HOTĂRÂRE nr. 972 din 15 iunie 2004pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 15 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Prevederile prezentei hotărâri se aplică frigiderelor, congelatoarelor şi combinelor frigorifice de uz casnic, din producţia interna şi din import, prevăzute în anexa nr. 4, alimentate exclusiv de la reţeaua de distribuţie a energiei electrice de joasa tensiune, denumite în continuare aparate frigorifice de uz casnic. (2) Prezenta hotărâre se aplică şi aparatelor frigorifice de uz casnic care fac obiectul unui contract de furnizare la distanta încheiat în condiţiile legii, adică acelora care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă, prin corespondenta, prin oferte scrise, prin anunţuri publicitare pe Internet ori prin alte mijloace pe suport electronic şi care implica faptul ca potenţialul cumpărător nu poate vedea aparatul distribuit. Oferta de vânzare a unor astfel de aparate trebuie să conţină informaţiile cuprinse în anexa nr. 3."2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a aparatelor frigorifice de uz casnic al căror consum de energie electrica este mai mic sau egal cu consumul maxim admis potrivit clasei de eficienta pentru categoria aparatului frigorific de uz casnic respectiv, calculat conform metodei prevăzute în anexa nr. 6, şi care: a) au aplicată o eticheta indicând consumurile de energie, clasa de eficienta energetica, nivelul de zgomot şi, după caz, alte caracteristici, conform anexei nr. 1; eticheta se plaseaza pe exteriorul părţii frontale sau superioare a aparatului frigorific de uz casnic, astfel încât să fie uşor de observat şi vizibila; b) sunt însoţite de o fişa conţinând informaţiile înscrise pe eticheta, modelul fisei fiind conform anexei nr. 2; c) au marcajul european de conformitate CE, prevăzut în anexa nr. 3 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, aplicat de un producător sau un reprezentant autorizat al acestuia, denumit în continuare marcaj CE; d) au clasa de eficienta energetica determinata conform anexei nr. 5. (2) Informaţiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele române şi/sau cu standardele naţionale ale statelor membre ale Uniunii Europene, care adopta standardele armonizate elaborate de organismele europene de standardizare (CEN, CENELEC, ETSI) sub mandatul Comisiei Europene şi ale căror numere de referinţa au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista standardelor române care adopta standardele europene armonizate se aproba prin ordin al ministrului economiei şi comerţului şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Aceasta lista va fi actualizată periodic. (3) Informaţiile referitoare la nivelul de zgomot, prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3, vor fi făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot va fi măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004."3. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Procedura de evaluare a conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic şi cerinţele referitoare la aplicarea pe acestea a marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 7. (2) Documentaţia tehnica menţionată la art. 7 este prevăzută la pct. 3 din anexa nr. 7. (3) În cazul în care aparatelor frigorifice de uz casnic li se aplică şi alte reglementări legale care acoperă alte cerinţe şi care, de asemenea, prevăd aplicarea marcajului CE, acest marcaj indica conformitatea aparatului frigorific de uz casnic cu prevederile tuturor reglementărilor legale aplicabile."4. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."5. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Până la data de 31 iulie 2005, etichetele, fişele, precum şi informaţiile prevăzute la art. 1 alin. (2), cuprinse în cadrul vânzării prin corespondenta sau al altor tipuri de vânzare la distanta, trebuie să fie conforme cu modelele prevăzute în anexele nr. 1, 2 şi 3."6. După litera c) a articolului 20 se introduce o noua litera, litera d), cu următorul cuprins:"d) Directiva Comisiei Europene 2003/66/CE privind modificarea Directivei Comisiei Europene 94/2/CE pentru implementarea Directivei Consiliului European 92/75/CEE cu privire la etichetarea energetica a frigiderelor de uz casnic, congelatoarelor şi a combinatiilor acestora, adoptată la 3 iulie 2003 şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 170 din 9 iulie 2003 (pag. 0010-0014);"7. Anexa nr. 1 "Metoda de calcul al consumului electric maxim admis pentru un aparat frigorific de uz casnic şi procedura de verificare a conformitatii" se renumeroteaza şi devine anexa nr. 6.8. Punctul 3 din anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:"3. Documentaţia tehnica trebuie să permită evaluarea conformitatii aparatului frigorific de uz casnic cu cerinţele de eficienta energetica prevăzute în prezenta hotărâre. Documentaţia trebuie să conţină, în măsura în care este necesar acestei evaluări, informaţii privind conceptia, fabricatia şi funcţionarea aparatului frigorific de uz casnic, şi anume:- denumirea şi sediul producătorului;- instrucţiuni de exploatare, dacă exista;- descrierea generală a modelului, suficienta pentru ca acesta să poată fi identificat fără dubii;- informaţii şi desene, dacă este necesar, despre principalele caracteristici ale conceptiei modelului şi mai ales asupra punctelor care influenţează sensibil consumul de energie, dimensiuni, volume, caracteristicile compresorului, particularităţi şi altele asemenea;- rezultatele masurarii consumului de energie, efectuate potrivit prevederilor standardelor la care se face referire în art. 4 alin. (2) şi prin metoda de calcul prezentată în anexa nr. 6;- detalii privind conformitatea acestor valori cu consumul electric maxim calculat conform metodei prezentate în anexa nr. 6;- atunci când informaţiile referitoare la un model nou, rezultat dintr-o combinaţie specifică de modele, au fost obţinute prin calcul în baza unui proiect şi/sau în baza extrapolarii altor combinatii, documentaţia trebuie să includă detalii ale acestor calcule şi/sau extrapolari şi a încercărilor efectuate pentru verificarea preciziei calculelor. Detaliile se vor referi la modelul matematic de calcul al performantei şi la măsurile luate pentru încercarea modelului."9. Anexa nr. 2 "Procedura de evaluare a conformitatii aparatelor frigorifice de uz casnic" se renumeroteaza şi devine anexa nr. 7.10. Se introduce anexa nr. 1 care va avea următorul cuprins: "Anexa nr. 1Litera indicatoare pentru aparatele frigorifice de uz casnic cu clasele A + şi A ++ va fi identică cu ilustratiile de mai jos şi se plaseaza la acelaşi nivel cu indicatorul A pentru aparatele frigorifice de uz casnic având clasa de eficienta energetica A:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0:0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSageti:- A:X0X0- B:70X0- C:30X0- D:00X0- E:03X0- F:07X0- G:0XX0Culoarea conturului: X070Textul se tipareste integral în negru. Fondul este alb.Precizări privind etichetaPrin aceste precizări se definesc informaţiile ce trebuie incluse în eticheta:I. Denumirea sau marca comercială a furnizoruluiII. Elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizoruluiIII. Clasa de eficienta energetica a aparatelor frigorifice trebuie determinata în conformitate cu prevederile din anexa nr. 5. Litera adecvată se plaseaza la acelaşi nivel cu sageata corespunzătoare.IV. Fără a se aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologica, pentru aparatele frigorifice de uz casnic la care s-a obţinut dreptul de aplicare a ecoetichetei, conform Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, se poate aplica pe eticheta o copie de pe marcajul ecologic.V. Consumul de energie stabilit în conformitate cu prevederile standardelor la care se face referire în art. 4 alin. (2) din hotărâre este exprimat în kWh/an (de exemplu: pentru 24 de ore x 365).VI. Suma volumelor utile ale tuturor compartimentelor fără stele (de exemplu: funcţionează la o temperatura > - 6°C)VII. Suma volumelor utile ale tuturor compartimentelor de conservare a alimentelor congelate, clasificate cu cel puţin o stea (de exemplu: funcţionează la o temperatura ≤ - 6°C)VIII. Numărul stelelor compartimentului de conservare a alimentelor congelate determinat în conformitate cu prevederile standardelor la care se face referire în art. 4 alin. (2) din hotărâre. Dacă spaţiul în cauza este fără stele, aceasta rubrica rămâne alba.IX. Atunci când este aplicabil, nivelul zgomotului măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer."11. Se introduce anexa nr. 2 care va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 2 FIŞAFişa trebuie să conţină informaţiile prezentate mai jos. Informaţiile sunt comunicate de furnizor în ordinea următoare şi cuprind:1. marca comercială a furnizorului;2. elementul de identificare a modelului de fabricaţie al furnizorului;3. tipul aparatului, după cum urmează: ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Categorie│ Descriere │ ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ Frigider fără compartiment de joasa temperatura │ │ 2 │ Frigider cu compartiment de răcire │ │ 3 │ Frigider │ │ 4 │ Frigider │ │ 5 │ Frigider │ │ 6 │ Frigider │ │ 7 │ Frigider/Congelator │ │ 8 │ Congelatoare verticale │ │ 9 │ Congelatoare orizontale │ │ │ Pentru aparatele frigorifice de uz casnic din │ │ │ categoria 10, furnizorul poate alege descrierea │ │ │ tipului de aparat. │ └─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘ 4. clasa de eficienta energetica a modelului, definită conform anexei nr. 5, exprimată sub forma «Clasa de eficienta energetica╔, pe o scara de la A^++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient)». Când aceasta informaţie figurează într-un tabel, ea poate fi exprimată sub o alta forma, cu condiţia ca clasificarea de la A^++ (cel mai eficient) până la G (cel mai puţin eficient) să apară cu claritate;5. când informaţiile sunt prezentate sub forma de tabel, iar unele aparate ce figurează în acesta au primit o eticheta ecologica comunitara, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 189/2002 privind stabilirea procedurii de acordare a etichetei ecologice, aceasta informaţie poate să figureze aici în rubrica intitulata eticheta ecologica comunitara; în acest caz este reprodus semnul distinctiv al etichetei (floarea). Aceasta dispoziţie nu aduce prejudicii exigenţelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice;6. consumul de energie, definit drept consum anual de energie în kWh/an şi calculat pe baza rezultatului obţinut pe 24 de ore în condiţiile de încercare standardizate. Consumul real depinde de condiţiile de utilizare şi de amplasare ale aparatului;7. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (5°C), măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Aceasta rubrica nu se completează pentru categoriile 8 şi 9 de aparate;8. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate şi cel al alimentelor racite, măsurat în conformitate cu prevederile standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2). Aceasta rubrica nu se completează pentru categoriile 1, 2 şi 3 de aparate. Pentru aceasta din urma rămâne volumul util al compartimentului pentru gheaţa.La pct. 7 şi 8, pentru categoriile 2 şi 10 de aparate se precizează volumul util al fiecărui compartiment, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);9. dacă este cazul, numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);10. dacă este cazul, menţiunea «Fără depunere de gheaţa», conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);11. autonomia Zh, definită ca durata de creştere a temperaturii în caz de avarie, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);12. capacitatea de congelare, în kg/24h, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2);13. clasa climatului, conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (2); la aceasta rubrica se poate renunţa dacă aparatul face parte din clasa climatica temperata;14. nivelul de zgomot măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a aparatelor electrocasnice în funcţie de nivelul zgomotului transmis prin aer;15. dacă modelul este fabricat pentru a fi inglobat, acest lucru trebuie menţionat.Pentru un aparat care are mai mult de un compartiment pentru alimente proaspete şi un compartiment pentru alimente congelate, pot fi adăugate randuri suplimentare la pct. 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 pentru informaţii referitoare la compartimentele suplimentare. În acest caz, specificarea compartimentelor şi ordinea în care sunt menţionate trebuie să fie întotdeauna aceleaşi. Dacă temperatura nominală a unui compartiment nu corespunde sistemului de clasificare prin stele sau temperaturii normale a unui compartiment de depozitare a alimentelor proaspete (5°C), trebuie să se precizeze aceasta temperatura.Informaţiile care figurează pe eticheta pot fi prezentate sub forma unei reproduceri a etichetei, fie în culori, fie în alb şi negru. În acest caz trebuie să se adauge şi informaţiile care figurează în fişa."12. Se introduce anexa nr. 3 care va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 3INFORMAŢIIcuprinse în cadrul vânzării prin corespondentasau al altor tipuri de vânzare la distantaCataloagele de vânzare prin corespondenta, comunicările, ofertele scrise, anunţurile publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport electronic, conform prevederilor art. 1 alin. (2), cuprind informaţiile următoare în ordinea indicată mai jos:1. clasa de eficienta energetica (pct. 4 din anexa nr. 2);2. consumul de energie (pct. 6 din anexa nr. 2);3. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor proaspete (pct. 7 din anexa nr. 2);4. volumul util al compartimentului de depozitare a alimentelor congelate (pct. 8 din anexa nr. 2);5. numărul stelelor pentru compartimentul de depozitare a alimentelor congelate (pct. 9 din anexa nr. 2);6. nivelul de zgomot (pct. 14 din anexa nr. 2).Dacă alte informaţii conţinute în fişa de produs sunt de asemenea furnizate, acestea vor fi prezentate sub forma prevăzută în anexa nr. 2 şi vor fi incluse în lista de mai sus, în ordinea fixată pentru fişa.Mărimea şi caracterele în care toate informaţiile prevăzute mai sus sunt tipărite trebuie să fie lizibile."13. Se introduce anexa nr. 4 care va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 4                    CATEGORII DE APARATE ┌─────────┬───────────────────────────────────────────────────┐ │Categorie│ Descriere │ ├─────────┼───────────────────────────────────────────────────┤ │ 1 │ Frigider fără compartiment de joasa temperatura │ │ 2 │ Frigider cu compartimente la 5°C şi/sau 10°C │ │ 3 │ Frigider cu compartimente de joasa temperatura │ │ │ fără stele │ │ 4 │ Frigider cu compartimente de joasa temperatura(*) │ │ 5 │ Frigider cu compartimente de joasa temperatura(**)│ │ 6 │ Frigider cu compartimente de joasa temperatura │ │ │ (***) │ │ 7 │ Frigider/congelator cu compartimente de joasa │ │ │ temperatura*(***) │ │ 8 │ Congelatoare verticale pentru alimente │ │ 9 │ Congelatoare orizontale pentru alimente │ │ 10 │ Frigidere şi congelatoare care au mai mult de doua│ │ │ uşi sau alte aparate care nu intră în categoriile │ │ │ de mai sus" │ └─────────┴───────────────────────────────────────────────────┘14. Se introduce anexa nr. 5 care va avea următorul cuprins:"Anexa nr. 5 CLASA DE EFICIENTA ENERGETICA  +  Partea I Definirea claselor A^+ şi A^++Un aparat frigorific de uz casnic va fi clasificat în categoriile A^+ sau A^++ atunci când indicele eficientei energetice [I(f2α)] se afla între valorile specificate în tabelul nr. 1.                                Tabelul nr. 1 ┌────────────────────┬─────────────────────────┐ │Indicele eficientei │ Clasa eficientei │ │ energetice │ energetice │ │ f2α[l(α)] │ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 30 > l(α) │ A^++ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┤ │ 42 > l(α) ≥ 30 │ A^+ │ ├────────────────────┼─────────────────────────┤ │ l(α) ≥ 42 │A la G (a se vedea mai │ │ │ jos) │ └────────────────────┴─────────────────────────┘În tabelul nr. 1 indicele eficientei energetice se calculează conform relatiei:              Cl(f2α) = ──── x 100,            C(α)în care:C - consumul anual de energie al aparatului (conform cu pct. V din anexa nr. 1);C(f2α) - consumul anual de energie standardizat al aparatului.Consumul anual de energie standardizat al aparatului [C(α)] se calculează cu relaţia:                                      (25 - Tc)C(f2α) = M(α) X Σ [V(c) x ───────────── x FF x CC x BI] + N(α) + CH,                                         20Compartimenteîn care:V(c) - volumul util al compartimentului, în litri, determinat conform standardelor armonizate menţionate la art. 4 alin. (1) lit. d);T(c) - temperatura nominală proiectata a compartimentului, în °C.Valorile pentru M a şi N a sunt date în tabelul nr. 2 şi valorile pentru FF, CC, BI şi CH sunt date în tabelul nr. 3. ┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────┬────────────┬─────────┐ │Nr. │ Categoria aparatului │Temperatura celui│ M(f2α) │ N(α) │ │crt.│ │mai rece compar- │ │ │ │ │ │timent │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 1. │Frigider fără compartiment de │ > - 6°C │ 0,233 │ 245 │ │ │joasa temperatura │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 2. │Frigider cu compartiment de │ > - 6°C │ 0,233 │ 245 │ │ │răcire │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 3. │Frigider fără stele │ > - 6°C │ 0,233 │ 245 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 4. │Frigider* │ ≤ - 6°C │ 0,643 │ 191 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 5. │Frigider** │ ≤ - 12°C** │ 0,450 │ 245 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 6. │Frigider***/ │≤- 18°C***/*(***)│ 0,777 │ 303 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 7. │Frigider/congelator*(***) │≤- 18°C***/*(***)│ 0,777 │ 303 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 8. │Congelatoare verticale │ ≤ - 18°C*(***) │ 0,539 │ 315 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │ 9. │Congelatoare orizontale │ ≤ - 18°C*(***) │ 0,472 │ 286 │ ├────┼──────────────────────────────┼─────────────────┼────────────┼─────────┤ │10. │Aparate frigorifice de uz │ │ │ │ │ │casnic cu multe uşi sau alte │ │ │ │ │ │aparate frigorifice de uz │ │ 1) │ 1) │ │ │casnic │ │ │ │ └────┴──────────────────────────────┴─────────────────┴────────────┴─────────┘ 1) Pentru aceste aparate, temperaturile şi numărul de stele al compartimentului cu cea mai scăzută temperatura vor determina valorile M şi N. Aparatele cu compartimente având temperatura -18°C*(***) trebuie să fie considerate ca fiind frigider/congelator*(***). ┌─────────────────────────┬──────────────┬───────────────────────────────────┐ │Factorul de corectie │ Valoarea │ Condiţia constructivă │ ├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤ │FF (frost-free) │1,2 │Pentru "frost-free"(ventilate) │ │ │ │compartimente pentru produse conge-│ │ │ │late │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │1 │Altfel │ ├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤ │CC (clasa climatica) │1,2 │Tropicala │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │1,1 │Subtropicala │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │1 │Altfel │ ├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤ │BI (inglobate) │1,2 │Pentru aparatele inglobate*1)sub 58│ │ │ │cm grosime │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │1 │Altfel │ ├─────────────────────────┼──────────────┼───────────────────────────────────┤ │CH (compartiment de │50 kWh/an │pentru aparate cu compartiment de │ │răcire) │ │răcire de cel puţin 15 litri │ │ ├──────────────┼───────────────────────────────────┤ │ │0 │Altfel │ └─────────────────────────┴──────────────┴───────────────────────────────────┘*1) Un aparat este inglobat numai dacă a fost exclusiv proiectat pentru instalarea într-un spaţiu de bucatarie, necesitand elemente de finisare şi testat ca atare.Dacă un aparat frigorific de uz casnic nu este de clasa A + sau A ++ , trebuie să fie clasificat în conformitate cu partea II.  +  Partea II Definirea claselor de la A la GClasa de eficienta energetica a unui aparat frigorific de uz casnic se determina în conformitate cu tabelul nr. 1. ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ │ Indicele eficientei energetice (I) │ Clasa de eficienta energetica │ │ - % - │ │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ I < 55 │ A │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 55 ≤ I < 75 │ B │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 75 ≤ I < 90 │ C │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 90 ≤ I < 100 │ D │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 100 ≤ I < 110 │ E │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 110 ≤ I < 125 │ F │ ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ │ 125 ≤ I │ G │ └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ în care:Indicele eficientei energetice (exprimat în procente) = consumul anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (în conformitate cu pct. V din anexa nr. 1)/consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic;Consumul standard anual de energie al aparatului frigorific de uz casnic (exprimat în kWh/an) = M x volumul net ajustat + N;şiVolumul net ajustat (exprimat în litri) = volumul net al compartimentului pentru alimente proaspete + f2Ω x volumul net al compartimentului pentru alimente congelate.Valorile pentru M, N şi f2Ω sunt luate din tabelul nr. 2. ┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────┬─────┐ │Nr. │ Categoria aparatului │ f2Ω │ M │ N │ │crt.│ │ │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 1. │Frigider fără compartiment de joasa temperatura │ - │ 0,233 │ 245 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 2. │Frigider cu compartiment de răcire │0,75*1)│ 0,233 │ 245 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 3. │Frigider fără stele │ 1,25 │ 0,233 │ 245 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 4. │Frigider* │ 1,55 │ 0,643 │ 191 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 5. │Frigider** │ 1,85 │ 0,450 │ 245 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 6. │Frigider*** │ 2,15 │ 0,657 │ 235 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 7. │Frigider/congelator*(***) │ *3) │ 0,777 │ 303 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 8. │Congelatoare verticale │2,15*2)│ 0,472 │ 286 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │ 9. │Congelatoare orizontale │2,15*2)│ 0,446 │ 181 │ ├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────┼─────┤ │10. │Aparate frigorifice de uz casnic cu multe uşi │ *3) │ *4) │ *4) │ │ │sau alte aparate frigorifice de uz casnic │ │ │ │ └────┴────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────┴─────┘ *1) Pentru frigidere/racitoare volumul util ajustat = volumul util al compartimentului pentru alimente proaspete + f2Ω x volumul net al compartimentului de răcire (10°C) (exprimat în litri).*2) Pentru aparatele cu compartiment de joasa temperatura fără depunere de gheaţa (prescurtat «Fără depunere de gheaţa») f2Ω este egal cu 2,58 (valoare rezultată prin înmulţirea lui 2,15 cu 1,2).Acesta permite să se ţină seama de creşterea uşoară a consumului aparatelor fără depunere de gheaţa faţă de cel al aparatelor convenţionale.*3) Volumul util ajustat (VA) se calculează cu formula:                 [25-T(c)]VA = f2Σ ─────────── x V(u) x F(c) ,toate                 20compartimenteleîn care:T(c) - temperatura nominală a fiecărui compartiment, în °C;V(u) - volumul util al fiecărui compartiment, în litri;F(c) - factor egal cu 1,2 în cazul compartimentelor fără depunere de gheaţa şi egal cu 1 pentru alte compartimente.*4) Pentru aceste aparate, valorile M şi N sunt determinate de temperatura şi numărul de stele ale compartimentului a cărui temperatura este cea mai scăzută, conform tabelului nr. 3 ┌─────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────┬────────┐ │Temperatura celui │Categoria aparatului, coresponden-│ M │ N │ │mai rece compartiment│ta din tabelul nr. 2 │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │> - 6°C │1/2/3 Frigider fără compartiment │ 0,233 │ 245 │ │ │de joasa temperatura/Frigider fără│ │ │ │ │stele/Frigider cu compartiment de │ │ │ │ │răcire │ │ │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │≤ - 6°C* │4. Frigider(*) │ 0,643 │ 191 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │≤ - 12°C** │5. Frigider(**) │ 0,450 │ 245 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │≤ - 18°C*** │6. Frigider(***) │ 0,657 │ 235 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────────┼──────────┼────────┤ │≤ - 18°C*(***) │7. Frigider/congelator*(***) │ 0,777 │ 303" │ │cu capacitate de │ │ │ │ │congelare │ │ │ │ └─────────────────────┴──────────────────────────────────┴──────────┴────────┘  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.039/2003 privind stabilirea cerinţelor referitoare la etichetarea şi eficienta energetica a aparatelor frigorifice de uz casnic pentru introducerea lor pe piaţa, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 10 septembrie 2003, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată, dându-se textelor şi anexelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------p. Ministrul de stat,ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Protecţia Consumatorilor,Rovana PlumbBucureşti, 15 iunie 2004.Nr. 972.--------