HOTĂRÂRE nr. 1.179 din 29 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 690 din 30 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 497/2004 privind stabilirea cadrului instituţional pentru coordonarea, implementarea şi gestionarea instrumentelor structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 346 din 20 aprilie 2004, se modifică şi completează după cum urmează:1. Punctul 12 al articolului 2 va avea următorul cuprins:"12. Organismele intermediare sunt instituţiile desemnate de autorităţile de management, care, prin delegare de atribuţii de la acestea şi/sau de la autorităţile de plată, implementează măsurile din programele operaţionale şi asigură realizarea proiectelor finanţate din Fondul de coeziune. Delegarea de atribuţii către organismul intermediar şi reglementarea mecanismelor de coordonare şi control ale acestuia de către autoritatea care deleagă se fac pe bază contractuală. Autorităţile de management şi/sau autorităţile de plată rămân responsabile pentru îndeplinirea corespunzătoare a atribuţiilor delegate, precum şi a operaţiunilor finanţate prin instrumentele structurale;" 2. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - Se desemnează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului ca autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de transport, având responsabilitatea managementului, implementării şi gestionării asistenţei financiare alocate acestui program."3. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:"Art. 10^1. - Se desemnează Ministerul Finanţelor Publice ca autoritate de management pentru Programul operaţional asistenţă tehnică, având responsabilitatea managementului, gestionării şi implementării asistenţei financiare alocate acestui program."4. După articolul 11 se introduc cinci noi articole, articolele 11^1, 11^2, 11^3, 11^4 şi 11^5, cu următorul cuprins:"Art. 11^1. - Se desemnează agenţiile de dezvoltare regională pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru programul operaţional regional.Art. 11^2. - Se desemnează Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Ministerul Economiei şi Comerţului - direcţia de specialitate cu profil energetic, pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar în cadrul programului operaţional sectorial pentru creşterea competitivităţii economice.Art. 11^3. - Se desemnează agenţiile regionale de protecţie a mediului pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru infrastructura de mediu.Art. 11^4. - Se desemnează Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane.Art. 11^5. - Se desemnează Agenţia SAPARD şi Compania Naţională de Administrare a Fondului Piscicol pentru îndeplinirea funcţiei de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit."  +  Articolul IIAnexa la Hotărârea Guvernului nr. 497/2004 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIIÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, instituţiile desemnate ca organisme intermediare propun modificarea şi completarea actelor normative privind atribuţiile, organizarea şi funcţionarea acestora, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului sau prin legi, după caz.  +  Articolul IVÎn termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul, la propunerea ministerelor implicate, va aproba modificarea şi completarea corespunzătoare a următoarelor acte normative: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 din 5 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 30 martie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaBucureşti, 29 iulie 2004.Nr. 1.179.  +  AnexăSCHEMA INTERINSTITUTIONALA_____________