ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 26 august 2004pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii cuprinse în acte normative din domeniul sanitar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 1 septembrie 2004    Având în vedere situaţia extraordinară determinată de faptul că acordarea drepturilor prevăzute de unele acte normative presupune existenţa unor resurse financiare ce nu au fost luate în calcul şi nu pot fi suportate, pentru anul 2004, de bugetul de stat şi de Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, precum şi implicaţiile pe care le-ar produce aplicarea dispoziţiilor respective în acest an asupra unor angajamente internaţionale asumate de România în procesul de aderare la Uniunea Europeană şi în cadrul negocierilor cu Fondul Monetar Internaţional,ţinând cont de efectele negative asupra asigurării unor servicii medicale, pe care le-ar determina imposibilitatea medicilor ajunşi la vârsta de pensionare de a lucra şi în afara sistemului privat,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 36 din Legea asigurărilor private de sănătate nr. 212/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005."  +  Articolul IIAlineatul (1) al articolului 10 din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 605 din 6 iulie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Membrii titulari ai Academiei de Ştiinţe Medicale beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de o indemnizaţie lunară viageră egală cu salariul mediu pe economie."  +  Articolul IIILegea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 16, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:"(8) Prin derogare de la prevederile alin. (4), în situaţia unui deficit de personal medical superior, pentru unităţile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii şi, respectiv, a direcţiilor de sănătate publică, medicii de specialitate din unităţile sanitare publice îşi pot continua activitatea după împlinirea vârstei de pensionare, la solicitarea angajatorului, cu aviz anual eliberat de Ministerul Sănătăţii şi de Colegiul Medicilor din România, pe baza certificatului de sănătate."2. Litera h) a articolului 38 va avea următorul cuprins:"h) să beneficieze, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistenţă medicală gratuită şi de medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie."  +  Articolul IVLitera i) a articolului 44 din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 578 din 30 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"i) de a beneficia, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistenţă medicală gratuită şi de medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie."  +  Articolul VLitera h) a articolului 37 din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"h) medicii dentişti încadraţi în unităţile sanitare publice, finanţate de la bugetul de stat, beneficiază, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de asistenţă medicală gratuită şi de medicamente gratuite atât personal, cât şi pentru membrii lor de familie."  +  Articolul VIPe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 53/2004 pentru prorogarea termenelor de intrare în vigoare a unor prevederi din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, din Legea nr. 307/2004 privind exercitarea profesiei de asistent medical şi a profesiei de moaşă, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România şi din Legea nr. 308/2004 privind exercitarea profesiei de medic dentist, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor Dentişti din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 30 iulie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 26 august 2004.Nr. 60._____