ORDIN nr. 221 din 10 septembrie 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 847 din 16 septembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind ajutorul de stat regional, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 10 septembrie 2004.Nr. 221.  +  Anexa REGULAMENTpentru modificarea şi completareaRegulamentului privind ajutorul de stat regionalÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul privind ajutorul de stat regional, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"(2) În cazul acordării de ajutoare de stat cu caracter regional în sectoarele transporturi, construcţii navale, autovehicule şi fibre sintetice, se aplică cu prioritate reglementările specifice. Ajutorul de stat regional acordat pentru investiţii în sectorul siderurgic este interzis."2. După alineatul (2) al articolului 1 se introduc trei noi alineate, alineatele (3), (4) şi (5), cu următorul cuprins:"(3) Ajutorul de stat individual acordat unei singure întreprinderi sau ajutorul de stat limitat la un anumit domeniu de activitate poate avea un impact major asupra concurenţei pe piaţa relevantă, iar efectele sale asupra dezvoltării regionale pot fi prea restrânse. Un astfel de ajutor intră sub incidenţa politicilor industriale specifice sau sectoriale şi nu este în spiritul politicilor de ajutor regional propriu-zise, trebuind totodată să rămână neutru faţă de alocarea resurselor de producţie dintre diferitele sectoare şi activităţi economice. (4) Ajutorul de stat ad-hoc pentru firmele în dificultate intră sub incidenţa regulilor specifice şi nu este reglementat ca ajutor de stat regional propriu-zis. În acest caz se aplică Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 92/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 2 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare. (5) În consecinţă, în baza prezentului regulament ajutorul de stat va fi acordat într-o anumită regiune numai în cadrul schemelor de ajutor de stat multisectorial deschise tuturor firmelor din sectoarele respective."3. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) O investiţie în capital fix realizată sub forma achiziţionării unei unităţi care a fost închisă sau ar fi fost închisă dacă nu ar fi fost cumpărată poate fi, de asemenea, considerată investiţie iniţială."  +  Articolul II (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat regionale notificate după intrarea în vigoare a acestui regulament, precum şi celor care au fost notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar decizia Consiliului Concurenţei referitoare la acestea este ulterioară acestei date. (2) Prezentul regulament transpune Liniile directoare privind ajutorul de stat regional, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, C 74 din 10 martie 1998, precum şi Amendamentele aduse la aceste Linii directoare, publicate în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, C 258 din 9 septembrie 2000.-----------