ORDIN nr. 222 din 10 septembrie 2004privind punerea în aplicare a Instrucţiunilor pentru modificarea Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pun în aplicare Instrucţiunile pentru modificarea Instrucţiunilor privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 10 septembrie 2004.Nr. 222.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIpentru modificarea Instrucţiunilor privindautorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerianÎn temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) şi (3) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentele instrucţiuni.  +  Articolul IInstrucţiunile privind autorizarea ajutoarelor de stat în domeniul transportului aerian, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 176/2003, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 806 din 17 noiembrie 2003, se modifică după cum urmează:1. Subpunctul 2.6 al punctului 2 va avea următorul cuprins:"2.6. Acest principiu general se aplică doar pentru realizarea infrastructurilor fără a prejudicia evaluarea eventualelor elemente de ajutor ce rezultă din tratamentul preferenţial acordat anumitor companii pentru utilizarea infrastructurilor. Consiliul Concurenţei poate evalua activităţile realizate în interiorul aeroporturilor, de care pot beneficia în mod direct sau indirect companiile aeriene, precum şi administraţiile aeroportuare."2. Subpunctul 3.3 al punctului 3 va avea următorul cuprins:"3.3. Ajutorul pentru operare trebuie să fie limitat în timp şi redus progresiv, urmând a fi analizat conform regulilor prevăzute pentru restructurarea firmelor aflate în dificultate."  +  Articolul II (1) Prezentele instrucţiuni se aplică ajutoarelor de stat acordate în domeniul transportului aerian, notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum şi ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea lor în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date. (2) Prezentele instrucţiuni transpun Instrucţiunile pentru aplicarea art. 87 şi 88 din Tratatul CE şi art. 61 din Acordul privind Spaţiul Economic European ajutoarelor de stat în sectorul aviaţiei, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, C 350 din 10 decembrie 1994.-----------