ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 61 din 26 august 2004privind acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului de 2,5 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 3 septembrie 2004    Având în vedere situaţia extraordinară care impune începerea imediată a lucrărilor agricole în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Statul sprijină producătorii agricoli prin acordarea a 2,5 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (2) Beneficiarii sprijinului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, sunt: a) producătorii agricoli, persoane fizice, care au în proprietate teren arabil pe care îl exploatează direct; b) persoanele fizice, proprietare de teren arabil, organizate în exploataţii agricole fără personalitate juridică sau în societăţi agricole constituite conform Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură; c) persoanele fizice, proprietare de teren arabil dat în arendă conform prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Beneficiarii sprijinului prevăzut la alin. (2), care au în proprietate peste 5 ha de teren arabil primesc sprijin numai în limita a 5 ha inclusiv. (4) În condiţiile în care arendatorii nu pot completa cererile privind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, arendaşii pot completa cererea în numele acestora.  +  Articolul 2 (1) Sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 hectare inclusiv, se acordă beneficiarilor prevăzuţi la art. 1 alin. (2), pe baza cererii scrise, al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1a) şi 1b). (2) Cererile solicitanţilor sprijinului, însoţite de acte ce fac dovada dreptului de proprietate asupra terenului arabil în suprafaţă de până la 5 ha inclusiv, se depun până la data de 15 decembrie 2004 la primăriile comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti pe a căror rază se află amplasat terenul, se verifică de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură şi se vizează de către primar. (3) Cererile solicitanţilor sprijinului sunt înregistrate de către reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură într-un registru de înregistrare a cererilor pentru acordarea în anul agricol 2004-2005 a unui sprijin direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (4) Specialiştii de la centrul agricol sau de la centrul comunitar pentru cadastru şi agricultură întocmesc lista cuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. (5) În situaţia în care un producător agricol are în proprietate suprafeţe de teren arabil aflate în mai multe localităţi, acesta formulează cerere şi primeşte sprijinul direct al statului de la primăria din localitatea unde este situat terenul, fără a depăşi suma totală corespunzătoare suprafeţei de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (6) Sprijinul în valoare de 2,5 milioane lei pe hectarul de teren arabil se acordă producătorilor agricoli proporţional cu suprafaţa aflată în proprietate şi potrivit solicitării cuprinse în cerere, în limita suprafeţei de teren arabil de până la 5 ha inclusiv. (7) Lista producătorilor agricoli care solicită sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se afişează la sediul primăriilor comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depunerii cererilor pentru solicitarea sprijinului financiar. (8) Producătorii agricoli, beneficiari ai sprijinului direct, care au fost omişi din lista producătorilor care au solicitat sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv sau cărora li s-a stabilit o sumă în lei mai mică decât cea cuvenită, pot depune contestaţii la sediul primăriilor, în termen de 5 zile de la data afişării listei. (9) Primarii, împreună cu reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, soluţionează contestaţiile în termen de maximum 5 zile de la data depunerii acestora şi dispun, după caz, întocmirea listelor suplimentare.  +  Articolul 3În termen de 5 zile de la data afişării, listele cuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se înaintează direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pentru validare.  +  Articolul 4 (1) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, întocmesc centralizatorul privind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prezentat în anexa nr. 3, pe care îl înaintează Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, pe baza centralizatoarelor privind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, va solicita Ministerului Finanţelor Publice deschiderea de credite bugetare pentru alimentarea conturilor direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit situaţiei justificative al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 5 (1) Sprijinul în valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv se atribuie după cum urmează: a) pentru culturile care se înfiinţează în toamna anului 2004, în două etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha până la data de 31 ianuarie 2005, pentru înfiinţări de culturi de toamnă;- 1.500.000 lei/ha până la data de 30 aprilie 2005, pentru fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2004. b) pentru culturile care se înfiinţează în primăvara anului 2005 sprijinul se acordă în trei etape, astfel:- 1.000.000 lei/ha până la 1 martie 2005, pentru executarea arăturilor;- 700.000 lei/ha până la 1 iulie 2005, pentru întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor;- 800.000 lei/ha până la 1 septembrie 2005, pentru recoltarea culturilor. (2) Beneficiarii sprijinului direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv au obligaţia să respecte minimul de verigi tehnologice specifice fiecărei culturi, după cum urmează: a) executarea lucrărilor pentru înfiinţarea culturilor în perioadele optime impuse de tehnologia fiecărei culturi; b) executarea lucrărilor de întreţinere, fertilizare şi erbicidare în perioada optimă din zona de cultură; c) utilizarea seminţelor de bună calitate, care să asigure o densitate optimă la răsărire.  +  Articolul 6 (1) Sumele necesare acordării sprijinului direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, producătorilor agricoli se prevăd în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, virează totalul sumelor solicitate în baza listei prevăzute în anexa nr. 2, în conturi distincte deschise la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului pe seama unităţilor administrativteritoriale, în afara bugetului local. (3) Plata de către unităţile administrativ-teritoriale a sumelor acordate ca sprijin direct al statului proprietarilor de teren arabil se efectuează în numerar sau prin virare în cont bancar, după caz.  +  Articolul 7Reprezentanţii centrului agricol sau ai centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură verifică suprafeţele, culturile şi lucrările agricole pentru care s-a acordat producătorilor agricoli sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, conform celor declarate în cererea întocmită de beneficiarul sprijinului şi întocmesc procesul-verbal de recepţie, regularizare şi restituire, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5.  +  Articolul 8 (1) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se întocmesc după cum urmează: a) pentru culturile însămânţate în toamnă, până la data de 25 decembrie 2004; b) pentru efectuarea arăturilor la culturile din primăvara anului 2005, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în toamna anului 2004, întreţinerea, fertilizarea şi erbicidarea culturilor înfiinţate în primăvara anului 2005, până la data de 15 iunie 2005. (2) Procesele-verbale de recepţie, regularizare şi restituire se înregistrează într-un registru special deschis de reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură.  +  Articolul 9Reprezentantul centrului agricol sau al centrului comunitar pentru cadastru şi agricultură întocmeşte centralizatorul justificativ al sumelor acordate producătorilor agricoli ca sprijin direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.  +  Articolul 10 (1) Reţinerea din sumele alocate producătorilor agricoli drept sprijin direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, de către primari sau de alţi reprezentanţi ai autorităţilor statului constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei. (2) Înstrăinarea, deteriorarea sau pierderea registrului de înregistrare a cererilor pentru acordarea sprijinului direct al statului producătorilor agricoli, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv şi/sau a proceselor-verbale de recepţie, regularizare şi restituire constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 la 20.000.000 lei. (3) Încasarea sumelor de la bugetul de stat în mod necuvenit, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare prevăzute în anexele nr. 1-6, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi cu obligarea la restituirea sprijinului încasat nejustificat şi a plăţii penalităţilor prevăzute de legislaţia fiscală în vigoare.  +  Articolul 11 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 alin. (1) se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 10 alin. (2) şi (3) se fac de către împuterniciţi ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesuluiverbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 10, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal. (4) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 12Suma necesară pentru sprijinirea producătorilor agricoli, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv, precum şi cheltuielile aferente tipăririi formularelor prevăzute în anexele nr. 1-6, se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Nicolae Istudor,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 61.  +  Anexa 1a)Comuna (oraşul, municipiul)..................Judeţul..........................................Nr. de înregistrare...............din...........          Verificat       Centrul agricol/      Centrul comunitar                                   Vizat,pentru cadastru şi agricultura                         Primar           Semnătura                           Semnătura şi stampilaCEREREpentru acordarea unui sprijin financiar pentru producători agricoli, persoane fizice, care au în proprietate teren arabil, pe care îl exploatează direct/în exploatații agricole fără personalitate juridică/în societăți agricole conform Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere sau au dat terenul în arendă, în suprafață de până la 5 ha inclusivDomnul (d-na)_____________domiciliat în localitatea_______ str._________, nr. ____ județul _________ B.I./C.I seria ____ nr. ________ eliberat(ă) la data de __________ de __________, CNP _______________.În baza actelor doveditoare anexate la prezenta cerere, exploatez individual_______ ha/în exploatație agricolă fără personalitate juridică ______ha/în societăți agricole conform Legii nr. 36/1991 _________ha/am dat în arendă ________ha teren arabil și solicit sprijin pentru: ┌──────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │ Specificaţie │ Suprafaţa │ Sprijinul │ Total │ │ │ Cultura/Lucrarea │ -ha- │ acordat │ sprijin │ Observaţii │ │ │ │ -lei/ha- │ -mii lei- │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Înfiinţarea culturilor din│ │ │ │ │ │toamna 2004 │ │ │ │ │ │Etapa I │ │ │ │ │ │arat, pregătit pat germi- │ │ 1.000.000 │ │ │ │nativ, semănat , etc. │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Etapa II │ │ │ │ │ │fertilizarea, erbicidarea │ │ │ │ │ │culturilor înfiinţate în │ │ 1.500.000 │ │ │ │toamna anului 2004 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Înfiinţarea culturilor din│ │ │ │ │ │primăvara anului 2005 │ │ │ │ │ │Etapa I │ │ │ │ │ │efectuarea arăturilor pen-│ │ │ │ │ │tru culturile din primă- │ │ │ │ │ │vara anului 2005 │ │ 1.000.000 │ │ │ │Etapa II │ │ │ │ │ │întreţinerea, fertilizarea│ │ │ │ │ │erbicidarea culturilor │ │ │ │ │ │înfiinţate în primăvara │ │ │ │ │ │anului 2005 │ │ 700.000 │ │ │ │Etapa III │ │ │ │ │ │recoltarea culturilor în- │ │ │ │ │ │fiinţate în primăvara anu-│ │ │ │ │ │lui 2005 │ │ 800.000 │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘Declar pe proprie răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunoștință.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernuluui nr. ......./2004.Menţionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ______ pentru suprafața de _____ ha.Mă oblig sa particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor OUG nr. ...../2004 și să restitui sumele primite în condițiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.  Solicitant___________(Semnătura)  +  Anexa 1b)Comuna (oraşul, municipiul)..................Judeţul..........................................Nr. de înregistrare...............din...........         Verificat     Centrul agricol/     Centrul comunitar                             Vizat,pentru cadastru şi agricultura                  Primar        Semnătura                          Semnătura şi stampilaCEREREprivind acordarea unui sprijin financiar pentru persoane fizice, proprietari de terenuri arabile, pentru suprafețe de pînă la 5 ha inclusiv, care au încheiat contracte de arendă.Domnul (d-na)_____________domiciliat/domiciliata în localitatea_______ str. _________, nr. ____, județul _________ B.I/C.I seria ______ nr. ________ eliberat(ă) la date de __________ de ________, CNP _____________, în calitate de arendaș al terenului arabil al domnului/domnilor* ______________________ proprietar(i) ai terenului arabil în suprafață de ______ ha, protrivit actelor doveditoare, solicit sprijin financiar pentru: ┌──────────────────────────┬───────────┬────────────┬───────────┬────────────┐ │ Specificaţie │ Suprafaţa │ Sprijinul │ Total │ │ │ Cultura/Lucrarea │ -ha- │ acordat │ sprijin │ Observaţii │ │ │ │ -lei/ha- │ -mii lei- │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Înfiinţarea culturilor din│ │ │ │ │ │toamna 2004 │ │ │ │ │ │Etapa I │ │ │ │ │ │arat, pregătit pat germi- │ │ 1.000.000 │ │ │ │nativ, semănat , etc. │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Etapa II │ │ │ │ │ │fertilizarea, erbicidarea │ │ │ │ │ │culturilor înfiinţate în │ │ 1.500.000 │ │ │ │toamna anului 2004 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Înfiinţarea culturilor din│ │ │ │ │ │primăvara anului 2005 │ │ │ │ │ │Etapa I │ │ │ │ │ │efectuarea arăturilor pen-│ │ │ │ │ │tru culturile din primă- │ │ │ │ │ │vara anului 2005 │ │ 1.000.000 │ │ │ │Etapa II │ │ │ │ │ │întreţinerea, fertilizarea│ │ │ │ │ │erbicidarea culturilor │ │ │ │ │ │înfiinţate în primăvara │ │ │ │ │ │anului 2005 │ │ 700.000 │ │ │ │Etapa III │ │ │ │ │ │recoltarea culturilor în- │ │ │ │ │ │fiinţate în primăvara anu-│ │ │ │ │ │lui 2005 │ │ 800.000 │ │ │ ├──────────────────────────┼───────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │ TOTAL GENERAL: │ │ │ │ │ └──────────────────────────┴───────────┴────────────┴───────────┴────────────┘Declar pe proprie răspundere ca suprafeţele corespund documentelor legale şi le exploatez conform tehnologiilor de cultură specifice, de care am luat cunostință.Pe baza celor prezentate, solicit atribuirea sprijinului financiar direct acordat în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. ...../2004.Menţionez ca am depus cerere pentru sprijin financiar şi în localitatea ______ pentru suprafața de ______ ha.Mă oblig sa particip la receptionarea lucrărilor conform prevederilor OUG nr. ......./2004 și să restitui sumele primite în condițiile în care nu realizez lucrările pentru care am solicitat sprijin financiar.--------* În cazul în care exista mai mulţi arendatori se anexează lista cu numele și prenumele acestora, adresa, suprafața de teren arendată și numărul contractului de arendare.  Solicitant___________(Semnătura)  +  Anexa 2                                                                      VizatComuna (oraşul,municipiul)_______            Direcţia pentru AgriculturaJudeţul __________________                     şi Dezvoltare RuralaNr. _______ din __________LISTAcuprinzând producătorii agricoli care solicită sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv*Font 8* ┌───┬───────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┐ │ │ │ Înfiinţări │Executat aratu-│Fertilizarea şi│ Întreţinerea, │ │ │ │Nr.│Numele │ culturi de │ rile pentru │ erbicidarea │fertilizarea şi│ Recoltarea │ │ │crt│şi Pre-│ toamna │culturile din │culturilor în- │ erbicidarea │culturilor în- │ │ │ │numele │1.000.000 lei/ │primăvara anu- │ fiinţate în │culturilor în- │ fiinţate în │ │ │ │ │ ha │ lui 2005 │toamna anului │ fiinţate în │primăvara anu- │ │ │ │ │ Termen │1.000.000 lei/ │ 2004 │primăvara anu- │ lui 2005 │ │ │ │ │ 31.01.2005 │ ha │1.500.000 lei/ │ lui 2005 │ 800.000 lei/ha│ │ │ │ │ │ Termen │ ha │ 700.000 lei/ha│ Termen │ │ │ │ │ │ 01.03.2005 │ Termen │ Termen │ 01.09.2005 │ Total │ │ │ │ │ │ 30.04.2005 │ 01.07.2005 │ │ suma │ │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤ soli- │ │ │ │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │ citată│ │ │ │ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │ │ │ │ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│mii lei│ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘         Primar Reprezentant Centru Agricol/Centru comunitar pentru                                              cadastru şi agricultura  +  Anexa 3Direcţia pentru Agricultura și Dezvoltare RuralăJudeţul ______________Nr. ________ din ______CENTRALIZATORprivind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafeșe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv ┌─────┬──────────────────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────┐ │ Nr. │ │ Suprafaţa │ Valoare │ Total suma │ │ crt.│ Specificaţie │ ha │ sprijin │ solicitată │ │ │ │ │ lei/ha │ mii lei │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 1. │ Înfiinţări │ │ 1.000.000 │ │ │ │culturi în toamna anului 2004 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 2. │ Executat araturile pentru │ │ 1.000.000 │ │ │ │culturile din primăvara anului│ │ │ │ │ │ 2005 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 3. │ Fertilizarea şi erbicidarea │ │ 1.500.000 │ │ │ │culturilor înfiinţate în toam-│ │ │ │ │ │ na anului 2004 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 4. │ Întreţinerea, fertilizarea şi│ │ 700.000 │ │ │ │erbicidarea culturilor înfiin-│ │ │ │ │ │ţate în primăvara anului 2005 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ 5. │ Recoltarea culturilor în- │ │ 800.000 │ │ │ │fiinţate în primăvara anului │ │ │ │ │ │ 2005 │ │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────┤ │ │ TOTAL GENERAL │ │ 800.000 │ │ └─────┴──────────────────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────┘        DIRECTOR EXECUTIV DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT  +  Anexa 4MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE         Se aprobă,Ordonator principal de crediteSITUAŢIA JUSTIFICATIVAprivind sprijinul direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, acordat producătorilor agricoli pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv*Font 8* ┌───┬───────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┬───────┐ │ │ │ Înfiinţări │Executat aratu-│Fertilizarea şi│ Întreţinerea, │ │ │ │Nr.│ │ culturi de │ rile pentru │ erbicidarea │fertilizarea şi│ Recoltarea │ │ │crt│Judeţul│ toamna 2004 │culturile din │culturilor în- │ erbicidarea │culturilor în- │ │ │ │ │ 1.000.000 │primăvara anu- │ fiinţate în │culturilor în- │ fiinţate în │ │ │ │ │ lei/ha │ lui 2005 │toamna anului │ fiinţate în │primăvara anu- │ │ │ │ │ │ 1.000.000 │ 2004 │primăvara anu- │ lui 2005 │ │ │ │ │ │ lei/ha │ 1.500.000 │ lui 2005 │ 800.000 lei/ha│ │ │ │ │ │ │ lei/ha │ 700.000 lei/ha│ │ Total │ │ │ ├───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┼───────┬───────┤sprijin│ │ │ │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │Supraf.│ Total │ │ │ │ │ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │sprijin│ │ │ │ │ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│ ha │mii lei│mii lei│ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │ │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┘          DIRECŢIA GENERALĂ BUGET FINANŢE DIRECTOR GENERAL  +  Anexa 5Comuna ...............................Judeţul .................................Nr..................din .................PROCES VERBALde recepţie, regularizare şi restituireBeneficiarul sprijinului de 2.500.000 lei/ha pentru suprafeţele cultivate de până la 5 hectare de teren arabil, domnul(doamna) ................ cu domiciliul în localitatea ................. str. ...................... nr. .......... județul ............ posesor/posesoare al B.I./C.I .................................  CNP................, împreună cu domnul/doamna ............ reprezentând centru agricol sau centrul comunitar pentru cadastru și agricultură ...................... județul .............. am constatat următoarele:Beneficiarul sprijinului s-a angajat prin cererea nr. ....... din ......... 2004/2005a. Proces-verbal de recepţie                                                                   25.12.2004┌───────────────────┬──────────────┬───────────┬───────────┬──────────────────┐│ │Suprafaţa din │ Realizată │ Diferenţe │ Observaţii ││ Cultura │ anexa nr. 1a │ │ │ (Calitatea ││ │ şi nr. 1b │ ha │ ha │ lucrărilor) ││ │ ha │ │ + - │ │├───────────────────┼──────────────┼───────────┼─────┬─────┼──────────────────┤│ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │├───────────────────┼──────────────┼───────────┼─────┼─────┼──────────────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │└───────────────────┴──────────────┴───────────┴─────┴─────┴──────────────────┘         Reprezentant       Centrul agricol/    Centrul comunitar pentru Beneficiar sprijin    cadastru şi agricultura Semnătura,           Semnătura    b. Proces-verbal de recepţie, regularizare şi restituire                                                       15 iunie 2005┌───────────────┬──────────┬─────────┬───────┬─────┬─────────┬────────┬────────┐│ Specificaţie │Suprafaţa │Suprafaţa│ Suma │Suma │Diferenţe│Suma de │*Suma de││ cultura/ │ Anexa nr.│realizată│primită│jus- │ sume │regula- │restitu-││ lucrarea │şi 1b (ce-│ │ │tifi-│ mii lei │ rizat │ it ││ │ rere) │ ha │mii lei│cată │ │mii lei │ mii lei││ │ ha │ │ │ mii │ + - │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │├───────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────┬────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────────────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤│ TOTAL I │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┬───────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤│Recol- │De │ │ │ │ │ │ │ │ ││tat │primit │ │ │ │ │ │ │ │ ││culturi│con- │ │ │ │ │ │ │ │ ││înfiin-│form │ │ │ │ │ │ │ │ ││ţate în│cererii│ │ │ │ │ │ │ │ ││primă- ├───────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤│vara │Se │ │ │ │ │ │ │ │ ││anului │acordă │ │ │ │ │ │ │ │ ││2005 │efectiv│ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┴───────┼──────────┼─────────┼───────┼─────┼────┼────┼────────┼────────┤│ TOTAL II │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────┴──────────┴─────────┴───────┴─────┴────┴────┴────────┴────────┘    * Sumele de restituit se virează în contul numărul .................. pânăla data de .................../sau se regularizează la alte forme de sprijinîn anul următor.         Reprezentant       Centrul agricol/    Centrul comunitar pentru Beneficiar sprijin    cadastru şi agricultura Semnătura,         Semnătura         Stampila  +  Anexa 6Comuna....................Judeţul............................Nr......... din................2005CENTRALIZATORjustificativ al sumelor acordate producătorilor agricoli ca sprijin direct al statului, în valoare de 2,5 milioane lei/ha, pentru suprafețe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv┌────┬───────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┬────────┐│ │ │Nr. proces│ Suma │ Suma │Diferenţa│Suma de │*Suma de││Nr. │ Persoana │-verbal de│acordată│justifi- │ │regula- │restitu-││crt.│ │ recepţie │ │ cată │ mii lei │rizat*) │ it*) ││ │ │ │mii lei │ mii lei ├────┬────┤mii lei │ mii lei││ │ │ │ │ │ + │ - │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────┼──────────┼────────┼─────────┼────┼────┼────────┼────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────┴──────────┴────────┴─────────┴────┴────┴────────┴────────┘    *) Sumele de regularizat sau de restituit vor fi comunicate la MAPDR     Reprezentantul Centrului agricol / Centrului comunitar              pentru cadastru şi agricultura                         Semnătura----------