LEGE nr. 335 din 8 iulie 2004pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 27 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a construcţiilor zootehnice dezafectate, destinate creşterii, îngrăşării şi exploatării animalelor, precum şi a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Construcţiile zootehnice dezafectate, aflate în patrimoniul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, vor fi atribuite în folosinţă gratuită persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) de către aceste societăţi comerciale, cu avizul Agenţiei Domeniilor Statului, în baza hotărârii adunării generale a acţionarilor din aceste societăţi."2. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) În cazul societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat din agricultură, faţă de care a fost deschisă procedura prevăzută în Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de atribuire în folosinţă gratuită se încheie numai cu avizul judecătorului-sindic."3. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Atribuirea în folosinţă gratuită a construcţiilor zootehnice dezafectate, a fabricilor de nutreţuri combinate dezafectate, a terenurilor de sub construcţii şi a celor din incintă persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c) se face în baza unui contract pe care acestea îl încheie cu consiliile locale, cu societatea comercială ce deţine în patrimoniu construcţiile zootehnice dezafectate cu avizul Agenţiei Domeniilor Statului şi/sau al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, după caz, pentru o perioadă de maximum 5 ani, cu obligaţia de a desfăşura activitatea de creştere a animalelor şi/sau de producere de nutreţuri combinate."4. La articolul 7 alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) La expirarea termenului de maximum 5 ani prevăzut în contractul de atribuire în folosinţă gratuită sau după efectuarea investiţiilor prevăzute în contractul de atribuire în folosinţă gratuită, fabrica de nutreţuri combinate, construcţia zootehnică, terenul de sub acestea şi incintele aferente pot fi vândute persoanelor prevăzute la art. 2 lit. c), care le-au avut în folosinţă gratuită, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la un preţ echivalent cu 10% din valoarea contabilă a acestora la momentul atribuirii în folosinţă gratuită, stabilită potrivit normelor metodologice."5. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un alineat nou, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) În cazul în care beneficiarul, astfel cum este definit la art. 2 lit. c), nu încheie, din cauze neimputabile lui, contractul de vânzare-cumpărare prevăzut la alin. (1), el va fi despăgubit, de către cumpărătorul construcţiei modernizate, cu valoarea investiţiei realizate, stabilită prin raport de evaluare, la momentul vânzării, întocmit pe cheltuiala cumpărătorului construcţiei modernizate."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 335.----------