HOTĂRÂRE nr. 1.083 din 8 iulie 2004privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie şi a centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 19 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2001 privind înfiinţarea şi organizarea Institutului Naţional de Administraţie, aprobată cu modificări prin Legea nr. 106/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie  +  Secţiunea 1 Scopul şi atribuţiile Institutului Naţional de Administraţie  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Administraţie, denumit în continuare Institut, se organizează ca instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) Institutul are sediul principal în municipiul Bucureşti, str. Eforie nr. 5, sectorul 5.  +  Articolul 2 (1) Institutul asigură formarea continuă în administraţia publică pentru: a) înalţii funcţionari publici; b) funcţionarii publici de conducere; c) tinerii funcţionari publici, care pot deveni manageri publici; d) tinerii absolvenţi de învăţământ superior, viitori manageri publici; e) funcţionari publici de execuţie din administraţia publică centrală. (2) Institutul elaborează, în colaborare cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi cu alte instituţii interesate, strategia de formare continuă a funcţionarilor publici şi contribuie la implementarea acesteia. (3) Institutul coordonează centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală şi susţine comunicarea şi colaborarea instituţională cu celelalte instituţii care organizează programe de formare continuă. (4) Institutul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin legi, ordonanţe, hotărâri ale Guvernului sau ordine ale ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 3Institutul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) organizarea programului de formare specializată în administraţia publică, cu durata de 2 ani, destinat absolvenţilor de învăţământ superior de lungă durată, cu diplomă de licenţă, în vârstă de până la 30 de ani, în vederea accesului lor rapid la funcţia publică, în condiţiile legii; b) organizarea de programe de formare specializată pentru înalţii funcţionari publici; c) organizarea programului de formare specializată, cu durata de un an, destinat tinerilor funcţionari publici sub 33 de ani şi cu cel mult 7 ani de experienţă; d) organizarea de programe de formare specializată, cu durata de un an, destinate funcţionarilor publici de conducere; e) organizarea de programe de perfecţionare de până la 90 de zile, destinate înalţilor funcţionari publici, funcţionarilor publici de conducere şi de execuţie din administraţia publică centrală.  +  Secţiunea a 2-a Structura organizatorică şi finanţarea Institutului  +  Articolul 4Institutul are în structura organizatorică departamente, servicii şi birouri.  +  Articolul 5Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, serviciilor şi birourilor se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 6 (1) Personalul Institutului este format din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Numărul maxim de posturi din aparatul propriu al Institutului este de 100, exclusiv demnitarii.  +  Articolul 7Salarizarea personalului Institutului se face potrivit legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 8 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat. (2) Veniturile proprii provin din: a) tarifele de participare la programele organizate; b) alte venituri încasate în condiţiile legii; c) donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi străinătate; d) fonduri externe nerambursabile.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea Institutului  +  Articolul 9 (1) Institutul este condus de un consiliu ştiinţific format din 13-15 membri, care pot fi reprezentanţi ai mediului universitar şi ai autorităţilor publice, personalităţi ştiinţifice din ţară şi din străinătate. (2) Din consiliul ştiinţific face parte câte un reprezentant al următoarelor instituţii şi organizaţii: Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Educaţiei şi Cercetării, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Integrării Europene, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, Federaţia Autorităţilor Locale din România, Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România, precum şi 2 reprezentanţi ai Institutului Naţional de Administraţie. (3) Instituţiile şi organizaţiile prevăzute la alin. (2) sunt reprezentate în consiliul ştiinţific astfel: a) ministerele şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici sunt reprezentate de persoane desemnate de conducătorii instituţiilor publice respective. Acestea trebuie să aibă funcţia de secretar de stat, secretar general, secretar general adjunct sau director general; b) Federaţia Autorităţilor Locale din România şi Asociaţia Secretarilor Generali de Judeţe din România sunt reprezentate de preşedinte sau un adjunct al acestuia; c) Institutul Naţional de Administraţie este reprezentat de directorul general şi directorul general adjunct. (4) Componenţa nominală a consiliului ştiinţific se stabileşte prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, pe baza propunerilor scrise ale conducătorilor instituţiilor şi organizaţiilor prevăzute la alin. (2). (5) Membrii consiliului ştiinţific nu pot participa la şedinţele acestuia prin reprezentare. (6) La şedinţele consiliului ştiinţific pot participa, fără drept de vot, reprezentanţi ai centrelor regionale, reprezentanţi ai sindicatelor şi alte persoane, în condiţiile prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. (7) Durata mandatului membrilor consiliului ştiinţific este de 4 ani. (8) Consiliul ştiinţific îşi alege dintre membrii săi un preşedinte. (9) Secretarul consiliului ştiinţific este secretarul general al Institutului. (10) Modul de organizare şi funcţionare a consiliului ştiinţific se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (11) Consiliul ştiinţific îndeplineşte atribuţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite de Guvern ori de primul-ministru.  +  Articolul 10 (1) Consiliul ştiinţific îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) stabileşte direcţiile strategice de dezvoltare a Institutului; b) aprobă planul anual de activitate al Institutului; c) aprobă programele de formare specializată şi perfecţionare destinate funcţionarilor publici, precum şi tarifele acestora; d) aprobă propunerile privind cifrele de şcolarizare şi regulamentul de organizare a concursului de admitere la programele organizate de Institut sau prin parteneriatele stabilite de acestea; e) aprobă propunerile privind constituirea corpului de experţi şi formatori care susţin programele de formare din cadrul Institutului, precum şi modalităţile de plată ale acestora; f) aprobă propuneri de măsuri privind gestiunea eficientă a resurselor umane, materiale, logistice, financiare, informatice, informaţionale, comunicaţionale, patrimoniale şi de altă natură ale Institutului pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor acestuia la standarde de nivel european; g) avizează şi supune spre aprobare, în condiţiile legii, bugetul de venituri şi cheltuieli al Institutului şi situaţiile financiare privind execuţia bugetară; h) aprobă convenţiile de colaborare şi cooperare cu alte instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, precum şi programele cu finanţare externă. (2) Consiliul ştiinţific emite hotărâri semnate de preşedintele acestuia, care urmează să fie duse la îndeplinire de către conducerea executivă a Institutului.  +  Articolul 11 (1) Conducerea executivă a Institutului este asigurată de un director general cu rang de secretar de stat, numit în şi, respectiv, eliberat din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului administraţiei şi internelor. (2) Directorul general este ajutat de un director general adjunct cu rang de subsecretar de stat. (3) Directorul general adjunct este numit în şi, respectiv, eliberat din funcţie prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea directorului general al Institutului. (4) Directorul general şi directorul general adjunct sunt numiţi pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit.  +  Articolul 12 (1) Directorul general conduce activitatea curentă a Institutului. Atribuţiile şi competenţele directorului general se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. (2) Directorul general exercită orice alte atribuţii stabilite de primul-ministru, de Guvernul României, de ministrul administraţiei şi internelor sau de consiliul ştiinţific al Institutului. (3) Directorul general este ordonator secundar de credite. (4) Pentru exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite ordine. (5) Directorul general reprezintă Institutul în relaţiile cu terţe persoane fizice şi persoane juridice.  +  Articolul 13 (1) Directorul general adjunct asigură realizarea activităţii curente a Institutului, în limitele atribuţiilor stabilite de directorul general. (2) Directorul general adjunct îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului. (3) În lipsa sau în caz de imposibilitate a exercitării atribuţiilor de către directorul general, directorul general adjunct îndeplineşte atribuţiile acestuia.  +  Articolul 14 (1) Institutul are un secretar general căruia i se aplică, în mod corespunzător, prevederile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea centrelor regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală  +  Secţiunea 1 Atribuţiile principale ale centrelor regionale  +  Articolul 15 (1) Centrele regionale de formare continuă pentru administraţia publică locală, denumite în continuare centre regionale, sunt instituţii publice cu personalitate juridică, autonome, aflate în coordonarea Institutului. (2) Centrele regionale au sediile în municipiile Bucureşti, Călăraşi, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi, Sibiu şi Timişoara. (3) Arondarea judeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele regionale este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 16 (1) Centrele regionale organizează programe de perfecţionare de până la 90 de zile, pentru: a) funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al prefecturilor, precum şi din serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei centrale de specialitate din unităţile administrativ-teritoriale, cu excepţia celor care se încadrează în categoria înalţilor funcţionari publici; b) funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul propriu al consiliilor locale şi judeţene, precum şi din serviciile publice locale subordonate consiliilor locale sau consiliilor judeţene ori aflate sub autoritatea acestora; c) secretarii municipiilor, secretarii sectoarelor municipiului Bucureşti, secretarii oraşelor şi comunelor; d) aleşii locali; e) alte categorii de persoane interesate, în domeniul administraţiei publice. (2) Centrele regionale pot organiza programe de specializare postuniversitară cu durata de minimum 180 de ore pentru personalul din administraţia publică locală, cu studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă. (3) Centrele regionale pot organiza seminarii şi conferinţe pe teme de interes major pentru administraţia publică locală. (4) Centrele regionale pot desfăşura şi următoarele activităţi: a) elaborarea de studii, proiecte şi publicaţii în domeniul administraţiei publice locale; b) dezvoltarea de relaţii de colaborare cu alte instituţii din domeniul administraţiei publice locale, din ţară şi străinătate. (5) Pentru organizarea programelor prevăzute la alin. (2) centrele regionale trebuie să se asocieze cu instituţii de învăţământ superior din ţară, acreditate, precum şi cu instituţii similare din străinătate.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea şi conducerea centrelor regionale  +  Articolul 17 (1) Centrele regionale sunt conduse de un consiliu de coordonare alcătuit din 9-11 membri. (2) Din consiliul de coordonare fac parte preşedinţii consiliilor judeţene arondate, primarul municipiului pe raza căruia îşi are sediul centrul regional, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Institutului, 1-2 reprezentanţi ai mediului universitar. (3) Din consiliul de coordonare al Centrului regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti fac parte preşedinţii consiliilor judeţene arondate, primarul general al municipiului Bucureşti, primarul sectorului pe raza căruia îşi are sediul centrul regional, directorul centrului regional, un reprezentant al Ministerului Administraţiei şi Internelor, un reprezentant al Institutului, precum şi 1-2 reprezentanţi ai mediului universitar.  +  Articolul 18Consiliile de coordonare ale centrelor regionale au următoarele atribuţii principale: a) aprobă planul anual de perfecţionare pentru administraţia publică locală din judeţele arondate; b) aprobă grilele trimestriale ale programelor de perfecţionare; c) aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare, pe baza regulamentului-cadru elaborat de Institut şi aprobat de ministrul administraţiei şi internelor; d) aprobă structura organizatorică, atribuţiile compartimentelor acesteia şi numărul de posturi ale centrului regional; e) aprobă propunerile privind constituirea corpului de experţi şi formatori care susţin programele de formare din cadrul centrului regional, precum şi modalităţile de plată ale acestora; f) aprobă propuneri de măsuri privind gestiunea eficientă a resurselor umane, materiale, logistice, financiare, informatice, informaţionale, comunicaţionale, patrimoniale şi de altă natură ale centrului regional pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor acestuia la standarde de nivel european; g) aprobă convenţiile de colaborare şi cooperare cu alte instituţii de formare continuă din ţară şi din străinătate, precum şi programele de finanţare externă; h) aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; i) alte atribuţii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului regional.  +  Articolul 19 (1) Conducerea executivă a centrelor regionale este asigurată de un director numit de către directorul general al Institutului, la propunerea consiliului de coordonare al centrului, în urma concursului organizat de consiliul de coordonare, în condiţiile legii. (2) Atribuţiile şi competenţele directorului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al centrului regional.  +  Articolul 20 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital se asigură din venituri proprii. (2) Veniturile proprii provin din: a) tarifele de participare la programele organizate; b) alte venituri încasate în condiţiile legii; c) donaţii şi sponsorizări ale unor persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; d) fonduri externe nerambursabile.  +  Articolul 21 (1) Personalul centrelor regionale este alcătuit din funcţionari publici şi personal contractual. (2) Salarizarea personalului din centrele regionale se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Secţiunea a 3-a Coordonarea centrelor regionale  +  Articolul 22 (1) Coordonarea activităţii centrelor regionale se realizează de către Institut prin structurile sale specializate, precum şi prin reprezentarea acestuia în consiliile de coordonare ale centrelor regionale. (2) Obiectivul coordonării îl constituie asigurarea coerenţei programelor organizate de Institut şi de centrele regionale în vederea realizării formării continue a funcţionarilor publici.  +  Articolul 23 (1) Coordonarea centrelor regionale de către Institut se realizează prin: a) promovarea şi asigurarea unui conţinut unitar al formării, cu referire specială la tematica, metodologia, expertiza şi finalitatea activităţilor formative; b) urmărirea atingerii unor standarde comune de performanţă a programelor de formare, specifice fiecărei funcţii publice; c) monitorizarea şi evaluarea programelor organizate de centrele regionale; d) punerea în comun a datelor de care dispun Institutul şi centrele regionale privind: formatorii solicitaţi, colecţia de cazuri practice folosite în programele de formare, inventarul tuturor programelor organizate, ansamblul de bune practici; e) sprijinirea logistică a centrelor regionale şi integrarea acestora într-o reţea informatică de tip intranet. (2) În scopul coordonării centrelor regionale, prevederile prezentei hotărâri se completează cu un protocol convenit de comun acord între Institut şi centrele regionale, precum şi cu regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare al centrelor regionale şi al consiliilor de coordonare ale acestora.  +  Articolul 24 (1) Se constituie consiliul consultativ al centrelor regionale, cu următoarele atribuţii principale: a) realizarea de analize comparative şi schimburi de experienţă privind formarea continuă a funcţionarilor publici; b) stabilirea unor priorităţi comune pentru tematica programelor de formare; c) elaborarea de standarde comune de performanţă; d) promovarea bunelor practici şi susţinerea cooperării între centrele regionale. (2) Din consiliul consultativ al centrelor regionale fac parte experţi-formatori cu experienţă şi prestigiu în activitatea de formare, responsabili de programe din cadrul centrelor regionale şi responsabilul de standarde de calitate şi evaluare pedagogică al Institutului, precum şi 1-2 reprezentanţi ai mediului universitar. (3) Concluziile activităţilor consiliului consultativ contribuie la fundamentarea deciziilor luate de consiliul ştiinţific al Institutului şi de consiliile de coordonare ale centrelor regionale.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 25 (1) Atestarea absolvirii programelor de formare specializată se face prin diplome INA, semnate de directorul general al Institutului. (2) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare organizate de Institut se face prin certificate INA, semnate de directorul general al Institutului. (3) Atestarea absolvirii programelor de perfecţionare organizate de centrele regionale se face prin certificate tip INA, semnate de directorul centrului regional respectiv. (4) Certificatele şi diplomele sunt recunoscute de Ministerul Administraţiei şi Internelor, în condiţiile legii.  +  Articolul 26Tarifele pentru participarea la programele de formare continuă se asigură de autoritatea sau instituţia publică în care îşi desfăşoară activitatea participanţii la programe, care are şi obligaţia să prevadă în bugetele anuale sumele respective, în condiţiile legii.  +  Articolul 27Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 710/2002 privind funcţionarea Institutului Naţional de Administraţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 17 iulie 2002.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministru de stat,ministrul administraţieişi internelor,Marian Florian SăniuţăMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul educaţiei şi cercetării,Alexandru Athanasiup. Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Ion Giurescu,secretar de statp. Ministrul finanţelor publice,Maria Manolescu,secretar de statBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 1.083.  +  Anexa ARONDAREAjudeţelor şi a municipiului Bucureşti la centrele regionale deformare continuă pentru administraţia publică localăI. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Bucureşti1. Municipiul Bucureşti2. Judeţul Ilfov3. Judeţul Prahova4. Judeţul Argeş5. Judeţul Dâmboviţa6. Judeţul TeleormanII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Călăraşi1. Judeţul Călăraşi2. Judeţul Giurgiu3. Judeţul Ialomiţa4. Judeţul BuzăuIII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Cluj-Napoca1. Judeţul Cluj2. Judeţul Maramureş3. Judeţul Satu Mare4. Judeţul Sălaj5. Judeţul Bistriţa-Năsăud6. Judeţul BihorIV. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Constanţa1. Judeţul Constanţa2. Judeţul Tulcea3. Judeţul Brăila4. Judeţul Vrancea5. Judeţul GalaţiV. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Craiova1. Judeţul Dolj2. Judeţul Olt3. Judeţul Gorj4. Judeţul Vâlcea5. Judeţul Mehedinţi.VI. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Iaşi1. Judeţul Iaşi2. Judeţul Suceava3. Judeţul Botoşani4. Judeţul Neamţ5. Judeţul Bacău6. Judeţul VasluiVII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Sibiu1. Judeţul Sibiu2. Judeţul Braşov3. Judeţul Mureş4. Judeţul Covasna5. Judeţul Harghita6. Judeţul AlbaVIII. Centrul regional de formare continuă pentru administraţia publică locală Timişoara1. Judeţul Timiş2. Judeţul Arad3. Judeţul Caraş-Severin4. Judeţul Hunedoara_________________