DECRET Nr. 50 din 12 februarie 1982privind aprobarea normelor de furajare, pe specii, categorii de animale şi păsări şi pe unitate de produs, pentru unităţile agricole socialiste, precum şi unele măsuri pentru utilizarea eficienta şi raţională a furajelor
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 19 din 16 februarie 1982    Realizarea sarcinilor privind creşterea efectivelor de animale şi păsări, a producţiei animaliere, impune asigurarea necesarului de furaje în mod permanent, precum şi folosirea raţională a acestora potrivit normelor de furajare, ştiinţific fundamentate, care să asigure obţinerea productiilor planificate de carne, lapte, oua, lina şi alte produse animale.Unităţile socialiste de stat şi cooperatiste deţinătoare de animale, întregul personal muncitor care lucrează în sectorul zootehnic, au sarcina de a asigura o buna îngrijire a animalelor, de a gospodari şi administra în mod raţional şi judicios toate cantităţile de furaje, în vederea realizării şi depăşirii producţiei de carne şi a celorlalte produse animale, pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populaţiei şi ale economiei naţionale.În furajarea animalelor urmează a se pune un accent deosebit pe păşuni, fîneţe şi consumul de furaje grosiere, în scopul reducerii cantităţilor de furaje concentrate, valorificindu-se astfel experienta şi tradiţiile în furajare care au dat rezultate pozitive.În acest scop, Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se aprobă normele de furajare pe specii, categorii de animale şi păsări şi pe unitatea de produs, precum şi lista cuprinzînd valorile nutritive medii ale furajelor folosite în hrana animalelor, potrivit anexelor nr. 1-6.Pentru alte specii şi categorii de animale, neprevăzute în anexele nr. 1-5, normele de furajare se stabilesc de Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice, cu respectarea principiilor de furajare avute în vedere la stabilirea normelor aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 2Cantităţile de furaje concentrate cultivate, industriale şi fainurile proteice, prevăzute în norme pentru fiecare specie şi categorie de animale şi păsări, sub forma de nutret combinat sau amestec concentrat de completare, reprezintă limite maxime de consum.Celelalte sortimente de nutreturi, inclusiv porumbul stiuleti insilozat, prevăzute în structura normelor de furajare, la toate speciile şi categoriile de animale, se pot substitui cu alte nutreturi în echivalenta nutritiva.  +  Articolul 3Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare va defalca lunar, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, cantităţile de furaje concentrate necesare, potrivit normelor de furajare prevăzute la art. 1. Direcţiile generale pentru agricultura şi industria alimentara judeţene şi a municipiului Bucureşti vor repartiza cantităţile de furaje concentrate pe unităţi agricole socialiste şi pentru producătorii individuali, în condiţiile şi cantităţile prevăzute de lege.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare împreună cu Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice vor elabora, în termen de 60 de zile de la data prezentului decret, tehnologii de creştere şi furajare pentru fiecare specie şi categorie de animale, în conformitate cu regulile şi normele de furajare aprobate potrivit prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 5Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare răspunde de asigurarea bazei furajere, buna gospodărire a acesteia şi repartizarea furajelor potrivit prevederilor prezentului decret, în care scop are următoarele obligaţii: a) asigura producerea tuturor categoriilor de nutreturi pentru hrana întregului efectiv de animale şi păsări din unităţile agricole socialiste potrivit normelor de furajare, precum şi furajele pentru producătorii individuali care contractează şi livreaza la fondul de stat, potrivit legii, animale şi produse animale; b) urmăreşte realizarea operativă a programului de aprovizionare a unităţilor cu furaje pentru hrana efectivelor de animale şi păsări; c) asigura optimizarea structurii ratiilor de consum, creşterea ponderii furajelor de volum şi reducerea cantităţilor de furaje concentrate; d) urmăreşte executarea lucrărilor de imbunatatire şi de exploatare raţională şi eficienta a pajiştilor şi folosirea maximala a producţiei obţinute pe pajistile naturale şi cultivate; e) ia măsuri pentru respectarea normelor de furajare şi urmăreşte obţinerea, potrivit prevederilor prezentului decret, a sporului în greutate şi a celorlalte producţii animaliere.  +  Articolul 6Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare urmăresc şi controlează modul în care deţinătorii de animale valorifica întregul potenţial furajer, depozitarea corespunzătoare a furajelor, prepararea şi administrarea judicioasă a acestora în hranirea animalelor şi respectarea normelor de zooigiena.  +  Articolul 7Unităţile agricole socialiste precum şi celelalte unităţi producătoare de nutreturi sînt obligate să asigure calitatea furajelor, respectînd conţinutul de elemente nutritive şi celelalte condiţii de calitate prevăzute în norme.  +  Articolul 8Unităţile agricole producătoare de produse furajere, precum şi unităţile industriale care realizează produse şi subproduse furajere, sînt obligate să livreze unităţilor beneficiare în totalitate şi la termen cantităţile de furaje contractate potrivit repartiţiei.Se interzice livrarea oricăror produse şi subproduse furajere altor beneficiari decît celor prevăzuţi în repartiţii sau schimbarea destinaţiei acestora.  +  Articolul 9Unităţile economice care în procesul de producţie realizează subproduse - sroturi, tărîţe, borhoturi, taitei de sfecla şi altele - sînt obligate să le depoziteze în condiţii corespunzătoare, sa evite orice formă de risipa şi să le livreze numai unităţilor beneficiare prevăzute prin plan.De asemenea, unităţile economice din al căror proces de producţie rezultă deşeuri cu valori nutritive - singe, organe, zer, zara şi altele asemenea - vor lua măsuri pentru stringerea, depozitarea şi valorificarea acestora către unităţile cu profil zootehnic sau pentru industrializare.  +  Articolul 10Unităţile agricole socialiste cu activitate de creştere şi ingrasare a animalelor vor întocmi programe lunare de furajare pe specii şi categorii, înscopul asigurării unei furajari constante şi echilibrate a acestora. Programele vor fi dezbătute cu întreg personalul muncitor din sectorul zootehnic.În programele de furajare se vor prevedea resursele şi categoriile de furaje pe specii de animale, productiile ce urmează a fi realizate, precum şi măsurile pentru asigurarea bunei îngrijiri a animalelor.  +  Articolul 11Pentru asigurarea condiţiilor necesare bunei îngrijiri a animalelor şi optimizarii producţiei acestora, unităţile deţinătoare de animale vor lua următoarele măsuri: a) amenajarea cu lucrări simple a ingrasatoriilor şi crescatoriilor de porci, a grajdurilor de bovine, a saivanelor, adaposturilor de păsări, pentru crearea condiţiilor necesare unei furajari rationale; b) asigurarea în totalitate a consumului de apa necesar pentru prepararea hranei şi adapatul animalelor; c) depozitarea corespunzătoare a furajelor în silozuri; la crescatoriile şi ingrasatoriile de porcine, bovine şi ovine, amplasarea silozurilor se va face din grajduri pentru a se evita transporturile inutile şi a asigura furajarea pe orice timp; d) folosirea raţională şi intensiva a spaţiilor construite, asigurindu-se rulaje optime de animale şi păsări la crescatorii şi ingrasatorii.  +  Articolul 12În vederea creşterii valorii nutritive şi inobilarii furajelor grosiere, unităţile vor lua măsuri pentru prepararea hranei animalelor în bucatarii furajere, amenajate în acest scop, dotate cu utilaje pentru tocarea, macinarea şi amestecul furajelor.  +  Articolul 13Conducerile unităţilor agricole socialiste cu sector zootehnic sînt obligate sa controleze zilnic programul de furajare a animalelor, respectarea normelor de furajare, productiile obţinute, precum şi condiţiile de zooigiena. De asemenea, sînt obligate să asigure încadrarea sectorului zootehnic cu personal calificat, cu un înalt grad de conştiinciozitate în munca, să asigure stabilitatea personalului muncitor în zootehnie, şcolarizarea şi instruirea permanenta a acestuia.La cooperativele agricole de producţie vicepreşedintele cooperativei va coordona şi presta munca nemijlocit în sectorul zootehnic.  +  Articolul 14Unităţile cu sector zootehnic răspund de realizarea producţiei animaliere planificate potrivit normelor de furajare stabilite conform prevederilor prezentului decret.  +  Articolul 15Personalul muncitor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul zootehnic răspunde de: a) furajarea animalelor conform normelor de furajare şi retetelor, diferenţiate pe specii şi categorii de animale; b) respectarea programului zilnic de furajare, adapare şi îngrijire a animalelor; c) înlăturarea oricărei forme de risipa în păstrarea, conservarea, manipularea şi administrarea furajelor; d) realizarea indicatorilor de plan privind producţia animaliera; e) respectarea cu stricteţe a ordinii şi disciplinei la locul de muncă.  +  Articolul 16Unităţile socialiste cu sector zootehnic vor lua măsuri de asigurare a sănătăţii animalelor şi respectare a normelor de igiena în toate fermele de animale şi păsări şi alte subunitati zootehnice. Ele sînt obligate sa procure şi sa posede permanent vaccinurile şi medicamentele necesare pentru prevenirea bolilor şi tratarea animalelor.Medicii veterinari au o răspundere proprie, directa, pentru îndeplinirea rolului pe care îl au în asigurarea sănătăţii animalelor.Normele sanitar-veterinare sînt obligatorii pentru toate unităţile socialiste de stat şi cooperatiste, pentru toţi deţinătorii de animale.  +  Articolul 17Încălcarea prevederilor prezentului decret şi a celorlalte dispoziţii privind administrarea şi utilizarea eficienta şi raţională a furajelor atrage, după caz, răspunderea materială, disciplinară, contravenţională, civilă sau penală a celor vinovaţi.  +  Articolul 18În vederea aplicării imediate a prevederilor prezentului decret în toate unităţile agricole, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Uniunea Naţionala a Cooperativelor Agricole de Producţie, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, consiliile unice agroindustriale de stat şi cooperatiste, conducerile unităţilor agricole, sînt obligate să asigure: a) organizarea cunoaşterii temeinice a prevederilor decretului de către toţi specialiştii din agricultura, membrii cooperatori, mecanizatorii, întreg personalul care lucrează în zootehnie; b) dezbaterea în adunările generale din unităţile agricole de stat şi cooperatiste, în toate colectivele de oameni ai muncii din unităţile cu sector zootehnic sau cu activitate în domeniul producţiei de furaje, a prevederilor decretului; c) organizarea unor acţiuni de popularizare, prin afişarea la locul de muncă şi alte mijloace de informare, a reglementărilor privind furajarea animalelor; d) semnarea de luare la cunoştinţa a dispoziţiilor decretului de către întreg personalul care lucrează în sectorul zootehnic.Conducerile organelor şi unităţilor prevăzute la alin. 1 vor controla modul în care a fost asigurata popularizarea şi cunoaşterea prevederilor prezentului decret şi răspund nemijlocit de aplicarea întocmai a acestora.  +  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul decret.NICOLAE CEAUŞESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România