METODOLOGIA din 19 iulie 2004de evaluare şi selecţie a 50 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din mediul rural pentru a participa în cadrul proiectului PHARE 2003 şi a 100 de unităţi de învăţământ profesional şi tehnic din mediul rural şi mediul urban - localităţi mici şi mijlocii (cu până la 100.000 de locuitori, conform ultimului recensământ) pentru a participa în cadrul proiectelor PHARE 2004-2006 Coeziune economică şi socială - învăţământ profesional şi tehnic (TVET)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 23 august 2004    Procesul naţional de selecţie1. Procesul de selecţie: faza de evaluare a cererilor de selecţie a unităţilor de învăţământ pentru programul PHARE 2003 şi 2004-2006 - Coeziune economică şi socială - componenta TVET este realizată la nivel naţional de un comitet naţional de selecţie (CNS).Comitetul menţionat mai sus este format din 28 de membri şi va avea următoarea structură:● preşedinte - fără drept de vot - secretar de stat pentru învăţământ preuniversitar în Ministerul Educaţiei şi Cercetării;● secretar - fără drept de vot - expert din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic;● 8 subcomitete regionale formate fiecare din următorii membri cu drept de vot:- un reprezentant al agenţiei de dezvoltare regională;- un reprezentant al Ministerului Educaţiei şi Cercetării;- un reprezentant al Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic.La procesul de selecţie participă ca observatori reprezentanţi ai Ministerului Integrării Europene şi Delegaţiei Comisiei Europene.2. Pentru fiecare membru cu drept de vot va fi nominalizat câte un membru supleant, cu drept de vot, care vor fi incluşi în CNS numai în situaţia în care unul dintre membrii cu drept de vot menţionaţi anterior se retrage.3. Membrii votanţi (inclusiv membrii supleanţi) vor fi nominalizaţi individual, pe baza expertizei - probată prin curriculum-vitae - în următoarele domenii:● dezvoltare instituţională în domeniul educaţiei şi formării profesionale;● dezvoltarea resurselor umane;● dezvoltare regională;● dezvoltare, management şi evaluare de proiecte.4. Membrii votanţi ai CNS trebuie să ia parte la toate şedinţele de lucru. Fiecare absenţă trebuie consemnată şi justificată în raportul de evaluare. În vederea finalizării în cel mai scurt timp posibil a procesului de evaluare şi selecţie, membrii CNS nu trebuie să fie angrenaţi în rezolvarea altor sarcini pe întreaga durată a procesului.Membrii CNS au drepturi egale de vot.5. Pe întreaga durată a procesului de evaluare numărul membrilor votanţi nu poate fi schimbat. Ca urmare, fiecare membru al CNS care se retrage, indiferent de motiv, trebuie înlocuit cu unul dintre membrii supleanţi desemnaţi. Înlocuirea se va face astfel încât membrul supleant să provină din acelaşi domeniu instituţional cu cel pe care îl înlocuieşte. Noul membru votant trebuie să reia întregul proces de evaluare şi să evalueze toate ofertele discutate. Evaluările făcute de membrii cu drept de vot retraşi din CNS, indiferent de stadiul de evaluare, nu vor fi luate în considerare.6. Secretariatul CNS va fi asigurat de un expert din cadrul Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, care va participa la procesul de evaluare şi selecţie fără a avea drept de vot.7. Delegaţia Comisiei Europene şi Ministerul Integrării Europene pot numi observatori care să urmărească, parţial sau în totalitate, etapele procesului de selecţie.8. Rolul observatorilor este de a urmări corectitudinea procedurală şi, în special, transparenţa procesului de selecţie.Imparţialitate, confidenţialitate şi conflictul de interese9. Fiecare membru al CNS, cu sau fără drept de vot, implicat în procesul de selecţie, va semna o declaraţie de confidenţialitate şi imparţialitate, precum şi o declaraţie privind conflictul de interese.10. CNS, prin subcomitete, va verifica dacă plicurile în care au fost transmise dosarele înaintate de şcoli în vederea selecţiei sunt închise şi sigilate şi va proceda la analiză şi evaluare conform procedurii şi criteriilor anexate.11. Nu pot fi făcute publice nici un fel de informaţii referitoare la examinare, clarificările cerute, evaluarea sau criteriile de comparaţie a proiectelor depuse. Orice astfel de încercare realizată prin orice mijloace (fie prin iniţierea de contacte între aplicanţi şi membrii CNS, fie prin alte mijloace) va conduce la excluderea imediată din evaluare a dosarelor propuse.12. Activitatea CNS, de la deschiderea dosarelor şi până la finalizarea selecţiei, se desfăşoară cu uşile închise şi este confidenţială. Nu pot fi făcute vizite în teren în scopul verificării corectitudinii datelor menţionate. Comunicarea cu solicitanţii se va face în scris (prin fax sau scrisori semnate de către preşedinte şi secretarul CNS). Corespondenţa purtată trebuie păstrată la loc sigur. Dacă nu există nici o altă modalitate de comunicare cu şcolile, inspectoratul şcolar judeţean respectiv va acţiona ca intermediar.13. În vederea păstrării confidenţialităţii lucrărilor, participarea la şedinţele CNS va fi limitată strict la membrii comitetului şi la observatori.14. Propunerile (în copie şi original) nu trebuie să părăsească încăperea/clădirea în care au loc şedinţele CNS înainte de finalizarea procesului de selecţie. Ele trebuie păstrate la loc sigur atunci când nu se lucrează cu ele. De asemenea, toate materialele legate de procesul de evaluare (grile de evaluare, notiţe) trebuie păstrate în spaţii care asigură condiţii adecvate pentru confidenţialitate şi arhivare.Responsabilităţile membrilor CNS15. Preşedintele răspunde de coordonarea procesului de selecţie şi de asigurarea imparţialităţii şi transparenţei acestui proces. De asemenea, preşedintele se va asigura că nici un moment în sala de şedinţe în care se desfăşoară sesiunile de evaluare nu va rămâne doar o singură persoană (evaluator sau observator).16. Membrii cu drept de vot ai CNS au responsabilitate colectivă pentru deciziile adoptate de comitet.17. Secretarul CNS răspunde de desfăşurarea tuturor sarcinilor administrative pe parcursul desfăşurării procesului de evaluare. Acestea vor include:● distribuirea şi colectarea declaraţiilor de imparţialitate şi confidenţialitate;● punerea la dispoziţie membrilor votanţi ai subcomitetelor a grilelor de evaluare şi a copiilor complete ale documentaţiilor depuse de şcolile aplicante;● colectarea zilnică a grilelor de evaluare de la fiecare membru;● elaborarea şi păstrarea minutelor sesiunilor de evaluare şi a altor documente solicitate şi menţionate în prezentul material;● consemnarea zilnică, pe bază de semnătură, a prezenţei la sesiuni, precum şi redactarea raportului de evaluare şi a anexelor acestuia.Reuniunile de lucru ale CNS18. Preşedintele CNS va convoca reuniunea pregătitoare de lucru a CNS, în termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită pentru depunerea dosarelor, prin scrisoare recomandată sau fax adresat/adresată tuturor membrilor şi supleanţilor acestora, precum şi observatorilor. În notificarea scrisă se vor preciza exact locul, data şi ora primei reuniuni. Toţi membrii CNS (inclusiv supleanţii) trebuie să confirme primirea notificării şi participarea la reuniune cu cel puţin o zi înainte de data planificată.19. Acest procedeu de comunicare rămâne valabil şi pentru organizarea şedinţelor ulterioare de evaluare, dacă nu se convine altfel. În cazul în care unul sau mai mulţi membri activi ai CNS nu este disponibil/nu sunt disponibili, preşedintele va informa în timp util supleanţii despre acest lucru şi le va comunică locul de desfăşurare a lucrărilor.Procesul de selecţie20. La primirea dosarelor secretarul le va înregistra şi va furniza o confirmare de primire. Propunerile trebuie înregistrate, la sosire, cu următoarele date:● numărul de înregistrare;● data şi ora sosirii;● numele şi adresa solicitantului (dacă sunt menţionate pe plic);● conformitatea plicului (sigilat/nesigilat).21. Toate dosarele vor fi grupate pe regiuni.22. Dosarele sigilate, grupate pe regiuni, vor fi înaintate fiecărui subcomitet în vederea verificării conformităţii administrative. În urma verificării conformităţii administrative, în cazul documentelor incomplete sau al necompletării unor rubrici ale documentaţiei, membrii CNS vor cere solicitantului să facă respectivele completări în termen de două zile lucrătoare de la primirea notificării. Orice solicitare de clarificare ce presupune contactarea solicitanţilor în timpul procesului de selecţie trebuie efectuată în scris (prin fax sau scrisoare transmis/transmisă direct şcolilor sau, în cazuri excepţionale, inspectoratelor şcolare) şi semnată atât de preşedintele, cât şi de secretarul CNS. Copii ale respectivelor comunicări vor fi anexate la raportul de evaluare.23. Dosarele corespunzătoare fiecărei regiuni vor fi apoi verificate din punct de vedere al eligibilităţii de către membrii subcomitetului regiunii respective. Vor fi supuse etapelor următoare ale evaluării numai dosarele şcolilor care nu au fost respinse în faza de eligibilitate.Calitatea tuturor propunerilor pentru o regiune va fi evaluată de fiecare membru al subcomitetului CNS, pe baza grilelor de evaluare. Fiecare evaluator va acorda un punctaj pentru fiecare subsecţiune. CNS va lua decizia finală după ce au fost examinate toate propunerile. Toate deciziile trebuie înregistrate şi justificate în raportul de evaluare. CNS va întocmi în final o listă de şcoli propuse pentru cuprinderea în proiectele PHARE, menţionând şi punctajul acordat. Propunerile vor fi plasate în ordinea descrescătoare a punctajului, la nivel regional.24. Întreaga procedură de evaluare se va consemna în raportul de evaluare, care trebuie semnat de preşedinte, secretar şi de toţi membrii cu drept de vot ai CNS. Raportul de evaluare va conţine, de asemenea, grilele de evaluare şi minutele sesiunilor de evaluare şi trebuie să precizeze:- data, ora şi locul sesiunii;- persoanele prezente;- lista şcolilor propuse pentru cuprinderea în proiectele PHARE, cu menţionarea punctajelor;- lista şcolilor ce nu au fost selectate şi motivele neselectării lor.Raportul de evaluare25. În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea evaluării următoarele documente vor fi înaintate Ministerului Educaţiei şi Cercetării:- raportul de evaluare;- grilele de evaluare completate şi semnate de către membrii CNS;- lista şcolilor propuse pentru a fi cuprinse în proiectele PHARE 2003 şi PHARE 2004-2006.26. Ministrul educaţiei şi cercetării va aproba prin ordin lista celor 50 de şcoli pentru programul PHARE 2003 din mediul rural, precum şi a celor 100 de şcoli pentru programul PHARE 2004-2006 din mediul rural şi urban - localităţi mici şi mijlocii.27. Raportul de evaluare va fi transmis Ministerului Integrării Europene şi delegaţiei Comisiei Europene pentru informare.28. Rezultatele selecţiei vor fi anunţate public, prin afişare la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi prin informarea scrisă a şcolilor solicitante.29. Şcolile neselectate vor fi informate asupra motivului respingerii (răspunsul către şcoli trebuie să precizeze criteriile administrative sau de eligibilitate care nu au fost îndeplinite), după caz:● cererea a fost primită după data de închidere a licitaţiei;● dosarul de cerere este incomplet sau nu este conform condiţiilor de eligibilitate prestabilite;● cererea nu a fost completată conform precizărilor din prezentul ghid;● cererea a fost scrisă de mână;● solicitantul este neeligibil;● documentaţia prezentată nu a întrunit punctajul care să îi permită încadrarea în numărul de şcoli stabilit pentru fiecare regiune de dezvoltare.30. Evaluarea aplicaţiilor depuse de şcolile din mediul rural şi de cele din localităţi mici şi mijlocii va fi efectuată separat, în conformitate cu criteriile de eligibilitate şi evaluare respective.APENDICE:1. Ghidul de selecţie a unităţilor de învăţământ care vor fi incluse în proiectele PHARE RO 2003 şi PHARE RO 2004-20062. Grila de conformitate administrativă (vezi anexa)3. Grilele de evaluare a unităţilor de învăţământ (pentru unităţi care aplică în programul PHARE TVET 2003 şi pentru unităţi care aplică în programele PHARE 2004-2006)4. Cerere de participare la selecţie - formular5. Lista şcolilor eligibile din mediul rural aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării6. Lista judeţelor, a localităţilor urbane mici şi mijlocii.  +  Anexa -----la metodologie--------------Grilă de conformitate administrativăUnitatea de învăţământ .........................───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                  Verificat de                                                                  ............   Indicatori prevăzuţi Indicatori Admis/ ............                                            furnizaţi Respins la data ...───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Documentaţia de participare la selecţieeste transmisă în plic sigilat până ladata limită de depunere───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Documentaţia de participare la selecţieeste transmisă în original şi două copii───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Documentaţia de participare la selecţieeste completă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Anexele sunt complete*)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Documentaţia de participare la selecţieeste editată în formatul cerut───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Documentaţia de participare la selecţieeste semnată şi ştampilată de unitateaşcolară solicitantă───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Declaraţiile cerute şi certificatelesunt semnate şi ştampilate de emitenţi───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------- Notă *) Dacă o anexă lipseşte sau este incompletă, specificaţi titlul.-----------