ORDIN nr. 224 din 10 septembrie 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 10 septembrie 2004.Nr. 224.  +  Anexa REGULAMENTpentru modificarea şi completarea Regulamentuluiprivind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă,elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de statÎn temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, elaborat în temeiul Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 166/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 22 octombrie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat ce se acordă pentru crearea de locuri de muncă, pentru încadrarea în muncă a persoanelor defavorizate sau a persoanelor cu handicap, precum şi ajutoarelor de stat pentru acoperirea costurilor suplimentare pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap."2. După alineatul (5) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) În notificare furnizorul şi iniţiatorul de ajutor de stat pot prezenta Consiliului Concurenţei argumente potrivit cărora şi alte persoane care urmează a fi angajate sunt defavorizate. Dacă acest lucru este demonstrat, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 5."3. Articolul 3 se abrogă.4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ajutoarele de stat pentru crearea de locuri de muncă trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (2), (3) şi (4)."5. Alineatul (6) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(6) Ajutorul de stat acordat în condiţiile prezentului regulament pentru crearea de locuri de muncă include suplimentar şi un ajutor pentru angajarea de persoane defavorizate sau de persoane cu handicap, conform art. 5 sau 6, după caz."6. Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ajutorul de stat pentru angajarea de către un agent economic a unor persoane defavorizate sau persoane cu handicap va trebui să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3)."7. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Ajutoarele de stat pentru angajarea personalului cu handicap şi a personalului defavorizat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (3)."8. Alineatul (4) al articolului 6 se abrogă.9. Titlul articolului 7 va avea următorul cuprins:"Efectul stimulator al ajutorului de stat"10. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Un ajutor de stat poate fi autorizat conform prezentului regulament, dacă, înainte ca proiectul să fi fost demarat, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare în scopul primirii unui ajutor de stat; b) există prevederi legale în vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat în conformitate cu criterii obiective şi fără alt exerciţiu discreţionar. (2) În cazurile în care: a) crearea de locuri de muncă este legată de executarea unui proiect de investiţie în imobilizări corporale sau necorporale; şi/sau b) locurile de muncă sunt create într-un termen de 3 ani începând de la finalizarea investiţiei, ajutoarele de stat pot fi autorizate cu condiţia ca cererea menţionată la alin. (1) lit. a) sau adoptarea dispoziţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) să fi intervenit înainte de începerea executării proiectului de investiţie."11. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Orice ajutor de stat acordat conform art. 4, 5 sau 6 nu se va cumula cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte finanţări ale Uniunii Europene, în legătură cu aceleaşi costuri salariale, dacă prin acest cumul va rezultă o intensitate a ajutorului mai mare decât cea stabilită de prezentul regulament."12. Alineatul (3) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(3) Orice ajutor de stat acordat conform art. 4, 5 sau 6 nu se va cumula: a) cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri comunitare în legătură cu costurile oricărei investiţii cu care locul de muncă creat are legătură şi care nu a fost finalizată la momentul creării locului de muncă sau care nu a fost finalizată cu 3 ani înainte ca locul de muncă să fie creat; b) cu nici un alt ajutor sau altă finanţare în legătură cu aceleaşi costuri salariale sau cu alte angajări legate de aceeaşi investiţie, dacă din acest cumul va rezultă o intensitate ce depăşeşte plafonul maxim al ajutorului de stat regional, aşa cum este stabilit în Regulamentul privind ajutorul de stat regional şi în Regulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, puse în aplicare prin Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004. În situaţiile în care plafonul a fost stabilit pentru un caz particular prin aplicarea regulilor ajutorului de stat pentru sectoare specifice sau prin aplicarea regulilor prevăzute în Regulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii şi în Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252/2003, acesta se aplică în mod corespunzător."13. Alineatul (4) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(4) Prin excepţie de la alin. (2) şi (3), ajutoarele de stat prevăzute la art. 5 şi 6 pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat sau alte finanţări ale Comunităţii, în legătură cu aceleaşi costuri, inclusiv cu ajutorul de stat prevăzut la art. 4, care respectă prevederile alin. (2) şi (3) ale prezentului articol, sub condiţia ca un asemenea cumul să nu conducă la o intensitate brută a ajutorului care să depăşească 100% din costurile salariale pe orice perioadă de angajare a persoanei sau persoanelor respective."14. Titlul articolului 9 va avea următorul cuprins:"Ajutorul de stat pentru menţinerea locurilor de muncă"15. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Ajutorul de stat pentru menţinerea locurilor de muncă este similar ajutorului de operare. (2) Sub rezerva regulilor sectoriale aplicabile, ajutorul pentru menţinerea locurilor de muncă va putea fi autorizat de Consiliul Concurenţei dacă se intenţionează a fi acordat pentru remedierea pagubelor cauzate de dezastre naturale sau de alte evenimente excepţionale ori în cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute pentru ajutorul de operare, stabilite în Regulamentul privind ajutorul de stat regional. (3) Ajutorul de stat pentru menţinerea locurilor de muncă poate fi acordat în contextul restructurării unei întreprinderi în dificultate, cu respectarea dispoziţiilor Regulamentului privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 92/2002, cu modificările ulterioare. (4) În cazurile în care măsurile de ajutor de stat destinate anumitor categorii de angajaţi se aplică în mod nediscriminatoriu pentru agenţii economici, acestea vor fi analizate diferenţiat faţă de ajutorul de stat destinat unei ramuri."16. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:"Ajutorul de stat pentru conversia contractelor de muncăArt. 9^1. - (1) Ajutorul pentru conversia contractelor de muncă temporare pe durată determinată în contracte de muncă pe durată nedeterminată va fi autorizat numai în cazul în care o astfel de măsură are efecte pozitive asupra ocupării forţei de muncă. (2) În cazul acestor ajutoare de stat trebuie avut în vedere că acestea nu se acordă simultan pentru crearea de noi locuri de muncă şi pentru conversia contractelor de muncă, astfel încât plafoanele intensităţii ajutorului de stat pentru investiţia iniţială sau pentru crearea de noi locuri de muncă să nu fie depăşite."17. După articolul 9^1 se introduce un nou articol, articolul 9^2, cu următorul cuprins:"Ajutoare de stat care pot fi autorizate în mod excepţionalArt. 9^2. - (1) Schemele de ajutor de stat pentru angajarea pe bază de contract de muncă individual cu timp parţial, ajutoarele de stat pentru părinţii care lucrează şi măsurile similare pentru ocuparea forţei de muncă ce promovează angajarea, dar care nu au ca rezultat final o creştere netă a numărului locurilor de muncă, o creştere a angajării persoanelor defavorizate sau a angajării de persoane cu handicap, vor fi notificate Consiliului Concurenţei în vederea autorizării. (2) Alte măsuri de ajutor, ale căror obiective sunt legate de piaţa muncii şi de ocuparea forţei de muncă, cum ar fi măsurile care încurajează pensionarea anticipată, vor fi notificate Consiliului Concurenţei în conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Ajutorul de stat individual pentru ocuparea forţei de muncă poate fi autorizat de către Consiliul Concurenţei dacă este compatibil cu regulile specifice, în cazul în care astfel de reguli au fost stabilite pentru sectorul în care operează beneficiarul şi numai dacă se poate demonstra că efectele ajutorului de stat asupra ocupării forţei de muncă compensează impactul pe care acesta îl are asupra concurenţei pe piaţa relevantă."18. Articolul 10 se abrogă.19. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.  +  Articolul II (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat acordate pentru ocuparea forţei de muncă, notificate după intrarea în vigoare a acestui regulament, precum şi ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date. (2) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Europene nr. 2.204/2002 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru ocuparea forţei de muncă, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, L 337 din 12 decembrie 2002.-----------