ORDIN nr. 406 din 23 iulie 2004pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 10 august 2004  Având în vedere art. 29^4 alin. (4) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Dan Mircea PopescuBucureşti, 23 iulie 2004.Nr. 406.  +  Anexa PROCEDURAde evaluare şi selecţie a angajatorilor carebeneficiază de prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002privind sistemul asigurărilor pentruşomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă,cu modificările şi completările ulterioarePrezenta procedură reglementează evaluarea şi selecţia angajatorilor în vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei reprezentând 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională organizate pentru un număr de cel mult 20% din personalul angajat, conform Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.Organizarea selecţiei are loc în trimestrul II şi în trimestrul IV, putând participa angajatorii care au încheiat contracte cu furnizorii de formare profesională, precum şi cei care au finalizat programul de formare profesională în baza planului de formare profesională din anul în curs.  +  Articolul 1Evaluarea şi selecţia angajatorilor care depun documentaţia în vederea acordării din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei prevăzute la art. 48^1 din lege, denumiţi în continuare solicitanţi, se realizează în cadrul unei sesiuni de evaluare de către o comisie de evaluare constituită la nivelul fiecărei agenţii pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor art. 29^4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 174/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare norme.  +  Articolul 2 (1) Pentru acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei prevăzute la art. 48^1 din lege, solicitanţii vor depune o dată cu cererea însoţită de documentele prevăzute la art. 29^3 din norme şi următoarele: a) nota de fundamentare, în conformitate cu criteriile de evaluare prevăzute la art. 29^2 alin. (6) din norme; b) copie de pe actele prin care se atestă calitatea de angajator în sensul art. 5 pct. I din lege; c) copii de pe contractele individuale de muncă ale şomerilor încadraţi în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care are loc selecţia; d) declaraţie pe propria răspundere a angajatorului privind numărul de salariaţi încadraţi în muncă cu contract individual de muncă, pe durată nedeterminată, cu program normal de lucru, la data întocmirii programului de formare profesională. (2) Cererea va cuprinde în mod explicit numărul de persoane din rândul angajaţilor pentru care se solicită finanţare pentru formare profesională.  +  Articolul 3Cererea împreună cu documentele prevăzute la art. 2 se depun, în plic sigilat, pe care se înscriu: "Selecţie pentru acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei în cuantum de 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesională - a nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare", precum şi denumirea completă şi adresa solicitantului.  +  Articolul 4 (1) Plicul sigilat, cu documentaţia prevăzută la art. 3, se depune de către un reprezentant al solicitantului până la termenul limită de înscriere, comunicat potrivit art. 29^1 alin. (3) din norme, la sediul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi are sediul. (2) Documentaţiile depuse prin alt sistem decât cel prevăzut la alin. (1) sau prezentate după termenul limită de înscriere se resping.  +  Articolul 5 (1) În scopul asigurării transparenţei, la deschiderea plicurilor sigilate cu documentaţiile depuse de solicitanţi pot participa reprezentanţii acestora. (2) Data de deschidere a plicurilor se stabileşte în termen de cel mult două zile de la data limită de depunere şi va fi comunicată o dată cu termenul limită de înscriere.  +  Articolul 6 (1) Evaluarea şi selecţia solicitanţilor pentru fiecare dintre cele patru categorii prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din norme se realizează în cadrul sesiunii de evaluare, care se organizează în termen de 5 zile de la expirarea termenului limită de înscriere, conform criteriilor prevăzute la art. 29^2 din norme. (2) În cadrul sesiunii de evaluare, procedura de evaluare şi selecţie a solicitanţilor începe cu verificarea de către comisia de evaluare a îndeplinirii criteriilor administrative şi de eligibilitate. (3) Neîndeplinirea oricărui criteriu administrativ sau de eligibilitate atrage necalificarea solicitantului, respectiv a documentaţiei acestuia pentru evaluarea programului de formare profesională şi, respectiv, selecţie.  +  Articolul 7 (1) Evaluarea programelor de formare profesională a tuturor solicitanţilor care au îndeplinit criteriile administrative şi de eligibilitate se face potrivit art. 29^2 alin. (6) din norme. (2) Pentru fiecare criteriu de evaluare a programelor de formare profesională se acordă un punctaj. (3) În vederea facilitării procesului de evaluare a programelor de formare profesională şi obţinerii unui punctaj cât mai bun, solicitanţii trebuie ca în cuprinsul notei de fundamentare să evidenţieze cât mai clar şi într-un mod cât mai detaliat elementele prevăzute la art. 29^2 alin. (6) din norme, precum şi importanţa derulării programului de formare profesională. (4) Lista cuprinzând numele persoanelor care urmează să participe la programul de formare profesională, precum şi locul, localitatea unde îşi desfăşoară acestea activitatea este anexată la nota de fundamentare şi face parte din aceasta. (5) Acordarea punctelor se face de către fiecare membru al comisiei de evaluare, denumit în continuare evaluator, conform grilei de evaluare prevăzute în anexă. (6) Punctajul obţinut de programul de formare profesională ca urmare a evaluării de către evaluator este suma punctelor obţinute la fiecare criteriu de evaluare. (7) Punctajul final al programului de formare profesională este media aritmetică a punctajelor obţinute de programul de formare profesională ca urmare a evaluării de către fiecare evaluator. (8) Categoriile de şomeri care se punctează, precum şi numărul de puncte acordate pentru fiecare categorie de şomeri se stabilesc de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, şi se vor face publice o dată cu comunicarea termenului limită de înscriere. (9) Punctajul care se va acorda pentru numărul de persoane din rândul şomerilor, încadrate în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia, se va face public, o dată cu comunicarea termenului limită de înscriere, de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Selecţia solicitanţilor în urma evaluării programelor de formare profesională se face conform criteriilor prevăzute la art. 29^2 alin. (7) din norme. (2) Sunt eligibili de a participa la etapa de selecţie numai solicitanţii ale căror programe de formare profesională au obţinut în urma evaluării un punctaj de minimum 2,5 puncte. (3) Solicitanţii ale căror programe de formare profesională nu au obţinut punctajul minim nu se califică pentru selecţie. (4) În vederea selecţiei, fiecărui solicitant i se va acorda un punctaj, astfel: a) câte 0,1 puncte pentru fiecare persoană din rândul şomerilor încadrată în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia; b) numărul de puncte corespunzător categoriei de şomeri, pentru fiecare persoană din rândul şomerilor încadrată în muncă în ultimele 12 luni premergătoare lunii în care se organizează selecţia; c) câte 0,1 puncte pentru fiecare procent din nivelul mediu al indicatorului "ponderea şomerilor în populaţia stabilă 18-62 ani", stabilit pentru ultimele 6 luni premergătoare lunii depunerii cererii, la nivelul localităţii unde îşi desfăşoară activitatea persoanele din rândul salariaţilor angajatorului cărora li se adresează programul de formare profesională. În situaţia în care la programul de formare profesională participă persoane care îşi desfăşoară activitatea în localităţi diferite, se calculează nivelul mediu al indicatorului "ponderea şomerilor în populaţia stabilă 18-62 ani" pentru fiecare localitate, iar punctajul de 0,1 puncte se acordă pentru fiecare procent din nivelul indicatorului rezultat ca medie aritmetică a nivelului mediu al indicatorului "ponderea şomerilor în populaţia stabilă 18-62 ani", calculat la nivelul fiecărei localităţi.  +  Articolul 9 (1) Punctajul final al fiecărui solicitant este punctajul programului de formare profesională, obţinut în urma sesiunii de evaluare, la care se adună punctele obţinute la fiecare dintre criteriile de selecţie. (2) Pentru fiecare dintre categoriile prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din norme, comisia de evaluare întocmeşte clasamente cu solicitanţii ale căror documentaţii au fost evaluate. (3) Sumele prevăzute la art. 48^1 din lege se acordă, în cadrul fiecărei categorii dintre cele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din norme, în ordinea punctajelor obţinute şi în limita sumelor aprobate cu această destinaţie. (4) În situaţia în care, ca urmare a acordării finanţării solicitanţilor în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut, mai sunt disponibile sume aprobate cu această destinaţie, comisia de evaluare poate aproba, în cadrul categoriei pentru care s-a realizat selecţia, acordarea sumei prevăzute la art. 48^1 din lege solicitantului clasat imediat următor, în limita sumelor disponibile aprobate cu această destinaţie.  +  Articolul 10 (1) Toţi solicitanţii vor fi informaţi în scris de către agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, despre decizia comisiei de evaluare. (2) Comunicarea deciziei comisiei de evaluare se va face în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia şi va conţine termenul în care solicitanţii ale căror programe de formare profesională au fost selectate trebuie să se prezinte la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în a căror rază teritorială îşi au sediul, în vederea încheierii contractului prevăzut la art. 29^6 din norme. (3) Decizia comisiei de evaluare poate fi contestată potrivit art. 29^5 alin. (2) din norme. (4) În cazul în care solicitanţii nu se prezintă pentru a încheia contractul în termenul prevăzut în comunicare sau refuză încheierea contractului, agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, invită pentru încheierea contractului, după caz, următorul solicitant din clasamentul stabilit în cadrul fiecărei categorii din cele prevăzute la art. 29^1 alin. (2) din norme.  +  Articolul 11Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Anexa
                                 Grila de evaluare
      Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă ..................................
      Nume şi prenume evaluator (membru comisie de evaluare) ...................
      Solicitant ...............................................................
      Programul de formare profesională evaluat ................................
   
  Pondere Punctaj Criteriu
  Punctaj acordat Punctaj obţinut
  0 1 2 3 = 1 x 2 4
  a)Importanţa pentru angajator a derulării programului de formare profesională: 50%
  i. Nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, dato- rată schimbării do- meniului de activi- tate sau a tehnolo- giei. 30%
  îi. Nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, dato- rată dezvoltării ac- tivităţii prin crea- rea de noi locuri de muncă. 50%
  iii. Ridicarea perfor- manţelor resurselor umane. 10%
  iv. Nevoia de calificare a forţei de muncă a angajatorului, din alte motive decât cele prevăzute la punctele i şi îi. 10%
  b)Categoriile profesio- nale din rândul salaria- ţilor angajatorului că- rora li se adresează programului de formare profesională: 30%
  i. muncitori 70%
  i.1. muncitori cali- ficaţi 60%
  i.2. muncitori neca- lificaţi 40%
  îi. alte categorii 30%
  c) Costul derulării programului de formare profesională: 20%
  Punctaj total
      Nume şi prenume evaluator (membru comisie de evaluare)
      ....................................
      Semnătura
      Data evaluării .....................
  Acordarea punctelor în vederea evaluării programului de formare profesională se face în conformitate cu prevederile prezentei Grile de evaluare, astfel:1. Se acordă fiecărui subcriteriu prevăzut la pct. a).i - a).iv. şi pct. b)i.1., b)i.2. şi b)îi, precum şi criteriului de evaluare prevăzut la pct. c), puncte între 0 şi 5 în concordanţă cu următoarele: 0= nu este cazul; 1=foarte slab; 2=slab; 3=acceptabil; 4=bun; 5=foarte bun.Punctele acordate se consemnează de evaluator în coloana 2.În coloana 4, se consemnează de evaluator, eventualele comentarii cu privire la modul de îndeplinire a subcriteriului/criteriului punctat.2. Se determină punctajul pentru fiecare criteriu de evaluare:2.1. Pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. a)2.1.1. Se determină punctajul obţinut pentru fiecare subcriteriu ca produs între punctajul acordat subcriteriului şi ponderea aferentă subcriteriului.Punctajul obţinut se consemnează de evaluator corespunzător fiecărui subcriteriu, în coloana 3.2.1.2. Se determină punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. a) ca produs între suma punctajelor obţinute pentru fiecare subcriteriu din cadrul criteriului de evaluare şi ponderea aferentă criteriului de evaluare.Punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. a) se consemnează de evaluator, în coloana "Punctaj criteriu".2.2. Pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. b)2.2.1. Se determină punctajul obţinut pentru subcriteriul prevăzut la pct. b).i. ca produs între suma punctajelor obţinute pentru subcriteriile prevăzute la pct. b)i.1. şi b).i.2 şi ponderea aferentă subcriteriului prevăzut la pct. b)i.Punctajul obţinut pentru subcriteriul prevăzut la pct. b).i. se consemnează de evaluator, în coloana "Punctaj criteriu".2.2.2. Se determină punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. b) ca produs între suma punctajului obţinut la subcriteriul prevăzute la pct. b)i. şi punctajul obţinut la subcriteriul prevăzut la pct. b).îi. şi ponderea aferentă criteriului de evaluare.Punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. b) se consemnează de evaluator, în coloana "Punctaj criteriu".2.3. Pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. c)2.3.1. Se determină punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. c) ca produs între punctajul acordat, conform pct. 1 şi ponderea aferentă criteriului de evaluare.Punctajul obţinut pentru criteriul de evaluare prevăzut la pct. c) se consemnează de evaluator, în coloana 3.3. Punctajul total obţinut de programul de formare profesională este suma punctajelor obţinute la fiecare criteriu de evaluare.[punctaj total = pct criteriu a + pct criteriu b + pct criteriu c]-----------