ORDONANŢĂ nr. 91 din 26 august 2004cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 801 din 30 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, al art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2004, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 şi nr. 853 bis din 2 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, rectificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 48/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 şi nr. 657 bis din 21 iulie 2004, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.  +  Articolul 2 (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2004, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1. (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2004, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.  +  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare  +  Articolul 3La veniturile bugetului de stat pe anul 2004 se aprobă următoarele influenţe:
       
    VENITURI - TOTAL- miliarde lei -
    +13.268,2
    din care:  
    Venituri curente din acestea:+12.633,0
    - venituri fiscale+12.633,0
    - impozite directe,+6.719,0
    din care:  
    - impozitul pe profit+5.279,0
    - impozitul pe venit+5.245,0
    - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-3.805,0
    - impozite indirecte,+5.914,0
    din care:  
    - taxa pe valoarea adăugată+5.626,0
    - taxa pe valoarea adăugată încasată+6.626,0
    - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale (se scad)-1.000,0
    - accize-429,0
    - taxe vamale+717,0
    Venituri din capital+635,2
   +  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare  +  Articolul 4În structură economică, influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2004 se prezintă astfel:
           
    CHELTUIELI - TOTAL din care:- miliarde lei -
    +2.115,9
    1.Cheltuieli curente din acestea:+2.111,9
      a)cheltuieli materiale şi servicii+15,0
      b)subvenţii+500,0
      c)transferuri+2.107,9
      d)rezerve-511,0
    2.Cheltuieli de capital+4,0
   +  Articolul 5 (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 19,0 miliarde lei, din care: 15,0 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii şi 4,0 miliarde lei cheltuieli de capital. (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice se majorează pentru Administraţia Prezidenţială cu 19,0 miliarde lei. (3) Creditele bugetare prevăzute în bugetul Consiliului Concurenţei la articolul "Deplasări, detaşări, transferări" se majorează cu suma de 0,6 miliarde lei, din care: "Deplasări, detaşări, transferări în ţară" cu suma de 0,4 miliarde lei şi "Deplasări, detaşări, transferări în străinătate" cu suma de 0,2 miliarde lei, şi se diminuează cu aceeaşi sumă creditele bugetare prevăzute la alineatul "Alte drepturi salariale".  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 541,6 miliarde lei la transferuri. (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 500,0 miliarde lei la învăţământ pentru finanţarea programului naţional de protecţie socială "Bani de liceu" şi cu suma de 41,6 miliarde lei la asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii. (3) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să aprobe şi să deruleze programul prevăzut la alin. (2). Acest program se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2004, se majorează cu suma de 500,0 miliarde lei la subvenţii. (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 300,0 miliarde lei pentru industrie la Ministerul Economiei şi Comerţului şi cu 200,0 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură la Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. (3) Creditele bugetare prevăzute în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale la capitolul "Agricultură şi silvicultură", articolul "Deplasări, detaşări, transferări" se majorează cu suma de 6,0 miliarde lei, din care: "Deplasări, detaşări, transferări în ţară", cu suma de 2,0 miliarde lei şi "Deplasări, detaşări, transferări în străinătate", cu suma de 4,0 miliarde lei, şi se diminuează cu aceeaşi sumă creditele bugetare prevăzute la alineatul "Alte drepturi salariale".  +  Articolul 8Transferurile din bugetul de stat pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat se majorează cu suma de 1.766,3 miliarde lei.  +  Articolul 9Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se diminuează cu suma de 511,0 miliarde lei.
   +  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental  +  Articolul 10Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 32.292,0 miliarde lei.  +  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale  +  Articolul 11Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale pe anul 2004 se majorează cu 500,0 miliarde lei pentru protecţie socială privind asigurarea ajutorului social acordat potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit anexei nr. 3. Această sumă se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei pentru dialog, familie şi solidaritate socială, în funcţie de numărul de beneficiari ai ajutorului social.  +  Articolul 12Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor de personal ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat din comune, oraşe şi municipii pe anul 2004 se majorează cu 1.000,0 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4. Această sumă se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoarele municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti.  +  Articolul 13Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe pe anul 2004 se diminuează cu 200,0 miliarde lei.  +  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate  +  Articolul 14 (1) Anexa nr. 5/01 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2004 la Ordonanţa Guvernului nr. 48/2004 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2004 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezenta ordonanţă. (2) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este prevăzut cu un deficit de 1.494,3 miliarde lei, care se acoperă din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la acest buget.  +  Capitolul VII Dispoziţii finale  +  Articolul 15Alineatul (2) al articolului 19 din Legea nr. 507/2003 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. utilizează suma prevăzută la alin. (1) pentru achitarea datoriilor către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice «Termoelectrica» - S.A. în limita sumei de 836,0 miliarde lei şi pentru achitarea datoriilor către Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. în limita sumei de 564,0 miliarde lei. Cu aceste sume Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice şi Termice «Termoelectrica» - S.A. şi Societatea Naţională «Nuclearelectrica» - S.A. vor achita datoriile la Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe."  +  Articolul 16 (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în volumul şi în structura bugetului de stat, în bugetele Administraţiei Prezidenţiale, Consiliului Concurenţei, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Educaţiei şi Cercetării, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, precum şi în bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2004. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite prevăzuţi la alin. (1) să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonanţă în anexele la bugetele acestora pe anul 2004. (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, pot fi majorate, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, prin hotărâre a Guvernului, în situaţia în care veniturile proprii încasate depăşesc prevederile anuale aprobate.  +  Articolul 17Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 18Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 91.  +  Anexa 1 BUGETUL DE STATpe anul 2004- sinteză - -mii lei-
                   
    Capi- tolSub- ca- pi- tolTi- tlu/ Ar- ti- colAli- neatDenumire indicatorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    AB123 = 1 + 2
    0001       VENITURI - TOTAL305.844.714.20613.268.152.178319.112.866.384
    0002       I. VENITURI CURENTE305.405.812.00012.633.000.000318.038.812.000
    0003       A. VENITURI FISCALE286.078.912.00012.633.000.000298.711.912.000
    0004       A1. IMPOZITE DIRECTE63.193.865.0006.719.000.00069.912.865.000
    0101       IMPOZITUL pe PROFIT56.409.000.0005.279.000.00061.688.000.000
    0201       IMPOZITUL PE SALARII160.000.000   160.000.000
      01     Impozitul PE salarii - total -160.000.000   160.000.000
    0601       IMPOZITUL pe VENIT64.721.000.0005.245.000.00069.966.000.000
      01     Impozit PE venituri din activităţi independente1.600.000.000   1.600.000.000
      02     Impozit pe venituri din salarii58.246.000.0004.935.000.00063.181.000.000
      03     Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor650.000.000   650.000.000
      04     Impozit pe venituri din dividende3.100.000.000   3.100.000.000
      05     Impozit pe venituri din dobânzi200.000.00020.000.000220.000.000
      06     Impozit pe alte venituri130.000.000   130.000.000
      07     Impozit pe venit din pensii370.000.000   370.000.000
      08     Impozitul pe veniturile obţinute din jocurile DE noroc, din premii şi din prime în bani şi/sau natură300.000.000200.000.000500.000.000
      09     Impozitul pe veniturile obţinute din transferul dreptului de proprietate asupra valorilor mobiliare şi vânzarea părţilor sociale150.000.000   150.000.000
      10     Regularizări-950.000.000   -950.000.000
      11     Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice formă a drepturilor de proprietate intelectuală200.000.00020.000.000220.000.000
      12     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice nerezidente450.000.00050.000.000500.000.000
      13     Impozit pe veniturile din activităţi agricole5.000.000   5.000.000
      14     Impozitul pe veniturile obţinute din valorificarea de bunuri în regim de consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial150.000.000   150.000.000
      15     Impozitul pe veniturile încasate din activităţile de expertiză contabilă, tehnică judiciară şi extrajudiciară20.000.000   20.000.000
      16     Impozit pe veniturile realizate în baza unor convenţii/contracte civile de prestări servicii, încheiate în condiţiile codului civil100.000.00020.000.000120.000.000
    0701       COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL pe VENIT (se scad)-63.606.135.000-3.805.000.000-67.411.135.000
      01     Cote defalcate din impozitul PE venit (se scad)-40.774.000.000-3.305.000.000-44.079.000.000
      02     Sume defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale (se scad)-22.832.135.000-500.000.000-23.332.135.000
    0801       ALTE IMPOZITE DIRECTE4.610.000.000   4.610.000.000
      01     Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente3.000.000.000   3.000.000.000
      02     Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor17.000.000   17.000.000
      03     Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale1.580.000.000   1.580.000.000
      09     Impozitul pe venitul reprezentanţelor din România al societăţilor comerciale şi organizaţiilor economice străine9.000.000   9.000.000
      30     Alte încasări din impozite directe4.000.000   4.000.000
    0901       CONTRIBUŢII900.000.000   900.000.000
      04     Contribuţia individuală de asigurări sociale600.000.000   600.000.000
      09     Contribuţia agenţilor economici pentru persoanele cu handicap300.000.000   300.000.000
    1300       A2. IMPOZITE INDIRECTE222.885.047.0005.914.000.000228.799.047.000
    1301       TAXA pe VALOAREA ADĂUGATĂ111.344.047.0005.626.000.000116.970.047.000
      01     TVA încasată157.535.000.0006.626.000.000164.161.000.000
      04     Sume defalcate din TVA pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de STAT, creşele, centrele judeţene şi locale de consultanţă agricolă (se scad)-38.543.834.000-1.000.000.000-39.543.834.000
      05     Sume defalcate din TVA pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei (se scad)-7.647.119.000   -7.647.119.000
    1401       ACCIZE79.104.000.000-429.000.00078.675.000.000
    1601       TAXE VAMALE14.264.000.000717.000.00014.981.000.000
      01     Taxe vamale de la persoane juridice14.204.000.000717.000.00014.921.000.000
      02     Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale60.000.000   60.000.000
    1701       ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.173.000.000   18.173.000.000
      01     Taxe pentru jocurile de noroc420.000.000   420.000.000
      03     Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare350.000.000   350.000.000
      04     Taxa pentru activitatea de prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale911.000.000   911.000.000
      07     Venituri cu destinaţie specială din cota unică asupra carburanţilor auto livraţi la intern de producători precum şi pentru carburanţii auto consumaţi de aceştia şi asupra carburanţilor auto importaţi100.000.000   100.000.000
      11     Venituri din timbrul judiciar35.000.000   35.000.000
      15     Amenzi judiciare30.000.000   30.000.000
      16     Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat45.000.000   45.000.000
      18     Taxa asupra unor activităţi dăunătoare sănătăţii şi din publicitatea lor500.000.000   500.000.000
      19     Venituri cu destinaţie specială din taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice5.747.000.000   5.747.000.000
      21     Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc400.000.000   400.000.000
      22     Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import15.000.000   15.000.000
      24     Impozitul PE ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale4.500.000.000   4.500.000.000
      25     Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun şi a cafelei5.000.000   5.000.000
      26     Venituri cu destinaţie specială din comisionul pentru servicii vamale1.000.000.000   1.000.000.000
      27     Venituri cu destinaţie specială din cotele aplicate asupra veniturilor realizate în domeniul aviaţiei civile500.000.000   500.000.000
      28     Impozit pe veniturile microîntreprinderilor3.600.000.000   3.600.000.000
      30     Alte încasări din impozite indirecte15.000.000   15.000.000
    1900       B. VENITURI NEFISCALE19.326.900.000   19.326.900.000
    2001       VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME1.879.000.000   1.879.000.000
    2101       VĂRSĂMINTE de LA INSTITUŢIILE PUBLICE4.227.600.000   4.227.600.000
      01     Taxe DE metrologie1.100.000   1.100.000
      02     Venituri din taxe pentru prestaţii vamale700.000.000   700.000.000
      03     Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport în trafic internaţional37.000.000   37.000.000
      04     Taxe consulare1.500.000.00060.000.0001.560.000.000
      05     Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii27.000.000   27.000.000
      10     Taxe şi alte venituri din protecţia mediului60.000.000-60.000.000  
      12     Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate5.000.000   5.000.000
      13     Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate5.000.000   5.000.000
      17     Taxe pentru învăţământ23.000.000   23.000.000
      18     Venituri din expertiza tehnică judiciară şi extrajudiciară20.000.000   20.000.000
      19     Venituri realizate cu ocazia participării la acţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale200.000.000   200.000.000
      20     Venituri din prestări de servicii1.200.000.000   1.200.000.000
      21     Taxa pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal40.000.000   40.000.000
      22     Venituri din producerea riscurilor asigurate9.500.000   9.500.000
      30     Alte venituri de la instituţiile publice400.000.000   400.000.000
    2201       DIVERSE VENITURI13.220.300.000   13.220.300.000
      01     Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive40.000.000   40.000.000
      03     Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate, potrivit dispoziţiilor legale2.400.000.000   2.400.000.000
      04     Încasări din cota reţinută, conform Codului Penal1.000.000   1.000.000
      05     Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi1.900.000.000   1.900.000.000
      06     Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societăţilor comerciale sau companiilor naţionale la care statul este acţionar majoritar7.000.000   7.000.000
      07 08     Venituri din concesiuni şi închirieri Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere a declaraţiei de impozite şi taxe6.641.000.000 100.000.000   6.641.000.000 100.000.000
      09     Venituri din dobânzi29.300.000   29.300.000
      11     Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate1.300.000.000   1.300.000.000
      12     Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit Legii250.000.000   250.000.000
      19     Venituri din dividende50.000.000   50.000.000
      20     Sumele provenite din recuperarea debitelor provenite din drepturile de pensii şi asigurări sociale militare1.000.000   1.000.000
      21     Venituri din despăgubiri1.000.000   1.000.000
      30     Încasări din alte surse500.000.000   500.000.000
    3000       II. VENITURI DIN CAPITAL355.847.822635.152.178991.000.000
    3001       VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI355.847.822635.152.178991.000.000
      01     Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice236.000.000290.000.000526.000.000
      02     Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele de stat şi de mobilizare19.847.82210.152.17830.000.000
      08     Venituri obţinute în procesul de stingerea creanţelor bugetare100.000.000335.000.000435.000.000
    4000       VII. DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI10.054.384   10.054.384
    4001       DONAŢII ŞI SPONSORIZĂRI10.054.384   10.054.384
      01     Donaţii şi sponsorizări10.054.384   10.054.384
    4200       VIII. ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE73.000.000   73.000.000
    4201       ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE73.000.000   73.000.000
      09     Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL şi ROMGAZ60.000.000   60.000.000
      10     Încasări din rambursarea împrumuturilor din fondul de redresare financiară10.000.0001.000.00011.000.000
      15     Încasări din rambursarea microcreditelor acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale1.000.000   1.000.000
      17     Încasări din rambursarea microcreditelor, acordate de agenţiile guvernamentale şi administrate prin agenţii de credit1.000.000   1.000.000
      18     Încasări de la beneficiarii creditului extern pentru importul de combustibili1.000.000-1.000.000  
    5001       BUGET de stat      
            -------------349.288.938.2822.115.900.000351.404.838.282
        01   CHELTUIELI CURENTE282.962.439.9652.111.900.000285.074.339.965
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL54.337.748.819   54.337.748.819
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII42.294.144.44415.000.00042.309.144.444
        34   SUBVENŢII27.784.385.996500.000.00028.284.385.996
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice10.646.847.008200.000.00010.846.847.008
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi6.009.696.108300.000.0006.309.696.108
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.596.442.880   2.596.442.880
        3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000   7.237.700.000
        3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000   1.293.700.000
        36   PRIME1.760.000.000   1.760.000.000
        38   TRANSFERURI125.083.551.6272.107.900.000127.191.451.627
        39   Transferuri consolidabile26.417.658.8611.566.300.00027.983.958.861
        3901Transferuri din BUGETUL de STAT către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000   235.519.000
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000   2.495.031.000
        3903Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe1.800.000.000-200.000.0001.600.000.000
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat15.976.890.4471.766.300.00017.743.190.447
        3905Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar47.439.189   47.439.189
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap3.705.291.632   3.705.291.632
        3909Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea securităţii turiştilor şi salvare în munţi18.752.443   18.752.443
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen257.148.400   257.148.400
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000   243.595.000
        3913Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate600.000.000   600.000.000
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000   420.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000   404.250.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000   38.850.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750   30.822.750
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000   59.950.000
        3931Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de intervenţie84.119.000   84.119.000
        40   Transferuri neconsolidabile98.665.892.766541.600.00099.207.492.766
        4001Locuinţe398.796.000   398.796.000
        4002Burse1.327.307.780500.000.0001.827.307.780
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.717.456.920   11.717.456.920
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane18.803.078.35341.600.00018.844.678.353
        4006Servicii sociale4.147.100   4.147.100
        4008Ajutoare sociale48.000.000   48.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii397.855.347   397.855.347
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale940.890.872   940.890.872
        4015Plăţi compensatorii272.033.378   272.033.378
        4016Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare1.930.789.946   1.930.789.946
        4017Alocaţia familială complementară3.416.069.154   3.416.069.154
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000   966.394.000
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii13.664.831   13.664.831
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene510.019.988   510.019.988
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809   898.903.809
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor825.975.070   825.975.070
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000   668.200.000
        4024Plan sectorial95.550.000   95.550.000
        4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală1.387.000.000   1.387.000.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.009.283.659   3.009.283.659
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială95.053.000   95.053.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000   23.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale1.599.500.000   1.599.500.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal27.069.500   27.069.500
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000   50.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000   240.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare79.960.000   79.960.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000   165.000.000
        4035Finanţarea partidelor politice70.300.000   70.300.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000   5.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000   15.000.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000   2.398.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000   31.654.000
        4041Asociaţii şi fundaţii67.916.000   67.916.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586   374.466.586
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000   75.815.000
        4044Programe pentru sănătate1.170.414.752   1.170.414.752
        4045Programe pentru tineret35.900.000   35.900.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român234.488.847   234.488.847
        4047Cadastru imobiliar32.786.631   32.786.631
        4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715   451.521.715
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000   16.350.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000   59.950.000
        4052Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor96.343.825   96.343.825
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli13.695.957.175   13.695.957.175
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000   55.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă4.980.799.000   4.980.799.000
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.089.900.000   1.089.900.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.370.333.780   7.370.333.780
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4059Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)205.770.000   205.770.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate1.736.190.304   1.736.190.304
        4061Susţinerea cultelor181.298.000   181.298.000
        4062Stimularea exporturilor4.000.000.000   4.000.000.000
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură626.769.000   626.769.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult988.333.605   988.333.605
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap31.762.500   31.762.500
        4069Completarea primelor de asigurare53.700.000   53.700.000
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000   151.870.000
        4071Indemnizaţia de merit118.471.945   118.471.945
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000   34.028.000
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă48.178.000   48.178.000
        4080Alte transferuri1.093.553.338   1.093.553.338
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000   229.566.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare121.917.075   121.917.075
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520   7.345.520
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000   2.997.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000   47.960.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat504.000.000   504.000.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500   3.107.500
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000   5.000.000
        4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000   3.350.000.000
        4091Renta viageră44.400.000   44.400.000
        4093Programe comunitare830.697.039   830.697.039
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă1.872.671.843   1.872.671.843
        4095Programe ISPA450.406.471   450.406.471
        4096Programe SAPARD1.990.331.608   1.990.331.608
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii88.274.000   88.274.000
        49   DOBÂNZI30.997.800.000   30.997.800.000
        5001Dobânzi aferente datoriei publice interne11.987.000.000   11.987.000.000
        5002Dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe9.661.700.000   9.661.700.000
        5003Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii2.614.800.000   2.614.800.000
        5004Diferenţe de curs aferente datoriei publice externe6.234.300.000   6.234.300.000
        5005Diferenţe de curs aferente datoriei publice interne500.000.000   500.000.000
        60   REZERVE704.809.079-511.000.000193.809.079
        70   CHELTUIELI de CAPITAL29.335.074.1634.000.00029.339.074.163
        79   ÎMPRUMUTURI ACORDATE151.864.425   151.864.425
        8002Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale121.864.425   121.864.425
        8005Împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază DE statutul de refugiat şi sunt lipsite de mijloace de existenţă1.497.000   1.497.000
        8013Microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale28.503.000   28.503.000
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE36.839.559.729   36.839.559.729
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite36.502.837.219   36.502.837.219
        8501Rambursări de credite externe26.096.852.175   26.096.852.175
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane10.405.985.044   10.405.985.044
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora336.722.510   336.722.510
        8801Rambursări de credite interne101.659.000   101.659.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane235.063.510   235.063.510
    5100       Partea a I-a SERVICII PUBLICE GENERALE24.209.385.63319.000.00024.228.385.633
    5101       AUTORITĂŢI PUBLICE24.209.385.63319.000.00024.228.385.633
        01   CHELTUIELI CURENTE21.547.780.94115.000.00021.562.780.941
        02   CHELTUIELI de PERSONAL15.235.430.969   15.235.430.969
        10   Cheltuieli cu salariile10.891.668.353-600.00010.891.068.353
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat2.224.836.343   2.224.836.343
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj306.111.326   306.111.326
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate719.527.708   719.527.708
        14   Deplasări, detaşări, transferări1.039.230.890600.0001.039.830.890
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară662.328.929400.000662.728.929
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate376.901.961200.000377.101.961
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale54.056.349   54.056.349
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.342.881.16015.000.0005.357.881.160
        21   Drepturi cu caracter social36.053.000   36.053.000
        22   Hrană22.177.863   22.177.863
        23   Medicamente şi materiale sanitare13.210.000   13.210.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.654.532.442   2.654.532.442
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional740.578.032   740.578.032
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament187.172.447   187.172.447
        27   Reparaţii curente242.140.842   242.140.842
        28   Reparaţii capitale416.338.390   416.338.390
        29   Cărţi şi publicaţii82.094.031   82.094.031
        30   Alte cheltuieli934.484.11315.000.000949.484.113
        32   Fondul Preşedintelui7.100.000   7.100.000
        33   Fondul Primului Ministru7.000.000   7.000.000
        34   SUBVENŢII48.112.736   48.112.736
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice48.112.736   48.112.736
        38   TRANSFERURI921.356.076   921.356.076
        40   Transferuri neconsolidabile921.356.076   921.356.076
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale492.478.329   492.478.329
        4041Asociaţii şi fundaţii2.750.000   2.750.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă168.369.000   168.369.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate4.000.000   4.000.000
        4080Alte transferuri9.400.000   9.400.000
        4093Programe comunitare6.666.800   6.666.800
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă232.879.947   232.879.947
        4096Programe SAPARD4.812.000   4.812.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL1.897.522.6924.000.0001.901.522.692
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.605.022.6924.000.0001.609.022.692
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat292.500.000   292.500.000
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE764.082.000   764.082.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite764.082.000   764.082.000
        8501Rambursări de credite externe566.430.000   566.430.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane197.652.000   197.652.000
      01     Administraţia Prezidenţială165.568.20019.000.000184.568.200
      02     Autorităţi Legislative2.159.769.440   2.159.769.440
      03     Autorităţi Judecătoreşti7.554.767.804   7.554.767.804
      04     Alte organe ale autorităţilor publice1.137.559.790   1.137.559.790
      05     Autorităţi executive13.191.720.399   13.191.720.399
    5400       Partea a II-a APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ76.283.865.747   76.283.865.747
        01   CHELTUIELI CURENTE59.417.230.902   59.417.230.902
        02   CHELTUIELI de PERSONAL30.957.625.172   30.957.625.172
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII23.016.944.860   23.016.944.860
        34   SUBVENŢII3.480.275.000   3.480.275.000
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice3.480.275.000   3.480.275.000
        38   TRANSFERURI1.962.385.870   1.962.385.870
        39   Transferuri consolidabile496.198.340   496.198.340
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen252.603.340   252.603.340
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000   243.595.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.466.187.530   1.466.187.530
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.725.000   2.725.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale253.400.229   253.400.229
        4015Plăţi compensatorii272.033.378   272.033.378
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.000.000   5.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal5.069.500   5.069.500
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate751.500.311   751.500.311
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă6.000.000   6.000.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă170.459.112   170.459.112
        70   CHELTUIELI de CAPITAL8.038.952.215   8.038.952.215
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE8.827.682.630   8.827.682.630
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite8.756.337.820   8.756.337.820
        8501Rambursări de credite externe7.794.201.520   7.794.201.520
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane962.136.300   962.136.300
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora71.344.810   71.344.810
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane71.344.810   71.344.810
    5401       APĂRARE NAŢIONALĂ36.731.265.030   36.731.265.030
        01   CHELTUIELI CURENTE25.675.503.612   25.675.503.612
        02   CHELTUIELI de PERSONAL12.501.005.168   12.501.005.168
        10   Cheltuieli cu salariile9.076.255.432   9.076.255.432
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat710.889.154   710.889.154
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj108.428.275   108.428.275
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate592.868.492   592.868.492
        14   Deplasări, detaşări, transferări2.012.563.815   2.012.563.815
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară277.749.241   277.749.241
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate1.734.814.574   1.734.814.574
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII12.114.095.451   12.114.095.451
        21   Drepturi cu caracter social364.768.942   364.768.942
        22   Hrană4.399.049.194   4.399.049.194
        23   Medicamente şi materiale sanitare92.975.404   92.975.404
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.914.952.366   1.914.952.366
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.416.695.415   3.416.695.415
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.240.265.417   1.240.265.417
        27   Reparaţii curente265.392.243   265.392.243
        28   Reparaţii capitale180.300.950   180.300.950
        29   Cărţi şi publicaţii10.372.969   10.372.969
        30   Alte cheltuieli229.322.551   229.322.551
        38   TRANSFERURI1.060.402.993   1.060.402.993
        39   Transferuri consolidabile124.525.596   124.525.596
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen124.525.596   124.525.596
        40   Transferuri neconsolidabile935.877.397   935.877.397
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale243.844.019   243.844.019
        4015Plăţi compensatorii272.033.378   272.033.378
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate420.000.000   420.000.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL5.725.265.598   5.725.265.598
        72   Investiţii ale instituţiilor publice5.725.265.598   5.725.265.598
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.330.495.820   5.330.495.820
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.330.495.820   5.330.495.820
        8501Rambursări de credite externe4.719.110.520   4.719.110.520
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane611.385.300   611.385.300
      01     Administraţie centrală400.301.910   400.301.910
      02     Apărare naţională şi operaţiuni de menţinere a păcii26.573.161.370   26.573.161.370
      03     Acţiuni de integrare euro-atlantică şi pentru constituirea forţei de reacţie rapidă9.335.223.482   9.335.223.482
      04     Parteneriat pentru pace150.544.890   150.544.890
      05     Plăţi compensatorii272.033.378   272.033.378
    5501       ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ39.552.600.717   39.552.600.717
        01   CHELTUIELI CURENTE33.741.727.290   33.741.727.290
        02   CHELTUIELI de PERSONAL18.456.620.004   18.456.620.004
        10   Cheltuieli cu salariile13.781.855.980   13.781.855.980
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat632.010.290   632.010.290
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj86.711.690   86.711.690
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate1.027.630.958   1.027.630.958
        14   Deplasări, detaşări, transferări349.295.983   349.295.983
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară191.343.998   191.343.998
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate157.951.985   157.951.985
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale3.362.000   3.362.000
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.902.849.409   10.902.849.409
        21   Drepturi cu caracter social215.906.654   215.906.654
        22   Hrană5.255.780.666   5.255.780.666
        23   Medicamente şi materiale sanitare17.867.981   17.867.981
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.408.804.886   1.408.804.886
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional505.181.432   505.181.432
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament786.585.028   786.585.028
        27   Reparaţii curente66.547.880   66.547.880
        28   Reparaţii capitale99.660.363   99.660.363
        29   Cărţi şi publicaţii8.159.914   8.159.914
        30   Alte cheltuieli522.274.694   522.274.694
        34   SUBVENŢII3.480.275.000   3.480.275.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice3.480.275.000   3.480.275.000
        38   TRANSFERURI901.982.877   901.982.877
        39   Transferuri consolidabile371.672.744   371.672.744
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen128.077.744   128.077.744
        3911Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv243.595.000   243.595.000
        40   Transferuri neconsolidabile530.310.133   530.310.133
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii2.725.000   2.725.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale9.556.210   9.556.210
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale5.000.000   5.000.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal5.069.500   5.069.500
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate331.500.311   331.500.311
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă6.000.000   6.000.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă170.459.112   170.459.112
        70   CHELTUIELI de CAPITAL2.313.686.617   2.313.686.617
        71   Stocuri pentru rezerve DE stat şi de mobilizare1.000.000   1.000.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice2.131.730.432   2.131.730.432
        77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar180.956.185   180.956.185
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.497.186.810   3.497.186.810
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.425.842.000   3.425.842.000
        8501Rambursări de credite externe3.075.091.000   3.075.091.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane350.751.000   350.751.000
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora71.344.810   71.344.810
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane71.344.810   71.344.810
      01     Administraţie centrală2.907.015.142   2.907.015.142
      02     Poliţie11.393.868.882   11.393.868.882
      03     Protecţie şi pază contra incendiilor1.709.180.878   1.709.180.878
      04     Paza şi supravegherea frontierei3.460.623.226   3.460.623.226
      05     Jandarmerie4.472.882.192   4.472.882.192
      06     Siguranţa naţională8.825.664.768   8.825.664.768
      07     Penitenciare3.700.275.000   3.700.275.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind ordinea publică şi siguranţa naţională3.083.090.629   3.083.090.629
    5700       Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE85.148.706.973541.600.00085.690.306.973
        01   CHELTUIELI CURENTE75.376.205.415541.600.00075.917.805.415
        02   CHELTUIELI de PERSONAL4.452.278.959   4.452.278.959
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII8.151.230.664   8.151.230.664
        34   SUBVENŢII3.976.930.854   3.976.930.854
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice3.976.930.854   3.976.930.854
        38   TRANSFERURI58.795.764.938541.600.00059.337.364.938
        39   Transferuri consolidabile4.407.519.312   4.407.519.312
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale sociale de stat100.000.000   100.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap3.705.291.632   3.705.291.632
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.227.680   2.227.680
        3913Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate600.000.000   600.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile54.388.245.626541.600.00054.929.845.626
        4002Burse1.291.857.780500.000.0001.791.857.780
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.717.456.920   11.717.456.920
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militare şi alte persoane18.803.078.35341.600.00018.844.678.353
        4006Servicii sociale4.147.100   4.147.100
        4008Ajutoare sociale48.000.000   48.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii395.130.347   395.130.347
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale44.684.095   44.684.095
        4017Alocaţia familială complementară3.416.069.154   3.416.069.154
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii13.664.831   13.664.831
        4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală1.387.000.000   1.387.000.000
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000   240.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare65.000.000   65.000.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000   165.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000   5.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000   15.000.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000   2.398.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000   31.654.000
        4041Asociaţii şi fundaţii40.000.000   40.000.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586   374.466.586
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000   75.815.000
        4044Programe pentru sănătate1.170.414.752   1.170.414.752
        4045Programe pentru tineret35.900.000   35.900.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român234.488.847   234.488.847
        4055Programe cu finanţare rambursabilă5.388.000   5.388.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.370.333.780   7.370.333.780
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate980.689.993   980.689.993
        4061Susţinerea cultelor181.298.000   181.298.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult988.333.605   988.333.605
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap31.762.500   31.762.500
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000   151.870.000
        4071Indemnizaţia de merit95.080.000   95.080.000
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000   34.028.000
        4079Transferuri pentru aparatura medicală de mare performanţă42.178.000   42.178.000
        4080Alte transferuri288.947.201   288.947.201
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520   7.345.520
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000   2.997.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat504.000.000   504.000.000
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500   3.107.500
        4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000   3.350.000.000
        4091Renta viageră44.400.000   44.400.000
        4093Programe comunitare391.317.478   391.317.478
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă314.943.284   314.943.284
        70   CHELTUIELI de CAPITAL3.016.444.448   3.016.444.448
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE6.756.057.110   6.756.057.110
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite6.607.752.410   6.607.752.410
        8501Rambursări de credite externe5.427.554.655   5.427.554.655
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.180.197.755   1.180.197.755
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora148.304.700   148.304.700
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane148.304.700   148.304.700
    5701       ÎNVĂŢĂMÂNT17.881.932.196500.000.00018.381.932.196
        01   CHELTUIELI CURENTE15.518.253.742500.000.00016.018.253.742
        02   CHELTUIELI de PERSONAL2.616.551.724   2.616.551.724
        10   Cheltuieli cu salariile1.970.288.277   1.970.288.277
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat326.522.280   326.522.280
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj45.185.379   45.185.379
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate132.749.705   132.749.705
        14   Deplasări, detaşări, transferări85.795.209   85.795.209
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară71.586.209   71.586.209
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate14.209.000   14.209.000
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale6.238.857   6.238.857
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.509.169.542   2.509.169.542
        21   Drepturi cu caracter social479.964.514   479.964.514
        22   Hrană424.580.994   424.580.994
        23   Medicamente şi materiale sanitare6.086.522   6.086.522
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie456.872.507   456.872.507
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional75.057.097   75.057.097
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament253.772.404   253.772.404
        27   Reparaţii curente76.796.966   76.796.966
        28   Reparaţii capitale155.024.469   155.024.469
        29   Cărţi şi publicaţii33.979.669   33.979.669
        30   Alte cheltuieli98.419.450   98.419.450
        31   Manuale403.824.713   403.824.713
        34   SUBVENŢII1.125.753.918   1.125.753.918
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice1.125.753.918   1.125.753.918
        38   TRANSFERURI9.266.778.558500.000.0009.766.778.558
        39   Transferuri consolidabile1.987.440   1.987.440
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen1.987.440   1.987.440
        40   Transferuri neconsolidabile9.264.791.118500.000.0009.764.791.118
        4002Burse1.291.857.780500.000.0001.791.857.780
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale1.194.980   1.194.980
        4055Programe cu finanţare rambursabilă4.588.000   4.588.000
        4057Transferuri pentru finanţarea de bază a învăţământului superior7.370.333.780   7.370.333.780
        4058Transferuri pentru constituirea fondului de garantare a creditelor bancare acordate studenţilor3.000.000   3.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult13.333.605   13.333.605
        4071Indemnizaţia de merit15.240.000   15.240.000
        4080Alte transferuri207.960.201   207.960.201
        4093Programe comunitare300.612.000   300.612.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă56.670.772   56.670.772
        70   CHELTUIELI de CAPITAL1.541.928.754   1.541.928.754
        72   Investiţii ale instituţiilor publice691.668.054   691.668.054
        77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar850.260.700   850.260.700
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE821.749.700   821.749.700
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite673.445.000   673.445.000
        8501Rambursări de credite externe300.940.000   300.940.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane372.505.000   372.505.000
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora148.304.700   148.304.700
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane148.304.700   148.304.700
      01     Administraţie centrală148.725.216   148.725.216
      02     Învăţământ preşcolar23.148.637   23.148.637
      03     Învăţământ primar şi gimnazial199.177.160   199.177.160
      04     Învăţământ liceal426.534.550500.000.000926.534.550
      09     Învăţământ superior10.045.859.657   10.045.859.657
      10     Biblioteci centrale, universitare şi pedagogice172.975.500   172.975.500
      14     Internate, cămine şi cantine pentru elevi şi studenţi737.800.000   737.800.000
      20     Centre de calificare şi recalificare13.003.753   13.003.753
      25     Servicii publice descentralizate1.007.959.800   1.007.959.800
      50     Alte instituţii şi acţiuni de învăţământ5.106.747.923   5.106.747.923
    5801       SĂNĂTATE13.080.588.966   13.080.588.966
        01   CHELTUIELI CURENTE6.137.225.163   6.137.225.163
        02   CHELTUIELI de PERSONAL1.261.065.517   1.261.065.517
        10   Cheltuieli cu salariile937.432.604   937.432.604
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat205.463.862   205.463.862
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj28.102.819   28.102.819
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate65.625.277   65.625.277
        14   Deplasări, detaşări, transferări19.863.000   19.863.000
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară14.563.000   14.563.000
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate5.300.000   5.300.000
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale4.577.955   4.577.955
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.847.774.471   1.847.774.471
        22   Hrană374.250.477   374.250.477
        23   Medicamente şi materiale sanitare659.803.506   659.803.506
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie244.006.191   244.006.191
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional371.513.055   371.513.055
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament26.191.901   26.191.901
        27   Reparaţii curente73.568.458   73.568.458
        28   Reparaţii capitale29.293.455   29.293.455
        29   Cărţi şi publicaţii4.799.930   4.799.930
        30   Alte cheltuieli64.347.498   64.347.498
        34   SUBVENŢII187.342.185   187.342.185
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice187.342.185   187.342.185
        38   TRANSFERURI2.841.042.990   2.841.042.990
        39   Transferuri consolidabile600.240.240   600.240.240
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen240.240   240.240
        3913Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate600.000.000   600.000.000
        40   Transferuri neconsolidabile2.240.802.750   2.240.802.750
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.520.005   20.520.005
        4044Programe pentru sănătate1.170.414.752   1.170.414.752
        4060Transferuri pentru acţiuni de sănătate980.689.993   980.689.993
        4079Transferuri pentru aparatură medicală de mare performanţă42.178.000   42.178.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă27.000.000   27.000.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL1.098.603.393   1.098.603.393
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.098.603.393   1.098.603.393
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.844.760.410   5.844.760.410
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite5.844.760.410   5.844.760.410
        8501Rambursări de credite externe5.097.625.655   5.097.625.655
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane747.134.755   747.134.755
      01     Administraţie centrală652.608.657   652.608.657
      03     Spitale1.515.523.822   1.515.523.822
      05     Creşe4.833.930   4.833.930
      07     Centre de transfuzii sanguine659.238.990   659.238.990
      09     Centre de sănătate20.250.085   20.250.085
      25     Servicii publice descentralizate3.320.547.474   3.320.547.474
      50     Alte instituţii şi acţiuni sanitare6.907.586.008   6.907.586.008
    5901       CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI de TINERET7.794.911.347   7.794.911.347
        01   CHELTUIELI CURENTE7.475.961.347   7.475.961.347
        02   CHELTUIELI DE PERSONAL240.716.769   240.716.769
        10   Cheltuieli cu salariile156.802.456   156.802.456
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat32.020.370   32.020.370
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.648.734   4.648.734
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate10.608.036   10.608.036
        14   Deplasări, detaşări, transferări35.844.695   35.844.695
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară10.359.400   10.359.400
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate25.485.295   25.485.295
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale792.478   792.478
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.824.111.788   1.824.111.788
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie59.149.039   59.149.039
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.486.971.788   1.486.971.788
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament3.968.419   3.968.419
        27   Reparaţii curente6.064.569   6.064.569
        28   Reparaţii capitale25.000   25.000
        29   Cărţi şi publicaţii9.859.689   9.859.689
        30   Alte cheltuieli258.073.284   258.073.284
        34   SUBVENŢII2.644.785.003   2.644.785.003
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice2.644.785.003   2.644.785.003
        38   TRANSFERURI2.766.347.787   2.766.347.787
        40   Transferuri neconsolidabile2.766.347.787   2.766.347.787
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale17.349.900   17.349.900
        4032Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii240.000.000   240.000.000
        4033Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare65.000.000   65.000.000
        4034Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora165.000.000   165.000.000
        4036Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social-cultural5.000.000   5.000.000
        4037Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi combatere a intoleranţei15.000.000   15.000.000
        4038Finanţarea Ansamblului "Memorialul victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet"2.398.000   2.398.000
        4039Comenzi de stat pentru cărţi şi publicaţii31.654.000   31.654.000
        4041Asociaţii şi fundaţii20.000.000   20.000.000
        4045Programe pentru tineret35.900.000   35.900.000
        4046Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului Olimpic Român234.488.847   234.488.847
        4055Programe cu finanţare rambursabilă800.000   800.000
        4061Susţinerea cultelor181.298.000   181.298.000
        4064Fondul la dispoziţia primului ministru pentru sprijinirea comunităţilor româneşti de pretutindeni1.000.000   1.000.000
        4066Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult975.000.000   975.000.000
        4071Indemnizaţia de merit79.840.000   79.840.000
        4075Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei Române, pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor34.028.000   34.028.000
        4080Alte transferuri13.142.000   13.142.000
        4084Finanţarea Ansamblului "Memorialul revoluţiei - Decembrie 1989" din municipiul Timişoara2.997.000   2.997.000
        4087Sume destinate finanţării programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat504.000.000   504.000.000
        4093Programe comunitare78.452.040   78.452.040
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă64.000.000   64.000.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL299.500.000   299.500.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice299.500.000   299.500.000
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE19.450.000   19.450.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite19.450.000   19.450.000
        8501Rambursări de credite externe8.070.000   8.070.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane11.380.000   11.380.000
      01     Administraţie centrală189.099.435   189.099.435
      02     Biblioteci publice naţionale115.088.613   115.088.613
      04     Muzee381.254.251   381.254.251
      05     Teatre şi instituţii profesioniste de spectacole şi concerte518.060.000   518.060.000
      13     Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice395.300.000   395.300.000
      14     Centre culturale100.000.000   100.000.000
      15     Culte religioase1.190.326.000   1.190.326.000
      20     Activitatea sportivă1.744.800.131   1.744.800.131
      21     Activitatea de tineret122.718.000   122.718.000
      25     Servicii publice descentralizate191.056.000   191.056.000
      50     Alte instituţii şi acţiuni privind cultura, religia şi activitatea sportivă şi de tineret2.847.208.917   2.847.208.917
    6001       ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII46.391.274.46441.600.00046.432.874.464
        01   CHELTUIELI CURENTE46.244.765.16341.600.00046.286.365.163
        02   CHELTUIELI de PERSONAL333.944.949   333.944.949
        10   Cheltuieli cu salariile235.573.621   235.573.621
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat51.459.876   51.459.876
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj7.018.189   7.018.189
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate16.376.773   16.376.773
        14   Deplasări, detaşări, transferări22.338.621   22.338.621
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară7.539.154   7.539.154
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate14.799.467   14.799.467
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.177.869   1.177.869
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.970.174.863   1.970.174.863
        21   Drepturi cu caracter social1.384.218.438   1.384.218.438
        23   Medicamente şi materiale sanitare350.000   350.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie85.217.468   85.217.468
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional21.190.000   21.190.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament14.230.550   14.230.550
        27   Reparaţii curente18.440.000   18.440.000
        28   Reparaţii capitale19.000.000   19.000.000
        29   Cărţi şi publicaţii3.189.920   3.189.920
        30   Alte cheltuieli424.338.487   424.338.487
        34   SUBVENŢII19.049.748   19.049.748
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice19.049.748   19.049.748
        38   TRANSFERURI43.921.595.60341.600.00043.963.195.603
        39   Transferuri consolidabile3.805.291.632   3.805.291.632
        3904Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat100.000.000   100.000.000
        3907Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drepturile acordate persoanelor cu handicap3.705.291.632   3.705.291.632
        40   Transferuri neconsolidabile40.116.303.97141.600.00040.157.903.971
        4003Alocaţii şi alte ajutoare pentru copii11.717.456.920   11.717.456.920
        4004Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi alte persoane18.803.078.35341.600.00018.844.678.353
        4006Servicii sociale4.147.100   4.147.100
        4008Ajutoare sociale48.000.000   48.000.000
        4009Alte ajutoare, alocaţii şi indemnizaţii395.130.347   395.130.347
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale5.619.210   5.619.210
        4017Alocaţia familială complementară3.416.069.154   3.416.069.154
        4019Alocaţia suplimentară pentru familiile cu copii13.664.831   13.664.831
        4025Alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală1.387.000.000   1.387.000.000
        4041Asociaţii şi fundaţii40.000.000   40.000.000
        4042Alocaţie de încredinţare şi plasament familial374.466.586   374.466.586
        4043Ajutor anual pentru veteranii de război75.815.000   75.815.000
        4068Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap31.762.500   31.762.500
        4070Susţinerea sistemului de protecţie a copilului151.870.000   151.870.000
        4080Alte transferuri67.845.000   67.845.000
        4083Transferuri către Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor7.345.520   7.345.520
        4088Transferuri către Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice3.107.500   3.107.500
        4090Ajutor pentru încălzirea locuinţei3.350.000.000   3.350.000.000
        4091Renta viageră44.400.000   44.400.000
        4093Programe comunitare12.253.438   12.253.438
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă167.272.512   167.272.512
        70   CHELTUIELI de CAPITAL76.412.301   76.412.301
        72   Investiţii ale instituţiilor publice76.412.301   76.412.301
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE70.097.000   70.097.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite70.097.000   70.097.000
        8501Rambursări de credite externe20.919.000   20.919.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane49.178.000   49.178.000
      01     Administraţie centrală327.755.971   327.755.971
      09     Ajutor social3.398.000.000   3.398.000.000
      14     Alocaţia de încredinţare şi plasament familial379.521.885   379.521.885
      15     Alocaţia de stat pentru copii12.060.525.952   12.060.525.952
      17     Ajutoare pentru soţii de militari în termen7.458.250   7.458.250
      18     Centre de primire, triere şi cazare a persoanelor solicitante a statutului de refugiat13.795.000   13.795.000
      19     Alocaţia pentru familiile cu copii4.884.195.645   4.884.195.645
      20     Pensii, ajutoare, indemnizaţii şi sporuri I.O.V.R., veterani de război şi pentru alte categorii de beneficiari9.518.037.44541.600.0009.559.637.445
      21     Pensii militari9.558.587.686   9.558.587.686
      25     Servicii publice descentralizate497.198.123   497.198.123
      29     Concediu plătit pentru creşterea copiilor până la 2 ani3.819.680   3.819.680
      37     Ajutoare speciale2.733.713.500   2.733.713.500
      38     Indemnizaţii nevăzători salariaţi2.675.600   2.675.600
      43     Susţinerea sistemului de protecţie a drepturilor copilului151.870.000   151.870.000
      48     Programe de protecţie socială şi integrare socio-profesională a persoanelor cu handicap31.762.500   31.762.500
      50     Alte acţiuni privind asistenţa socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii2.818.210.127   2.818.210.127
      53     Servicii sociale4.147.100   4.147.100
    6300       Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINŢE, MEDIU ŞI APE11.493.213.016   11.493.213.016
        01   CHELTUIELI CURENTE2.983.391.363   2.983.391.363
        02   CHELTUIELI de PERSONAL308.457.428   308.457.428
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII203.972.875   203.972.875
        34   SUBVENŢII9.438.000   9.438.000
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice9.438.000   9.438.000
        38   TRANSFERURI2.461.523.060   2.461.523.060
        39   Transferuri consolidabile910.539.189   910.539.189
        3905Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar47.439.189   47.439.189
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000   420.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000   404.250.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000   38.850.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.550.983.871   1.550.983.871
        4001Locuinţe398.796.000   398.796.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.162.790   30.162.790
        4047Cadastru imobiliar32.786.631   32.786.631
        4055Programe cu finanţare rambursabilă875.295.000   875.295.000
        4093Programe comunitare53.985.950   53.985.950
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă159.957.500   159.957.500
        70   CHELTUIELI de CAPITAL5.234.237.624   5.234.237.624
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.275.584.029   3.275.584.029
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.275.584.029   3.275.584.029
        8501Rambursări de credite externe1.833.236.000   1.833.236.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.442.348.029   1.442.348.029
    6301       SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE8.701.169.633   8.701.169.633
        01   CHELTUIELI CURENTE2.227.772.320   2.227.772.320
        34   SUBVENŢII9.438.000   9.438.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice9.438.000   9.438.000
        38   TRANSFERURI2.218.334.320   2.218.334.320
        39   Transferuri consolidabile910.539.189   910.539.189
        3905Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru lucrările de cadastru imobiliar47.439.189   47.439.189
        3914Program privind pietruirea drumurilor comunale şi alimentarea cu apă a satelor420.000.000   420.000.000
        3919Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pt. construcţii de locuinţe404.250.000   404.250.000
        3920Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea elaborării şi/sau actualizări planurilor urbanistice generale şi a regulamentelor locale de urbanism38.850.000   38.850.000
        40   Transferuri neconsolidabile1.307.795.131   1.307.795.131
        4001Locuinţe398.796.000   398.796.000
        4047Cadastru imobiliar32.786.631   32.786.631
        4055Programe cu finanţare rambursabilă875.295.000   875.295.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă917.500   917.500
        70   CHELTUIELI de CAPITAL3.592.126.284   3.592.126.284
        72   Investiţii ale instituţiilor publice1.732.549.784   1.732.549.784
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat1.859.576.500   1.859.576.500
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.881.271.029   2.881.271.029
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite2.881.271.029   2.881.271.029
        8501Rambursări de credite externe1.697.446.000   1.697.446.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.183.825.029   1.183.825.029
      08     Locuinţe4.638.396.784   4.638.396.784
      50     Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi locuinţe4.062.772.849   4.062.772.849
    6401       MEDIU ŞI APE2.792.043.383   2.792.043.383
        01   CHELTUIELI CURENTE755.619.043   755.619.043
        02   CHELTUIELI de PERSONAL308.457.428   308.457.428
        10   Cheltuieli cu salariile221.134.143   221.134.143
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat48.640.747   48.640.747
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj6.634.024   6.634.024
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate15.479.390   15.479.390
        14   Deplasări, detaşări, transferări15.463.453   15.463.453
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară4.713.219   4.713.219
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate10.750.234   10.750.234
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.105.671   1.105.671
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII203.972.875   203.972.875
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie55.899.025   55.899.025
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional128.143.712   128.143.712
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.986.300   1.986.300
        27   Reparaţii curente2.723.200   2.723.200
        29   Cărţi şi publicaţii2.307.750   2.307.750
        30   Alte cheltuieli12.912.888   12.912.888
        38   TRANSFERURI243.188.740   243.188.740
        40   Transferuri neconsolidabile243.188.740   243.188.740
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale30.162.790   30.162.790
        4093Programe comunitare53.985.950   53.985.950
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă159.040.000   159.040.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL1.642.111.340   1.642.111.340
        72   Investiţii ale instituţiilor publice74.635.511   74.635.511
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat1.567.475.829   1.567.475.829
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE394.313.000   394.313.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite394.313.000   394.313.000
        8501Rambursări de credite externe135.790.000   135.790.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane258.523.000   258.523.000
      01     Administraţie centrală133.025.998   133.025.998
      02     Dezvoltare surse de apă, acumulări şi amenajări hidrotehnice1.967.053.434   1.967.053.434
      03     Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea şi controlul poluării691.963.951   691.963.951
    6600       Partea V-a ACŢIUNI ECONOMICE93.812.591.471500.000.00094.312.591.471
        01   CHELTUIELI CURENTE66.273.760.983500.000.00066.773.760.983
        02   CHELTUIELI de PERSONAL1.871.631.109   1.871.631.109
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII4.677.513.623   4.677.513.623
        34   SUBVENŢII20.073.960.770500.000.00020.573.960.770
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice3.111.486.331200.000.0003.311.486.331
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi5.834.631.559300.000.0006.134.631.559
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.596.442.880   2.596.442.880
        3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000   7.237.700.000
        3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000   1.293.700.000
        36   PRIME1.760.000.000   1.760.000.000
        38   TRANSFERURI37.890.655.481   37.890.655.481
        39   Transferuri consolidabile2.840.075.193   2.840.075.193
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000   235.519.000
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000   2.495.031.000
        3909Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea securităţii turiştilor şi salvare în munţi18.752.443   18.752.443
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750   30.822.750
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000   59.950.000
        40   Transferuri neconsolidabile35.050.580.288   35.050.580.288
        4002Burse30.600.000   30.600.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale66.655.261   66.655.261
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000   966.394.000
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene510.019.988   510.019.988
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809   898.903.809
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de închidere a minelor825.975.070   825.975.070
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000   668.200.000
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.009.283.659   3.009.283.659
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000   50.000.000
        4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715   451.521.715
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000   16.350.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000   59.950.000
        4052Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor96.343.825   96.343.825
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli13.695.957.175   13.695.957.175
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000   55.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.931.747.000   3.931.747.000
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.089.900.000   1.089.900.000
        4062Stimularea exporturilor4.000.000.000   4.000.000.000
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură626.769.000   626.769.000
        4069Completarea primelor de asigurare53.700.000   53.700.000
        4080Alte transferuri3.980.121   3.980.121
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000   229.566.000
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare121.917.075   121.917.075
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000   47.960.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000   5.000.000
        4093Programe comunitare31.581.111   31.581.111
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă977.939.400   977.939.400
        4095Programe ISPA450.406.471   450.406.471
        4096Programe SAPARD1.985.519.608   1.985.519.608
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii88.274.000   88.274.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL10.521.386.528   10.521.386.528
        84   RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE17.017.443.960   17.017.443.960
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite16.900.370.960   16.900.370.960
        8501Rambursări de credite externe10.436.360.000   10.436.360.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane6.464.010.960   6.464.010.960
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora117.073.000   117.073.000
        8801Rambursări de credite interne101.659.000   101.659.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane15.414.000   15.414.000
    6601       INDUSTRIE18.550.731.199300.000.00018.850.731.199
        01   CHELTUIELI CURENTE9.696.447.925300.000.0009.996.447.925
        02   CHELTUIELI de PERSONAL335.759.132   335.759.132
        10   Cheltuieli cu salariile240.839.434   240.839.434
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat31.177.333   31.177.333
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.130.698   4.130.698
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate9.638.293   9.638.293
        14   Deplasări, detaşări, transferări48.769.177   48.769.177
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară3.000.000   3.000.000
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate45.769.177   45.769.177
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale1.204.197   1.204.197
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII487.920.067   487.920.067
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie56.476.604   56.476.604
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional14.784.000   14.784.000
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.664.000   1.664.000
        27   Reparaţii curente3.136.000   3.136.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.760.000   1.760.000
        30   Alte cheltuieli410.099.463   410.099.463
        34   SUBVENŢII5.822.700.000300.000.0006.122.700.000
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice30.545.561   30.545.561
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi5.790.311.559300.000.0006.090.311.559
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif1.842.880   1.842.880
        38   TRANSFERURI3.050.068.726   3.050.068.726
        39   Transferuri consolidabile235.519.000   235.519.000
        3901Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru dezvoltarea sistemului energetic235.519.000   235.519.000
        40   Transferuri neconsolidabile2.814.549.726   2.814.549.726
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.644.241   20.644.241
        4018Transferuri aferente restructurării industriei de apărare966.394.000   966.394.000
        4022Cheltuieli pentru susţinerea programelor tehnice de conservare sau de includere a minelor825.975.070   825.975.070
        4023Protecţie socială ce se acordă pentru unele activităţi din sectorul minier668.200.000   668.200.000
        4050Cheltuieli pentru valorificarea cenuşilor de pirită59.950.000   59.950.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă141.300.000   141.300.000
        4080Alte transferuri3.980.121   3.980.121
        4082Transferuri pentru acţiuni de ecologizare121.917.075   121.917.075
        4093Programe comunitare2.374.819   2.374.819
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă3.814.400   3.814.400
        70   CHELTUIELI de CAPITAL5.314.293.274   5.314.293.274
        72   Investiţii ale instituţiilor publice205.300.000   205.300.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat5.108.993.274   5.108.993.274
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.539.990.000   3.539.990.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite3.539.990.000   3.539.990.000
        8501Rambursări de credite externe2.390.270.000   2.390.270.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane1.149.720.000   1.149.720.000
      01     Administraţie centrală932.543.820   932.543.820
      02     Prospecţiuni şi lucrări geologice pentru descoperirea de resurse minerale150.000.000   150.000.000
      03     Combustibili minerali solizi3.463.085.240150.000.0003.613.085.240
      06     Resurse minerale, altele decât combustibili4.604.381.510150.000.0004.754.381.510
      07     Industrie prelucrătoare677.407.349   677.407.349
      08     Dezvoltarea sistemului energetic finanţată din venituri cu destinaţie specială5.747.000.000   5.747.000.000
      50     Alte cheltuieli în domeniul industriei2.976.313.280   2.976.313.280
    6701       AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ26.799.496.560200.000.00026.999.496.560
        01   CHELTUIELI CURENTE25.625.042.560200.000.00025.825.042.560
        02   CHELTUIELI de PERSONAL1.069.880.683   1.069.880.683
        10   Cheltuieli cu salariile797.735.486-6.000.000791.735.486
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat175.501.007   175.501.007
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj23.932.223   23.932.223
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate55.841.526   55.841.526
        14   Deplasări, detaşări, transferări12.881.7646.000.00018.881.764
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară9.276.7432.000.00011.276.743
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate3.605.0214.000.0007.605.021
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale3.988.677   3.988.677
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII667.127.379   667.127.379
        22   Hrană1.600.000   1.600.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare5.000.000   5.000.000
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie137.125.525   137.125.525
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional412.825.838   412.825.838
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament17.009.000   17.009.000
        27   Reparaţii curente12.250.000   12.250.000
        28   Reparaţii capitale60.054.000   60.054.000
        29   Cărţi şi publicaţii4.089.000   4.089.000
        30   Alte cheltuieli17.174.016   17.174.016
        34   SUBVENŢII5.435.008.890200.000.0005.635.008.890
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice2.840.408.890200.000.0003.040.408.890
        3503Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif2.594.600.000   2.594.600.000
        36   PRIME1.760.000.000   1.760.000.000
        37   Prime acordate producătorilor agricoli1.760.000.000   1.760.000.000
        38   TRANSFERURI16.693.025.608   16.693.025.608
        40   Transferuri neconsolidabile16.693.025.608   16.693.025.608
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale25.000.000   25.000.000
        4031Transferuri pentru finanţarea patrimoniului genetic al animalelor50.000.000   50.000.000
        4052Despăgubiri pentru animale sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor96.343.825   96.343.825
        4053Sprijinirea producătorilor agricoli13.695.957.175   13.695.957.175
        4054Cabaline din patrimoniul genetic naţional55.000.000   55.000.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă57.252.000   57.252.000
        4063Despăgubiri acordate producătorilor agricoli în caz de calamităţi naturale în agricultură626.769.000   626.769.000
        4069Completarea primelor de asigurare53.700.000   53.700.000
        4089Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de păduri5.000.000   5.000.000
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă42.484.000   42.484.000
        4096Programe SAPARD1.985.519.608   1.985.519.608
        70   CHELTUIELI de CAPITAL892.290.000   892.290.000
        72   Investiţii ale instituţiilor publice294.300.000   294.300.000
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat597.990.000   597.990.000
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE282.164.000   282.164.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite282.164.000   282.164.000
        8501Rambursări de credite externe120.743.000   120.743.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane161.421.000   161.421.000
      01     Administraţie centrală768.480.382   768.480.382
      02     Amendare soluri acide şi alcaline60.000.000   60.000.000
      03     Acoperire sume fixe la seminţe921.600.000   921.600.000
      04     Combatere dăunători şi boli în sectorul vegetal298.121.399   298.121.399
      05     Reproducţie şi selecţie animale124.049.749   124.049.749
      06     Programe pentru susţinerea preţurilor la produsele agricole77.070.000   77.070.000
      07     Subvenţionare dobânzi aferente creditelor bancare acordate producătorilor agricoli73.000.000   73.000.000
      10     Alte programe pentru sprijinirea producătorilor agricoli15.422.757.175   15.422.757.175
      14     Îmbunătăţiri funciare, irigaţii, desecări şi combatere a eroziunii solului2.034.645.000   2.034.645.000
      15     Silvicultură377.357.090   377.357.090
      17     Prevenirea şi combaterea bolilor la animale şi combaterea epizootiilor96.343.825   96.343.825
      18     Despăgubiri în caz de calamităţi naturale713.669.000   713.669.000
      25     Servicii publice descentralizate3.510.036.879200.000.0003.710.036.879
      50     Alte unităţi şi acţiuni din domeniul agriculturii şi silviculturii2.322.366.061   2.322.366.061
    6801       TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII37.404.477.446   37.404.477.446
        01   CHELTUIELI CURENTE20.600.995.308   20.600.995.308
        02   CHELTUIELI de PERSONAL248.072.303   248.072.303
        10   Cheltuieli cu salariile162.432.908   162.432.908
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat36.787.486   36.787.486
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.875.631   4.875.631
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate11.370.024   11.370.024
        14   Deplasări, detaşări, transferări31.794.089   31.794.089
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară13.974.615   13.974.615
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate17.819.474   17.819.474
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale812.165   812.165
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII3.048.601.892   3.048.601.892
        21   Drepturi cu caracter social2.500.000   2.500.000
        22   Hrană340.000   340.000
        23   Medicamente şi materiale sanitare5.300   5.300
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie74.392.255   74.392.255
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional42.521.040   42.521.040
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.319.280   8.319.280
        27   Reparaţii curente2.030.173.461   2.030.173.461
        28   Reparaţii capitale817.613.000   817.613.000
        29   Cărţi şi publicaţii4.045.000   4.045.000
        30   Alte cheltuieli68.692.556   68.692.556
        34   SUBVENŢII8.635.236.600   8.635.236.600
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice59.516.600   59.516.600
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi44.320.000   44.320.000
        3504Subvenţii pentru transportul feroviar public de călători7.237.700.000   7.237.700.000
        3505Subvenţii pentru transportul de călători cu metroul1.293.700.000   1.293.700.000
        38   TRANSFERURI8.669.084.513   8.669.084.513
        39   Transferuri consolidabile2.525.853.750   2.525.853.750
        3902Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru drumuri judeţene, comunale şi pentru străzile care se vor amenaja în perimetrele destinate construcţiilor de cvartale de locuinţe noi în localităţi rurale şi urbane2.495.031.000   2.495.031.000
        3924Transferuri către bugetele locale pentru aeroporturi de interes local30.822.750   30.822.750
        40   Transferuri neconsolidabile6.143.230.763   6.143.230.763
        4002Burse30.600.000   30.600.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale20.820.000   20.820.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă3.605.167.000   3.605.167.000
        4056Transferuri pentru drumuri, căi ferate, aviaţie şi navigaţie1.089.900.000   1.089.900.000
        4093Programe comunitare14.696.292   14.696.292
        4094Programe cu finanţare nerambursabilă931.641.000   931.641.000
        4095Programe ISPA450.406.471   450.406.471
        70   CHELTUIELI de CAPITAL4.231.358.178   4.231.358.178
        72   Investiţii ale instituţiilor publice78.127.178   78.127.178
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar DE stat4.075.496.000   4.075.496.000
        77   Rate aferente achiziţiilor în leasing financiar77.735.000   77.735.000
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE12.572.123.960   12.572.123.960
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite12.455.050.960   12.455.050.960
        8501Rambursări de credite externe7.443.843.000   7.443.843.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane5.011.207.960   5.011.207.960
        88   Rambursări de credite interne şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora117.073.000   117.073.000
        8801Rambursări de credite interne101.659.000   101.659.000
        8802Plăţi de dobânzi şi comisioane15.414.000   15.414.000
      01     Administraţie centrală1.096.644.346   1.096.644.346
      02     Aviaţie civilă3.617.665.324   3.617.665.324
      03     Navigaţie civilă883.153.362   883.153.362
      05     Drumuri şi poduri15.066.002.444   15.066.002.444
      06     Transport feroviar12.700.369.220   12.700.369.220
      07     Transport în comun3.882.562.000   3.882.562.000
      08     Aeroporturi de interes local30.822.750   30.822.750
      09     Aviaţie civilă finanţată din venituri cu destinaţie specială127.258.000   127.258.000
    6901       ALTE ACŢIUNI ECONOMICE11.057.886.266   11.057.886.266
        01   CHELTUIELI CURENTE10.351.275.190   10.351.275.190
        02   CHELTUIELI de PERSONAL217.918.991   217.918.991
        10   Cheltuieli cu salariile146.855.406   146.855.406
        11   Contribuţii pentru asigurări sociale DE stat32.699.964   32.699.964
        12   Contribuţii pentru asigurările de şomaj4.501.762   4.501.762
        13   Contribuţii pentru asigurările sociale de sănătate10.303.777   10.303.777
        14   Deplasări, detaşări, transferări22.901.932   22.901.932
        1401- deplasări, detaşări, transferări în ţară11.394.983   11.394.983
        1402- deplasări, detaşări, transferări în străinătate11.506.949   11.506.949
        16   Contribuţii pentru asigurările de accidente de muncă şi boli profesionale656.150   656.150
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII473.864.285   473.864.285
        22   Hrană136.800   136.800
        23   Medicamente şi materiale sanitare23.500   23.500
        24   Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie130.418.906   130.418.906
        25   Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional62.057.959   62.057.959
        26   Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament5.781.000   5.781.000
        27   Reparaţii curente26.575.000   26.575.000
        28   Reparaţii capitale62.970.000   62.970.000
        29   Cărţi şi publicaţii1.226.600   1.226.600
        30   Alte cheltuieli184.674.520   184.674.520
        34   SUBVENŢII181.015.280   181.015.280
        3501Subvenţii de la buget pentru instituţii publice181.015.280   181.015.280
        38   TRANSFERURI9.478.476.634   9.478.476.634
        39   Transferuri consolidabile78.702.443   78.702.443
        3909Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea securităţii turiştilor şi salvare în munţi18.752.443   18.752.443
        3925Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare59.950.000   59.950.000
        40   Transferuri neconsolidabile9.399.774.191   9.399.774.191
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale191.020   191.020
        4020Cofinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene510.019.988   510.019.988
        4021Plăţi efectuate în cadrul programelor de dezvoltare898.903.809   898.903.809
        4026Transferuri aferente Fondului Naţional de Preaderare3.009.283.659   3.009.283.659
        4041Asociaţii şi fundaţii5.166.000   5.166.000
        4048Meteorologie şi hidrologie451.521.715   451.521.715
        4049Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi îngheţurilor16.350.000   16.350.000
        4055Programe cu finanţare rambursabilă128.028.000   128.028.000
        4062Stimularea exporturilor4.000.000.000   4.000.000.000
        4081Fond de garantare a împrumuturilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii229.566.000   229.566.000
        4086Programul de realizare a sistemului naţional antigrindină47.960.000   47.960.000
        4093Programe comunitare14.510.000   14.510.000
        4098Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii88.274.000   88.274.000
        70   CHELTUIELI de CAPITAL83.445.076   83.445.076
        71   Stocuri pentru rezerve DE stat şi de mobilizare25.936.193   25.936.193
        72   Investiţii ale instituţiilor publice57.392.016   57.392.016
        73   Investiţii ale regiilor autonome, societăţilor şi companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat116.867   116.867
        84   RAMBURSĂRI de CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE623.166.000   623.166.000
        85   Rambursări DE credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe contractate de ordonatorii de credite623.166.000   623.166.000
        8501Rambursări de credite externe481.504.000   481.504.000
        8502Plăţi de dobânzi şi comisioane141.662.000   141.662.000
      01     Administraţie centrală524.989.301   524.989.301
      02     Rezerve de stat şi de mobilizare431.818.860   431.818.860
      03     Prevenire şi combatere inundaţii şi gheţuri17.556.082   17.556.082
      04     Meteorologie şi hidrologie971.193.715   971.193.715
      05     Stimulare producţie de export şi a exportului3.900.000.000   3.900.000.000
      07     Sprijinirea înfiinţării de noi întreprinderi şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii317.840.000   317.840.000
      10     Sistemul Naţional Antigrindină47.960.000   47.960.000
      13     Promovarea şi dezvoltarea turismului197.205.572   197.205.572
      18     Fondul Naţional de Preaderare3.009.283.659   3.009.283.659
      19     Susţinerea programelor de dezvoltare regională1.346.823.797   1.346.823.797
      50     Alte cheltuieli pentru acţiuni economice293.215.280   293.215.280
    7100       Partea a VI-a ALTE ACŢIUNI8.725.692.491   8.725.692.491
        01   CHELTUIELI CURENTE7.900.451.835   7.900.451.835
        02   CHELTUIELI de PERSONAL1.512.325.182   1.512.325.182
        20   CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII901.601.262   901.601.262
        34   SUBVENŢII195.668.636   195.668.636
        3501Subvenţii DE la buget pentru instituţii publice20.604.087   20.604.087
        3502Subvenţii pe produse şi activităţi175.064.549   175.064.549
        38   TRANSFERURI5.290.856.755   5.290.856.755
        39   Transferuri consolidabile2.317.380   2.317.380
        3910Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de asigurări sociale de sănătate reprezentând contribuţia datorată de persoanele care satisfac serviciul militar în termen2.317.380   2.317.380
        40   Transferuri neconsolidabile5.288.539.375   5.288.539.375
        4002Burse4.850.000   4.850.000
        4011Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale53.510.168   53.510.168
        4016Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare1.930.789.946   1.930.789.946
        4024Plan sectorial95.550.000   95.550.000
        4027Transferuri aferente Fondului Român de Dezvoltare Socială95.053.000   95.053.000
        4028Executarea silită a creanţelor bugetare23.000.000   23.000.000
        4029Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale1.594.500.000   1.594.500.000
        4030Onorariile pentru expertizele contabile dispuse în cadrul procesului penal22.000.000   22.000.000
        40