LEGE nr. 328 din 8 iulie 2004pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 16 iulie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19 din 7 aprilie 2004 privind unele măsuri premergătoare lansării procesului de privatizare, inclusiv constituirea comisiei de privatizare a Casei de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 14 aprilie 2004, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Membrii comisiei de privatizare şi ai secretariatului tehnic nu vor putea deţine, înainte de trecerea unei perioade de 3 ani de la încetarea funcţiei lor, funcţia de administrator ori membru în conducerea executivă a instituţiei de credit care a fost privatizată, inclusiv la filialele sau sucursalele acesteia, precum şi de membru în comisia de supraveghere specială ori de administrator special potrivit Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancară, cu modificările şi completările ulterioare."2. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - Prin derogare de la Legea nr. 83/1997, cu modificările şi completările ulterioare, selectarea consultantului pentru privatizare se va face potrivit procedurilor Băncii Mondiale pentru selectarea şi angajarea consultanţilor, iar plata serviciilor prestate de către consultantul pentru privatizare se va face din Dutch grant TF 050477, administrat de Ministerul Finanţelor Publice."3. La articolul 6 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:"(2) Până la aprobarea propunerilor respective, garantarea sumelor depuse de persoanele fizice cu orice titlu, precum şi a dobânzilor şi câştigurilor cuvenite pentru acestea se face potrivit prevederilor Legii nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni din România în societate bancară pe acţiuni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 8 iulie 2004.Nr. 328._______________