ORDIN nr. 225 din 10 septembrie 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 10 septembrie 2004.Nr. 225.  +  Anexa REGULAMENTpentru modificarea Regulamentului privindajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlociiÎn temeiul dispoziţiilor art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament.  +  Articolul IRegulamentul privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 55/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 340 din 19 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:1. Articolul 3 se abrogă.2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Ajutoarele de stat pentru investiţii în imobilizări corporale şi necorporale sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (2)-(5). (2) Intensitatea brută a ajutorului de stat nu poate depăşi pragul pentru ajutorul de stat regional cu mai mult de 15% procent brut, cu condiţia ca intensitatea netă a ajutorului de stat să nu depăşească 75%. Plafonul maxim al intensităţii poate fi autorizat numai dacă investiţia este programată a fi menţinută în regiunea de dezvoltare pentru o perioadă de cel puţin 5 ani şi contribuţia beneficiarului de ajutor de stat este de cel puţin 25% din costurile totale ale investiţiei. (3) Plafoanele stabilite la alin. (2) se aplică intensităţii ajutoarelor de stat calculate ca procent din cheltuielile de investiţii eligibile sau ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă create prin realizarea investiţiei ori prin combinarea celor două procente, astfel încât ajutorul să nu depăşească cuantumul cel mai favorabil ce rezultă din aplicarea uneia sau alteia dintre aceste modalităţi de calcul. (4) În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza cheltuielilor de investiţii, costurile eligibile ale investiţiilor în imobilizări corporale vor fi cele legate de investiţia în terenuri, clădiri şi echipamente. (5) În sectorul transporturilor cheltuielile destinate mijloacelor de transport şi echipamentelor de transport, cu excepţia costului materialului feroviar rulant, nu sunt incluse în costurile eligibile. (6) Costurile eligibile ale investiţiilor în imobilizări necorporale vor fi costurile de achiziţie a tehnologiilor. (7) În cazul în care ajutorul de stat este calculat pe baza locurilor de muncă create, cuantumul acestuia este exprimat ca procent din costurile salariale aferente locurilor de muncă create pe o perioadă de 2 ani, cu următoarele condiţii: a) crearea de locuri de muncă trebuie să fie legată de executarea unui proiect de investiţii în imobilizări corporale sau necorporale; b) locurile de muncă trebuie să fie create într-o perioadă de 3 ani de la finalizarea investiţiei; c) proiectul de investiţii trebuie să conducă la o creştere netă a numărului de salariaţi din unitatea respectivă în raport cu media ultimelor 12 luni; d) locurile de muncă create trebuie să fie menţinute pe o perioadă de minimum 5 ani."3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Ajutoarele de stat acordate întreprinderilor mici şi mijlocii pentru servicii de consultanţă şi alte servicii şi activităţi sunt compatibile cu un mediu concurenţial normal dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) pentru serviciile furnizate de către consultanţii externi, ajutorul brut nu depăşeşte 50% din costurile aferente serviciilor prestate; b) serviciile în cauză nu constituie o activitate permanentă sau periodică şi nu sunt legate de cheltuielile de funcţionare normală a întreprinderii, cum sunt serviciile obişnuite de consultanţă fiscală, juridică ori de publicitate; c) pentru prima participare la târguri şi expoziţii, ajutorul brut nu depăşeşte 50% din costurile suplimentare ce rezultă din închirierea, amenajarea şi administrarea standului."4. Articolul 6 se abrogă.5. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"Efectul stimulator al ajutorului de stat"6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Un ajutor de stat poate fi autorizat conform acestui regulament, dacă, înainte ca proiectul să fi fost demarat, este îndeplinită una dintre următoarele condiţii: a) beneficiarul a transmis furnizorului o solicitare în scopul primirii unui ajutor de stat; b) există prevederi legale în vigoare ce stabilesc dreptul de a acorda ajutoare de stat, cu condiţia respectării prevederilor legale din domeniul ajutorului de stat."7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Plafoanele de intensitate prevăzute la art. 4 şi 5 se aplică atât proiectelor finanţate integral sau parţial din surse ale statului, cât şi celor finanţate parţial de Uniunea Europeană. (2) Ajutoarele de stat acordate în condiţiile prezentului regulament nu pot fi cumulate cu nici un alt ajutor de stat sau cu alte fonduri ale Uniunii Europene, raportate la aceleaşi costuri eligibile, dacă această cumulare ajunge la o intensitate a ajutorului de stat superioară celei prevăzute de prezentul regulament."8. Articolul 9 se abrogă.9. Anexele nr. 1 şi 2 se abrogă.  +  Articolul II (1) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea sa în vigoare, precum şi ajutoarelor de stat notificate înainte de intrarea sa în vigoare, dar pentru care decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurenţei nu a emis încă o decizie până la data intrării în vigoare a prezentului regulament. (2) Prezentul regulament transpune Regulamentul Comisiei Europene nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 şi 88 ale Tratatului CE privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, L 10 din 13 ianuarie 2001.----------