ORDIN nr. 199 din 17 august 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru modificarea şi completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 16 septembrie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 22 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 17 august 2004.Nr. 199.  +  Anexa REGULAMENTpentru modificarea şi completarea Regulamentuluimultisectorial privind ajutorul de stat regionalpentru proiecte mari de investiţiiÎn temeiul art. 28 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 22 alin. (1) din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă modificarea şi completarea Regulamentului multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii.  +  Articolul IRegulamentul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 252/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 165 din 17 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Furnizorului ajutorului de stat îi revine sarcina probei că beneficiarul ajutorului de stat nu se încadrează în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Dacă furnizorul de ajutor de stat demonstrează că beneficiarul de ajutor de stat creează, printr-o inovaţie, o piaţă nouă a unui produs, condiţiile stabilite la alin. (1) lit. a) şi b) nu se aplică şi ajutorul de stat va fi autorizat în conformitate cu scala prevăzută la art. 17."2. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) Sectoarele cu dificultăţi structurale vor fi prevăzute într-o listă cu sectoare specifice. Nici un ajutor de stat regional pentru investiţii, supus prevederilor acestui capitol, nu va fi autorizat în sectoarele menţionate."3. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Până la data de 31 decembrie 2006 şi fără a prejudicia aplicarea Regulamentului privind ajutorul de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii: a) pentru ajutoarele de stat care depăşesc 5 milioane de euro, exprimaţi în lei echivalent subvenţie brută, intensitatea maximă a ajutorului regional pentru investiţii în sectorul autovehiculelor, aşa cum este definit în anexa nr. 2, acordat conform unei scheme existente, este limitată la 30% din plafonul ajutorului de stat regional; b) în sectorul fibrelor sintetice, aşa cum este definit în anexa nr. 3, nu este eligibilă nici o cheltuială intervenită în derularea unui proiect de investiţii."4. Alineatul 2 al articolului 28 se abrogă.5. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În sectorul fibrelor sintetice se aplică, până la 31 decembrie 2006, Regulamentul multisectorial privind regulile tranzitorii aplicabile ajutorului de stat regional pentru proiecte mari de investiţii în sectoare industriale nespecifice, prevăzut în anexa nr. 5."  +  Articolul II (1) Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Prezentul regulament se aplică ajutoarelor de stat notificate după intrarea în vigoare a acestora, precum şi atunci când ajutoarele de stat au fost notificate înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, dar decizia Consiliului Concurenţei este ulterioară acestei date sau Consiliul Concurenţei nu a emis încă o decizie. (3) Prezentul regulament transpune Cadrul multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investiţii, publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, C nr. 70 din 19 martie 2002, precum şi Comunicarea Comisiei Europene referitoare la modificarea cadrului legal multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii, publicată în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene, C nr. 263 din 1 noiembrie 2003.---------