DECRET nr. 242 din 29 iunie 1982privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate mecanizat de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi modificarea indicatorilor de plan, pe anul 1982, ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 62 din 2 iulie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Tarifele de plată pentru principalele lucrări agricole executate mecanizat de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii unităţilor agricole cooperatiste, întreprinderilor şi instituţiilor - alte decît cele agricole -, membrilor cooperativelor agricole de producţie şi gospodariilor populaţiei sînt cele prevăzute în anexa nr. 1.Tarifele prevăzute la alineatul precedent se aplică începînd cu 1 ianuarie 1982 la toate lucrările executate de la această dată pentru anul agricol 1982, inclusiv cele privind recoltarea, transportul şi depozitarea produselor agricole.Începînd cu data de 1 septembrie 1982, la toate lucrările ce se vor executa pentru anul agricol 1983 şi în continuare se vor aplica noi tarife, corelate cu preţurile de producţie şi livrare ce se aplică în economie de la 1 iulie 1982, precum şi cu sarcinile de reducere a consumului de carburanţi, combustibili şi energie, a cheltuielilor materiale şi de producţie, stabilite pentru unităţile agricole de stat şi cooperatiste.Propunerile pentru noile tarife se vor elabora şi supune spre aprobare pînă la 10 august 1982.  +  Articolul 2Tarifele de plată pentru alte lucrări agricole, precum şi tarifele de închiriere a unor utilaje şi maşini, se stabilesc de către Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, cu avizul Uniunii Naţionale a Cooperativelor Agricole de Producţie şi acordul Comitetului de Stat pentru Preţuri, pe baza respectării stricte a cheltuielilor de deviz şi a rentabilitatii aprobate.  +  Articolul 3Plata lucrărilor agricole, executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii la culturile de grîu, secara, orz, orzoaica, ovaz, porumb, floarea-soarelui, fasole şi cartofi de toamna, se face de către cooperativele agricole de producţie în natura, pe baza tarifelor stabilite potrivit prevederilor prezentului decret.Pentru lucrările agricole executate, cantităţile de produse cuvenite ca plata în natura se stabilesc prin raportarea tarifelor la preţurile medii de contractare şi achiziţie în vigoare.  +  Articolul 4Cantităţile de produse reprezentind plata în natura se predau de către cooperativele agricole de producţie unităţilor cu sarcini de preluare.  +  Articolul 5Obligaţiile de plată în natura, inclusiv plata recoltatului cu autocombinele, se considera achitate de către unităţile agricole cooperatiste dacă produsele predate corespund calitativ condiţiilor prevăzute în actele normative de stabilire a preţurilor de contractare.  +  Articolul 6Decontarea produselor preluate, ca plata în natura, pentru lucrările executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii se va face de către unităţile cu sarcini de preluare, la preţurile medii de contractare şi achiziţie în vigoare.  +  Articolul 7Se aprobă modificarea indicatorilor economici şi financiari ai Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare şi consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti precum şi ai planului financiar centralizat, bugetului de stat şi a planului de credite pe termen mijlociu şi lung, pe anul 1982, potrivit anexelor nr. 2, 3, 4, 5a - 5b, 6a - 6e*.Odată cu propunerile pentru noile tarife ce se aplică începînd cu data de 1 septembrie 1982 se va prezenta spre aprobare modificarea indicatorilor economici şi financiari cu influentele ce decurg din aplicarea în economie a preţurilor şi tarifelor în vigoare de la 1 iulie 1982.  +  Articolul 8Dispoziţiile din actele normative prevăzute în anexa nr. 7, precum şi orice alte dispoziţii contrare, se abroga.  +  Articolul 9Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret.  +  Articolul 10Prevederile prezentului decret intră în vigoare începînd cu data de 1 ianuarie 1982.----------------------------------* Anexele au fost comunicate instituţiilor interesate.  +  Anexa 1 TARIFELE de plată la principalele lucrări agricole
           
    Nr. crt.LucrareaU.M.Tarif  -lei/U.M.-
    1.Arat 30 cm + grapat:    
      - pe soluri usoareha248
      - pe soluri mijlociiha285
      - pe soluri greleha360
    2.Arat la 25 cm + grapat:    
      - pe soluri usoareha211
      - pe soluri mijlociiha245
      - pe soluri greleha284
    3.Fertilizat cu ingrasaminte chimiceha27
    4.Discuit in primavara + fertilizat + erbicidat + grapatha139
    5.Discuit in primavara + fertilizat + erbicidat + tavalugitha129
    6.Lucrat cu combinatorul + fertilizat + erbicidatha108
    7.Semanat cu semanatoarea pentru prasitoare + fertilizat + erbicidat + aplicat insectofungicideha115
    8.Prasit mecanic + fertilizatha52
    9.Plantat cartofi + fertilizatha232
    10.Semanat cu semanatoarea pentru paioase si grapatha64
    11.Prasit mecanic + rebilonatha85
    12.Recoltat cereale paioase cu combina:    
      - griu, secara, orzoaica (11% din cantitatea recoltata)t165
      - orz (11% din cantitatea recoltata)t143
      - ovaz (11% din cantitatea recoltata)t121
    13.Balotat paie cu colector *)t59
    14.Recoltat in pentru ulei 1300 kg/hat206
    15.Recoltat porumb (11% din cantitatea recoltata)t140
    16.Strins tulpini de porumb cu MAC la productiile peste 3000 kg/hat80
    17.Recoltat cartofi cu combinaha469
    18.Dislocat sfecla de zaharha135
    19.Recoltat floarea-soarelui (11% din cantitatea recoltata)t295
    20.Recoltat mazare verdeha347
    21.Recoltat fin cu vindroverulha112
    22.Arat + administrat ingrasaminte chimice in viiha153
    23.Stropit si prafuit in viiha120
  * Sfoara sau sirma pentru balotat aparţine unităţii pentru care se executa lucrarea.
   +  Anexa 7 LISTA actelor normative şi a unor prevederi din actele normative care se abroga 1. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 735/1955 privind reglementarea modului de plată a lucrărilor ce se executa de S.M.T. cu tractoarele şi maşinile agricole, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 26 din 12 mai 1955.2. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1449 din 25 iulie 1956 pentru modificarea Hotărîrii Consiliului de Miniştri nr. 735/1955.3. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 778 din 18 iunie 1959 privind îmbunătăţirea tarifelor de plată în natura şi plata în bani, aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 735/1955, pentru lucrările executate de staţiunile de maşini şi tractoare, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 21 bis din 23 iunie 1959.4. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 75 din 4 martie 1963 pentru aprobarea tarifelor de plată în bani a lucrărilor executate de staţiunile de maşini şi tractoare pentru cultura orezului, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 6 din 4 martie 1963.5. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 738 din 4 august 1965 privind scutirea unor cooperative agricole de producţie de plată majorărilor de întîrziere pentru neachitarea în termen a lucrărilor executate cu plata în natura de staţiunile de maşini şi tractoare.6. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1563 din 26 iulie 1966 privind aprobarea tarifelor de plată în natura şi plata în bani pentru lucrarea de împrăştiat îngrăşăminte chimice executate cu masina tip MIC, publicată în Buletinul Oficial nr. 48 din 2 august 1966.7. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 128 din 29 ianuarie 1968 privind încadrarea cooperativelor agricole de producţie pe zone de aplicare a tarifelor de plată a lucrărilor executate de staţiunile pentru mecanizarea agriculturii.8. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 447 din 12 martie 1969 privind stabilirea tarifelor de plată a lucrărilor agricole executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii şi întreprinderile agricole de stat.9. Articolul 16 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 651/1971 privind planificarea, finanţarea şi creditarea mijloacelor circulante, repartizarea şi vărsarea beneficiilor, finanţarea investiţiilor la întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii, precum şi unele măsuri pentru funcţionarea acestora, publicată în Buletinul Oficial nr. 70 din 5 iunie 1971.10. Articolele 12 şi 13 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 1004/1971 privind plata lucrărilor executate de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii în raport cu producţia obţinută de cooperativele agricole de producţie, publicată în Buletinul Oficial nr. 98 din 14 august 1971.11. Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 273 din 22 martie 1974 privind aprobarea tarifelor reasezate pentru transportul mărfurilor şi produselor cu remorci tractate de tractoare, publicată în Buletinul Oficial nr. 42 din 26 martie 1974.----------------