PROCEDURĂ din 23 august 2004de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 4.543 din 23 august 2004
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Nr. 468 din 8 septembrie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 5 octombrie 2004   +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta procedură reglementează punerea în aplicare a prevederilor art. 32 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată.  +  Articolul 2Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor coordonează la nivel naţional activitatea de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.  +  Articolul 3Pentru punerea în aplicare a prezentei proceduri sunt utilizaţi următorii termeni, definiţi astfel: a) competenţa profesională este capacitatea unei persoane de a utiliza cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice pentru a realiza activităţile cerute la locul de muncă; b) standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor cuprinse într-o ocupaţie, respectiv calificare; c) unitatea de competenţă defineşte o activitate majoră a unei ocupaţii şi rezultatul asociat acesteia; d) elementul de competenţă descrie o activitate-cheie, ca parte a unei unităţi de competenţă, şi rezultatul asociat acesteia; e) criteriul de realizare reprezintă etalonul calitativ asociat îndeplinirii cu succes a activităţii descrise în elementul de competenţă sau rezultatului acestei activităţi; f) gama de variabile cuprinde totalitatea contextelor şi condiţiilor în care pot avea loc activităţile descrise în unitatea de competenţă; g) ghidul pentru evaluare furnizează informaţii generale privind dovezile necesare pentru demonstrarea competenţei definite în unitatea de competenţă; h) metoda de evaluare este procedura prin care se culeg dovezi de competenţă. Metodele de evaluare recomandate sunt: autoevaluare, observare directă, test oral, test scris, proiect, simulare sau demonstraţie structurată, rapoarte din partea altor persoane, portofoliu de lucrări realizate anterior datei evaluării; i) instrumentul de evaluare reprezintă metoda de evaluare operaţionalizată şi cuprinde obiectivele evaluării, rezultatul aşteptat şi modalitatea de apreciere a rezultatului obţinut; j) dovezile de competenţă sunt rezultatele aplicării instrumentelor de evaluare, ca de exemplu testul scris rezolvat de candidat, fişa de înregistrare a testului oral, fişa de observare directă a activităţilor realizate de candidat în condiţii reale sau simulate de muncă, proiectul realizat de candidat, lucrări realizate anterior procesului de evaluare, rapoarte de la terţi privind demonstrarea competenţei de către candidat, anterioare procesului de evaluare; k) evaluarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este procesul de colectare a dovezilor de competenţă şi judecarea lor în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională; l) centrul de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este persoana juridică de drept public sau privat care este autorizată în condiţiile prezentei proceduri să organizeze procese de evaluare şi să certifice competenţele profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; m) candidatul este persoana care se înscrie voluntar în procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; n) evaluatorul de competenţe profesionale este un specialist cu experienţă recentă de muncă şi/sau de coordonare în ocupaţiile/calificările pentru care este desemnat de centrul de evaluare să efectueze evaluări şi care este certificat de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe baza standardului ocupaţional "evaluator de competenţe profesionale".  +  Articolul 4Standardul SR EN 45013:1993, ISO 17024, "Criteriile generale pentru organismele de certificare ce efectuează certificarea personalului", specifică criteriile generale pe care trebuie să le respecte un organism de certificare a personalului pentru a fi recunoscut la nivel naţional şi internaţional ca fiind competent şi fiabil să asigure funcţionarea unui sistem de certificare a personalului, indiferent de sectorul implicat. Pentru uzul prezentei proceduri se preiau din standardul menţionat mai sus criteriile de evaluare, precum şi următoarea definiţie:- certificatul de competenţe este certificatul emis pe baza regulilor unui sistem de certificare ce indică existenţa încrederii adecvate că persoana numită este competentă să efectueze anumite servicii. Certificatul de competenţă trebuie să conţină data emiterii şi perioada de validitate sau data expirării.  +  Articolul 5Procesul de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale are următoarele caracteristici: a) este voluntar; b) se raportează la standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională: evaluarea competenţelor se efectuează în raport cu criteriile de realizare descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională; c) se desfăşoară în timp şi spaţiu: în sistemul de evaluare bazat pe standarde ocupaţionale/standarde de pregătire profesională, colectarea dovezilor de competenţă rezultă din aplicarea metodelor de evaluare în diferite contexte şi la momente diferite; d) este independent de procesul de pregătire profesională: evaluarea pe baza standardelor ocupaţionale/ standardelor de pregătire profesională permite recunoaşterea competenţelor dobândite pe alte căi decât cele formale; e) se finalizează, pentru fiecare unitate de competenţă, cu rezultatul "competent" sau "încă nu competent".  +  Articolul 6Principiile care stau la baza procesului de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale sunt: a) validitate: evaluarea se bazează pe dovezi de competenţă care provin din activităţile descrise în standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională; b) credibilitate: evaluarea foloseşte metode care conduc cu consecvenţă la acelaşi rezultat; c) imparţialitate: evaluarea permite implicarea tuturor celor interesaţi, fără predominarea vreunui interes particular; d) flexibilitate: evaluarea se adaptează la nevoile candidaţilor şi la particularităţile locului de muncă; e) confidenţialitate: datele privind modul de desfăşurare şi rezultatul procesului aparţin beneficiarului; f) simplitate: procesul de evaluare este uşor de înţeles şi de aplicat de către toate persoanele implicate.  +  Capitolul II Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare  +  Articolul 7În sensul prezentei proceduri, autorizarea reprezintă procesul în urma căruia persoanele juridice de drept public sau privat, române ori străine, care desfăşoară activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale, pot elibera certificate de competenţe profesionale cu recunoaştere naţională.  +  Articolul 8 (1) Autorizarea centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, denumite în continuare centre, se realizează de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Se pot prezenta pentru autorizare persoanele juridice, române ori străine, de drept public sau privat, care doresc să desfăşoară activităţi de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, finalizate prin certificate de competenţă cu recunoaştere naţională. (3) Persoanele juridice prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate: a) să fie legal constituite; b) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare. (4) Autorizarea se face pentru ocupaţii/calificări pentru care există standarde ocupaţionale/standarde de pregătire profesională, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel: a) pentru o perioadă de 1 an, pentru nivelul 1 de performanţă; b) pentru o perioadă de 2 ani, pentru nivelul 2 de performanţă; c) pentru o perioadă de 3 ani, pentru nivelul 3 de performanţă.  +  Articolul 9Criteriile de evaluare a centrelor au în vedere următoarele elemente: a) resurse: centrul are acces la resurse umane şi dispune de resursele materiale care să permită efectuarea de evaluări în condiţiile prezentei proceduri; b) cunoştinţe şi experienţă recente: evaluatorii centrului urmăresc evoluţia ocupaţiilor în domeniul respectiv şi sunt permanent preocupaţi de dezvoltarea profesională proprie; c) materiale şi documentaţie: centrul concepe şi produce materiale corespunzătoare care să permită evaluarea corectă a competenţelor profesionale în concordanţă cu standardele ocupaţionale/standardele de pregătire profesională, pentru care oferă servicii de evaluare. Aceste materiale se referă la instrumente de evaluare şi materiale de promovare a sistemului de evaluare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale; d) derularea proceselor de evaluare: centrul respectă caracteristicile şi principiile evaluării competenţelor profesionale, stabilite în prezenta procedură, în toate procesele de evaluare derulate; e) difuzarea informaţiilor: centrul difuzează informaţii şi materiale cu privire la condiţiile de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale; f) egalitatea de şanse: centrul oferă oportunităţi egale şi nediscriminatorii tuturor candidaţilor care doresc să fie evaluaţi în vederea obţinerii unui certificat de competenţe profesionale; g) procedura de contestare: centrul are un sistem transparent care permite candidaţilor să conteste decizia de evaluare "încă nu competent", raportată la anumite unităţi de competenţă, şi să beneficieze de o nouă evaluare pentru acele unităţi de competenţă, efectuată de un alt evaluator; h) evidenţa înregistrărilor: centrul are un sistem de gestionare a informaţiilor rezultate din procesele de evaluare, conform cerinţelor prezentei proceduri.  +  Articolul 10 (1) Fiecare criteriu este analizat şi apreciat pe baza dovezilor produse de centru, pentru fiecare dintre următoarele etape ale ciclului calităţii: planificare, realizare, verificare şi îmbunătăţire. (2) Fiecare etapă a fiecărui criteriu este punctată de la 0 la 3. Punctajul criteriului este dat de cel mai mic punctaj obţinut pe etape. (3) Nivelul de performanţă al centrului este dat de punctajul minim acordat criteriilor de evaluare. Matricea de stabilire a nivelurilor de performanţă este prezentată în anexa nr. 1. (4) Nivelul de performanţă al centrului este stabilit în două etape: a) prin autoevaluare, de către centru; b) prin evaluare de către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 11 (1) În vederea autorizării se parcurg următoarele etape: a) certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale; b) elaborarea instrumentelor de evaluare; c) testarea instrumentelor de evaluare în condiţii de muncă reale, prin realizarea de către fiecare evaluator a unui număr minim de 5 procese de evaluare; d) culegerea dovezilor necesare demonstrării îndeplinirii criteriilor; e) întocmirea listei dovezilor conform anexei nr. 2; f) întocmirea matricei de stabilire a nivelului de performanţă; g) întocmirea raportului de evaluare; h) depunerea cererii de autorizare, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, însoţită de dosarul de autorizare; i) analiza dosarului de autorizare; j) soluţionarea cererii de autorizare; k) eliberarea autorizaţiei de funcţionare. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor acordă, la cerere, asistenţă metodologică pentru parcurgerea etapelor în vederea autorizării.  +  Articolul 12În vederea întocmirii raportului de evaluare se parcurg următoarele etape: a) solicitarea verificării îndeplinirii criteriilor de evaluare Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor; b) verificarea autenticităţii informaţiilor cuprinse în dosarul de autoevaluare de către un specialist al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, în termen de 45 de zile; c) întocmirea raportului de evaluare, care cuprinde:- matricea de stabilire a nivelului de performanţă;- motivarea stabilirii nivelului de performanţă respectiv.  +  Articolul 13 (1) Centrul nemulţumit de nivelul de performanţă stabilit de specialistul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor are dreptul de a contesta raportul de evaluare în termen de 5 zile de la comunicare. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor nominalizează un alt specialist care întocmeşte un alt raport de evaluare în termen de 30 de zile de la depunerea contestaţiei. (3) Rezultatul evaluării efectuate de cel de-al doilea specialist rămâne definitiv.  +  Articolul 14Dosarul de autorizare prevăzut la art. 11 alin. (1) lit. h) cuprinde:- actul de înfiinţare;- declaraţie pe răspunderea conducătorului instituţiei că organizaţia nu este în situaţie de incapacitate de plată sau cu conturi blocate;- lista ocupaţiilor/calificărilor pentru care se solicită autorizarea;- dovada accesului la condiţiile reale de muncă şi la resursele necesare evaluării (protocoale semnate cu unităţi de profil, în cazul organizaţiilor care nu desfăşoară activităţi curente în ocupaţiile pentru care doresc autorizarea);- copii de pe certificatele de competenţă ale evaluatorilor de competenţe profesionale;- dosarul de autoevaluare, care cuprinde matricea de autoevaluare şi lista dovezilor;- raportul de evaluare;- dovada achitării taxei de autorizare.  +  Articolul 15 (1) Pe baza examinării dosarului de autorizare, Secretariatul tehnic, prin Direcţia pentru standarde ocupaţionale şi atestare, întocmeşte un raport pe care îl prezintă, împreună cu dosarul solicitantului, plenului Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Plenul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor soluţionează cererea de autorizare prin acordarea sau neacordarea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 16În termen de 5 zile de la data luării deciziei, Secretariatul tehnic al Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor comunică în scris solicitantului decizia luată.  +  Articolul 17 (1) Autorizaţia de funcţionare se eliberează de către Secretariatul tehnic reprezentantului legal al centrului, în cel mult 30 de zile de la data comunicării deciziei de autorizare. (2) Secretariatul tehnic completează autorizaţia de funcţionare şi o înregistrează în Registrul de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale. (3) Autorizaţia de funcţionare se eliberează pentru fiecare ocupaţie/calificare pentru care centrul a fost autorizat şi se identifică prin serie, număr şi data eliberării. (4) Modelul autorizaţiei de funcţionare este prezentat în anexa nr. 4, iar modelul Registrului de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale este prevăzut în anexa nr. 5. (5) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei de funcţionare, centrul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în condiţiile prevăzute de instrucţiunile emise de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 18Centrul nemulţumit de soluţionarea cererii de autorizare se poate adresa instanţei judecătoreşti competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.  +  Articolul 19Datele privind centrele autorizate se înscriu în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 20Centrele autorizate au următoarele obligaţii: a) să presteze servicii de evaluare, respectând criteriile de evaluare; b) să trateze candidaţii la evaluare fără discriminare pe criterii de sex, vârstă, rasă, origine etnică, apartenenţă politică sau religioasă; c) să adapteze metodele de evaluare la nevoile persoanelor cu nevoi speciale; d) să asigure confidenţialitatea datelor privind evaluările efectuate; e) să permită accesul candidaţilor la propriile date; f) să pună la dispoziţie persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informaţiile şi documentele solicitate referitoare la activitatea de evaluare.  +  Capitolul III Monitorizarea şi înnoirea autorizării  +  Articolul 21În sensul prezentei proceduri, monitorizarea reprezintă urmărirea sistematică a activităţii centrelor autorizate.  +  Articolul 22 (1) Centrele transmit trimestrial Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor rapoarte care conţin informaţii cu privire la ocupaţiile/calificările pentru care s-au făcut evaluări, numărul de evaluări efectuate, numărul de certificate eliberate, contestaţiile şi modul de rezolvare a acestora. (2) Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, prin specialiştii proprii, controlează prin sondaj activitatea centrelor autorizate.  +  Articolul 23 (1) În cazul în care în urma controlului unui centru se constată că unul sau mai multe criterii de evaluare nu sunt respectate, acesta este atenţionat în scris printr-o notă semnată de preşedintele Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor că nu îndeplineşte unul sau mai multe dintre criteriile de evaluare şi i se acordă o perioadă de 60 de zile pentru a lua măsuri în vederea îndeplinirii criteriilor de evaluare. (2) În acest interval, după remedierea neregularităţilor constatate, centrul solicită Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor o nouă evaluare a activităţii sale. (3) Dacă în termen de 60 de zile centrul nu face dovada că îndeplineşte toate criteriile de evaluare, Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor decide retragerea autorizaţiei de funcţionare.  +  Articolul 24Pentru acordarea unei noi autorizaţii de funcţionare se aplică aceeaşi procedură de autorizare.  +  Capitolul IV Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale  +  Articolul 25Persoanele care doresc să fie evaluate în vederea recunoaşterii competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, pe baza unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională, se adresează unui centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea respectivă.  +  Articolul 26Evaluarea se poate face pentru toate unităţile de competenţă din cadrul unui standard ocupaţional/standard de pregătire profesională sau doar pentru una ori mai multe unităţi de competenţă din respectivul standard, în funcţie de cererea persoanei în cauză.  +  Articolul 27 (1) Fiecare candidat depune o cerere în scris la un centru autorizat pentru ocupaţia/calificarea pentru care solicită evaluarea şi certificarea. (2) În vederea evaluării competenţelor profesionale corespunzătoare unei ocupaţii/calificări, fiecărui candidat îi este repartizat un evaluator de competenţe profesionale care răspunde de punerea în aplicare a întregului proces de evaluare.  +  Articolul 28 (1) Înainte de intrarea în procesul de evaluare propriu-zis, candidatul analizează, asistat de evaluatorul de competenţe profesionale, propria performanţă profesională în raport cu conţinutul standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. (2) Evaluatorul de competenţe profesionale explică şi detaliază, la cerere, conţinutul şi prevederile standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. (3) În funcţie de rezultatul autoevaluării, evaluatorul de competenţe profesionale recomandă candidatului să între în procesul de evaluare pentru întregul standard sau pentru o parte a acestuia ori să nu între în procesul de evaluare. (4) Decizia de a intră în procesul de evaluare aparţine candidatului, care anexează la cererea depusă unităţile de competenţă pentru care doreşte să fie evaluat, din lista unităţilor de competenţă ale standardului pus la dispoziţia sa de către evaluatorul de competenţe profesionale.  +  Articolul 29 (1) Evaluatorul de competenţe profesionale prezintă candidatului metodele de evaluare care vor fi utilizate şi stabileşte programul de desfăşurare a procesului de evaluare de comun acord cu candidatul. (2) Programul de desfăşurare a evaluării este aprobat de conducerea centrului.  +  Articolul 30 (1) Fiecare centru stabileşte modalitatea concretă de evaluare, astfel încât metodele aplicate să conducă cu consecvenţă la demonstrarea competenţei în ansamblul ei. (2) Este obligatoriu ca testul scris şi o metodă de demonstrare practică a competenţei să facă parte din orice combinaţie a metodelor aleasă de centrul/evaluatorul de competenţe profesionale. (3) Durata procesului de evaluare se stabileşte de fiecare centru în funcţie de specificul şi de complexitatea ocupaţiei/calificării, fără a depăşi 30 de zile.  +  Articolul 31Dovezile de competenţă produse de candidat pe parcursul evaluării sunt analizate şi judecate de evaluatorul de competenţe profesionale în raport cu cerinţele standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională. Decizia privind competenţa candidatului se stabileşte pentru fiecare unitate de competenţă pentru care a fost evaluat candidatul.  +  Articolul 32 (1) Dacă în urma evaluării candidatul nu este mulţumit de decizia "încă nu competent", raportată la anumite unităţi de competenţă, are dreptul de a face contestaţie, pe care o depune la centrul de evaluare în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei. (2) Centrul desemnează un alt evaluator de competenţe profesionale care organizează un nou proces de evaluare pentru unităţile de competenţă care fac obiectul contestaţiei.  +  Articolul 33Persoanele declarate competente în urma procesului de evaluare primesc un certificat de competenţe profesionale pentru unităţile de competenţe în care au fost declarate competente.  +  Capitolul V Eliberarea, gestionarea şi arhivarea certificatelor de competenţe profesionale  +  Articolul 34 (1) În temeiul art. 4 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, republicată, acesta tipăreşte şi gestionează certificatele de competenţe profesionale. (2) Certificatele de competenţe profesionale au recunoaştere naţională şi regimul actelor de studii. (3) Modelul certificatului de competenţe profesionale este prevăzut în anexa nr. 7.  +  Articolul 35Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor eliberează centrelor, contra cost, pe bază de proces-verbal de predare-primire, formularele de certificate de competenţe profesionale solicitate.  +  Articolul 36 (1) Evidenţa eliberării certificatelor de competenţe profesionale de către centre se ţine prin următoarele documente:1. Registrul general al persoanelor evaluate, conform modelului prezentat în anexa nr. 8;2. Registrul de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9;3. Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10;4. cotorul caietului de certificate de competenţe profesionale emise. (2) De asemenea, centrele păstrează pentru fiecare candidat evaluat următoarele documente: a) cererea de înscriere în procesul de evaluare; b) dosarul de evaluare împreună cu dovezile de competenţă culese.  +  Articolul 37 (1) Documentele prevăzute la art. 36 sunt formulare cu regim special, se completează conform instrucţiunilor în vigoare, se numerotează, se parafează şi se certifică pentru conţinut şi număr de pagini de către conducerea centrului. (2) Documentele cu regim special se gestionează de către o persoană desemnată de conducerea centrului şi se păstrează în dulapuri metalice care prezintă siguranţă. (3) Arhivarea acestor documente se face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. (4) Cel puţin o dată pe trimestru, conducătorul centrului verifică situaţia acestor documente.  +  Articolul 38 (1) Completarea certificatelor de competenţe profesionale se face prin dactilografiere, prin scriere la calculator sau de mână de către persoana desemnată în acest scop de conducerea centrului. Această persoană va semna la rubrica "secretar". (2) Certificatul de competenţe profesionale se completează cu tuş sau cerneală neagră, corect, citeţ şi fără ştersături. Numele şi prenumele titularului şi ale evaluatorului se scriu fără prescurtări, cu litere mari de tipar. (3) Certificatul de competenţe profesionale se semnează de către conducătorul centrului în care s-a desfăşurat procesul de evaluare, pe semnătura acestuia aplicându-se ştampila centrului, şi de către secretarul centrului.  +  Articolul 39 (1) Certificatul de competenţe profesionale se eliberează titularului, sub semnătură, pe baza actului de identitate, în termen de cel mult 30 de zile de la evaluare. (2) În situaţii excepţionale, certificatul de competenţe profesionale se eliberează unei persoane împuternicite, pe bază de procură autentificată de notariat. Procura se păstrează în arhiva centrului.  +  Articolul 40 (1) Formularele certificatelor de competenţe profesionale deteriorate sau completate greşit, cu ştersături, adăugări suplimentare, cu ştampilă aplicată necorespunzător se anulează cu aprobarea conducerii centrului, prin scrierea cuvântului "ANULAT", cu litere mari de tipar, pe toată diagonala imprimatului, atât pe certificat, cât şi pe cotor. (2) Menţiunea respectivă se face şi în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale.  +  Articolul 41 (1) Dispariţia unor formulare de certificate de competenţe profesionale este anunţată imediat de către centru Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Formularele certificatelor menţionate la alin. (1) sunt declarate "nule" prin publicarea unui anunţ de către centru în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. (3) Certificatele de competenţe profesionale pot fi anulate şi în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile. În acest caz se face menţiunea în Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, precizându-se numărul şi data hotărârii, precum şi instanţa care a pronunţat-o. (4) Seria şi numărul certificatelor de competenţe profesionale anulate în conformitate cu prevederile alin. (1) şi (3) sunt comunicate Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.  +  Articolul 42 (1) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului de competenţe profesionale original, în baza unei cereri scrise a solicitantului, centrul eliberează un duplicat al acestuia, întocmit pe baza documentelor aflate în arhiva centrului. (2) Cererea de eliberare a duplicatului este însoţită de următoarele acte, care se arhivează cu titlu permanent: a) declaraţia scrisă, dată de titularul certificatului de competenţe profesionale, în care sunt cuprinse toate elementele necesare pentru identificare, împrejurările în care certificatul a fost pierdut, precum şi alte precizări care să confirme dispariţia certificatului respectiv; b) dovada publicării pierderii certificatului de competenţe profesionale în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a; c) copie de pe actul de identitate.  +  Articolul 43 (1) Duplicatul certificatului de competenţe profesionale se întocmeşte pe un formular identic cu cel original şi se eliberează conform prezentei proceduri. (2) Pe duplicat se completează în clar numele şi prenumele evaluatorului şi ale conducătorului centrului. În cazul în care nu sunt înscrise în clar numele persoanelor menţionate mai înainte, se completează "(ss) indescifrabil". (3) Pe duplicat se face menţiunea "duplicat", sub care semnează conducătorul în funcţie al centrului şi se aplică ştampila centrului. (4) În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la duplicat se înscrie, cu cerneală roşie, menţiunea "duplicat", precizându-se seria şi numărul certificatului original. (5) În Registrul de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale, la rubrica certificatului original, precum şi pe cotorul certificatului original se menţionează, cu cerneală roşie, seria şi numărul duplicatului. (6) În cazul în care un centru autorizat şi-a încetat activitatea, cererea de eliberare a duplicatului se adresează Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, care completează şi eliberează duplicatul, cu respectarea regulilor cuprinse în alineatele precedente. În acest caz se aplică ştampila Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi semnătura preşedintelui acestuia.  +  Articolul 44 (1) Termenul pentru eliberarea duplicatelor este de 30 de zile de la data înregistrării cererii. (2) Duplicatele se eliberează o singură dată, fapt ce se aduce la cunoştinţă titularilor.  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 45 (1) Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupaţie/calificare pentru care centrul solicită autorizarea. (2) Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului, astfel:- 1/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 1;- 2/3 din salariul mediu brut pe economie pentru nivelul 2;- un salariu mediu brut pe economie pentru nivelul 3.  +  Articolul 46 (1) Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor. (2) Taxele de autorizare plătite de centre se constituie venituri la bugetul de stat. (3) Salariul mediu brut pe economie luat în calcul la plata taxelor de autorizare este cel comunicat de Institutul Naţional de Statistică pentru luna precedentă celei în care se achită taxa de autorizare de către centru.  +  Articolul 47În cazul încetării activităţii autorizate, centrul este obligat să predea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, pe bază de proces-verbal, toate documentele prevăzute la art. 37, arhiva şi certificatele de competenţe profesionale rămase necompletate.  +  Articolul 48Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta procedură.  +  Anexa 1 la procedură
      MATRICEA de stabilire a nivelurilor de performanta ale centrului de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decât cele formale
      PlanificatRealizatVerificatÎmbunatatit
    Nivelul 1Organizatia planifica ad-hoc în functie de circumstante si nu exista dovezi ca o planificare a fost facuta înaintea punerii în aplicare a proceselor de evaluare propriu-zise.Instalarea sistemului de evaluare la nivelul organizatiei este limitata, un numar redus de persoane este informat în legatura cu aceasta si procesul este focalizat doar pe anumite criterii dintre cele 8 cerute de sistem.Organizatia verifica aplicarea celor 8 criterii în mod aleator si accidental.Organizatia nu poate produce dovezi ca a îmbunatatit sistemul de evaluare în mod planificat si sistematic.
             
    Nivelul 2Organizatia elaboreaza o planificare sistematica a întregului proces, în care se evidentiaza clar o focalizare pe îmbunatatirea produselor si serviciilor corespunzatoare tuturor celor 8 criterii.În organizatie începe integrarea activitatilor specifice tuturor celor 8 criterii în ansamblul procesului de evaluare.În organizatie exista putine chei de verificare si masurare a eficacitatii procesului de evaluare.Organizatia dovedeste ca în procesul de planificare se are în vedere difuzarea informatiilor si asumarea responsabilitatii de catre toti membrii acesteia.
           
    Nivelul 3Organizatia realizeaza o planificare clara si amanuntita, focalizata pe întregul sistem (produse, procese si servicii de evaluare).Planul realizat este pus în aplicare de organizatie în mod integrat si eficient pentru toate cele 8 criterii.Organizatia dovedeste o tendinta pozitiva în îmbunatatirea rezultatelor si activitatilor printr-o verificare integrata si permanenta.Organizatia are o politica constanta de analiza periodica a eficacitatii proceselor si are dovezi de îmbunatatire în toate cele 8 criterii.
   +  Anexa 2 la procedură     Rezultatele pot fi înregistrate după cum urmează:
    Criteriu: Procesul de evaluare
    EtapaRezultateDovezi
    Planificare:Centrul a planificat ca pe o perioadă de 3 luni să evalueze 59 de persoane în 5 ocupaţii.Menţinerea orarului, verificarea prin discuţii cu managerii şi evaluatorii
    Ce s-a planificat?
    Realizare:Asigurarea că persoanele implicate sunt conştiente de cerinţele privind accesul la evaluare şi că a fost instruit un număr corespunzător de evaluatori care vor fi disponibili pentru conducerea evaluării.Discuţii cu candidaţii, înregistrări şi notiţe ale acestora
    Cum aţi făcut aceasta?
    Verificare:Centrul revizuieşte procesele şi feedback-ul de la candidaţi.Revizuirea filelor de feedback de la candidaţi, urmată de interviuri cu candidaţii
    Cum aţi strâns rezultatele şi cum se verifică?
    Îmbunătăţire:Centrul a introdus o întâlnire bilunară a evaluatorilor pentru a facilita schimbul de informaţii şi experienţă dintre aceştia.Minute, înregistrări ale întâlnirilor
    Ce îmbunătăţiri s-au făcut?
   +  Anexa 3 la procedurăNr. ....../............Către: Consiliul Naţional de Formare Profesională a AdulţilorÎn atenţia domnului preşedinteCERERE DE AUTORIZARE
     
    Instituţia (denumirea completă şi abreviată) .............................................., cu sediul în localitatea ....................., str. .............................. nr. ......, cod poştal ............., sectorul/judeţul ............, cod unic de înregistrare ............, cod fiscal ....................., cont ....................., deschis la ....................., reprezentată prin ............................, având funcţia de ............................., solicită autorizarea unui centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale pentru următoarele ocupaţii: ......................................................................... ............................................................................................... ...............................................................................................
    Semnătura reprezentantului legal .................
    L.S.
   +  Anexa 4 la procedură ROMÂNIA CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ------------------------------------------------------ AUTORIZAŢIE DE FUNCŢIONARE Seria ....... Nr. ......... din data de ............ acordată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 republicată CENTRUL DE EVALUARE ŞI CERTIFICAREdin cadrul: .................................................................... (numele instituţiei)cu sediul în ................................................................... (adresa instituţiei)este autorizat pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionaleobţinute pe alte căi decât cele formale, pentru următoarea ocupaţie/calificare:................................................................................ Eliberată la data de ................... Valabilă până la data de ............... Preşedinte CNFPA, _________________ L.S.  +  Anexa 5 la procedură
    REGISTRUL de evidenţă a autorizaţiilor de funcţionare ale centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
    Nr. crt.   Datele de identificare a autorizaţiei de funcţionareOcupaţia/calificareaCentrul de evaluare şi certificare
      SeriaNumărulData eliberăriiValabilitateaObservaţii1)DenumireaCod COR/ Cod nomenclator2)Datele de identificareReprezentantul legal
    Denumirea furnizoruluiCodul fiscalNumele şi prenumeleSemnătura
                           
                           
                           
  -------    *1) Se completează, după caz, "ANULAT" sau "DUPLICAT", indicându-se şi data.    *2) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate decalificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi alministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004.
   +  Anexa 6 la procedură     CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ A ADULŢILOR
    REGISTRUL NAŢIONAL al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
    Nr. crt.Centrul de evaluare şi certificareAdresaTelefon, fax, e-mailForma de organizare sau statutul juridicCodul unic de înregistrare/ Codul fiscalOcupaţiile/ CalificărileCod COR/Cod nomenclator*)Autorizaţia de funcţionare (seria/nr. /data)Observaţii
                       
                       
  -------    *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate decalificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi alministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004.
   +  Anexa 7 la procedură*Font 8*    faţă        ROMÂNIA │ ROMÂNIA CONSILIUL NAŢIONAL DE │ CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALA A ADULŢILOR FORMARE PROFESIONALA │      A ADULTILOR │ C N F P A                            │ Centrul de evaluare şi certificare ...................Centrul de evaluare şi │certificare │.......................... │.......................... │────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────  CERTIFICAT DE COMPETENŢE │       PROFESIONALA │ CERTIFICAT DE COMPETENŢE PROFESIONALE    Seria ... Nr ...... │ Seria .... Nr. .........                            │ Domnul/ Doamna .......... │.......................... │ Domnul/ Doamna .......................... născut(ă)născut(ă) în anul......luna │în anul ...., luna....., ziua...., avănd codul numeric...... ziua .....având CNP │personal │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, a fost evaluat(ă)│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │pe baza standardului ocupaţional/standardului de pre-a fost evaluat(ă) pe baza │gătire profesională numărul ......... pentru ocupaţia/standardului ocupaţional/ │calificarea:standardului de pregătire │.......................................................profesională nr. ........ │de către evaluator ...................................pentru ocupaţia/calificarea │ Se declară competent pentru unităţile de competenţă.......................... │menţionate pe verso.                            │de către evaluator ....... │                            │Conducător centru de evaluare.......................... │ şi certificare,şi se declară competent │pentru unităţile de compe- │tenţă menţionate pe verso. │ Secretar,                            │                            │Conducător centru de │L.S.evaluare şi certificare │                            │              Secretar │Eliberat la data......... │cu nr. ........... │Eliberat conform standar- │Eliberat la data ............... cu Nr. .........dului ocupaţional/standar- │Valabil conform standardului ocupaţional/standarduluidului de pregătire profe- │de pregătire profesionalăsională. │Eliberat în conformitate cu prevederile OrdonanţeiEliberat în conformitate cu │Guvernului nr. 129/2000 republicată, privind formareaprevederile Ordonanţei Gu- │profesională a adulţilor.vernului nr. 129/2000 repu- │blicată, privind formarea │profesională a adulţilor. │    verso                                                     │        CONSILIUL NAŢIONAL DE FORMARE PROFESIONALĂ │ CNFPA                       A ADULŢILOR │                                                     │      STANDARD OCUPAŢIONAL/STANDARD DE PREGĂTIRE │                       PROFESIONALĂ │ STANDARD OCUPAŢIONAL/STANDARD DE                      Nr. ......... │ PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Nr. .....      Ocupaţia/calificarea .................... │ Ocupaţia/calificarea................                                                     │ ┌────┬──────────────────┬──────────┬──────────────┐ │ ┌────┬─────────────┬─────────┬─────────┐ │Nr. │ Unitatea de │Data │Cod şi semnă- │ │ │Nr. │ Unitatea de │Data │Cod │ │crt.│ competenţă │evaluării │tură evaluator│ │ │crt.│ competenţă │evaluării│evaluator│ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ 1 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ 2 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ 3 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ 4 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ 5 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ 6 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 7 │ │ │ │ │ │ 7 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 8 │ │ │ │ │ │ 8 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 9 │ │ │ │ │ │ 9 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 10 │ │ │ │ │ │ 10 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 11 │ │ │ │ │ │ 11 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 12 │ │ │ │ │ │ 12 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 13 │ │ │ │ │ │ 13 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 14 │ │ │ │ │ │ 14 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 15 │ │ │ │ │ │ 15 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 16 │ │ │ │ │ │ 16 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 17 │ │ │ │ │ │ 17 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 18 │ │ │ │ │ │ 18 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 19 │ │ │ │ │ │ 19 │ │ │ │ ├────┼──────────────────┼──────────┼──────────────┤ │ ├────┼─────────────┼─────────┼─────────┤ │ 20 │ │ │ │ │ │ 20 │ │ │ │ └────┴──────────────────┴──────────┴──────────────┘ │ └────┴─────────────┴─────────┴─────────┘                                                     │  +  Anexa 8 la procedură                
                     
    REGISTRUL GENERAL AL PERSOANELOR EVALUATE
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalPărinţiiLocul şi data naşteriiDenumirea ocupaţiei/ calificăriiCod COR/ Cod nomenclator*)Unităţile de competenţă evaluateObservaţii
    Tata Mama
                     
                     
                     
  ------    *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificatede calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi alministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004.
   +  Anexa 9 la procedură     ........................................................          (centrul de evaluare şi certificare)
                         
    REGISTRUL de gestionare a certificatelor de competenţe profesionale
    Nr. crt.Data intrăriiNr. documentului de intrareNr./Seria certificatelorDatele de identificare pentru persoana care a ridicat certificatele de la CNFPADatele de identificare pentru persoana care a preluat certificatele la centrul de evaluare şi certificare
    De laPână laNumele şi prenumeleActul de identitateSemnăturaNumele şi prenumeleActul de identitateSemnătura
    012345678910
                         
                         
   +  Anexa 10 la procedură
    REGISTRUL de evidenţă nominală a eliberării certificatelor de competenţe profesionale
    Nr. crt.Numele şi prenumeleCodul numeric personalOcupaţia/ CalificareaCod COR/ nomenclator *)Nr./Seria certificatuluiData eliberăriiSemnătura de primireNumele şi semnătura persoanei care eliberează certificatulMenţiuni
                       
                       
                       
  ---------    *) Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate decalificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi alministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004.--------