările se vor realiza pe structurile şi în aceleaşi termene prevăzute la pct. 1 din prezentul program.
    3.Constituirea depozitelor pe măsura creării resurselor, la Banca Română pentru Dezvoltare - S.a., în scopul finanţării locuinţelor aflate în stadii finale de execuţie.Direcţia generală a trezoreriei şi Direcţia generală A bugetului de stat din cadrul Ministerului Finanţelor, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor publice şi Amenajării Teritoriului şi Banca Naţională a României Ministerul Finanţelor prin Direcţia generală a bugetului de stat şi Direcţia generală a trezoreriei, în colaborare cu Ministerul Lucrărilor publice şi Amenajării TeritoriuluiDepartamentul bugetului de stat şi datoriei Publice din cadrul Ministerului Finanţelor, Direcţia generală de lucrări Publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului şi Banca Naţională a României Idem5 zile de la aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 391/1993
    4.Repartizarea sumelor constituite ca depozit pe judeţe, şi transmiterea acestei repartizări la Banca Română pentru Dezvoltare - S.A. în vederea virării sumelor în conturile speciale deschise pe seama autorităţilor publice judeţene.3 zile de la alimentarea depozitului
    5.Repartizarea pe consilii locale şi virarea în conturile speciale deschise pe seama acestora la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.a. (dacă Local se decide astfel) A sumelor necesare pentru terminarea locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, cu defalcare pe blocuri.Direcţia programe, prognoză şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul local al Municipiului Bucureşti3 zile de la primirea în cont a sumei repartizate
    6.Formularea cererilor pentru subvenţiile în sume fixe care se acordă din bugetul de stat potrivit formularului-anexă nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului BucureştiPână la data de 20 a fiecărei luni
    7.Solicitarea deschiderilor de credite pentru subvenţiile în sume fixe la Ministerul Finanţelor.Direcţia generală de lucrări publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiPână la data de 25 a fiecărei luni
    8.Virarea sumelor reprezentând subvenţii În sume fixe - la nivelul deschiderilor de credite aprobate la judeţe şi municipiul Bucureşti şi, unde este cazul, de către acestea la Consiliile locale pentru a fi înregistrate în contul "Sume de mandat".Direcţia generală de lucrări publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureştiîn aceeaşi zi în care se aprobă deschiderea de credite
    9.Virarea sumelor reprezentând subvenţii în sume fixe din contul "Sume de mandat" în conturile speciale deschise la sucursalele Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. şi comunicarea acestor subvenţii agenţilor economici beneficiari ai investiţiilor.Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPână în ultima zi lucrătoare din fiecare lună
    10.Întocmirea şi transmiterea situaţiei privind dobânzile stabilite a se plăti din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, potrivit anexei nr. 2 la prezentele norme metodologice.Agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţia de locuinţeDirectorul şi conducătorul organului financiar- contabilPână la data de 5 a fiecărei luni
    11.Întocmirea şi transmiterea situaţiei centralizate privind dobânzile stabilite a se plăti din bugetul de stat pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice pentru construcţii de locuinţe, potrivit anexei nr. 2 a) la prezentele norme metodologice.Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului BucureştiPână la data de 15 a fiecărei luni
    12.Solicitarea deschiderilor de credite pentru dobânzile care se plătesc din bugetul de stat pentru locuinţe.Direcţia generală de lucrări publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiPână la data de 20 a fiecărei luni
    13.Virarea sumelor reprezentând dobânzi care se plătesc din bugetul de stat pentru locuinţe, În limita deschiderilor de credite aprobate şi confirmarea acestor virări către consiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului Bucureşti.Direcţia generală de lucrări publice şi locuinţe din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării TeritoriuluiMinisterul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriuluiîn aceeaşi zi în care se aprobă deschiderea de credite
    14.Confirmarea către agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţia de locuinţe a plăţilor din bugetul de stat dobânzilor pentru locuinţe.Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului BucureştiPână în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni
    15.Virarea în conturile speciale deschise La unităţile Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A. a sumelor încasate drept rate pentru împrumuturile acordate, precum şi a dobânzilor aferente acestor împrumuturi plătite de persoanele fizice.Agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeDirectorul şi organul financiar-contabilla data de 15 şi în ultima zi lucrătoare din lună
    16.Transmiterea situaţiei lunare privind operaţiunile efectuate pentru realizarea locuinţelor şi a celor din derularea contractelor de împrumut, potrivit anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice.Agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeDirectorul şi organul financiar-contabilPână la data de 6 a fiecărei luni
    17.Transmiterea situaţiei lunare privind rulajul contului special deschis pentru realizarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice.Direcţia programe, prognoze şi buget-finanţe din cadrul Ministerului FinanţelorConsiliile judeţene şi Consiliul Local al Municipiului BucureştiPână la data de 10 a fiecărei luni
    18.Terminarea şi darea în folosinţă a locuinţelor aflate în diferite stadii de execuţie la data elaborării programului:Agenţii economici constructori, precum şi agenţii economici în evidenţa cărora se află investiţiile de locuinţeConsiliile judeţene, Consiliul Local al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale, după cazPotrivit programelor stabilite şi aprobate pe plan local
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate;
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj avansat;
      - blocuri de locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj;
      - blocuri de locuinţe cu structura în execuţie;
      - blocuri de locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată.
  NOTĂ:Autorităţile publice locale sau agenţii economici în ale căror evidenţe sunt locuinţele aflate în diferite stadii de execuţie vor încheia contracte cu constructorii pentru terminarea şi darea în folosinţă a blocurilor de locuinţe, cu eşalonarea în timp a lucrărilor şi, în cazul agenţilor economici constructori, vor prezenta autorităţilor publice locale programe concrete şi detaliate, inclusiv pentru lucrările tehnico-edilitare necesare funcţionarii locuinţelor.Termenele care vor fi prevăzute în cadrul acestui punct din program sunt considerate ca limite maxime, putând fi devansate dacă pe plan local se vor asigură condiţiile materiale, financiare şi de forţa de muncă.Începerea unor noi construcţii de locuinţe, cu protecţia statului prin subvenţii în sume fixe şi facilităţi în plata dobânzilor, se va putea realiza pe baza prevederilor art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994.
   +  Anexa 1 a)CONSILIUL JUDEŢEAN...............CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTICEREREde subvenţii în sume fixe, de la bugetulde stat, pentru construcţii de locuinţe
    Nr. crt.Categorii de beneficiariNr. cazuriSubvenţia totală: - mii lei -Subvenţia medie pe beneficiar - mii lei -
    1.Tineri căsătoriţi care la data contractării, precontractării sau repartiţiei locuinţei au, fiecare, vârsta de până la 30 ani  
    2.Invalizi de gradul I şi II  
    3.Handicapaţi  
    4.Persoane şi familii care îşi schimbă domiciliul din oraşe la sate şi lucrează în agricultură sau silvicultură  
    5.Personal calificat din învăţământ şi sănătate care are sau îşi schimbă domiciliul la sate  
    6.Persoane sau familii care îşi schimbă domiciliul dintr-un sat în alt sat pentru a lucra pământul pe care l-au primit conform Legii fondului funciarnr. 18/1991 TOTAL:  
   
  NOTĂ:Subvenţii în sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevăzute la nr. crt 4, 5 şi 6 numai în condiţiile în care acestea au precontractat, contractat ori li s-au repartizat locuinţe aflate în diferite stadii de execuţie în satele în care îşi stabilesc (îşi schimbă) domiciliul.
   +  Anexa 2.......................*)--------- Notă *) Agentul economic.  +  Anexa 2 a)  CONSILIUL JUDEŢEAN............  ─────────────────────────────────────────  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                         SITUAŢIA     dobânzilor stabilite a se plăti din bugetul de stat       pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice            pentru construcţii de locuinţe, la finele                   lunii ........ 199......  A. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suportă o dobânda     echivalentă cu 12 puncte procentuale la împrumutul acordat  1. Număr de cazuri ...........contracte  2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat ..........mii lei  3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat ..........mii lei  din care:  - anul 1993 ..........mii lei  - anul 1994 ..........mii lei  B. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suportă o dobândă     echivalentă cu 15 puncte procentuală la împrumutul acordat  1. Număr de cazuri ....... contracte  2. Dobânda lunară stabilită a se plăti din bugetul de stat ..........mii lei  3. Dobânda totală stabilită a se plăti din bugetul de stat ..........mii lei  din care:  - anul 1993 ..........mii lei  - anul 1994 ..........mii leiNOTĂ:Situaţia va fi actualizată lunar pe baza informaţiilor primite de la agenţii economici, conform anexei nr. 2  +  Anexa 3.........................*)---------- Notă *) Autoritatea publică locală sau agentul economic.SITUAŢIAprivind operaţiunile efectuate pentru realizarealocuinţelor şi a celor din derularea contractelorde împrumut pentru locuinţe, la finelelunii......... 199 ........
    I.Operaţiuni efectuate pentru realizarea locuinţelor   - mii lei -
     
      1.Încasări din sumele virate de autorităţile publice locale    
      2.Plăţi pentru realizarea locuinţelor, din care pentru:    
        2.1.locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte avansat sau finalizate    
        2.2.locuinţe cu structura închisă, în faza avansată de finisaj    
        2.3.locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj    
        2.4.locuinţe cu structura în execuţie    
        2.5.locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminată    
      3.Disponibil (1-2)    
    II. 1.Operaţiuni privind derularea contractelor de împrumut Rate la împrumuturile acordate   - mii lei -
    Sume încasateSume virate pentru reconstituirea depozitului
      1)
    2.Dobânzi plătite de populaţie la împrumuturile acordate    
    3.Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans, plăţi parţiale sau integrale - după punerea în aplicare a Legii nr. 85/1992   2)
    4.Sume obţinute din licitarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă   2)
    5.Sume obţinute din licitarea locuinţelor   - mii lei -
     
    III. Date informative    
      1.Restanţe la ratele scadente pentru împrumuturile acordate    
      2.Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei    
      3.Dobânzi scadente care se plătesc de stat la împrumuturile acordate populaţiei    
      4.Dobânzi pentru care au fost primite confirmări că s-au plătit din bugetul de stat    
      5.Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat    
      6.Comisionul reţinut de agenţii economici în a căror evidenţă se află investiţia    
      7.Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă    
      8.Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru locuinţe   Număr apartamente
     
      9.Locuinţe date în funcţiune, din care:    
        9.1.peste program    
        9.2.sub program    
  1) Sume încasate din care se deduc comisioanele (pct. 6 din date informative);2) Sume încasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitaţiile (pct. 6 şi 7, după caz, din datele informative).
   +  Anexa 4    CONSILIUL JUDEŢEAN ........................    ───────────────────────────────────────────    CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                         SITUAŢIA       rulajului contului special deschis pentru realizarea      şi darea în folosinţa a locuinţelor aflate în diferite      stadii de execuţie la finele lunii.......... 199.......                                                                  - mii lei -                                                                  -----------I. RESURSE .................  1. Alimentări primite din depozitul constituit, inclusivdin subvenţiile în sume fixe şi din dobânzile care seplătesc de la bugetul de stat  2. Încasări din ratele scadente la împrumuturile acordate  3. Încasări din dobânzile plătite de populaţie la     împrumuturile acordate  4. Contribuţii aduse de beneficiarii de locuinţe ca avans,     plăţi parţiale sau integrale  5. Încasări nete din vânzarea la licitaţie a spaţiilor cu     alta destinaţie decât aceea de locuinţă  6. Încasări nete din vânzarea la licitaţie a locuinţelorII. CHELTUIELI ...............  din care:  - locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj foarte    avansat sau terminate, dar nedecontate  - locuinţe cu structura închisă, în faza de finisaj avansat  - locuinţe cu structura închisă, în faza de început de finisaj  - locuinţe cu structura în execuţie  - locuinţe la fundaţie sau cu cota zero terminatăIII. DISPONIBIL (I-II) ..............  Date informative:  1. Restante la ratele scadente la împrumuturile acordate     populaţiei  2. Dobânzi restante la împrumuturile acordate populaţiei  3. Dobânzi scadente care se plătesc de stat la împrumuturile     acordate populaţiei  4. Dobânzi pentru care au fost primite confirmări ca s-au     plătit din bugetul de stat  5. Subvenţii în sume fixe plătite din bugetul de stat  6. Comisionul reţinut de agenţii economici în evidenta     cărora se află investiţia  7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor pentru     spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitaţiilor     pentru locuinţe                                                            Număr apartamente                                                            ------------------  9. Locuinţe date în funcţiune,  din care :   9.1 peste program   9.2 sub programNOTĂ:La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea în vedere stadiile de execuţie la data reluării procesului investitional în baza Hotărârii Guvernului nr. 391/1993.  +  Anexa 5CONTRACT DE ÎMPRUMUT                                       Nr. .......... din.......... 199......  Între ..........................*), reprezentat prin .........................., pe de o parte, şi ..............., născut în ..............., judeţul ........., la data de .............., fiul lui .......... şi al ................,cu domiciliul în ............. str. ............ nr. ......., blocul ........,scara..., etajul..., apartamentul....., posesor al buletinului de identitateseria ..... nr. ....., eliberat de ................, în ............, pede altă parte, a intervenit următorul contract de împrumut:  1. ................*), pe baza resurselor avansate temporar de către stat învederea realizării şi punerii în funcţiune a locuinţelor aflate în diferitestadii de execuţie, acordă beneficiarului ............. un împrumut de lei ........., pe termen de ...... ani, cu o dobânda de 30% pe an, care se suportăastfel:  15%       de către beneficiarul împrumutului;  18%  15%       din bugetul de stat.   12%   Rata curentă la împrumut de ....... lei + dobânda curentă datorată debeneficiarul de împrumut de ..... lei = ......... lei.  Rata ultimă la împrumut de ..........lei + dobânda ultimă datorată debeneficiarul de împrumut de ....... lei = ........ lei.  2. Împrumutul acordat, precum şi dobânda, stabilite în rate lunare de .....lei, se vor reţine pe statul de plată de către unitatea la care beneficiarulde împrumut are de încasat drepturi băneşti, începând cu luna....... 199.....şi până în luna ....... anul.......  Pentru perioada de timp cât beneficiarul de împrumut nu are de încasatdrepturi băneşti, rata lunară în suma de ..... lei se achită prin băncilecomerciale sau Casa de Economii şi Consemnaţiuni în contul nr. .... al...........*), ori direct la casieria .....................*).  Ca alternativă:  Achitarea împrumutului, precum şi a dobânzilor aferente se face înurmătoarele condiţii:.......................................................................................................................................................................................................................................  3. Neplata la termenul de scadenţă a 6 rate atrage executarea silită asupralocuinţei şi evacuarea deţinătorilor acesteia. Executarea silită se face înbaza prezentului contract care are valoare de înscris autentic şi constituietitlu executoriu.  4. Pentru nerambursarea la scadenţă a împrumutului se aplică penalităţileprevăzute de reglementările în vigoare pentru sumele datorate bugetului destat.  5. Alte clauze **)  - nivelul dobânzilor prevăzute în prezentul contract se modifică în funcţiede evoluţia ratei dobânzilor, conform reglementărilor art. 5 pct. 2 alin. 3din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994, pe bază de hotărâri ale Guvernului.  -  -  -  6. Până la restituirea integrală a sumelor se instituie ipoteca asupralocuinţei.  Înstrăinarea prin acte între vii, în decurs de 10 ani, a locuinţelor pentrurealizarea cărora s-au acordat subvenţii se face numai după restituireaintegrală a sumelor datorate şi pe baza dovezii depunerii integrale acontravalorii sumelor obţinute ca subvenţii de la bugetul de stat, potrivit art.4 şi 5, în depozitul constituit potrivit prevederilor din Ordonanţa Guvernuluinr. 19/1994.  Încheiat la data de ........, în...... exemplare, din care ...... exemplareau fost înaintate beneficiarului de împrumut........................*) Beneficiarul de împrumut,     Director, Organul financiar-contabil, Garantul,    NOTĂ:    La contract se anexează declaraţia garantului.--------- Notă *) Autoritatea publică locală sau agentul economic desemnat de autoritatea publică locală. Notă **) Convenite între părţi pentru a asigura garantarea rambursarii împrumutului.  +  Anexa 6LOCUINŢA SOCIALĂ1. În practica internaţionala locuinţa socială este definită ca parte componentă a politicii de locuire, iar la definirea acesteia se au în vedere atât forma de proprietate, cât şi modul de finanţare în scopul realizării ei.Rezultă, de asemenea, că locuinţa socială poate fi în proprietatea unor autorităţi publice locale, a unor organizaţii nonprofit sau chiar a unor unităţi ale cooperaţiei.Astfel de locuinţe sunt, de regulă, închiriate unor persoane, familii a căror situaţie economică şi socială nu le permite să realizeze o locuinţă în proprietate personală şi nici chiar sa deţină o locuinţă în calitate de chiriaşi, în condiţiile nivelului unei chirii care se stabileşte de piaţă, în funcţie de cerere şi ofertă, localitate şi, în cadrul acesteia, zona în care este situată locuinţa, mărime, grad de confort etc.2. Având în vedere că locuinţele care fac obiectul acestor norme metodologice, ca locuinţe sociale, se realizează din fondurile statului ori ale autorităţilor publice locale, trebuie să vizeze acele familii sau persoane care nu pot să realizeze o locuinţă proprietate personală datorită situaţiei financiare precare, dar care, din veniturile pe care le obţin, pot să asigure plata chiriei - protejate de stat -, precum şi a cheltuielilor de întreţinere şi funcţionare a locuinţei.De aceea locuinţa socială trebuie să aibă în vedere unele standarde legate de mărimea acesteia corelată cu situaţia numerică a familiei, zona în care este situata, gradul de dotare şi costul acesteia.Locuinţa socială, prin definiţia sa, nu poate fi schimbată, instrăinată, subînchiriată decât în condiţiile stabilite de proprietar şi aduse la cunoştinţa persoanei care o deţine, în calitate de chiriaş, prin clauzele prevăzute în contractul de închiriere.-------------