ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 14 octombrie 2004pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 15 octombrie 2004    În scopul creării bazei legale pentru acordarea tichetelor de masă salariaţilor din unităţile sanitare publice începând cu luna octombrie 2004, în acord cu înţelegerea cu partenerii sociali,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 715 din 6 august 2004, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(2) Instituţiile sanitare publice, în limita veniturilor proprii, pot să îşi prevadă în bugetul de venituri şi cheltuieli sume pentru acordarea tichetelor de masă. Acordarea tichetelor de masă se face în limita sumelor aprobate cu această destinaţie şi cu respectarea prevederilor legale care reglementează acordarea acestora."2. Alineatul (3) al articolului 3 se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 14 octombrie 2004.Nr. 81.----------