DECRET nr. 65 din 17 februarie 1982privind organizarea activităţii creselor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor pentru copiii din aceste unităţi
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 17 februarie 1982  Pentru sprijinirea părinţilor în creşterea şi educarea copiilor, pe lîngă acordarea alocaţiei de stat pentru copii şi a altor forme de sprijin material, statul organizează, în condiţiile autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare, crese şi grădiniţe, în cadrul cărora se asigura, în mod gratuit, asistenţa medicală, instruirea şi educarea copiilor.Ţinînd seama de faptul ca în crese, precum şi în grădiniţele cu program prelungit şi săptămînal, se asigura alimentaţia copiilor, părinţii şi ceilalţi sustinatori legali au obligaţia sa suporte o parte din cheltuielile ce se efectuează, în raport de veniturile pe care le obţin.În vederea îmbunătăţirii actualelor reglementări privind organizarea creselor şi gradinitelor şi stabilirea contribuţiei părinţilor sau susţinătorilor legali pentru copiii din aceste unităţi, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Creşele şi grădiniţele se organizează pe principiul autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare.Organele de conducere colectivă ale unităţilor pe lîngă care funcţionează creşele şi grădiniţele sînt obligate să asigure dimensionarea judicioasă a cheltuielilor, folosirea eficienta a bazei tehnico-materiale şi a fondurilor pe care le au la dispoziţie pentru acoperirea cheltuielilor şi asigurarea desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestora.  +  Articolul 2Creşele şi grădiniţele cu program prelungit şi săptămînal se organizează în subordinea directa a întreprinderilor, celorlalte organizaţii economice şi a instituţiilor de stat, pe lîngă care funcţionează. Întreaga activitate a creselor şi gradinitelor se desfăşoară sub îndrumarea Ministerului Educaţiei şi Învăţămîntului, Ministerului Sănătăţii şi comitetelor sau birourilor executive ale consiliilor populare.  +  Articolul 3Înfiinţarea şi organizarea creselor şi gradinitelor se fac, potrivit prevederilor legii, în cadrul indicatorilor stabiliţi prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială.  +  Articolul 4Cheltuielile creselor şi gradinitelor se acoperă din: a) sumele ce se aloca de la bugetul de stat pentru instruirea, educarea şi asistenţa medicală a copiilor şi pentru celelalte cheltuieli; b) sumele ce se aloca din fondul pentru acţiuni sociale constituit, potrivit legii, la dispoziţia unităţilor economice pentru cheltuieli de regie şi întreţinere; c) sumele ce se aloca, potrivit legii, din fondul de participare la beneficii; d) sumele ce se aloca din fondul de premiere constituit, în condiţiile legii, la ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti; e) contribuţia părinţilor pentru acoperirea cheltuielilor de hrana şi a unor cheltuieli de întreţinere şi funcţionare.  +  Articolul 5Pentru buna funcţionare a creselor şi gradinitelor, folosirea judicioasă a fondurilor materiale şi băneşti, unităţile pe lîngă care acestea sînt organizate, precum şi consiliile populare, vor lua măsuri pentru participarea pe baze obşteşti a membrilor comitetelor de părinţi, comisiilor de femei şi a altor persoane la unele activităţi gospodăreşti şi de îngrijire şi educare a copiilor.  +  Articolul 6Contribuţia lunară a părinţilor sau susţinătorilor legali pentru copiii din crese şi grădiniţe se stabileşte în funcţie de veniturile lunare cumulate ale acestora şi de programul cresei sau al gradinitei, după cum urmează:
             
    Venituri lunare cumulateContributia pentru creseContributia pentru gradinite
    cu program zilniccu program saptaminalcu program prelungitcu program saptaminal
    Pina la 5000270320256270
    5001.- 6000.295385275295
    6001.- 7000320445295320
    Peste 7000340500320340
   +  Articolul 7Organele de conducere colectivă pot aproba ca în limita sumelor alocate, potrivit legii, din fondul de participare la beneficii în vederea constituirii fondului pentru acţiuni sociale şi din fondul de premiere ce se constituie, potrivit reglementărilor în vigoare, la ministere, celelalte organe centrale, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, să se suporte, în unele cazuri, în raport de veniturile cumulate ale părinţilor sau susţinătorilor legali, o parte din contribuţiile datorate pentru întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe astfel: a) pînă la 50 la suta, în cazul în care veniturile cumulate nu depăşesc 2500 lei lunar; b) pînă la 40 la suta, în cazul în care veniturile cumulate sînt între 2501-3000 lei lunar; c) pînă la 30 la suta, în cazul în care veniturile cumulate sînt între 3001-3500 lei lunar; d) pînă la 20 la suta, în cazul în care veniturile cumulate sînt între 3501-4500 lei lunar.De prevederile alineatului precedent beneficiază părinţii sau sustinatorii legali care au cel puţin doi copii în vîrsta de pînă la 16 ani.  +  Articolul 8Contribuţia lunară va fi achitată de către părinţii sau sustinatorii legali ai copilului, pînă la sfîrşitul fiecărei luni, pentru luna următoare. Conducerea unităţii pe lîngă care funcţionează cresa sau grădiniţa poate aproba, la cererea părinţilor sau susţinătorilor legali ai copilului, ca plata contribuţiei datorate să se facă în doua rate, cea de-a doua rata urmînd să se plătească pînă în ziua de 15 a lunii în curs.  +  Articolul 9În crese şi grădiniţe pot fi primiţi, cu prioritate, în limita locurilor existente: a) copiii ale căror mame sînt încadrate în munca sau sînt în perioada de studii; b) copiii aflaţi numai în întreţinerea tatălui care este încadrat în munca sau pensionat de boala sau accident; c) copiii ale căror mame nu sînt încadrate în munca, fiind invalide sau suferinde de boli care le fac incapabile să se ocupe de îngrijirea şi educarea acestora; d) copiii ale căror mame, neincadrate în munca, ingrijesc şi copii cu deficiente fizice sau psihice.  +  Articolul 10În crese sau grădiniţe pot fi primiţi, în limita locurilor disponibile, copiii cetăţenilor străini aflaţi temporar pe teritoriul Republicii Socialiste România, cu plata integrală a cheltuielilor, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 11Ministerul Educaţiei şi Învăţămîntului şi Ministerul Sănătăţii, cu acordul Ministerului Finanţelor, vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentului decret.  +  Articolul 12Prezentul decret intră în vigoare de la data de 1 martie 1982.Pe aceeaşi dată se abroga actele normative prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Anexa 1 ACTE NORMATIVE CARE SE ABROGA - Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 586/1951 privind modul de funcţionare şi întreţinere a creselor şi căminelor de zi de pe lîngă instituţiile bugetare, întreprinderile şi organizaţiile economice de stat, a căminelor sezoniere din sectorul agricol, precum şi a creselor şi căminelor de zi de cartier, publicată în Buletinul Oficial nr. 72 din 27 iunie 1951.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3159/1953 privind reducerea contribuţiei părinţilor la întreţinerea copiilor acestora în crese şi cămine de zi, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 60 din 22 septembrie 1953.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 3790/1953 pentru îmbunătăţirea funcţionarii creselor existente şi înfiinţarea de noi crese, publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 77 din 11 decembrie 1953.- Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 368/1956 privind organizarea şi finanţarea gradinitelor de copii din R.P.R., publicată în Colecţia de hotărîri şi dispoziţii ale Consiliului de Miniştri nr. 13 din 17 martie 1956.----------------