LEGE nr. 392 din 28 septembrie 2004privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial, prevăzute la art. 7 lit. A şi B din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările şi completările ulterioare, fac parte din categoria decoraţiilor civile pe domenii de activitate.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini cu merite deosebite în domeniile privind creşterea economică: industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ cu bunuri şi servicii. (2) Medalia Meritul Industrial şi Comercial este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrie, energie, resurse minerale, producţia de apărare, comerţ cu bunuri şi servicii. (3) Unităţile care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din ţară sau din străinătate, pot fi decorate în mod excepţional cu Ordinul Meritul Industrial şi Comercial.  +  Articolul 3 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub două forme cu valoare ierarhică egală: însemnul şi rozeta. (2) Însemnul Ordinului Meritul Industrial şi Comercial este o cruce cu braţe egale şi despicate la vârfuri, confecţionată din argint, emailată negru, având în centru, pe avers, o cruce similară, mai mică, din argint lustruit, pe care sunt aplicate un caduceu înaripat, o jumătate de roată dinţată şi o semicunună din frunze de stejar şi laur.  +  Articolul 4 (1) Medalia Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub o singură formă: însemnul. (2) Însemnul Medaliei Meritul Industrial şi Comercial este o piesă circulară, confecţionată din tombac, pe care sunt redate, pe avers, un caduceu înaripat, o jumătate de roată dinţată şi o semicunună din frunze de stejar şi laur.  +  Articolul 5Regulamentele privind descrierea şi modul de acordare a Ordinului Meritul Industrial şi Comercial şi a Medaliei Meritul Industrial şi Comercial, pentru fiecare grad sau clasă, precum şi modelul desenat sunt prevăzute în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezenta lege.  +  Articolul 6 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial se conferă de Preşedintele României prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale formulate, potrivit art. 4 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 29/2000, de către miniştrii de resort şi de conducătorii instituţiilor publice de specialitate abilitate, pentru persoanele din domeniile lor de activitate. (2) Propunerile nominale pentru conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial şi a Medaliei Meritul Industrial şi Comercial sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, în conformitate cu art. 5 din Legea nr. 29/2000. (3) Preşedintele României poate să confere Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial şi din proprie iniţiativă, în proporţie de 1% din numărul total stabilit prin lege, pentru fiecare grad sau clasă a fiecărei decoraţii, cu excepţia gradului de Mare Ofiţer, în conformitate cu art. 4 alin. (3) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 7 (1) Repartiţia numărului maxim de decoraţii privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial şi Medalia Meritul Industrial şi Comercial, care se acordă anual, se realizează de către Cancelaria Ordinelor, în limitele locurilor vacante. (2) Pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi se pot conferi maximum 15% din numărul decoraţiilor prevăzute pentru fiecare grad şi clasă.  +  Articolul 8 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri. (2) Unităţile care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat de profil, din ţară sau din străinătate, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1). (3) Cetăţenii străini cărora li s-a conferit Ordinul Meritul Industrial şi Comercial nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 9Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) pct. II.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea: a) Mare Ofiţer; b) Comandor; c) Ofiţer; d) Cavaler.  +  Articolul 10Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase. Ierarhia în ordine descrescătoare, în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) pct. VI.3 din Legea nr. 29/2000, este următoarea: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.  +  Articolul 11 (1) Medalia Meritul Industrial şi Comercial se poate acorda nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi este limitată la 4.000 de membri pentru clasa I. (2) Medalia Meritul Industrial şi Comercial clasa I, conferită cetăţenilor străini, nu intră în numărul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 12 (1) Atestarea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial şi a Medaliei Meritul Industrial şi Comercial se face printr-un brevet, în conformitate cu art. 24 din Legea nr. 29/2000. (2) Brevetele pentru Ordinul Meritul Industrial şi Comercial sunt validate, pentru gradele de Cavaler şi Ofiţer, prin parafa Preşedintelui României, iar pentru gradele de Comandor şi Mare Ofiţer, prin semnătura autografă a Preşedintelui României. Brevetele pentru toate gradele sunt contrasemnate autograf de ministrul de resort şi de cancelarul ordinelor, în conformitate cu art. 26 lit. b) din Legea nr. 29/2000. (3) Brevetele pentru Medalia Meritul Industrial şi Comercial sunt validate, pentru clasele a III-a şi a II-a, prin parafa ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, iar pentru clasa I, prin semnătura ministrului de resort şi semnătura cancelarului ordinelor, în conformitate cu art. 28 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 13Membrii Ordinului Meritul Industrial şi Comercial, indiferent de gradul pe care îl au, sunt numiţi Cavaleri ai Ordinului Meritul Industrial şi Comercial.  +  Articolul 14 (1) Ziua Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se sărbătoreşte la data de 22 noiembrie, data primei instituiri a decoraţiei, în anul 1912. (2) Cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial şi Comercial, ministerele de resort organizează, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, întrunirea Cavalerilor Ordinului Meritul Industrial şi Comercial.  +  Articolul 15Persoanele decorate cu Ordinul Meritul Industrial şi Comercial în gradul de Comandor şi Mare Ofiţer, în cazul în care decernarea ordinului nu a fost făcută direct de şeful statului, pot solicita, prin Cancelaria Ordinelor, dreptul de a fi primite în audienţă la Preşedintele României pentru a-i mulţumi personal. În funcţie de programul Preşedintelui României, Cancelaria Ordinelor va organiza audienţa personală sau în grup a celor decoraţi.  +  Articolul 16 (1) Calitatea de membru al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se poate pierde în condiţiile prevăzute la art. 52 din Legea nr. 29/2000. (2) Pentru judecarea faptelor dezonorante, care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decât cele ce au dus la condamnarea membrilor Ordinului Meritul Industrial şi Comercial la o pedeapsă privativă de libertate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, se constituie un consiliu de onoare, în conformitate cu art. 53 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 17 (1) Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial este compus din 5 membri, astfel: un membru din gradele de Cavaler, Ofiţer şi Comandor şi 2 membri din gradul de Mare Ofiţer. Preşedinte al consiliului de onoare este, de regulă, cel mai în vârstă membru din gradul de Mare Ofiţer. (2) Consiliul de onoare se alege cu prilejul Zilei Ordinului Meritul Industrial şi Comercial, pe termen de 5 ani, de cavalerii acestui ordin. (3) Pot fi realeşi pentru o nouă perioadă de 5 ani 3 dintre membrii consiliului de onoare, dintre care cel puţin unul din gradele inferioare. (4) Ministerul de resort va pune la dispoziţie spaţii adecvate desfăşurării activităţii consiliului de onoare.  +  Articolul 18 (1) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial şi Comercial pot semnala consiliului de onoare fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. (2) Ca urmare a semnalării se convoacă consiliul de onoare şi persoana în cauză, în termen de maximum 30 de zile de la sesizare. (3) Cavalerii Ordinului Meritul Industrial şi Comercial pot semnala şi direct Cancelariei Ordinelor fapte comise de alţi membri ai ordinului, considerate că aduc prejudicii morale acestora. Ca urmare a semnalării, Cancelaria Ordinelor convoacă consiliul de onoare şi persoana în cauză, în termen de maximum 45 de zile de la semnalare. (4) În cazul în care persoana supusă judecăţii nu se prezintă la termenul fixat, consiliul de onoare o convoacă la alt termen, iar în cazul neprezentării şi a doua oară, cazul va fi judecat în lipsă. (5) Consiliul de onoare deliberează şi decide după cercetarea cazului, dar nu mai târziu de 60 de zile de la prima întrunire pentru cazul respectiv. Dacă faptele aduse la cunoştinţă sunt întemeiate, consiliul de onoare poate propune Cancelariei Ordinelor retragerea decoraţiei. (6) Retragerea decoraţiilor se face prin decret semnat de Preşedintele României, la propunerea Cancelariei Ordinelor, cu aplicarea prevederilor art. 59 din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 19Consiliul de onoare al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial judecă şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu Medalia Meritul Industrial şi Comercial. În acest caz, în consiliul de onoare sunt cooptaţi pentru cauza în speţă şi 2 titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ, conform prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea nr. 29/2000.  +  Articolul 20Sumele necesare confecţionării însemnelor, rozetelor, brevetelor, etuiurilor şi cutiilor decoraţiilor Ordinului Meritul Industrial şi Comercial şi Medaliei Meritul Industrial şi Comercial sunt asigurate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Administraţiei Prezidenţiale.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 septembrie 2004.Nr. 392.  +  Anexa 1REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare a OrdinuluiMeritul Industrial şi Comercial  +  Articolul 1Ordinul Meritul Industrial şi Comercial se acordă pe viaţă.  +  Articolul 2 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial este limitat la maximum 5.000 de membri, împărţiţi pe grade astfel: a) Cavaler - 2.600; b) Ofiţer - 1.300; c) Comandor - 800; d) Mare Ofiţer - 300. (2) Depăşirea numărului membrilor fiecărui grad constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.  +  Articolul 3 (1) Însemnul gradului de Cavaler al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu braţe egale, late de 12 mm şi despicate la vârfuri, având diametrul de 45 mm, confecţionată din argint cu titlul de 800 la mie, emailată negru. (2) Pe avers, central, este o cruce cu braţe egale, late de 4 mm şi despicate la vârfuri, având diametrul aparent de 32 mm, confecţionată din argint lustruit; pe cruce este aplicat un caduceu înaripat, confecţionat din argint patinat, înconjurat de o roată dinţată, în jumătatea superioară, şi de o semicunună formată din frunze de stejar şi de laur, în jumătatea inferioară, confecţionate din metalul gradului, legate în partea de jos cu o fundă. (3) Pe revers este scris cu litere şi cifre înalte de 3 mm, pe braţul orizontal, MERITUL INDUSTRIAL ŞI COMERCIAL, iar pe braţul vertical, în partea superioară, anul 1912, iar în partea inferioară, anul 2000, reprezentând date istorice privind Ordinul Meritul Industrial şi Comercial. (4) Însemnul este surmontat de o sferă prin care se petrece un inel cu diametrul de 20 mm. (5) Marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dinţată şi semicunună de pe avers, inscripţia de pe revers şi inelul păstrează culoarea naturală a argintului. (6) Panglica, lată de 40 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având pe centru o bandă galbenă lată de 12 mm. (7) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 120 mm şi lată de 40 mm. (8) Rozeta se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips, lată de 16 mm şi înaltă de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 4Însemnul gradului de Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial are caracteristicile generale ale însemnului gradului de Cavaler, cu următoarele particularităţi: a) marginea însemnului, caduceul înaripat, roata dinţată şi semicunună de pe avers, inscripţia de pe revers şi inelul sunt aurite; b) panglica primeşte central o rozetă cu diametrul de 20 mm; c) rozeta se prezintă sub forma unui tambur din rips cu diametrul de 10 mm şi grosimea de 6 mm, având dimensiunile benzilor colorate ale panglicii ordinului reduse la 40%; pe spate are un sistem de prindere; d) pentru persoanele de sex feminin, rozeta se aplică pe centrul fundei.  +  Articolul 5 (1) Însemnul gradului de Comandor al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub forma unei cruci cu braţele egale, cu diametrul aparent de 55 mm, şi este confecţionată din argint cu titlul de 925 la mie, emailată negru; braţele crucii sunt late de 16 mm şi sunt despicate la vârfuri. (2) Celelalte elemente ale însemnului au caracteristicile generale ale gradului de Ofiţer, cu următoarele particularităţi: a) pe avers, crucea interioară, din argint lustruit, cu braţele late de 5 mm, are diametrul aparent de 39 mm; b) literele şi cifrele inscripţiei de pe revers sunt înalte de 4 mm; c) inelul de prindere al panglicii este plat şi are înălţimea aparentă de 25 mm şi lăţimea de 4 mm; d) panglica este lată de 45 mm şi are lungimea reglabilă, pentru a fi adaptată la circumferinţa gâtului; lăţimea benzii galbene este de 14 mm; e) rozeta gradului de Comandor este formată din suprapunerea rozetei gradului de Ofiţer cu cea a gradului de Cavaler.  +  Articolul 6 (1) Însemnul gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial este compus din însemnul propriu-zis şi placa gradului. (2) Însemnul propriu-zis şi panglica gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial sunt identice cu însemnul şi panglica gradului de Comandor. (3) Placa gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial este o cruce de forma crucii Sfântului Andrei, cu 8 raze puternic reliefate pe fiecare braţ, şi este confecţionată din argint cu titlul de 925 la mie; braţele au înălţimea de 75 mm şi lăţimea de 20 mm. Pe placă, central, este aplicat însemnul avers al gradului de Ofiţer. Pe revers, într-un medalion central, sunt inscripţionate numele firmei producătoare, titlul argintului şi numărul curent al decoraţiei corespunzătoare gradului. Pe spate are un sistem de prindere. (4) Rozeta gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub forma unei panglici dreptunghiulare din rips argintiu, lată de 16 mm şi înaltă de 6 mm, peste care se aplică rozeta gradului de Ofiţer. Pe spate are un sistem de prindere.  +  Articolul 7 (1) Cutia în care se păstrează decoraţia este îmbrăcată, la exterior, în piele naturală neagră pentru gradele de Mare Ofiţer şi Comandor şi în piele ecologică, de aceeaşi culoare, pentru gradele de Ofiţer şi Cavaler, are colţare şi închizători metalice; interiorul este căptuşit cu pluş şi cu mătase albă, are inscripţionat numele firmei producătoare şi, în colţul drept, jos, este scris numărul de ordine al decoraţiei din gradul respectiv. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, auriu, stema României, denumirea şi gradul ordinului. (3) Etuiul în care se păstrează brevetul este îmbrăcat în piele ecologică neagră pentru gradele de Mare Ofiţer şi Comandor şi cu înlocuitor de piele de aceeaşi culoare, pentru gradele de Ofiţer şi Cavaler.  +  Articolul 8 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice. (2) Gradele de Cavaler şi Ofiţer ale Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului. (3) Gradul de Comandor sau însemnul gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se poartă la gât, cu panglica prinsă sub cravată, însemnul fiind vizibil la 50 mm în partea stângă, sub nodul cravatei. (4) Placa gradului de Mare Ofiţer al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se poartă pe partea stângă a pieptului. (5) Se poartă întotdeauna numai gradul cel mai înalt al Ordinului Meritul Industrial şi Comercial care a fost conferit. (6) Rozeta se poate purta zilnic, dar numai rozeta gradului celui mai înalt. Rozeta se poartă la butoniera de la reverul stâng al hainei sau al taiorului.  +  Articolul 9 (1) Conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se face în mod obligatoriu începând cu gradul de Cavaler, cu excepţia primei promoţii a ordinului. (2) Conferirea Ordinului Meritul Industrial şi Comercial se poate face numai după obţinerea, timp de 5 ani, a unor merite deosebite în activitatea specifică. (3) Decorarea anterioară cu Medalia Meritul Industrial şi Comercial este un factor pozitiv, de care se va ţine seama la propunerile de acordare a Ordinului Meritul Industrial şi Comercial, dar nu este obligatorie obţinerea unei medalii sau parcurgerea ierarhiei medaliei pentru conferirea ordinului. (4) Pentru a se conferi un grad superior aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în gradul imediat inferior, astfel: a) de la gradul de Cavaler la cel de Ofiţer - 3 ani; b) de la gradul de Ofiţer la cel de Comandor - 4 ani; c) de la gradul de Comandor la cel de Mare Ofiţer 5 ani. (5) Propunerile de conferire trebuie să ţină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoţie de decorare. (6) Conferirea directă a gradelor superioare la prima promoţie se face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care ar fi putut conduce la acordarea de grade succesive.  +  Articolul 10Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 5 ani, prevăzut la art. 9 alin. (2), şi vechimea minimă în grad, prevăzută la art. 9 alin. (4), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 11 (1) Unităţile care funcţionează în subordinea şi în coordonarea ministerelor de resort sau sub autoritatea acestora, regiile autonome, societăţile comerciale cu capital de stat, mixt sau privat, de profil, din ţară sau din străinătate, pot fi decorate în mod excepţional cu Ordinul Meritul Industrial şi Comercial. (2) Pentru societăţile comerciale de profil, cu rezultate deosebite şi care nu funcţionează în subordonarea, coordonarea sau autoritatea unui minister, propunerile de recompensare se fac de către Camera de Comerţ şi Industrie a României prin ministerul de resort.  +  Articolul 12 (1) Conferirea unui grad superior duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenţa gradului inferior, locul devenind vacant. (2) Însemnul gradului inferior rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 13 (1) Ordinul Meritul Industrial şi Comercial este o decoraţie care se poate acorda atât cetăţenilor români sau străini, cât şi unităţilor economice cu personalitate juridică, române sau străine, şi care au merite deosebite în domeniile lor de activitate. (2) Prin merite deosebite, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) contribuţii semnificative la elaborarea strategiilor, programelor şi politicilor care au dovedit, prin aplicarea lor, că s-au obţinut creşteri economice cuantificabile în plan naţional şi/sau regional pe ansamblul activităţilor industriale sau sectoriale; b) contribuţii semnificative la elaborarea şi aplicarea concretă a politicilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare a cercetării ştiinţifice fundamentale şi a cercetării ştiinţifice aplicative industriale; c) realizarea unor investiţii recunoscute pe plan naţional şi internaţional, cu aplicaţii industriale; d) contribuţii semnificative la crearea şi utilizarea în România şi/sau la transferul şi utilizarea în România a unor tehnologii ce asigură obţinerea de bunuri şi/sau servicii cu performanţe deosebite, creşterea numărului de locuri de muncă şi ridicarea productivităţii muncii, diminuarea noxelor şi a emisiilor de dioxid de carbon; e) contribuţii semnificative privind conceperea şi aplicarea programelor de conservare şi de creştere a eficienţei utilizării energiei; f) contribuţii semnificative privind dezvoltarea sectorului energetic, inclusiv prin utilizarea energiilor neconvenţionale şi creşterea gradului de recuperare; g) contribuţii semnificative la armonizarea legislativă, accelerarea procesului de integrare europeană, aplicarea şi utilizarea acquisului comunitar european; h) dezvoltarea producţiei şi exportului de produse cu grad ridicat de complexitate, utilizarea materialelor superioare şi neconvenţionale, cu valoare adăugată mare; i) dezvoltarea industriei IT şi conexe.  +  Articolul 14În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 13, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Ordinul Meritul Industrial şi Comercial.  +  Anexa 2REGULAMENTprivind descrierea şi modul de acordare a MedalieiMeritul Industrial şi Comercial  +  Articolul 1Medalia Meritul Industrial şi Comercial se acordă pe viaţă.  +  Articolul 2 (1) Medalia Meritul Industrial şi Comercial se acordă nelimitat pentru clasele a III-a şi a II-a şi limitat la 4.000 de membri pentru clasa I. (2) Depăşirea numărului de medalii pentru clasa I constituie o încălcare a prezentului regulament. Decoraţiile conferite peste numărul limită sunt nule de drept, iar însemnele se restituie.  +  Articolul 3 (1) Însemnul Medaliei Meritul Industrial şi Comercial se prezintă sub forma unei piese circulare, cu diametrul de 35 mm, care are bordura uşor înălţată, lată de 1 mm, şi este confecţionat din tombac. (2) Pe avers, în centru, este redat un caduceu înaripat, înconjurat de o roată dinţată, în jumătatea superioară, şi de o semicunună din frunze de stejar şi laur, în jumătatea inferioară, realizate în relief. (3) Pe revers este scris: 1912/MERITUL/INDUSTRIAL/ŞI/ COMERCIAL/2000, cu litere şi cifre înalte de 3 mm, reprezentând date istorice privind Medalia Meritul Industrial şi Comercial. (4) Însemnul este surmontat de o sferă cu diametrul de 5 mm, perpendiculară pe medalie, prin care se prinde un inel cu diametrul de 18 mm, prin care se petrece panglica. (5) Panglica, lată de 35 mm şi având înălţimea aparentă de 50 mm, este din rips moarat verde-smarald, având la o distanţă de 3 mm de margini câte o dungă neagră lată de 1 mm, iar pe centru o bandă galbenă, lată de 9 mm. (6) Pentru persoanele de sex feminin, panglica este pliată sub forma unei funde, realizată prin plierea unei panglici din rips moarat, lungă de 100 mm şi lată de 40 mm.  +  Articolul 4Deosebirea dintre clase este următoarea: a) clasa a III-a este brunată; b) clasa a II-a este argintată; c) clasa I este placată cu aur.  +  Articolul 5 (1) Cutia în care se păstrează medalia este din carton îmbrăcat în pergamoid negru şi este căptuşită cu mătase albă. (2) Pe capacul cutiei sunt imprimate, argintiu, denumirea şi clasa medaliei.  +  Articolul 6 (1) Medalia Meritul Industrial şi Comercial se poartă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sărbători naţionale sau religioase, cu ocazia Zilei Ordinului Meritul Industrial şi Comercial şi în alte situaţii stabilite prin regulamente specifice. (2) Medalia Meritul Industrial şi Comercial, indiferent de clasă, se poartă pe partea stângă a pieptului. (3) Se poartă întotdeauna numai însemnul clasei celei mai înalte a Medaliei Meritul Industrial şi Comercial care a fost conferită.  +  Articolul 7 (1) Conferirea Medaliei Meritul Industrial şi Comercial se face în mod obligatoriu începând cu clasa a III-a. (2) Conferirea Medaliei Meritul Industrial şi Comercial se poate face numai după obţinerea, timp de 4 ani, a unor rezultate meritorii în activitatea specifică.  +  Articolul 8 (1) Pentru a se conferi o clasă superioară aceleiaşi persoane este necesară efectuarea unui stagiu în clasa imediat inferioară, astfel: a) de la clasa a III-a la clasa a II-a - 5 ani; b) de la clasa a II-a la clasa I - 6 ani. (2) Propunerile de conferire trebuie să ţină seama de criteriile stabilite în prezentul regulament, inclusiv pentru prima promoţie de decorare. (3) Conferirea directă a claselor superioare la prima promoţie se poate face ca urmare a unei însumări de merite deosebite, care să fi putut conduce la acordarea de clase succesive.  +  Articolul 9Pentru merite cu totul deosebite, termenul de 4 ani, prevăzut la art. 7 alin. (2), şi vechimea minimă în clasă, prevăzută la art. 8 alin. (1), pot fi reduse cu maximum o treime.  +  Articolul 10 (1) Conferirea unei clase superioare duce automat la scoaterea numelui persoanei respective din evidenţa clasei inferioare. (2) Însemnul clasei inferioare rămâne în posesia celui decorat.  +  Articolul 11 (1) Medalia Meritul Industrial şi Comercial este o decoraţie care se poate acorda cetăţenilor români sau străini cu rezultate meritorii în domeniile: industrial, comercial, energetic şi al exploatării resurselor minerale. (2) Prin rezultate meritorii, în sensul prezentului regulament, se înţelege: a) dezvoltarea producţiei şi a activităţilor comerciale prin creşterea şi dezvoltarea unor întreprinderi mici şi mijlocii, eficiente, cu efecte benefice asupra economiei locale sau zonale; b) crearea şi dezvoltarea de societăţi competitive pentru prestarea de servicii şi asigurarea unor standarde superioare de confort şi civilizaţie; c) realizarea unor privatizări de succes a unor regii autonome sau societăţi comerciale în domeniile: industrial, comercial şi al exploatării resurselor minerale.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministerele de resort vor elabora, potrivit art. 11, reglementările specifice domeniului lor de activitate, aprobate prin ordine ale miniştrilor de resort, în care se vor detalia condiţiile în care se poate conferi Medalia Meritul Industrial şi Comercial.  +  Anexa 3  +  Anexa 4______________