HOTĂRÂRE nr. 1.286 din 13 august 2004privind aprobarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 783 din 26 august 2004  În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Planul general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 (1) Ministerele şi celelalte organe ale administraţiei publice care au atribuţii în domeniu vor acţiona pentru realizarea măsurilor din Planul general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor, la termenele prevăzute. (2) Ministerele şi prefecţii vor analiza săptămânal stadiul realizării Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor, stabilind măsurile necesare. (3) Ministerul Administraţiei şi Internelor va sintetiza informările întocmite de către ministere şi prefecţi şi va prezenta periodic Guvernului un raport cu privire la realizarea Planului general de măsuri preventive pentru evitarea şi reducerea efectelor inundaţiilor, propunând măsurile corespunzătoare pentru încadrarea în termenele stabilite.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gheorghe EmacuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Petre DaeaMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuBucureşti, 13 august 2004.Nr. 1.286.  +  Anexa
    PLAN GENERAL DE MĂSURI PREVENTIVE PENTRU EVITAREA ŞI REDUCEREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR
           
    Nr crt.MăsuriTermenResponsabili
    I. MĂSURI PREVENTIVE
    1.Actualizarea şi completarea comisiilor judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, refacerea fluxului informaţional în vederea activării rapide în caz de urgenţă şi stabilirea unor termene operative de reacţie.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriPrefecţii, Primarii
    2.Instruirea prefecţilor, subprefecţilor, preşedinţilor consiliilor judeţene, primarilor în calitate de şefi ai protecţiei civile şi de preşedinţi ai comisiilor judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriŞefii inspectoratelor judeţene de protecţie civilă, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Centrele de pregătire de Protecţie Civilă
    3.Reanalizarea zonelor de risc la inundaţii şi alunecări de teren şi a punctelor vulnerabile din teritoriul administrativ al judeţelor, municipiilor, oraşelor şi comunelor.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriComisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    4.Analizarea stării tehnice şi inventarierea zonelor critice la lucrările de apărare împotriva inundaţiilor, de pe:În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâriComisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Consiliile judeţene, Inspectoratul Judeţean de Protecţie Civilă, Proprietarii digurilor şi barajelor
      - albiile cursurilor de apă;
      - canale de scurgere, rigole, şanţuri, punţi pietonale, podeţe şi poduri;
      - diguri de protecţie, baraje, lacuri de acumulare  
      - alte lucrări cu rol de apărare.  
    5.Executarea lucrărilor tehnice pentru eliminarea deficienţelor constatate pe baza inventarierii şi expertizării efectuate, cu alocarea fondurilor necesare.PermanentConsilii judeţene şi locale, Instituţii publice şi agenţi economici, Deţinătorii lucrărilor de apărare, Ministerul Finanţelor Publice
    6.Verificarea respectării de către autorităţile administraţiei publice locale, instituţii publice, agenţi economici şi persoane fizice a prevederilor legale referitoare la:   Prefecţii, Organele de control ale primăriilor şi consiliilor judeţene, Inspectoratul de Stat în Construcţii Ministerul Administraţiei şi Internelor, Inspecţia de Stat în Construcţii, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiilor, Ministerul Transporturilor, construcţiilor şi Turismului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului
      - eliberarea autorizaţiilor de construire;  
      - ocuparea temporară a unor terenuri din zona inundabilă;  
      - respectarea normelor şi normativelor specifice, privind amplasarea, proiectarea şi execuţia instalaţiilor şi a Construcţiilor de orice natură;Permanent
      - exploatarea, utilizarea şi întreţinerea instalaţiilor, clădirilor, construcţiilor de orice natură, precum şi respectarea normele şi normativelor specifice.  
    7.Verificarea respectării de către instituţii publice, agenţi economici şi persoane fizice a obligaţiilor legale referitoare la:   Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei şi Comerţului, Prefecţii, Primarii, Alte instituţii ce emit autorizaţii şi avize
      - constituirea mijloacelor materiale necesare pentru intervenţie şi menţinerea lor în stare operativă;  
      - evidenţa mijloacelor tehnice, a utilajelor şi a aparaturii ce pot fi folosite în caz de dezastru, precum şi punerea la dispoziţia comisiilor judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor.Permanent
    8.Perfecţionarea sistemului de derulare a fluxului informaţional, decizional privind înştiinţarea şi alarmarea populaţiei, verificarea şi menţinerea în stare de funcţionare a sistemului de înştiinţare şi alarmare şi alocarea resurselor necesare.Începând cu 25.08.2004Prefecţii, Primarii, Comisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Inspectoratele Judeţene de protecţie Civilă, Direcţiile de Telecomunicaţii, Ministerul Finanţelor Publice
      Instalarea a cel puţin unei sirene de alarmare în fiecare localitate din componenţa unităţii administrativ-teritoriale.  
    9.Asigurarea, în fiecare localitate, în mod deosebit la nivelul comunelor şi a satelor, a câte unui post telefonic şi organizarea serviciului de permanenţă la sediul primăriilor.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriConsiliile judeţene şi consiliile locale, Direcţiile de Telecomunicaţii
    10.Completarea stocurilor de materiale, tehnică şi echipamente pentru intervenţia de urgenţă, constituite la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor şi agenţilor economici, conform H.G. nr. 638/1999.Permanent, începând intrarea în vigoare a prezentei hotărâriConsilii judeţene şi locale, instituţii publice şi agenţi economici, Inspectoratele Judeţene de Protecţie Civilă, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    11.Intensificarea acţiunilor de instruire şi conştientizare a populaţiei asupra, regulilor de comportare la inundaţii şi alunecări de teren şi participării cetăţenilor la acţiunile de prevenire şi de intervenţie, în vederea înlăturării efectelor fenomenelor meteorologice periculoase.PermanentPrefecţii, Inspectoratele judeţene pentru protecţie civilă, Primarii, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    12.Creşterea capacităţii de prognoză hidrologică prin realizarea sistemului DESWAT.Începând cu 30.09.2004Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    13.Îmbunătăţirea sistemului, informaţional la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi realizarea a 11 centre de intervenţie în caz de inundaţii prin implementarea sistemului WATMANÎncepând cu 01.06.2005Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    14.Verificarea lucrărilor din amenajările de combaterea eroziunii solului, de corectare a torenţilor, desecări, îndiguiri şi acumulări cu rol de atenuare a viiturilor pentru constatarea stării tehnice a acestora şi stabilirea lucrărilor de readucere la parametrii funcţionali proiectaţi, precum şi executarea lucrărilor de reparaţii, cu asigurarea fondurilor necesare.PermanentMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Societatea Naţională de îmbunătăţiri Funciare Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Finanţelor Publice
    15.Realizarea expertizelor pentru stabilirea gradului de siguranţă a barajelor de la acumulările cu rol de atenuare a viiturilor, a irigaţiilor, a pisciculturii a alimentării cu apă, conform O.U.G. nr. 244/2000, completată şi modificată prin Legea nr. 466/2001 a infrastructurii de transport (poduri, viaducte, ziduri de sprijin), precum şi realizarea obiectivelor de investiţii necesare.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - SNÎF, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Economiei şi Comerţului
    16.Identificarea amenajărilor de combaterea eroziunii solului, desecare şi a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundaţiilor (diguri, baraje şi staţii de pompare, de desecare) şi stabilirea celor care necesită lucrări de reabilitare, modernizare şi extindere, precum şi executarea acestora, cu asigurarea fondurilor necesare.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale - SNÎF, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Primarii, Ministerul Finanţelor Publice
    17.Verificarea respectării normelor de protecţie a Mediului privind exploatarea şi depozitarea materialului lemnos şi a deşeurilor din instalaţiile de debitare şi de prelucrare a materialului lemnos, precum şi controlul altor obiective cu impact semnificativ asupra mediului, aflate în zonele cu risc de inundaţii.PermanentMinisterul mediului şi Gospodăririi Apelor, Garda Naţională de Mediu, Ministerul Administraţiei şi Internelor
    18.Întocmirea şi aplicarea programelor pentru:Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
      - împădurirea terenurilor neregenerate în urma tăierilor ilegale şi a calamităţilor datorate acţiunii unor factori perturbatori (doborâturi şi rupturi de vânt şi zăpadă, uscări în masă, incendii etc.);
      - împădurire a terenurilor degradate;    
      - crearea perdelelor forestiere de protecţie a apelor    
    19.Alocarea fondurilor bugetare pentru stabilizarea albiilor şi versanţilor prin lucrări de corectare a torenţilor pe văi cu torenţialitate ridicată, amplasate în fondul forestier proprietate publică a statului.La rectificarea bugetului pe anul 2004 şi bugetele anilor următoriMinisterul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Finanţelor Publice
    20.Intensificarea controlului privind respectarea prevederilor legale şi al reglementărilor tehnice referitoare la amplasarea balastierelor şi funcţionarea acestora.Începând cu 01.09.2004Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Inspectoratul de Stat în Construcţii
    21.Realizarea de controale operative pentru identificarea şi înlăturarea disfuncţiilor în organizarea, pregătirea şi desfăşurarea intervenţiei la nivel local şi judeţean.SemestrialPrefecţii, Primarii, Inspectoratele Judeţene de Protecţie Civilă Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    22.Organizarea şi executarea inspecţiei pentru verificarea îndeplinirii atribuţiilor conferite autorităţilor Administraţiei publice locale privind apărarea împotriva inundaţiilor şi fenomenelor meteorologice periculoase, prin comisii mixte constituite din specialişti şi experţi din cadrul ministerelor de resortÎncepând cu 15.08.2004Inspectoratul de Stat în Construcţii, Ministerul administraţiei şi Internelor Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    II. MĂSURI DE INTERVENŢIE
    1.Stabilirea concretă a forţelor şi mijloacelor destinate pentru înlăturarea efectelor negative, a responsabilităţilor de coordonare şi conducere a intervenţiei, precum şi reactualizarea şi completarea planurilor operative de acţiune.Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriComisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Prefecţii, Primarii, Inspectoratele Judeţene de Protecţie Civilă
    2.Identificarea şi inventarierea zonelor şi spaţiilor de evacuare a populaţiei, efectivelor de animale, bunurilor materiale şi a valorilor de patrimoniu, asigurându-se condiţii corespunzătoare de cazare, hrănire, ordine publică asistenţă sanitară şi sanitar-veterinarăÎncepând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriComisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Prefecţii, Primarii, Inspectoratele Judeţene de Protecţie Civilă
    3.Refacerea şi menţinerea secţiunilor de scurgere a apelor mari, în special în zona lucrărilor de traversare a cursurilor de apă şi asigurarea fondurilor de înlocuire a traversărilor subdimensionate hidraulic.Permanent, Începând cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâriConsiliile locale şi judeţene, Deţinătorii lucrărilor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    4.Întreprinderea unor măsuri pentru stoparea acţiunilor care favorizează producerea viiturilor cu efecte distructive în cazul precipitaţiilor abundente (depozitarea în albia majoră a cursurilor de ape a materialului lemnos şi a resturilor rezultate în urma exploatării lemnului, sau a altor materiale ori deşeuri, tăierile ilegale de arbori, nerespectarea regulilor de exploatare etc.)PermanentAutorităţi cu atribuţii de control conferite de lege: Autoritatea Naţională de Control Ministerul Administraţiei şi Internelor Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
    5.Organizarea unui sistem de primire, depozitare şi distribuire a ajutoarelor destinate populaţiei sinistrate.Permanent (în funcţie de evenimente)Comisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Prefecţii, Primarii
    6.Elaborarea ordinului privind organizarea şi desfăşurarea măsurilor specifice de protecţie civilă precum şi pentru reducerea riscurilor, pierderilor de vieţi şi valori materiale în perioada premergătoare şi pe timpul executării lucrărilor de prăbuşire controlată şi ecologizare a zonei Ocnele Mari, judeţul Vâlcea.09.08.2004Ministerul Administraţiei şi Internelor
    III. MĂSURI DE ÎNLĂTURARE A EFECTELOR NEGATIVE
    1.Organizarea acţiunilor de intervenţie specifice pentru înlăturarea operativă a efectelor negative provocate de fenomenele meteorologice periculoase şi restabilirea normalităţii în zonele afectate prin:   Primarii, Prefecţii, Comisiile judeţene şi locale de apărare împotriva dezastrelor, Deţinătorii lucrărilor, Agenţii economici, Instituţii publice, Persoane fizice, Consiliile judeţene, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Transporturilor, construcţiilor şi Turismului Direcţiile de Telecomunicaţii
      - decolmatarea albiilor;  
      - decolmatarea rigolelor şi şanţurilor;  
      - refacerea podurilor şi podeţelor;  
      - degajarea căilor de comunicaţie;  
      - repunerea/în funcţiune a reţelelor de utilităţi publice (apă, gaze, canalizare, telefonie, electricitate etc.);Permanent
      - igienizarea puţurilor şi fântânilor;  
      - reabilitarea Construcţiilor afectate;  
      - curăţarea rigolelor.  
    2.Dezafectarea construcţiilor şi exploatărilor avariate din albiile şi zonele inundabile ale cursurilor de apă, care nu mai prezintă siguranţă în exploatare.   Inspectoratul de Stat în Construcţii, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Consiliile Judeţene Primării, Deţinătorii de construcţii
    IV. MĂSURI LEGISLATIVE
    1.Modificarea şi completarea actelor normative care reglementează domeniul de referinţă cu privire la cuantumul amenzilor.30.10.2004Toate ministerele abilitate
    2.Elaborarea unui proiect de act normativ pentru aprobarea, în regim de urgenţă, a Programului de lucrări pentru eliminarea efectelor inundaţiilor din anul 2004, prin credite acordate de Banca Europeană de Investiţii.31.08.2004Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, Ministerul Finanţelor Publice
    3.Elaborarea cadrului legal pentru stabilirea responsabilităţilor instituţionale şi principiilor de finanţare (privitoare la gestionarea) a lucrărilor de corectare a torenţilor în fondul forestier naţional.30.11.2004Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    4.Elaborarea cadrului legal privind autorizarea funcţionării instalaţiilor de debitat şi prelucrat lemn rotund.30.11.2004Ministerul Economiei şi Comerţului, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
    V. MĂSURI PE TERMEN LUNG
    1.Analizarea semestrială, în cadrul comisiilor judeţene consultative, a stadiului realizării activităţilor prevăzute în planuri, a evoluţiei fenomenelor în zonele de responsabilitate şi informarea despre aceasta, în scris, a Direcţiei Generale pentru Relaţiile cu Prefecturile şi a Comandamentului Protecţiei Civile, din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.SemestrialMinisterul Administraţiei şi Internelor, Prefecţii
    2.Elaborarea şi implementarea unui Program naţional de lucrări pentru prevenirea inundaţiilor, inclusiv cu atragerea de fonduri externe.Termen de elaborare 30.11.2004Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Mediului, Gospodăririi Apelor, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale
  --------