NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2004de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 905 din 5 octombrie 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege, a fost instituită bursa specială "Guvernul României" pentru formarea managerilor care se angajează să desfăşoare activităţi de răspundere în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român. Bursa se acordă începând cu anul universitar 2005-2006.  +  Articolul 2Potrivit art. 2 din Lege, bursa specială "Guvernul României", denumită în continuare bursă, se acordă tinerilor, denumiţi în continuare beneficiari, care se califică în urma unui concurs naţional conform Legii şi care sunt acceptaţi la studii de universităţi de prestigiu, acreditate sau recunoscute în statele Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, în Statele Unite ale Americii sau în alte state relevante din perspectiva participării României în structurile europene şi euroatlantice.  +  Articolul 3Potrivit art. 5 din Lege, bursa se acordă unei persoane o singură dată în viaţă şi numai pentru efectuarea uneia dintre următoarele forme de studiu: a) studii universitare, pe perioada minimă necesară absolvirii şi obţinerii diplomei, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 5 ani; b) studii pe perioada minimă necesară finalizării cursurilor de masterat, conform instituţiei de învăţământ, dar nu mai mult de 2 ani; c) studii de doctorat, pe o perioadă care nu poate depăşi 4 ani.  +  Articolul 4Domeniile şi specializările pentru care se acordă bursele sunt cele prevăzute în anexa la Lege.  +  Articolul 5 (1) Beneficiarilor li se acordă burse în valută, pe tip de studii şi în cuantum după cum urmează: a) studii universitare, în limita maximă a sumei de 30.000 euro/an de studiu; b) studii de masterat, în limita maximă a sumei de 35.000 euro/an de studiu; c) studii de doctorat, în limita maximă a sumei de 20.000 euro/an de studiu. (2) Limitele maxime prevăzute la alin. (1) sunt aceleaşi pe ţări şi instituţii de învăţământ. (3) Din sumele acordate beneficiarilor prin bursă se suportă pe parcursul unui an universitar, până la finalizarea studiilor, cheltuielile aferente stagiilor de studii în străinătate - taxe de studii, cazare, masă, asigurare de sănătate şi un transport internaţional anual cu avionul dus-întors, la clasa economic. (4) Limita maximă pentru cheltuielile cumulate de cazare, masă şi asigurare de sănătate în străinătate, acoperite de bursă, este de 1.000 de euro pe lună, cu un maxim anual de 10.000 de euro. În cazul în care cheltuielile depăşesc limita maximă, acestea vor fi suportate de către beneficiarul bursei din surse proprii.  +  Articolul 6 (1) Procedura de acordare a burselor se desfăşoară în două etape: a) concursul naţional; b) procesul de contractare şi finalizare a acordării efective a bursei. (2) Trecerea la etapa a doua se efectuează numai pentru candidaţii calificaţi în urma primei etape şi care au primit acceptul de la o universitate de prestigiu din străinătate, aprobată conform art. 20 alin. (2).  +  Articolul 7Beneficiarii bursei au obligaţia de a menţine pe toată durata studiilor un nivel minim de performanţă echivalent calificativului "Bine" şi de a-şi desfăşura activitatea, ulterior absolvirii studiilor, în sectorul public o perioadă minimă obligatorie, după cum urmează: a) 5 ani - dacă au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 27 de luni, reprezentând echivalentul a 3 ani de şcolarizare, sau dacă suma totală primită ca bursă a depăşit echivalentul a 60.000 de euro; b) 4 ani - în cazurile care nu se încadrează la lit. a), dar în care au beneficiat de bursă pe o perioadă efectivă a studiilor mai mare de 18 luni, reprezentând echivalentul a 2 ani de şcolarizare; c) 3 ani - în celelalte situaţii.  +  Capitolul II Cadrul instituţional  +  Articolul 8 (1) Comisia pentru bursa specială "Guvernul României", redenumită prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, este formată din preşedinte şi membri, numiţi prin decizie a primuluiministru. (2) Preşedintele Comisiei este numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit fără o limită maximă a numărului de mandate. (3) Membrii Comisiei sunt în număr de cel mult 15 persoane fizice, vorbitori de limbă română, desemnaţi după cum urmează: a) secretarul general din cadrul următoarelor ministere şi instituţii: Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; b) un consilier al primului-ministru; c) un reprezentant al partenerilor de dialog social din domeniul funcţionarilor publici, nominalizat de către Uniunea Sindicatelor Funcţionarilor Publici; d) un reprezentant nominalizat de către Asociaţia Română a Băncilor din rândul conducerii băncilor membre; e) un reprezentant nominalizat de către Academia Română din rândul membrilor săi; f) un reprezentant nominalizat de către Consiliul Naţional al Rectorilor din rândul membrilor săi; g) un om de afaceri reprezentativ, nominalizat de către Alianţa Confederaţiilor Patronale din România; h) un reprezentant al tinerilor oameni de afaceri, nominalizat de o organizaţie reprezentativă, desemnată de către Autoritatea Naţională pentru Tineret; i) un reprezentant al mass-media; j) un reprezentant al partenerului de implementare, prevăzut la art. 8 alin. (1) din Lege. (4) Poate participa la lucrările Comisiei un observator din partea Delegaţiei Comisiei Europene la Bucureşti, în cazul în care doreşte să îl desemneze. (5) În termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, prin decizie a primuluiministru se stabilesc componenţa nominală a membrilor Comisiei şi preşedintele. (6) Dacă nominalizările nu sunt transmise în termenul stabilit, Comisia poate să se constituie şi să îşi desfăşoare activitatea cu minimum 12 membri, inclusiv preşedintele, urmând ca restul membrilor să fie adăugaţi componenţei Comisiei pe măsura nominalizării acestora. (7) Componenţa nominală a membrilor Comisiei poate fi reactualizată prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui Comisiei, în urma revocării membrilor datorită: cererii de retragere a unui membru, în cazul conflictului de interese, pierderii funcţiei în virtutea cărora au fost nominalizaţi sau retragerii sprijinului instituţiilor care i-au nominalizat.  +  Articolul 9 (1) Comisia îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizează concursul naţional, inclusiv etapa de finalizare a acordării efective a bursei şi de contractare, şi îndeplineşte atribuţiile aferente desfăşurării acestuia; b) stabileşte lista candidaţilor calificaţi, a celor aflaţi pe lista de aşteptare şi a celor respinşi; c) soluţionează contestaţiile formulate de candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la concursul naţional, pe baza unei noi evaluări; d) decide cu privire la repartizarea absolvenţilor studiilor efectuate în cadrul bursei; e) coordonează programele suplimentare de training, orientare, informare etc. din cadrul programului bursei. (2) Comisia îndeplineşte orice alte atribuţii ce îi revin potrivit prevederilor prezentelor norme metodologice. (3) Comisia îndeplineşte şi atribuţiile ce îi revin potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004 privind crearea statutului special al funcţionarului public denumit manager public.  +  Articolul 10Pentru exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Comisia îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se adoptă în plenul şedinţei Comisiei, prin votul majorităţii simple a membrilor prezenţi. Şedinţele Comisiei se ţin în prezenţa majorităţii membrilor săi.  +  Articolul 11 (1) Potrivit art. 3 alin. (4) din Lege, secretariatul Comisiei se asigură de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării. (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, ministrul educaţiei şi cercetării va desemna prin ordin persoanele din cadrul ministerului care vor asigura activitatea de secretariat a Comisiei. (3) Activitatea de secretariat a Comisiei constă în primirea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor şi transmiterea integrală a acestora către unitatea de implementare, în termenul aprobat de Comisie, conform calendarului concursului naţional.  +  Articolul 12 (1) Potrivit art. 8 alin. (1) din Lege, pentru realizarea operaţiunilor aferente bursei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării colaborează cu un partener de implementare. (2) Partenerul de implementare poate fi o instituţie bancară internaţională, selectată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării în condiţiile legii, sau o organizaţie internaţională interguvernamentală, potrivit unui acord încheiat cu România sau cu autorităţile române competente.  +  Articolul 13 (1) În vederea derulării operaţiunilor aferente bursei, Ministerul Educaţiei şi Cercetării încheie cu partenerul de implementare un contract sau acord pentru stabilirea responsabilităţilor ce revin fiecăreia dintre părţi. (2) Prin contract sau acord se vor stabili în mod obligatoriu responsabilităţile expres delegate partenerului de implementare prin Lege, şi anume: a) sarcina privind încheierea contractelor cu beneficiarii; b) operaţiunile de încasări şi plăţi aferente derulării bursei; c) urmărirea ducerii la îndeplinire a prevederilor contractuale, inclusiv în privinţa menţinerii calificativelor universitare minime prevăzute şi a efectuării, ulterior definitivării studiilor, activităţii în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat şi structurilor sau organismelor internaţionale. (3) Prin contract sau acord se va stabili, de asemenea, o unitate de implementare a proiectului, în structura partenerului de implementare, cu responsabilităţi privind aparatul de lucru al Comisiei şi sprijin administrativ pentru programul de burse "Guvernul României", după cum urmează: a) efectuarea actelor procedurale şi respectarea procedurii stabilite privind organizarea şi desfăşurarea şedinţelor şi adoptarea hotărârilor Comisiei; b) pregătirea şedinţelor Comisiei: întocmirea ordinii de zi a şedinţei, pregătirea documentelor, convocarea membrilor Comisiei şi comunicarea ordinii de zi şi a materialelor de şedinţă, pregătirea locaţiei de desfăşurare a şedinţei; c) întocmirea procesului-verbal al fiecărei şedinţe în registrul Comisiei, care se păstrează şi se arhivează în conformitate cu reglementările în vigoare; d) redactarea hotărârilor Comisiei; e) arhivarea hotărârilor Comisiei, precum şi a celorlalte documente care au stat la baza fundamentării acestor hotărâri; f) asigurarea aducerii la cunoştinţă publică a documentelor şi hotărârilor Comisiei în conformitate cu prevederile prezentelor norme metodologice; g) primirea şi înregistrarea dosarelor candidaţilor şi transmiterea către aceştia a confirmării de primire a documentaţiilor complete; h) sprijinirea organizării şi desfăşurării concursului naţional; i) solicitarea de propuneri pentru un număr suficient de evaluatori; j) pregătirea listei de evaluatori pentru a fi propuşi Comisiei şi crearea corpului de evaluatori în conformitate cu decizia acesteia; k) pregătirea şi repartizarea dosarelor de candidatură în vederea evaluării şi reevaluării; l) pregătirea comunicării rezultatelor obţinute în diversele faze ale procedurii de acordare a bursei şi de repartizare a absolvenţilor; m) propunerea listei universităţilor la care candidaţii se pot înscrie, în vederea deciziei Comisiei; n) primirea şi înregistrarea contestaţiilor depuse de candidaţi; o) desfăşurarea procedurii de contractare; p) organizarea şi monitorizarea oricărei activităţi suplimentare stabilite de Comisie; q) solicitarea, în numele Comisiei, a posturilor vacante din instituţiile şi structurile în care beneficiarii urmează să desfăşoare activitate ulterior absolvirii studiilor şi centralizarea acestora; r) solicitarea şi centralizarea opţiunilor beneficiarilor pentru posturile vacante, precum şi pentru posturile identificate de către aceştia; s) formularea de propuneri pentru repartizarea beneficiarilor pe baza rezultatelor obţinute; t) urmărirea traseului de carieră al beneficiarilor; u) menţinerea şi actualizarea paginii web a programului bursei; v) comunicarea răspunsurilor la întrebările publicului cu privire la programul bursei; w) menţinerea contactului permanent cu beneficiarii şi cu absolvenţii programului bursei; x) estimarea necesităţilor financiare ale programului bursei şi întocmirea rapoartelor financiare de execuţie a programului; y) urmărirea rezultatelor programului bursei şi întocmirea de statistici şi rapoarte periodice; z) atribuţii ale aparatului de lucru al Comisiei, decurgând din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004.  +  Capitolul III Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional  +  Articolul 14 (1) Potrivit art. 4 alin. (1) din Lege, prin concursul naţional se evaluează capacitatea de performanţă academică a candidaţilor, precum şi opţiunea acestora de a-şi desfăşura activitatea în sectorul public. (2) Concursul naţional se organizează de către Comisie, cu sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi al partenerului de implementare. (3) Comisia adoptă regulamentele şi metodologiile de organizare şi desfăşurare a concursului naţional şi a etapei de finalizare a acordării efective a burselor şi de contractare.  +  Articolul 15În vederea organizării concursului naţional, Comisia stabileşte şi aduce la cunoştinţă publică, împreună cu secretariatul şi cu partenerul de implementare, următoarele: a) conţinutul dosarului care va fi depus de candidaţi; b) calendarul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional; c) locaţia de depunere a dosarului; d) orice alte informaţii care sunt necesare candidaţilor.  +  Articolul 16 (1) În vederea participării la concursul naţional, candidaţii trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii: a) să aibă cetăţenia română; b) să aibă vârsta de cel mult 35 de ani la data stabilită ca termen de depunere a dosarului; c) să exprime în scris angajamentul ferm de a desfăşura, ulterior absolvirii studiilor efectuate în cadrul bursei, activitate în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român, în condiţiile stabilite prin Lege şi prin prezentele norme metodologice; d) în cazul în care optează pentru obţinerea unei burse pentru studii universitare, să fie elev în clasa a XII-a la un liceu acreditat şi să prezinte documente care să ateste promovarea bacalaureatului până la data efectuării primei plăţi a bursei sau să fie absolvent de studii liceale cu diplomă de bacalaureat; e) în cazul în care optează pentru obţinerea unei burse pentru studii de masterat sau doctorat, să fie absolvent de studii universitare cu durata corespunzătoare conform legii; f) în cazul în care optează pentru obţinerea unei burse pentru studii de doctorat, să fie deja acceptat la studii în cadrul unei instituţii de învăţământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege. (2) Pot participa la concursul naţional şi candidaţii care au fost deja acceptaţi sau care urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege.  +  Articolul 17 (1) Conţinutul dosarului de înscriere la concurs se aprobă de către Comisie, pentru fiecare tip de studii, şi conţine în principal următoarele documente: a) datele de identificare a candidatului; b) curriculum vitae; c) foaie matricolă pentru studiile liceale, universitare şi/sau postuniversitare, după caz; d) rezultatele obţinute la testele standardizate, solicitate de către instituţiile de învăţământ pentru care candidatul solicită bursa; e) recomandări, conform cerinţelor Comisiei; f) eseuri pe temele stabilite de Comisie; g) tipul studiilor şi domeniul pentru care se solicită bursa; h) lista cu maximum 15 universităţi de prestigiu la care candidatul doreşte să candideze în vederea acceptării, precum şi termenele în care acestea fac cunoscute rezultatele concursurilor proprii de acceptare la studii; i) cuantumul maxim al sumelor anuale solicitate prin bursă; j) dovezile de acceptare la studii, în cazul în care candidatul a fost deja acceptat sau urmează cursurile unei instituţii de învăţământ superior de prestigiu din străinătate, în cadrul domeniilor de studiu prevăzute în anexa la Lege. (2) Dosarul va conţine orice alte documente stabilite de Comisie. (3) Formularele necesare întocmirii dosarului vor fi puse la dispoziţie candidaţilor în format electronic, pe pagina de Internet a Programului Bursa specială "Guvernul României", şi pe suport hârtie la sediul partenerului de implementare. (4) Documentele care intră în compunerea dosarului se completează în limbile română şi engleză şi se depun, în numărul de exemplare stabilit, la secretariatul Comisiei.  +  Articolul 18 (1) Concursul naţional se desfăşoară sub formă de evaluare de dosare şi, dacă este cazul, de interviu. (2) Criteriile generale de evaluare a candidaţilor sunt următoarele: a) capacitatea de performanţă academică şi profesională; b) capacitatea de a desfăşura activitate de performanţă în sectorul public, de lucru în echipă şi de conducere; c) aprecierea Comisiei privind instituţiile de învăţământ pentru care candidatul solicită bursa. (3) Baremul detaliat de evaluare şi ponderile de punctaj se stabilesc de către Comisie pentru fiecare tip de studii.  +  Articolul 19 (1) În vederea evaluării dosarului de candidatură şi desfăşurării interviului, Comisia selectează evaluatori, care pot fi profesori universitari, membri ai Academiei Române, personalităţi publice, experţi români sau internaţionali în domeniile de specializare pentru care se acordă bursa. (2) Evaluarea dosarelor se face independent de către cel puţin 2 evaluatori. În situaţiile în care există diferenţe semnificative între notările evaluatorilor, dosarele în cauză vor face obiectul unei reevaluări de către alţi evaluatori, conform procedurilor stabilite de Comisie. (3) Prin decizia Comisiei se pot organiza interviuri după evaluarea dosarelor de candidatură. Interviurile se efectuează de către evaluatori, conform baremului aprobat.  +  Articolul 20 (1) Conform criteriilor şi procedurii menţionate la art. 17 şi 18, pe baza fondurilor alocate, Comisia decide încadrarea candidaţilor la Concursul naţional în 3 categorii: a) candidaţi calificaţi la data selecţiei; b) candidaţi pe lista de aşteptare pentru acordarea bursei, pe baza disponibilităţii fondurilor; c) candidaţi respinşi. (2) Din listele de universităţi propuse de candidaţi Comisia aprobă universităţile la care aceştia pot beneficia de bursă, în condiţiile acceptării la studii şi ale disponibilităţii fondurilor. Universităţile pentru care Comisia aprobă posibilitatea desfăşurării studiilor sunt comunicate individual candidaţilor încadraţi în categoriile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b), începând cu data publicării rezultatelor. (3) Listele de încadrare pe categorii a candidaţilor se actualizează periodic în funcţie de desfăşurarea etapei de contractare şi finalizare a acordării efective a bursei, conform prevederilor cuprinse în cap. IV.  +  Articolul 21 (1) Candidaţii pot depune contestaţii privind rezultatul concursului naţional, în termen de 72 de ore de la data aducerii la cunoştinţă publică a rezultatelor. (2) Comisia soluţionează contestaţiile în termen de 30 de zile de la data împlinirii termenului stabilit pentru depunerea acestora.  +  Capitolul IV Contractarea şi finalizarea acordării efective a bursei  +  Articolul 22 (1) Procesul de contractare şi finalizare a acordării efective a bursei este desfăşurat de către partenerul de implementare sub monitorizarea Comisiei. (2) Contractarea şi finalizarea acordării efective a bursei se fac pe baza cererii depuse la sediul partenerului de implementare de către candidaţii calificaţi în concursul naţional al anului respectiv. Conţinutul cererii se stabileşte de către Comisie şi conţine cel puţin următoarele documente: a) acceptul emis de către o universitate aprobată de Comisie, valabil pentru anul curent, în copie legalizată; b) actul emis de universitate, în care sunt specificate condiţiile financiare de acceptare, în copie legalizată; c) sumele anuale solicitate pentru a fi acoperite din bursă, cu încadrarea în sumele maxime solicitate în dosarul de candidatură, incluzând precizarea şi estimarea categoriilor de cheltuieli conform art. 5; d) contribuţia financiară proprie şi modul de susţinere a acesteia; e) tipul studiilor şi domeniul pentru care se solicită bursa; f) copie a actului de identitate al candidatului; g) acte doveditoare privind venitul lunar net al garanţilor propuşi. (3) În cazul primirii acceptului de la o universitate de prestigiu din străinătate, alta decât cele propuse iniţial de către candidatul calificat, partenerul de implementare poate verifica dacă această universitate este aprobată de Comisie şi poate trece la contractare pe baza cererii, cu condiţia respectării sumelor maxime solicitate în dosarul de candidatură.  +  Articolul 23 (1) Pe baza cererii prevăzute la art. 22, partenerul de implementare încheie contractul de acordare a bursei. (2) Modelul-cadru al contractului este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (3) Contractul se încheie în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre părţile implicate în derularea sa: beneficiar, garanţi, partener de implementare, Comisie şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.  +  Articolul 24 (1) Contractarea se efectuează în ordinea în care candidaţii calificaţi prezintă toate documentele necesare, până la epuizarea fondurilor alocate pentru anul universitar respectiv. (2) În momentul acceptării de către o universitate aprobată de Comisie, candidaţii sunt obligaţi să accepte sau să decline bursa în termen de 10 zile de la primirea acceptului. (3) Candidaţii calificaţi şi cei de pe lista de aşteptare sunt obligaţi să prezinte situaţia actualizată a răspunsurilor pozitive sau negative primite de la universităţile din străinătate, la un număr de 3 termene intermediare stabilite de către Comisie. Candidaţii care nu îşi actualizează răspunsurile sau care depăşesc ultimul termen de răspuns al universităţilor propuse sunt consideraţi în imposibilitate de a participa la etapa a doua. (4) În funcţie de fondurile disponibile în cursul procesului de contractare şi pe măsura primirii răspunsurilor de către candidaţi, Comisia aprobă progresiv calificarea, precum şi posibilitatea trecerii la etapa a doua pentru candidaţii înscrişi pe lista de aşteptare. (5) Acei candidaţi calificaţi în urma concursului naţional, dar care nu au finalizat cu succes etapa a doua de contractare şi finalizare a acordării efective a bursei, beneficiază automat, numai pentru anul universitar următor, de calificare pentru acelaşi tip de studii şi în aceleaşi condiţii. Calificarea se obţine prin transmiterea unei cereri scrise către Comisie, în termenul stabilit pentru depunerea dosarului de candidatură la concursul naţional, incluzând actele necesare şi lista de universităţi de prestigiu din străinătate la care va candida pentru acceptare la studii.  +  Articolul 25 (1) În termen de 10 zile de la data finalizării acordării burselor, Comisia face publică lista finală a beneficiarilor bursei şi o prezintă ministrului educaţiei şi cercetării. (2) Lista prevăzută la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) Ministerul Educaţiei şi Cercetării împreună cu Ministerul Afacerilor Externe comunică oficiilor consulare şi reprezentanţelor diplomatice ale României din străinătate, precum şi universităţilor străine acceptante atât lista nominală a beneficiarilor bursei, cât şi condiţiile de acordare a acesteia.  +  Capitolul V Condiţii financiare şi decontarea cheltuielilor  +  Articolul 26 (1) În vederea decontării sumelor alocate prin bursă, la începutul fiecărei perioade a anului universitar, respectiv trimestru sau semestru, beneficiarii au obligaţia de a prezenta partenerului de implementare facturile pro forma. (2) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (1), partenerul de implementare virează sumele direct către instituţia de învăţământ superior emitentă a facturii, către prestatorul de servicii sau către beneficiar, după caz. (3) În termen de 20 de zile de la primirea fondurilor, beneficiarul are obligaţia de a transmite partenerului de implementare documentele finale, în original, în vederea decontării sumelor avansate. (4) În vederea stabilirii necesităţilor bugetare pentru anul următor, până la sfârşitul lunii aprilie a fiecărui an, beneficiarul are obligaţia de a prezenta partenerului de implementare factura pro forma emisă de instituţia de învăţământ pentru anul şcolar următor, precum şi o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor.  +  Articolul 27 (1) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2005 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 850.000 de euro pentru acordarea de noi burse şi pentru acoperirea celorlalte cheltuieli şi comisioane aferente derulării operaţiunilor bursei. (2) În bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2006 vor fi cuprinse fonduri reprezentând echivalentul în lei al sumei de 1.850.000 de euro pentru continuarea burselor acordate în anul 2005, acordarea de noi burse şi pentru acoperirea celorlalte cheltuieli şi comisioane aferente derulării operaţiunilor bursei.  +  Articolul 28Începând cu anul 2007, în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării vor fi cuprinse fondurile aferente programului bursei, conform următoarei metodologii: a) echivalentul în lei a cel puţin 1.000.000 de euro va fi alocat pentru burse noi pentru următorul an universitar; b) suma prevăzută la lit. a) se repartizează între cei doi ani bugetari ce constituie anul universitar, conform graficului de repartizare a cheltuielilor furnizat de unitatea de implementare; c) suma finală ce va fi inclusă în bugetul anului respectiv al Ministerului Educaţiei şi Cercetării reprezintă totalul dintre suma necesară pentru continuarea finanţării burselor aflate în derulare şi cuantumul pentru anul respectiv al sumei pentru burse noi, conform lit. a) şi b), la care se adaugă o sumă destinată costurilor de administrare a programului bursei în cuantum cuprins între 10 şi 20% din acest total, la propunerea Comisiei.  +  Articolul 29 (1) Sumele alocate burselor se împart orientativ, după cum urmează: a) 40% pentru studii universitare; b) 50% pentru studii de masterat; c) 10% pentru studii de doctorat. (2) Repartizările procentuale prevăzute la alin. (1) pot fi redimensionate de la o formă de studii la alta, în funcţie de disponibilităţile realizate în cursul etapei de contractare.  +  Articolul 30Potrivit art. 7 din Lege, schimbarea specializărilor, a categoriilor de cheltuieli, a fondurilor alocate faţă de metodologia prevăzută sau a cuantumului diferenţiat al burselor se efectuează prin hotărâre a Guvernului, cu cel puţin un an calendaristic înaintea începerii anului universitar pentru care se acordă bursele şi numai în limitele domeniilor sau specializărilor prevăzute în anexa la Lege.  +  Articolul 31 (1) Din sumele alocate se finanţează, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Lege, cheltuielile aferente: a) cuantumului burselor; b) tuturor operaţiunilor necesare derulării programului bursei, inclusiv operaţionalizării unităţii de implementare a proiectului; c) evaluării, în limita maximă a echivalentului în lei a 10 euro/lucrare pentru specialiştii români şi în limita maximă a echivalentului în lei a 30 euro/lucrare pentru specialiştii din străinătate, plus cheltuieli de transport intern şi internaţional de la locul de muncă la Bucureşti, precum şi cazarea în Bucureşti, conform legislaţiei în vigoare; d) dezvoltării şi întreţinerii comunităţii virtuale, site-ului web şi bazei de date a programului bursei; e) programelor de orientare, pregătire, integrare, informare internă şi asociaţiei beneficiarilor programului; f) realizării acţiunilor de promovare şi publicitate a programului de burse; g) procedurii de recuperare a sumelor stabilite ca urmare a nerespectării de către beneficiarii bursei a obligaţiilor asumate prin contract şi nerespectate; h) taxelor şi comisioanelor bancare. (2) Repartizarea sumelor potrivit alin. (1) se face prin contractul sau acordul semnat de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi partenerul de implementare şi actele adiţionale, avându-se în vedere şi propunerile Comisiei. (3) Pe baza condiţiilor stabilite de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi partenerul de implementare, sumele se transferă partenerului de implementare, în condiţiile legii.  +  Articolul 32 (1) În vederea valorificării studiilor efectuate în străinătate pentru integrare şi specializare, la revenirea în ţară absolvenţii care au beneficiat de bursă vor urma un program intensiv suplimentar de pregătire şi integrare în domeniul administraţiei publice din România, cu durata cumulată de 2-3 luni, organizat de către Institutul Naţional de Administraţie sau de alte instituţii de formare continuă, din cuantumul de fonduri administrative prevăzute în bugetul programului de burse. (2) Din fondurile administrative prevăzute în bugetul programului de burse, Comisia, cu sprijinul partenerului de implementare, poate organiza programe suplimentare de orientare, pregătire, integrare, seminarii, reuniuni, informare şi comunicare internă şi a asociaţiei beneficiarilor programului.  +  Articolul 33 (1) În cazul nerespectării de către beneficiar a obligaţiilor contractuale, acesta va plăti penalităţi pentru suma totală restantă, conform contractului-cadru. (2) Prin sumă totală restantă se înţelege suma acordată prin bursă, inclusiv penalităţile calculate, care nu a fost rambursată conform condiţiilor contractului-cadru. Suma totală restantă se calculează în euro şi se actualizează în lei, conform cursului de schimb valutar leu-euro, în fiecare an. (3) Penalităţile se calculează în euro, după cum urmează: a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în ţară; b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a menţinut minimul de performanţă stabilit; c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfăşoară activitate în cadrul instituţiilor publice, regiilor autonome, agenţilor economici cu capital majoritar de stat ori în cadrul structurilor sau organismelor internaţionale, în calitate de reprezentant al statului român, pe perioada stabilită. (4) Conform prevederilor Legii, sumele restante se recuperează de către partenerul de implementare şi se virează Ministerului Educaţiei şi Cercetării în vederea restituirii către bugetul de stat.  +  Capitolul VI Procedura de repartizare  +  Articolul 34 (1) În vederea repartizării absolvenţilor bursei, posturile de conducere şi de răspundere vacante, existente în cadrul următoarelor structuri, se solicită, în condiţiile art. 13 alin. (3) din Lege, de către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, respectiv de către Ministerul Afacerilor Externe, se centralizează şi se transmit Ministerului Educaţiei şi Cercetării pentru a fi puse la dispoziţie Comisiei: a) ministere şi instituţii care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora; b) autorităţi ale administraţiei publice locale sau instituţii publice care funcţionează în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora; c) serviciile Camerei Deputaţilor şi ale Senatului, instituţiile publice care funcţionează sub controlul Parlamentului; d) Administraţia Prezidenţială; e) Aparatul de lucru al Guvernului şi instituţiile publice care funcţionează în subordinea directă a Executivului; f) regii autonome de interes naţional; g) agenţi economici cu capital majoritar de stat; h) structuri sau organisme internaţionale în care statul român îşi desemnează reprezentanţii. (2) Prin posturi de răspundere se înţelege, în contextul prezentelor norme metodologice, posturi de consilier la cabinetul demnitarului sau de responsabil de proiect finanţat cu fonduri de la buget sau atrase de la finanţatori internaţionali. (3) În cazul în care prin procedura prevăzută la alin. (1) nu se pot obţine suficiente locuri pentru repartizarea în bune condiţii a beneficiarilor, instituţiile prevăzute la alin. (1) şi solicitate expres în acest sens de către Comisie vor pune la dispoziţie programului, inclusiv prin suplimentarea numărului de posturi aprobat: a) cel puţin un post de şef de birou sau echivalent pentru fiecare 100 de angajaţi; b) cel puţin un post de şef de serviciu sau echivalent pentru fiecare 200 de angajaţi; c) cel puţin un post de director adjunct sau echivalent pentru fiecare 300 de angajaţi. (4) În vederea repartizării beneficiarilor, Comisia, cu sprijinul Ministerului Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, va stabili: a) o ierarhie a categoriilor de posturi de conducere vacante, în funcţie de nivelul administrativ şi de complexitatea atribuţiilor de serviciu; b) o corespondenţă între nivelul studiilor absolvite de beneficiarii bursei şi categoriile de posturi de conducere vacante.  +  Articolul 35Absolvenţii programului de burse pot opta pentru procedurile de repartizare prevăzute de Lege sau pentru cariera de manager public, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004.  +  Articolul 36 (1) Repartizarea absolvenţilor pe posturile vacante se face de către Comisie în funcţie de următoarele criterii: a) rezultatele obţinute pe parcursul studiilor universitare; b) studiile urmate şi experienţa profesională dobândită în afara bursei, respectiv specializări, proiecte realizate şi/sau coordonate; c) rezultatele obţinute în urma testării potenţialului absolventului de a deveni bun manager în sectorul public; d) opţiunile formulate de absolvent cu privire la domeniul de activitate şi la tipul de instituţie agreate; e) beneficiul acumulării de competenţe ("clustering"), înţelegând prin aceasta, în sensul prezentelor norme metodologice, repartizarea în cadrul aceleiaşi structuri a mai multor beneficiari ai bursei, ca mijloc de susţinere reciprocă în desfăşurarea activităţii. (2) Testarea absolvenţilor bursei, prevăzută la alin. (1) lit. c), are acelaşi conţinut cu testarea pentru funcţia de manager public, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004. (3) Comisia va facilita contactele dintre beneficiari şi instituţiile interesate, în vederea identificării unor repartizări care să convină ambelor părţi. Repartizarea beneficiarilor se poate face pe aceste posturi reciproc agreate, sub rezerva aprobării Comisiei. (4) Conform art. 13 alin. (2) din Lege, încadrarea pe posturile vacante se face prin derogare de la prevederile legale referitoare la încadrarea pe post, pe bază de concurs sau de examen, aplicabile funcţionarilor publici şi personalului contractual. Prin derogare de la aceleaşi prevederi, încadrarea se face pe poziţii de conducere sau de răspundere, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în fişa postului. (5) Propunerea iniţială a schemei de repartizare se face de către partenerul de implementare, împreună cu Ministerul Administraţiei şi Internelor - Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi membrii Comisiei care fac parte din sectorul public. La această şedinţă pot fi invitaţi şi alţi reprezentanţi ai structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1), în vederea obţinerii unei scheme de repartizare cât mai eficace. (6) Hotărârile Comisiei, prin care absolvenţii sunt repartizaţi pe posturile vacante, se comunică instituţiilor în cauză, precum şi Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care iau toate măsurile necesare în vederea numirii sau încadrării pe post.  +  Articolul 37 (1) În cadrul perioadei în care trebuie să desfăşoare activitate în sectorul public: a) beneficiarii pot propune Comisiei transferul pe un alt post identificat în cadrul structurilor prevăzute la art. 34 alin. (1); b) beneficiarii pot solicita Comisiei, cel mult de două ori şi pentru motive temeinice, să fie repartizaţi în cadrul altei structuri decât cea în cadrul căreia au fost repartizaţi iniţial. (2) În cazurile prevăzute mai sus sau prin propria decizie, Comisia poate dispune transferul beneficiarilor cu luarea în considerare a criteriilor prevăzute la art. 36 şi a prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii. (3) Carierei de funcţionar public a beneficiarilor i se aplică toate prevederile referitoare la promovarea rapidă în funcţia publică, în conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 56/2004.  +  Articolul 38Începând cu anul 2005, Comisia prezintă Guvernului şi publicului raportul său anual de activitate, pe care îl pregăteşte împreună cu partenerul de implementare.  +  Anexa ────────la normele metodologice────────────────────────CONTRACTpentru acordarea bursei speciale "Guvernul României"- model-cadru -Încheiat astăzi .......................la .......................Art. 1. - Părţile contractante:1. Numele ....................................Prenumele ....................................Domiciliul ...................................Născut la data de ............................BI/CI seria ............. nr. ................CNP ..........................................Fiul lui ............ şi al ..................,în calitate de beneficiar al bursei speciale "Guvernul României", denumit în continuare beneficiar,şi2. Banca/Organizaţia interguvernamentală ........, cu sediul social în ......, având numărul de înregistrare ......., cod ....., reprezentată prin domnul/doamna ........., având funcţia de ....., în calitate de şi denumită în continuare partener de implementare.Obiectul contractuluiArt. 2. - Obiectul prezentului contract îl constituie derularea operaţiunilor aferente acordării bursei speciale "Guvernul României", denumită în continuare bursă.În înţelesul prezentului contract, prin derularea operaţiunilor aferente bursei se înţelege exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor ce incumbă părţilor contractante şi prin care se asigură, în principal: a) efectuarea de către partenerul de implementare a plăţilor necesare în vederea urmării de către beneficiar a studiilor pentru care a fost acordată bursa, pe bază de documente justificative; b) menţinerea de către beneficiar, pe perioada studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, a minimului de performanţă; c) desfăşurarea de către beneficiar, ulterior absolvirii studiilor pentru care i-a fost acordată bursa, de activităţi în sectorul public, pe perioada stabilită în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor în sectorul public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.516/2004, denumite în continuare norme metodologice, în cadrul structurii şi în funcţia aprobate de Comisia pentru managerii publici, denumită în continuare Comisia, în conformitate cu normele metodologice.Art. 3. - Suma acordată beneficiarului cu titlu de bursă pentru absolvirea studiilor ........ (universitare/de masterat/de doctorat) reprezintă echivalentul în lei al sumei de ....... euro.Suma se plăteşte eşalonat, după cum urmează:- în anul de studii ............ suma de .....................;- în anul de studii ............ suma de .....................;- în anul de studii ............ suma de .....................;- în anul de studii ............ suma de ................... .Partenerul de implementare va efectua plăţile către beneficiar în moneda ţării în care acesta va urma studiile pentru care i-a fost acordată bursa. Limitele maxime ale cheltuielilor se calculează la cursul valutar de la data plăţii.Beneficiarul îşi va desfăşura activitatea în sectorul public un număr minim obligatoriu de .............. ani.Plăţile se efectuează către beneficiar sau prestatorul de servicii, trimestrial sau semestrial, pe baza facturilor pro forma emise de universitate sau pe baza facturilor pro forma pentru cheltuielile de cazare, masă, asigurare de sănătate şi un transport internaţional anual.Beneficiarul nu va solicita suplimentarea bursei primite şi va respecta legile ţării în care va urma studiile acoperite de bursă.Drepturile beneficiaruluiArt. 4. - Beneficiarul are următoarele drepturi: a) să beneficieze de sumele alocate prin bursă; b) să fie repartizat în poziţie de conducere sau de răspundere, ulterior finalizării studiilor şi în condiţiile stabilite prin normele metodologice, cu condiţia îndeplinirii criteriilor de performanţă prevăzute în fişa postului.Obligaţiile beneficiaruluiArt. 5. - Beneficiarul are următoarele obligaţii: a) să finalizeze în perioada stabilită studiile pentru care i-a fost acordată bursa.Perioada pentru care a fost acordată bursa poate fi prelungită doar cu aprobarea Comisiei şi sub condiţia încadrării în perioadele maxime prevăzute de Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor în sectorul public, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Lege. Bursa nu se poate prelungi în afara perioadelor maxime prevăzute în Lege şi în normele metodologice.Pentru studii universitare şi de masterat, în cazul în care perioada necesară finalizării studiilor depăşeşte cu mai mult de un trimestru sau semestru perioada maximă stabilită conform Legii, Comisia stabileşte penalităţile care urmează a fi plătite de beneficiar. În cazul prelungirii perioadei necesare finalizării studiilor cu un singur trimestru sau semestru, nu se aplică penalităţi, însă beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru acest trimestru sau semestru. Pentru studii de doctorat beneficiarul va suporta individual costurile studiilor pentru perioada care depăşeşte perioada maximă admisă de către Lege şi normele metodologice; b) să menţină pe toată durata studiilor cel puţin calificativul "Bine", conform standardelor de performanţă aprobate de Comisie; c) să menţină specializarea aprobată de Comisie în cadrul concursului naţional.Beneficiarul poate schimba specializarea aprobată, înştiinţând partenerul de implementare şi Comisia, cu condiţia să finalizeze studiile în aceeaşi perioadă, în limita sumei aprobate, iar specializarea nouă să fie dintre cele prevăzute de Lege şi de normele metodologice; d) să revină în ţară în maximum o lună de la data finalizării studiilor; e) să prezinte partenerului de implementare documentele necesare efectuării plăţilor şi decontărilor aferente bursei, conform normelor metodologice.Şcoala de vară este acoperită de bursă numai în condiţii speciale, cu aprobarea preşedintelui Comisiei, pe bază de argumentaţie; f) până la sfârşitul lunii aprilie a fiecărui an, să prezinte partenerului de implementare factura pro forma emisă de instituţia de învăţământ pentru anul şcolar următor, facturile pro forma pentru restul cheltuielilor, precum şi o estimare a sumelor necesare pentru perioada septembrie a anului în curs - decembrie a anului următor; g) să prezinte pe fiecare perioadă de studiu (trimestru, semestru) partenerului de implementare adeverinţe din care să rezulte notările obţinute la examene; h) să prezinte partenerului de implementare documentele doveditoare pentru finalizarea studiilor; i) să îşi desfăşoare activitatea în sectorul public pe perioada prevăzută; j) să participe la programele suplimentare de formare şi de training; k) să accepte repartizarea pe post stabilită în conformitate cu normele metodologice; l) să prezinte trimestrial partenerului de implementare adeverinţa eliberată de instituţia sau structura în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea, din care să rezulte că în perioada vizată a desfăşurat activitate sau, după caz, existenţa unui caz fortuit ori de forţă majoră care a determinat întreruperea activităţii; m) să prezinte partenerului de implementare documentele emise de instituţia sau structura în care a desfăşurat activitate în sectorul public, din care să rezulte acoperirea perioadei stabilite potrivit normelor metodologice şi asumate potrivit prevederilor prezentului contract.Art. 6. - În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. a), beneficiarul va restitui partenerului de implementare sumele ce i-au fost plătite până la momentul întreruperii definitive a studiilor, precum şi penalităţile în cuantum calculat potrivit normelor metodologice. Întreruperea temporară a studiilor în perioada bursei se poate face doar cu aprobarea Comisiei.Nu este considerată situaţie de neîndeplinire a obligaţiei respective intervalul de timp în care beneficiarul îşi întrerupe studiile, cu caracter temporar, pe perioadă determinată, din cauză de boală.Constatarea afecţiunilor medicale care au determinat întreruperea studiilor se face pe bază de document medical din care să rezulte cu claritate afecţiunea şi perioada necesară pentru însănătoşire.Art. 7. - În cazul în care media anilor de studii sau notarea finală se situează sub minimul de performanţă prevăzut la art. 5 lit. b), beneficiarul alege între majorarea perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului cu 2 ani şi restituirea către partenerul de implementare a sumelor ce i-au fost plătite pe perioada bursei, precum şi penalităţilor în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.În cazul în care, pe perioada bursei, notările obţinute de beneficiar se situează cumulativ (medie generală cumulativă) sub minimul de performanţă, pe parcursul oricăror 3 trimestre sau două semestre, partenerul de implementare va sista plăţile către beneficiar. Acesta poate alege între finalizarea studiilor prin resurse proprii, dar cu respectarea în continuare a perioadei obligatorii de activitate în serviciul statului, majorată cu 2 ani, şi restituirea sumelor ce i-au fost acordate până la momentul sistării, precum şi penalităţilor în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.Art. 8. - În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 5 lit. d) şi i), beneficiarul va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum şi penalităţi în cuantum calculat potrivit normelor metodologice.Art. 9. - În cazul în care beneficiarul, din cauze ce îi sunt imputabile, nu desfăşoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită, va restitui sumele plătite în cadrul bursei, precum şi penalităţi în suma stabilită prin normele metodologice. Sumele care se restituie de către beneficiar vor fi proporţionale cu perioada în care trebuia să presteze activitate şi nu a prestat.În cazul în care, în cadrul perioadei aferente obligaţiei de a desfăşura activitate în sectorul public, beneficiarul cumulează întreruperi mai mari de 4 luni, va restitui partenerului de implementare sume proporţionale cu perioada ce depăşeşte 4 luni în care nu prestează activitate conform contractului.Obligaţiile partenerului de implementareArt. 10. - Partenerul de implementare are următoarele obligaţii: a) de a vira către instituţia de învăţământ superior din străinătate sumele ce reprezintă taxa de şcolarizare, cazare etc., pe baza facturilor pro forma, şi de a plăti către bursier sau către prestatorul de servicii sume ce reprezintă cheltuielile de transport sau de întreţinere în străinătate, pe bază de decont ulterior; b) de a menţine permanent legătura cu beneficiarii pe întreaga perioadă a studiilor, precum şi pe parcursul perioadei în care desfăşoară activitate în sectorul public; c) de a efectua toate demersurile necesare ce cad în sarcina sa potrivit normelor metodologice.Operaţiuni de platăArt. 11. - Sumele acordate beneficiarului prin bursă se plătesc de către partenerul de implementare în avans, pe baza documentelor pro forma prezentate de beneficiar.Conform normelor metodologice, în termen de 20 de zile, beneficiarul are obligaţia de a transmite partenerului de implementare actele justificative (chitanţe) pentru cheltuielile suportate din sumele ce i-au fost acordate în avans.Art. 12. - Finalizarea studiilor pentru care a fost acordată bursa se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de instituţia de învăţământ şi prezentate de către beneficiar.Finalizarea perioadei de serviciu obligatorii în sectorul public, pentru care a fost acordată bursa, se certifică de către partenerul de implementare pe baza actelor doveditoare eliberate de instituţia sau de structura în care a desfăşurat activitate în sectorul public şi prezentate de către beneficiar.Art. 13. - În cazul neîndeplinirii de către beneficiar a obligaţiilor ce îi revin, partenerul de implementare va notifica acestuia faptul neîndeplinirii.Plăţile ce cad în sarcina beneficiarului ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor contractuale vor fi eşalonate, astfel încât suma totală şi penalităţile aferente, stabilite potrivit normelor metodologice, să fie plătite în maximum 5 ani de la data stabilirii lor.Plata sumelor datorate de către beneficiar se face conform graficului stabilit de partenerul de implementare.Art. 14. - Penalităţile care se plătesc de către beneficiar în cazurile expres prevăzute în cuprinsul prezentului contract, pentru nerespectarea obligaţiilor ce îi revin, se actualizează trimestrial, în funcţie de rata inflaţiei şi de cursul leu-dolar, şi se comunică beneficiarului de către partenerul de implementare.Penalităţile se calculează în euro la suma totală restantă, după cum urmează: a) 15% pe an, în cazul în care beneficiarul nu revine în ţară; b) 10% pe an, în cazul nefinalizării studiilor sau în cazul în care beneficiarul nu a menţinut minimul de performanţă stabilit; c) 5% pe an, în cazul în care beneficiarul nu desfăşoară activitate în sectorul public pe perioada stabilită.Art. 15. - Beneficiarul răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin potrivit prezentului contract cu toate bunurile mobile şi imobile, prezente şi viitoare.Art. 16. - Pentru cazul neexecutării obligaţiilor prevăzute, conform prevederilor Legii şi ale normelor metodologice, alături de beneficiar se obligă solidar 3 garanţi. Garanţii nu girează suma atribuită prin bursă cu bunuri mobile sau imobile, dar se obligă la plata lunară a 50% din venitul net până la concurenţa sumei totale acordate de la bugetul de stat, precum şi a penalităţilor şi dobânzilor stabilite prin contract. Nu pot fi acceptaţi garanţi al căror venit se situează sub nivelul salariului mediu pe economie.1. Numele ..........................................Prenumele ..........................................Domiciliul .........................................Născut la data de ..................................BI/CI seria ...................... nr. .............CNP ................................................Fiul lui ............... şi al ................... .2. Numele ..........................................Prenumele ..........................................Domiciliul .........................................Născut la data de ..................................BI/CI seria ...................... nr. .............CNP ................................................Fiul lui ..................... şi al ............. .3. Numele ..........................................Prenumele ..........................................Domiciliul .........................................Născut la data de ..................................BI/CI seria .................... nr. ...............CNP ................................................Fiul lui ..................... şi al ............. .Art. 17Partenerul de implementare va introduce împotriva beneficiarului şi garanţilor acţiune la instanţa competentă pentru recuperarea sumelor stabilite potrivit prezentului contract în sarcina beneficiarului, în următoarele situaţii: a) în cazul în care beneficiarul nu începe efectuarea plăţilor în cel mult o lună de la prima scadenţă, conform graficului de rambursare a sumei totale; b) în cazul în care, pe parcursul perioadei de rambursare a sumei totale, beneficiarul întârzie cu mai mult de două plăţi.Art. 18Prin prezentul contract beneficiarul se obligă atât faţă de partenerul de implementare, cât şi faţă de statul român sau faţă de oricare alt succesor în drepturi numit de aceştia sau stabilit potrivit legii.Art. 19Orice neînţelegere sau litigiu intervenit între părţi se va încerca să fie soluţionat pe cale amiabilă şi/sau prin mediere.În cazul în care soluţionarea pe calea amiabilă şi medierea nu sunt posibile, se va recurge la instanţa judecătorească română competentă, potrivit legii.Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ......., la ......, în 7 exemplare, câte unul pentru fiecare dintre următoarele părţi: beneficiar, garanţi, Comisie, partenerul de implementare şi Ministerul Educaţiei şi Cercetării.DataBeneficiar,..........................Partener de implementare,...........................Garant,...........................Garant,...........................Garant,..........................._______________