NORME din 24 iunie 2004privind procedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 6 august 2004     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Obiectul prezentelor norme îl constituie reglementarea procedurii şi a criteriilor de obţinere a autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate de către persoanele juridice care preiau responsabilitatea gestionării anvelopelor uzate de la persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, conform art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 170/2004.  +  Capitolul II Procedura de acordare a autorizaţiei  +  Articolul 2Autorizaţia de gestionare a anvelopelor uzate se acordă de către Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, pe o perioadă de 3 ani, cu condiţia avizării anuale.  +  Articolul 3 (1) Autorizaţia de gestionare a anvelopelor uzate se acordă persoanelor juridice care îndeplinesc criteriile de autorizare prevăzute în anexa nr. 1, pe baza următoarelor documente obligatorii:1. cerere-tip de autorizare, conform anexei nr. 2;2. certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în copie;3. actul de constituire, în copie;4. planul de gestionare a anvelopelor uzate;5. acordurile/precontractele încheiate cu persoanele juridice care introduc pe piaţă anvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării, în copie, precum şi declaraţiile pe propria răspundere privind cantităţile de anvelope puse pe piaţă de acestea în anul precedent;6. acordurile/precontractele încheiate cu societăţile comerciale autorizate pentru colectarea şi/sau valorificarea anvelopelor uzate, în copie, precum şi capacităţile de colectare şi valorificare ale acestora;7. caietul de sarcini întocmit în vederea selectării agenţilor economici cu care se vor încheia contracte de colectare şi/sau de valorificare. (2) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor poate solicita, după caz, orice alte documente relevante pentru eliberarea autorizaţiei.  +  Articolul 4Documentele obligatorii prevăzute la art. 3 alin. (1) se depun la registratura Ministerului Economiei şi Comerţului pentru Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor.  +  Articolul 5 (1) Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor analizează documentele obligatorii şi stabileşte dacă sunt îndeplinite criteriile pentru acordarea autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Concluziile se consemnează într-un proces-verbal, document care stă la baza emiterii autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate.  +  Articolul 6În termen de 30 de zile de la data depunerii documentaţiei obligatorii, Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor emite autorizaţia de gestionare a anvelopelor uzate, conform anexei nr. 3, sau comunică solicitantului motivul respingerii cererii.  +  Capitolul III Procedura de avizare şi anulare a autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate  +  Articolul 7Pentru avizarea anuală a autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate se depun, la sediul Comisiei Naţionale pentru Reciclarea Materialelor, până la data de 31 martie a anului următor, următoarele documente:● raportul de activitate, care trebuie să conţină:- cantitatea totală de anvelope noi şi/sau de anvelope uzate destinate reutilizării, pusă pe piaţă în anul precedent de către societăţile comerciale cu care s-a încheiat contract de preluare a responsabilităţii, precum şi o estimare a cantităţii de anvelope care va fi pusă pe piaţă în anul în curs;- cantitatea totală de anvelope uzate, colectată în cadrul obligaţiilor de preluare a responsabilităţilor;- cantitatea totală de anvelope uzate, livrată societăţilor autorizate pentru valorificarea anvelopelor uzate, şi defalcarea pe modalităţi de valorificare;● lista la zi a societăţilor comerciale cu care s-au încheiat contracte pentru preluarea responsabilităţii;● lista la zi a agenţilor economici autorizaţi pentru colectarea şi/sau valorificarea deşeurilor de cauciuc, cu care s-au încheiat contracte;● planul de gestionare a anvelopelor uzate pentru anul în curs;● documentele financiar-contabile din care să reiasă repartizarea profitului.  +  Articolul 8Neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin preluarea responsabilităţii, precum şi nerespectarea criteriilor de autorizare pe întreaga perioadă autorizată atrag neacordarea vizei anuale şi/sau anularea autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate, după caz.  +  Articolul 9Anularea autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate se face de către Comisia Naţională pentru Reciclarea Materialelor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 10Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa 1 la normeCRITERII DE AUTORIZAREa activităţii de gestionare a anvelopelor uzate1. Să fie persoană juridică legal constituită numai în scopul gestionării anvelopelor uzate şi al cărei profit se reinvesteşte integral în acelaşi scop.2. Ponderea societăţilor comerciale cu care persoana juridică legal constituită pentru gestionarea anvelopelor uzate a încheiat acorduri/precontracte/contracte de preluare a responsabilităţii să reprezinte minimum 30% din totalul cantităţii de anvelope puse pe piaţă.3. Să facă dovada că agenţii economici autorizaţi cu care a încheiat acorduri/precontracte de colectare şi/sau de valorificare pot să colecteze şi să valorifice întreaga cantitate de anvelope uzate, corespunzătoare obligaţiilor ce le revin societăţilor comerciale cărora le va prelua responsabilităţile.4. Să nu introducă discriminări contractuale între persoanele juridice - acţionari şi ceilalţi contractanţi.5. Să aibă întocmit planul de gestionare pe termen scurt şi mediu a anvelopelor uzate, care să cuprindă, în principal:- modul de organizare a activităţii de gestionare a anvelopelor uzate;- modul de finanţare a activităţii, inclusiv calculul ecovalorii*);- modalităţi de mediatizare a activităţii.Suma aferentă ecovalorii trebuie să fie evidenţiată în mod clar şi individualizată în fiecare factură de vânzare a anvelopelor noi sau destinate reutilizării.Ecovaloarea trebuie să fie calculată astfel încât să genereze un venit suficient pentru a asigura mijloacele necesare pentru colectarea, valorificarea şi transportul anvelopelor uzate.Ecovaloarea se calculează pe tip de anvelopă pusă pe piaţă, fără a introduce discriminări între diversele categorii de anvelope.-------- Notă *) Ecovaloarea reprezintă o contribuţie bănească destinată acoperirii costurilor de colectare, de transport şi valorificare a anvelopelor uzate.  +  Anexa 2 la normeSocietatea Comercială ....................Nr. .............../......................MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUIComisia Naţională pentru Reciclarea MaterialelorCEREREpentru acordarea autorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzateSocietatea Comercială ...................................................,cu sediul în .............................., str. ...........................nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............,înregistrată la Oficiul registrului comerţului sub nr. ..., cod unic de înregis-trare nr. ......./.............., telefon ................, fax .............,e-mail ......................., reprezentată prin ...........................,având calitatea de ......................................., solicită acordareaautorizaţiei de gestionare a anvelopelor uzate conform Hotărârii Guvernului nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.Anexăm documentele obligatorii conform art. 3 alin. (1) din Normele privindprocedura şi criteriile de autorizare a activităţii de gestionare a anvelopeloruzate, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul economiei şi comer-ţului, şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 386/243/2004.Ne asumăm răspunderea, potrivit legii penale, că documentele prezentate încopie sunt conforme cu originalul.Data .......................  +  Anexa 3 la norme                                    ROMÂNIA                       MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI                COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU RECICLAREA MATERIALELOR                           AUTORIZAŢIE DE GESTIONARE                              A ANVELOPELOR UZATE                       Seria ........ nr. ..............    Societatea Comercială ........................................, cu sediulîn ............................, str. ..............................nr. ......,bl. ......, sc. ......, ap. ....., sectorul/judeţul .............., înregistra-tă la Oficiul registrului comerţului sub nr. .........., cod unic de înregis-trare nr. ..................., este autorizată să desfăşoare activitatea degestionare a anvelopelor uzate.    Prezenta autorizaţie atestă capacitatea Societăţii Comerciale .............de a prelua responsabilităţile persoanelor juridice care introduc pe piaţăanvelope noi şi/sau anvelope uzate destinate reutilizării.    Prezenta autorizaţie s-a eliberat în baza prevederilor Hotărârii Guvernuluinr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.           DIRECTOR,         ...............                                    ┌──────────────────┐ ┌─────────────────┐                                    │ │ │ │                                    │ │ │ │                                    │ AVIZAT │ │ AVIZAT │                                    │ │ │ │                                    │ Anul ........ │ │ Anul ....... │                                    │ │ │ │                                    │ L.S. ........... │ │ L.S. .......... │                                    │ │ │ │                                    │ │ │ │                                    └──────────────────┘ └─────────────────┘         Data emiterii ...........--------