HOTĂRÂRE nr. 983 din 25 iunie 2004pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 634 din 13 iulie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 5 alin. (3) lit. a1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 591/2000 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor din România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 26 iulie 2000, cu modificările ulterioare, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 983.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi funcţionare aCamerei Auditorilor Financiari din România  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Camera Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, persoană juridică autonomă, este organizaţia profesională, de utilitate publică, fără scop lucrativ, din care fac parte auditorii financiari care au dobândit această calitate în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 2Camera organizează, coordonează şi autorizează, în numele statului, desfăşurarea activităţii de audit financiar în România, asigurând exercitarea independentă a profesiei de auditor financiar, potrivit legii şi prezentului regulament.  +  Articolul 3Auditorii financiari, membri ai Camerei, aleg, potrivit legii, organele de conducere ale acesteia, care îi reprezintă în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.  +  Articolul 4Auditul financiar reprezintă activitatea de examinare, în vederea exprimării de către auditorii financiari a unei opinii asupra situaţiilor financiare, în conformitate cu Standardele internaţionale de audit financiar ale Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC), adoptate integral de Cameră.  +  Articolul 5 (1) Auditorul financiar este persoana fizică sau persoana juridică ce dobândeşte această calitate în condiţiile prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată. (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobândit această calitate şi sunt membri ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei pot desfăşura, în baza art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată: a) activitatea de audit financiar; b) activitatea de audit intern; c) activităţi de consultanţă financiar-contabilă şi fiscală; d) activităţi de asigurare a managementului financiar-contabil; e) activităţi de pregătire profesională de specialitate în domeniu; f) activităţi de expertiză contabilă; g) activităţi de evaluare; h) activităţi de reorganizare judiciară şi lichidare. (3) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activităţile economico-financiare prevăzute la alin. (2), cu respectarea reglementărilor specifice fiecăreia dintre activităţile respective, după caz, şi a principiului independenţei.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Camerei  +  Articolul 6Camera, în numele statului, organizează, coordonează şi autorizează desfăşurarea activităţii de audit financiar în România. În acest scop, în baza prevederilor art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, Camera are următoarele atribuţii: a) elaborarea reglementărilor privind:a1) Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei, care va cuprinde, în principal, prevederi referitoare la:- organele de conducere ale Camerei şi modul de desemnare a acestora;- atribuţiile şi răspunderile Camerei;- regulile de atribuire şi retragere a calităţii de auditor financiar;- cerinţele privind asigurarea pentru riscul profesional în exercitarea activităţii de audit financiar;- abaterile, sancţiunile şi procedurile disciplinare;a2) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar;a3) Standardele de audit financiar;a4) Programa analitică pentru examenul în vederea accesului la profesia de auditor financiar;a5) Normele privind controlul calităţii auditului financiar;a6) Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari;a7) Normele minimale de audit financiar;a8) Standardele de audit intern;a9) Normele de audit intern, în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu;a10) Normele privind perioada de pregătire practică profesională a stagiarilor în activitatea de audit financiar. Reglementările prevăzute la lit. a2)-a10) se aprobă prin hotărâri ale Consiliului Camerei; b) elaborarea şi aprobarea regulilor şi procedurilor pentru aplicarea legii, în limitele şi competenţele stabilite prin aceasta; c) atribuirea calităţii de auditor financiar şi emiterea de autorizaţii pentru exercitarea independentă a acestei profesii; d) organizarea şi urmărirea programului de pregătire continuă a auditorilor financiari; e) controlul calităţii activităţii de audit financiar; f) promovarea actualizării legislaţiei prin instituţiile abilitate, precum şi a normelor de audit financiar, în concordanţă cu reglementările instituţiilor profesionale europene şi internaţionale; g) elaborarea şi urmărirea aplicării normelor interne privind activitatea Camerei; h) retragerea temporară sau definitivă a dreptului de exercitare independentă a profesiei de auditor financiar în condiţiile prevăzute de prezentul regulament; i) reprezentarea profesiei de auditor financiar din România în instituţiile şi organizaţiile profesionale europene şi internaţionale.  +  Articolul 7Organizarea şi funcţionarea Camerei sunt asigurate, potrivit legii şi prezentului regulament, de către organele alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control. Aplicarea hotărârilor organelor de conducere alese ale Camerei se realizează de către aparatul executiv al acesteia.  +  Articolul 8 (1) Camera îşi are sediul în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, et. 5, sectorul 5. (2) Camera poate înfiinţa reprezentanţe în ţară şi în străinătate. (3) Organele alese cu rol reprezentativ, de conducere, decizie şi control ale Camerei sunt: Consiliul Camerei şi Biroul permanent al Consiliului Camerei. (4) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi de Conferinţa ordinară a Camerei, putând îndeplini cel mult două mandate. Consiliul alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere în cadrul acestuia, prevăzute de prezentul regulament. (5) Conferinţa ordinară a Camerei alege în aceleaşi condiţii şi pe aceeaşi durată a mandatului Comisia de auditori statutari şi Comisia de apel ale Camerei.  +  Articolul 9Potrivit art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, membrii Consiliului Camerei care în perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu această calitate sunt obligaţi să solicite suspendarea lor din funcţia pe care o deţin în Consiliul Camerei, pe durata incompatibilităţii.  +  Articolul 10Conferinţa Camerei, denumită în continuare Conferinţa, este organul de conducere al Camerei şi poate fi ordinară şi extraordinară.  +  Articolul 11Conferinţa ordinară a Camerei se întruneşte o dată pe an, la convocarea Consiliului Camerei, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar precedent.  +  Articolul 12 (1) Conferinţa ordinară a Camerei are ca principale atribuţii: a) dezbaterea raportului anual de activitate a Consiliului Camerei; b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei; c) dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a Consiliului Camerei; d) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat; e) aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli aferent exerciţiului financiar următor; f) aprobarea normelor de reprezentare la Conferinţă; g) alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei; h) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari; i) alegerea şi revocarea membrilor Comisiei de apel; j) stabilirea obiectivelor strategice ale Camerei; k) aprobarea programului de activităţi al Consiliului Camerei pe anul în curs; l) aprobarea constituirii, reorganizării sau desfiinţării reprezentanţelor din ţară şi din străinătate ale Camerei; m) aprobarea modificărilor şi completărilor la Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei. (2) Conferinţa ordinară a Camerei poate îndeplini şi alte atribuţii, potrivit legii.  +  Articolul 13 (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. (2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor menţionate la alin. (1), Conferinţa întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, oricare ar fi numărul membrilor prezenţi, cu majoritate simplă de voturi. (3) Membrii Camerei cu drept de vot sunt auditorii financiari care şi-au îndeplinit toate obligaţiile către Cameră la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.  +  Articolul 14Conferinţa extraordinară a Camerei poate fi convocată de Biroul permanent sau la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Camerei ori a unei cincimi din numărul membrilor Camerei, cu drept de vot, care adresează cererea Secretariatului general, specificând în aceasta problemele propuse să fie dezbătute în cadrul Conferinţei extraordinare.  +  Articolul 15Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei extraordinare este necesară: a) la prima convocare, prezenţa membrilor reprezentând două treimi din numărul de voturi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de membri, care să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate; b) la a doua convocare, prezenţa membrilor reprezentând jumătate din numărul de voturi, iar hotărârile trebuie să fie luate cu votul unui număr de membri, care să reprezinte cel puţin jumătate plus unu din numărul de voturi valabil exprimate.  +  Articolul 16Conferinţa extraordinară poate adopta hotărâri în ceea ce priveşte: a) modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei; b) schimbarea sediului social; c) orice altă hotărâre pentru care este necesară aprobarea Conferinţei extraordinare a Camerei.  +  Articolul 17 (1) Convocarea Conferinţei se face cu cel puţin 30 de zile înainte de data întrunirii. (2) Anunţul privind convocarea se publică în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională şi cuprinde locul, data de desfăşurare, precum şi ordinea de zi a Conferinţei. (3) La anunţarea Conferinţei se stabilesc locul, ziua şi ora desfăşurării acesteia. În cadrul aceluiaşi anunţ se stabilesc locul, ziua şi ora pentru desfăşurarea Conferinţei la a doua convocare, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar pentru desfăşurarea acesteia la prima convocare. (4) Fiecare membru persoană fizică al Camerei are dreptul la un singur vot la Conferinţă. (5) Membrii Camerei pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale, autentificată de un notar public. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de data la care are loc Conferinţa, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii Consiliului Camerei sau persoanele din aparatul executiv al acesteia nu pot reprezenta alţi auditori financiari. (6) Conferinţa se deschide de preşedintele Consiliului Camerei sau de înlocuitorul desemnat de acesta. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei, de către preşedinte şi secretarii desemnaţi de acesta, se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi. (7) Hotărârile Conferinţei se adoptă prin vot deschis. Votul secret este obligatoriu pentru alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel. (8) Prin procesul-verbal, semnat de preşedintele şi de secretarii lucrărilor Conferinţei, se constată îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei, numărul membrilor prezenţi, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea membrilor, declaraţiile făcute de aceştia în cadrul şedinţei. Pentru a fi opozabile terţilor, hotărârile Conferinţei sau sintezele acestora, după caz, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 18 (1) Membrii Consiliului Camerei sunt aleşi în cadrul Conferinţei ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament. Consiliul Camerei are în componenţa sa 15 membri. (2) Primul Consiliu al Camerei se compune din 6 membri aleşi de prima Conferinţă ordinară a Camerei şi cei 9 membri ai comitetului provizoriu. (3) Orice membru al Camerei, cu excepţia persoanelor juridice, poate fi ales ca membru al Consiliului Camerei, cu condiţia ca: a) să fi respectat procedura de depunere a candidaturii prevăzută de prezentul regulament; b) la data depunerii candidaturii sale să aibă capacitate deplină de exerciţiu; c) împotriva sa să nu se fi hotărât anterior sancţiunea excluderii din Cameră; d) în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii candidaturii sale să nu se fi hotărât de către Cameră vreo sancţiune disciplinară împotriva sa; e) să nu deţină o funcţie eligibilă într-un alt organism profesional. (4) Candidaturile se depun la Secretariatul general în termenul şi conform modelului publicat în cel puţin două cotidiene de largă circulaţie. (5) Consiliul Camerei poate cere unui candidat să dea declaraţii pe care le consideră necesare privind respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate mai sus. Consiliul Camerei poate respinge candidatura oricărei persoane care refuză să facă asemenea declaraţii sau care face o declaraţie falsă ori incorectă. În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului Camerei şi una sau mai multe dintre declaraţiile sale au fost false sau incorecte, iar candidatul respectiv nu ar fi fost ales în cazul în care declaraţiile respective ar fi fost conforme cu realitatea, Consiliul Camerei declară alegerea acelui membru ca fiind nulă. Orice asemenea declaraţie nu trebuie să afecteze validitatea alegerii oricărui alt candidat ca membru al Consiliului Camerei.  +  Articolul 19 (1) Candidaţii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezentul regulament. (2) Alegerea se face prin vot secret, iar rezultatul se anunţă în Conferinţă. (3) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul Camerei. Buletinul de vot trebuie să conţină numele fiecărui candidat. (4) Fiecare membru al Camerei poate vota dintre candidaţii propuşi un număr care să nu depăşească numărul locurilor eligibile. (5) Conferinţa alege Comisia de votare care îndeplineşte următoarele atribuţii: a) primirea buletinelor de vot şi distribuirea acestora către auditorii financiari cu drept de vot; b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule; c) stabilirea candidaţilor care au fost aleşi; d) elaborarea unui raport scris către Conferinţă cu privire la rezultatele votării; e) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu mandatul Consiliului Camerei; f) alte atribuţii stabilite de Conferinţă. (6) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.  +  Articolul 20 (1) La prima şedinţă membrii Consiliului Camerei aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 5 vicepreşedinţi, ale căror mandate se încheie, ca şi în cazul celorlalţi membri ai Consiliului, la data următoarelor alegeri desfăşurate în cadrul Conferinţei, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului Camerei. Orice loc vacant de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau de vicepreşedinte trebuie ocupat în aceeaşi manieră la următoarea şedinţă a Consiliului Camerei. Şedinţa, precum şi apariţia unui loc vacant trebuie anunţate tuturor membrilor Consiliului Camerei. (2) Orice loc vacant de membru al Consiliului Camerei va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă, conform raportului Comisiei de votare, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezentul capitol. (3) Orice membru al Consiliului Camerei poate comunică în scris Secretariatului general intenţia sa cu privire la retragerea din Consiliul Camerei, iar de la data demisiei locul său devine vacant. (4) În cazul suspendării unui membru al Consiliului Camerei se procedează conform prevederilor alin. (2), cu menţiunea că mandatul noului membru are statut interimar, până la încetarea suspendării membrului titular. (5) Consiliul Camerei nu poate funcţiona în condiţiile în care s-a vacantat o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.  +  Articolul 21Calitatea de membru al Consiliului Camerei încetează în una dintre următoarele situaţii: a) pierderea calităţii de membru al Camerei; b) pierderea capacităţii de exerciţiu şi interzicerea exercitării, în condiţiile legii, a unor drepturi, acestea fiind incompatibile cu calitatea de membru al Consiliului Camerei; c) aplicarea de către Cameră a unei sancţiuni disciplinare rămase definitivă împotriva sa; d) neparticiparea la 4 şedinţe consecutive ale Consiliului Camerei, fără o aprobare în acest sens; e) demisia din funcţie.  +  Articolul 22Consiliul Camerei se întruneşte lunar şi ori de câte ori se consideră necesar, la cererea preşedintelui sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin Secretariatul general.  +  Articolul 23 (1) La prima şedinţă a Consiliului Camerei, care se desfăşoară după Conferinţa în care au loc alegerile, acesta trebuie să aprobe regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Camerei. (2) În absenţa preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui, şedinţele sunt conduse de un vicepreşedinte al Consiliului Camerei, desemnat de preşedinte sau de Biroul permanent. (3) Şedinţele Consiliului Camerei nu pot avea loc decât în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.  +  Articolul 24 (1) Hotărârile Consiliului Camerei sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi. (2) Fiecare membru al Consiliului Camerei are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, votul preşedintelui de şedinţă determină rezultatul votului final. (3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toţi membrii Consiliului Camerei în şedinţa imediat următoare celei la care se referă.  +  Articolul 25Consiliul Camerei coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei.  +  Articolul 26 (1) Consiliul Camerei are următoarele atribuţii: a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor conferinţelor Camerei; b) asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii; c) stabileşte strategia şi avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei; d) prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate pe perioada anterioară, situaţiile financiare şi proiectul programului de activitate al Camerei; e) aprobă Regulamentul intern de organizare şi funcţionare a Biroului permanent; f) aprobă organigrama şi politica de personal ale Camerei; g) aprobă normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei; h) stabileşte anual indemnizaţiile membrilor Consiliului Camerei, ai Biroului permanent al Consiliului Camerei, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel; i) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei. (2) În exercitarea atribuţiilor, Consiliul Camerei emite hotărâri.  +  Articolul 27 (1) Preşedintele ales de Consiliul Camerei este preşedintele Camerei, al Consiliului şi Biroului permanent. Preşedintele prezidează lucrările Conferinţei, Consiliului şi Biroului permanent ale Camerei. (2) Preşedintele sau înlocuitorul de drept al acestuia reprezintă Camera în raporturile cu terţe persoane, cu autorităţile publice, precum şi cu organizaţiile naţionale profesionale din alte ţări şi organismele internaţionale ale profesiei contabile, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor Camerei. (3) Preşedintele, în exercitarea atribuţiilor sale, semnează hotărârile Consiliului Camerei şi ale Biroului permanent al acestuia. (4) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine.  +  Articolul 28 (1) Biroul permanent al Consiliului Camerei, denumit în continuare Biroul permanent, are în componenţa sa: preşedintele, prim-vicepreşedintele şi cei 5 vicepreşedinţi ai Consiliului Camerei. (2) Biroul permanent se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar.  +  Articolul 29 (1) Biroul permanent exercită următoarele atribuţii: a) elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli anual pe care îl înaintează spre dezbatere şi aprobare Consiliului Camerei, nu mai târziu de data de 15 decembrie a fiecărui an anterior anului la care se referă bugetul respectiv; b) supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei; c) examinează şi propune spre aprobare Consiliului Camerei programul de activitate al Camerei; d) aprobă programele de activitate ale departamentelor executive; e) aprobă programul deplasărilor în străinătate; f) numeşte, sancţionează şi revocă secretarul general, şefii departamentelor Camerei şi alte persoane cu funcţii de conducere din aparatul executiv al Camerei; g) aprobă organigrama aparatului executiv al Camerei şi salarizarea pentru fiecare funcţie prevăzută în aceasta; h) monitorizează Registrul auditorilor financiari; i) aprobă documentele emise de Cameră, supuse publicării. (2) Biroul permanent exercită şi alte atribuţii stabilite de Conferinţa şi de Consiliul Camerei. (3) În exercitarea atribuţiilor sale, Biroul permanent emite decizii.  +  Articolul 30Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii: a) efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei; b) întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul Camerei şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere şi aprobare; c) participă la şedinţele Consiliului Camerei fără drept de vot.  +  Articolul 31Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei.  +  Articolul 32Mandatul comisiei de auditori statutari este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 33Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei: a) membrii Consiliului Camerei sau personalul executiv al Camerei; b) asociaţii, angajaţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).  +  Articolul 34Comisia de apel este compusă din 5 membri: 3 auditori financiari activi, membri ai Camerei, aleşi de Conferinţă şi care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei, un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un preşedinte, care este auditor financiar activ.  +  Articolul 35Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.  +  Articolul 36 (1) Aparatul executiv al Camerei este format din:A. secretarul general;B. departamentele executive, după cum urmează: a) Departamentul de învăţământ şi admitere; b) Departamentul de servicii pentru membri; c) Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională; d) Departamentul de conduită şi disciplină profesională; e) Departamentul de servicii generale; f) Departamentul de relaţii internaţionale. (2) Secretarul general coordonează, conduce şi controlează activitatea departamentelor executive ale Camerei. (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, secretarul general are în subordine un compartiment propriu a cărui structură se stabileşte prin organigrama Camerei.  +  Articolul 37 (1) Secretarul general al Camerei este numit de Biroul permanent. (2) Secretarul general are, în principal, următoarele atribuţii: a) prezintă Biroului permanent al Consiliului Camerei proiectul programului de activitate al Camerei; b) propune spre avizare Biroului permanent angajarea personalului executiv, potrivit organigramei Camerei; c) asigură punerea în aplicare a deciziilor Biroului permanent cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei; d) propune Biroului permanent ordinea de zi a şedinţelor acestuia şi ale Consiliului Camerei, asigurând elaborarea şi prezentarea documentelor care fac obiectul şedinţelor respective; e) alte atribuţii stabilite de Consiliul Camerei şi Biroul permanent.  +  Articolul 38Compartimentul de lucru al secretarului general asigură, în principal, următoarele: a) serviciile de secretariat pentru lucrările Conferinţei, Consiliului Camerei şi Biroului permanent; b) serviciile juridice pentru activităţile proprii ale Camerei; c) serviciile de relaţii publice şi protocol; d) alte servicii stabilite de Consiliul Camerei şi Biroul permanent.  +  Articolul 39Departamentul de învăţământ şi admitere are, în principal, următoarele atribuţii: a) organizarea şi desfăşurarea testului de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu şi a examenului de aptitudini profesionale pentru atribuirea calităţii de auditor financiar; b) elaborarea normelor privind admiterea la stagiu a persoanelor care au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; c) monitorizarea auditorilor financiari activi care îndrumă pregătirea practică a stagiarilor în activitatea de audit financiar; d) întocmirea documentaţiei privind atribuirea calităţii de auditor financiar şi de membru al Camerei; e) stabilirea cerinţelor de pregătire profesională continuă şi organizarea acestor activităţi; f) elaborarea normelor privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari şi a programului de pregătire a stagiarilor în audit financiar; g) asigurarea conformităţii cu normele Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) şi cu alte norme internaţionale în materie de pregătire profesională; h) alte atribuţii stabilite de Biroul permanent.  +  Articolul 40Departamentul de servicii pentru membri are, în principal, următoarele atribuţii: a) întocmirea, actualizarea şi publicarea Registrului auditorilor financiari; b) actualizarea şi publicarea ediţiilor revizuite ale normelor profesionale privind activitatea de audit financiar; c) organizarea activităţii de documentare şi informare; d) asigurarea asistenţei profesionale pentru membrii Camerei; e) aplicarea reglementărilor privind asigurarea pentru riscul profesional al membrilor Camerei; f) alte atribuţii stabilite de Biroul permanent.  +  Articolul 41 (1) Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională are, în principal, atribuţii privind respectarea de către membri a normelor Camerei, care se referă la: a) Standardele de audit financiar; b) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar; c) Normele minimale de audit financiar; d) Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari; e) Procedurile de control al calităţii auditului financiar; f) Standardele de audit intern; g) Normele de audit intern; h) alte norme de reglementare a profesiei. (2) Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională asigură implementarea sistemului de control al calităţii activităţii desfăşurate de membrii Camerei, precum şi investigarea aspectelor referitoare la conduita profesională a membrilor. (3) În cazul unor constatări privind încălcarea normelor Camerei, Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională sesizează Departamentul de conduită şi disciplină profesională. (4) Biroul permanent poate stabili şi alte atribuţii pentru Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională.  +  Articolul 42Departamentul de conduită şi disciplină profesională analizează cazurile de abatere disciplinară, la sesizarea Departamentului de monitorizare şi competenţă profesională.  +  Articolul 43Competenţele şi activitatea Departamentului de conduită şi disciplină profesională sunt cele prevăzute la cap. XII.  +  Articolul 44Biroul permanent poate stabili şi alte atribuţii pentru Departamentul de conduită şi disciplină profesională.  +  Articolul 45Departamentul de servicii generale are, în principal, următoarele atribuţii: a) elaborarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei, pe care îl prezintă spre dezbatere şi avizare Consiliului Camerei, în vederea aprobării de către Conferinţă; b) conducerea şi organizarea activităţii financiar-contabile şi de execuţie bugetară proprie; c) urmărirea încasării cotizaţiilor, taxelor şi a altor venituri ale Camerei; d) asigurarea serviciilor administrative şi de gestionare a patrimoniului Camerei; e) asigurarea serviciilor de tehnologie informatică; f) alte atribuţii stabilite de Biroul permanent.  +  Articolul 46Departamentul de relaţii internaţionale are, în principal, următoarele atribuţii: a) asigură cunoaşterea, sistematizarea, precum şi prezentarea Consiliului Camerei şi Biroului permanent a materialelor referitoare la organismele internaţionale ale profesiei contabile şi la organizaţiile profesionale de profil din alte ţări; b) asigură realizarea măsurilor necesare în vederea aderării Camerei la organismele profesionale internaţionale de profil; c) asigură colaborarea şi cooperarea cu instituţiile din alte ţări care activează în domeniul auditului financiar; d) asigură participarea reprezentanţilor Camerei la acţiuni de colaborare profesională cu organisme internaţionale şi instituţii de profil din alte ţări; e) alte activităţi stabilite de Biroul permanent al Consiliului Camerei.  +  Capitolul III Veniturile Camerei  +  Articolul 47 (1) Camera îşi asigură veniturile necesare pentru efectuarea cheltuielilor de organizare şi funcţionare din următoarele surse:I. cotizaţii:1. cotizaţiile fixe anuale datorate de auditorii financiari membri ai Camerei: a) persoane fizice active; b) persoane fizice nonactive; c) persoane juridice;2. cotizaţii variabile anuale datorate de auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active şi persoane juridice, calculate procentual asupra cifrei de afaceri realizate din activitatea de audit financiar, audit intern şi a altor venituri realizate din exercitarea profesiei de auditor financiar;II. tarife:1. tarif pentru: a) înscrierea la testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil pentru accesul la stagiu; b) înscrierea la examenul de aptitudini profesionale în vederea atribuirii calităţii de auditor financiar; c) monitorizarea activităţii stagiarilor în activitatea de audit financiar;2. tarif pentru atribuirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari, datorat de: a) auditorii financiari persoane fizice; b) auditorii financiari persoane juridice;III. încasări din vânzarea publicaţiilor proprii;IV. donaţii, sponsorizări şi alte venituri potrivit dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Cuantumul şi nivelurile cotizaţiilor, tarifelor şi ale altor venituri ale Camerei se stabilesc periodic prin hotărâri ale Consiliului Camerei, potrivit prezentului regulament. (3) Hotărârile Consiliului Camerei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 48Auditorii financiari, membri ai Camerei, sunt obligaţi să plătească cotizaţiile şi tarifele datorate către Cameră, în condiţiile prevăzute prin hotărârile Consiliului Camerei, neachitarea sumelor datorate aferente unei perioade de un an de activitate atrăgând retragerea calităţii de membru al Camerei şi interzicerea dreptului de exercitare a profesiei.  +  Capitolul IV Stagiarii în activitatea de audit financiar  +  Articolul 49Sunt, în înţelesul art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, stagiari în activitatea de audit financiar persoanele fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) sunt licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi au o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice; b) au promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; c) au satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar.  +  Articolul 50Camera stabileşte normele pentru desfăşurarea programului de pregătire a stagiarilor în activitatea de audit financiar, care constau în: a) condiţiile de acces şi admitere la stagiu; b) durata, organizarea şi desfăşurarea stagiului; c) atribuţiile îndrumătorilor de stagiu; d) modul de completare a Caietului de practică în activitatea de audit financiar; e) alte obligaţii ale stagiarului, stabilite prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Articolul 51Stagiarii în activitatea de audit financiar vor efectua, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, programul de pregătire practică prin participarea la activitatea de audit financiar în cadrul cabinetelor individuale sau societăţilor de profil cu forme legale de încadrare sau fără remuneraţie, potrivit normelor elaborate de Cameră.  +  Capitolul V Norme privind atribuirea şi retragerea calităţii de auditor financiar  +  Articolul 52Din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, Camera are, potrivit legii, ca membri auditori financiari persoane fizice, care pot fi: a) auditori financiari persoane fizice active; b) auditori financiari persoane fizice nonactive.  +  Articolul 53Auditorii financiari, membri ai Camerei, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari în baza declaraţiei pe propria răspundere, în una dintre cele două secţiuni: a) auditori financiari activi; sau b) auditori financiari nonactivi.  +  Articolul 54Auditorul financiar nonactiv nu are dreptul să exercite profesia de auditor financiar activ, cât timp se află în situaţiile de incompatibilitate prevăzute de lege şi de normele Camerei.  +  Articolul 55Schimbarea calităţii declarate de auditor financiar activ sau nonactiv se va comunică în scris Camerei, de către persoana în cauză, în termen de 15 zile de la modificarea situaţiei existente anterior.  +  Articolul 56Pentru atribuirea calităţii de auditor financiar, potrivit art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:A. Persoanele fizice: a) să fie licenţiate ale unei facultăţi cu profil economic şi să aibă o vechime în activitatea financiar-contabilă de minimum 4 ani sau să aibă calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice; b) să fi promovat testul de verificare a cunoştinţelor în domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu; c) să fi satisfăcut pe parcursul stagiului cerinţele Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar; d) să fi efectuat un stagiu practic de 3 ani în activitatea de audit financiar sub îndrumarea unui auditor financiar activ, stagiul putând începe numai după îndeplinirea cumulativă a condiţiilor prevăzute la lit. a) şi b) de mai sus; e) să fi promovat examenul de aptitudini profesionale, potrivit legii;B. Persoanele juridice: a) persoanele fizice care efectuează auditul financiar al situaţiilor financiare în numele societăţilor de audit financiar trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la lit. A de mai sus sau cele prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată; b) majoritatea drepturilor de vot trebuie deţinută direct sau indirect de persoane fizice active ori de societăţi de audit financiar care satisfac condiţiile prevăzute la lit. A; c) majoritatea membrilor consiliului de administraţie al unei societăţi de audit financiar trebuie să fie persoane fizice active sau societăţi de audit financiar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. A.  +  Articolul 57Camera, la cerere, poate atribui calitatea şi dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar şi persoanelor care îndeplinesc, potrivit art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, cumulativ, următoarele condiţii:A. Persoanele fizice trebuie: a) să posede o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat, în acord cu reglementările specifice din acel stat; b) să fi fost pentru cel puţin 3 ani auditor financiar independent sau angajatul, asociatul, acţionarul unei societăţi ori al unui grup de societăţi care are în obiectul de activitate auditul financiar; c) să satisfacă cerinţele Codului de etică profesională al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC); d) să facă dovada că posedă cunoştinţele cerute de statul român necesare pentru desfăşurarea activităţii de audit financiar în România.Pentru satisfacerea cerinţelor menţionate la lit. c) solicitanţii sunt obligaţi să prezinte documentele prevăzute la art. 63, iar pentru îndeplinirea condiţiilor menţionate la lit. d) vor trebui să promoveze interviul-test organizat de Cameră, conform programei stabilite şi comunicate solicitanţilor de către aceasta.B. 1. Persoanele juridice care au dobândit calitatea de auditor financiar într-un stat străin sau care fac parte dintr-un grup de societăţi în care majoritatea acţionarilor sau/şi a angajaţilor deţine calitatea de auditor financiar în statul respectiv şi care sunt membri ai Camerei.2. La cererea persoanelor juridice în cauză, depusă la Cameră, se vor prezenta actele şi documentele justificative potrivit legii.C. Atribuirea calităţii de membru al Camerei şi acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute în prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.  +  Articolul 58Auditorii financiari îşi pierd această calitate în una dintre următoarele situaţii: a) exercită profesia de auditor financiar fără a fi membru al Camerei; b) nu solicită atribuirea calităţii de membru al Camerei în termen de un an de la data la care a fost declarat admis în urma susţinerii examenului de aptitudini profesionale sau de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii cu privire la acordarea calităţii de auditor financiar persoanelor care au dobândit această calitate potrivit prevederilor altui stat, după caz.  +  Capitolul VI Calitatea de membru al Camerei  +  Articolul 59 (1) Candidaţii admişi la examenul de aptitudini profesionale completează o cerere şi prezintă documentul care atestă achitarea tarifului de atribuire a calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari, inclusiv cazierul judiciar, potrivit legii. (2) Cererile sunt analizate de Departamentul de învăţământ şi admitere, conform condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament. (3) După îndeplinirea condiţiilor menţionate la alin. (1) şi (2), Departamentul de învăţământ şi admitere propune Consiliului Camerei luarea unei decizii privind: a) acordarea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul auditorilor financiari; b) respingerea cererii.  +  Articolul 60 (1) În cazul aprobării cererii, Camera eliberează certificatul, carnetul şi parafa de membru al Camerei. (2) În situaţia în care cererea nu este aprobată, Departamentul de învăţământ şi admitere comunică în scris solicitantului decizia Camerei şi îi restituie acestuia jumătate din taxa de înscriere. (3) După aprobarea cererii, solicitantul semnează un angajament prin care se obligă ca, după ce este înscris ca membru al Camerei şi atât timp cât este membru, să respecte dispoziţiile legii, ale prezentului regulament şi ale normelor interne şi să nu uzeze de titlul profesional de auditor financiar sau de altă titulatură care ar putea sugera vreo asociere cu Camera, după retragerea calităţii de membru al Camerei.  +  Articolul 61 (1) Persoanele juridice înaintează Departamentului de învăţământ şi admitere următoarele documente: a) o cerere semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice; b) dovada achitării tarifului de acordare a calităţii de membru al Camerei şi înscriere în Registrul auditorilor financiari; c) copii legalizate de pe documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 56. (2) În cazul aprobării cererii, Camera eliberează autorizaţia de funcţionare a persoanei juridice ca membru al Camerei. Dispoziţiile de procedură aplicabile persoanelor juridice sunt cele prevăzute la art. 59 şi 60.  +  Articolul 62Persoanele cu calificarea profesională obţinută în alt stat înaintează Departamentului de învăţământ şi admitere formularul de solicitare a calităţii de membru şi actele doveditoare prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 63 (1) Pentru persoanele fizice cu calificarea profesională obţinută în alt stat se prezintă următoarele acte: a) copie legalizată a certificatului/diplomei sau a altor acte oficiale care atestă pregătirea superioară financiar-contabilă obţinută în alt stat; b) scrisoare de recomandare de la organismul profesional autorizat al cărui membru este, cu precizarea expresă a calităţii de membru pe care o deţine la data emiterii scrisorii; c) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional că acesta este recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor şi că a asimilat Codul de etică emis de aceasta. (2) Pentru persoanele juridice autorizate potrivit prevederilor altui stat se prezintă următoarele acte: a) copie legalizată a autorizaţiei eliberate de un organism profesional autorizat din ţara respectivă, care atestă că societatea de audit financiar solicitantă este membră a acestuia; b) scrisoare de confirmare din partea organismului profesional că acesta este recunoscut de Federaţia Internaţională a Contabililor şi că a asimilat Codul de etică emis de aceasta. (3) Documentele prevăzute la art. 57 trebuie să fie însoţite de traducerea în limba română, legalizată la un notar public din România.  +  Articolul 64Pe baza actelor depuse, Departamentul de învăţământ şi admitere trebuie să notifice solicitantului, în termen de 30 de zile de la data depunerii documentelor, dacă acestea sunt sau nu sunt corespunzătoare.  +  Articolul 65Condiţiile şi celelalte dispoziţii referitoare la modul de organizare şi desfăşurare a interviului-test cu solicitanţii în cauză, modul de stabilire a rezultatelor obţinute, procedura de contestare a evaluării Comisiei de examinare şi alte dispoziţii în materie vor fi stabilite prin hotărâre a Consiliului Camerei.  +  Capitolul VII Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei  +  Articolul 66 (1) Auditorii financiari persoane fizice, membri ai Camerei, au dreptul conferit de prevederile art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, de exercitare independentă a profesiei în care aceştia trebuie să fie liberi şi percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională. (2) Membrii Camerei, persoane fizice, pot folosi în exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF". (3) Membrii Camerei, persoane fizice, au dreptul să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere cu rol reprezentativ, de decizie şi control ale Camerei. (4) Membrii aleşi au dreptul la un vot în şedinţele organelor de conducere cu rol reprezentativ, de decizie şi control ale Camerei.  +  Articolul 67Membrii Camerei, persoane fizice, în exercitarea independentă a profesiei, aplică şi respectă: a) Standardele internaţionale de audit financiar, adoptate integral de Cameră, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern şi Normele de audit intern, precum şi alte norme profesionale elaborate de Cameră; b) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar şi Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, emise de Cameră; c) Procedurile de control al calităţii activităţii de audit financiar, emise de Cameră; d) Normele referitoare la obligaţiile financiare privitoare la cotizaţii şi tarife, elaborate de Cameră; e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Cameră. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileşte în funcţie de răspunderea patrimonială a auditorului financiar, conform contractului de audit încheiat cu clientul.  +  Articolul 68 (1) Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să transmită, în termen de 30 de zile, notificări în legătură cu: a) schimbarea numelui, situaţie în care persoana în cauză va solicita, în scris, eliberarea unui nou carnet şi certificat de auditor financiar, membru al Camerei; b) schimbarea adresei ori a adresei de corespondenţă; c) orice modificare privind statutul de angajat, asociat sau administrator al unei societăţi de audit financiar ori de persoană fizică autorizată; d) orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei. (2) O dată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse şi actele, în copie legalizată, care dovedesc solicitarea făcută, după caz.  +  Articolul 69Membrii Camerei, persoane fizice, sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de până la 5 zile, producerea unor evenimente în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile corespunzătoare, după cum urmează: a) aplicarea unor sancţiuni disciplinare auditorului financiar persoană fizică de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză; b) orice condamnare definitivă pronunţată de instanţa competentă; c) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice auditorului financiar exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi comerciale sau, în general, exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi comerciale; d) orice alte informaţii pentru evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a auditorului financiar.  +  Articolul 70 (1) Persoanele juridice, membre ale Camerei, au dreptul conferit de lege de a exercita independent profesia de auditor financiar. (2) Societăţile de audit financiar pot folosi în exercitarea profesiei titlul profesional de auditor financiar "AF". (3) În faţa organelor alese, cu rol reprezentativ, de conducere, decizie şi control, problemele, interesele, precum şi propunerile persoanelor juridice sunt susţinute de către asociaţii, acţionarii sau administratorii acestor societăţi, care sunt membri ai Camerei şi care au drepturile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.  +  Articolul 71Membrii Camerei, persoane juridice, în exercitarea independentă a profesiei, aplică şi respectă: a) Standardele internaţionale de audit financiar, adoptate integral de Cameră, Normele minimale de audit financiar, Standardele de audit intern, Normele de audit intern, precum şi alte norme profesionale elaborate de Cameră; b) Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar şi Normele privind pregătirea profesională continuă a auditorilor financiari, emise de Cameră; c) Procedurile de control al calităţii auditului financiar, emise de Cameră; d) Normele referitoare la obligaţiile financiare privitoare la cotizaţii şi tarife, elaborate de Cameră; e) Normele privind asigurarea pentru riscul profesional, elaborate de Cameră. Limita sumei asigurate pentru riscul profesional se stabileşte în funcţie de răspunderea patrimonială a auditorului financiar, conform contractului de audit încheiat cu clientul.  +  Articolul 72 (1) Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să notifice Camerei, în termen de 30 de zile, în legătură cu: a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică; modificarea denumirii trebuie să fie însoţită de cererea de solicitare a unei noi autorizaţii; b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă; c) deschiderea sau închiderea unei filiale sau a unei subunităţi; d) orice modificare privind statutul angajaţilor, asociaţilor, acţionarilor sau administratorilor societăţii de audit financiar; e) orice alte date care se referă la calitatea de membru al Camerei. (2) O dată cu notificarea înaintată Camerei vor fi depuse şi actele, în copie legalizată, care dovedesc solicitarea făcută, după caz.  +  Articolul 73Membrii Camerei, persoane juridice, sunt obligaţi să transmită, în termen de 5 zile, notificări în legătură cu: a) demisia sau demiterea unui administrator ori retragerea, excluderea sau decesul unui acţionar ori asociat al societăţii de audit financiar; b) aplicarea unor sancţiuni disciplinare societăţii de audit financiar ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză; c) orice condamnare definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară şi din străinătate împotriva reprezentantului legal al societăţii de audit financiar; d) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile prin care i se interzice reprezentantului legal al societăţii de audit financiar exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi; e) orice modificări survenite în conţinutul informaţiilor furnizate anterior Camerei; f) numirea unui lichidator de către autoritatea competentă.  +  Articolul 74 (1) Auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice sau juridice, care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei notifică acest lucru Consiliului Camerei. Notificarea se face în scris şi se transmite cu preaviz de 15 zile lucrătoare. (2) Consiliul Camerei poate hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul auditorilor financiari, în următoarele situaţii: a) existenţa unor datorii ale auditorului financiar faţă de Cameră; b) existenţa unor măsuri sancţionatorii disciplinare împotriva auditorului financiar, aflate în curs de soluţionare, potrivit legii.  +  Articolul 75Calitatea de membru al Camerei se retrage în una dintre următoarele situaţii: a) pierderea calităţii de auditor financiar; b) neachitarea cotizaţiilor şi a altor obligaţii anuale, la termenele stabilite de Consiliul Camerei; c) aplicarea sancţiunii de excludere din Cameră prin hotărâre rămasă definitivă; d) reorganizarea persoanei juridice, în condiţiile prevederilor legale.  +  Articolul 76Orice auditor financiar care a renunţat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament referitoare la procedura de atribuire a calităţii de membru al Camerei.  +  Capitolul VIII Exercitarea profesiei de auditor financiar  +  Articolul 77Auditorul financiar poate să îşi exercite independent profesia numai dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: a) are calitatea de auditor financiar; b) este membru al Camerei, persoană activă; c) îndeplineşte condiţiile stabilite de prezentul regulament.  +  Articolul 78Profesia de auditor financiar se exercită având la bază: a) contractul de audit financiar încheiat cu clientul, care va include în mod obligatoriu cel puţin elementele menţionate în art. 83 lit. f); b) rapoartele de audit financiar; c) viza anuală, respectiv autorizaţia pentru exercitarea profesiei.  +  Articolul 79 (1) Auditorii financiari, membri activi ai Camerei, în exercitarea independentă a profesiei trebuie să fie liberi şi percepuţi a fi liberi de orice constrângere care ar putea aduce atingere principiilor de independenţă, obiectivitate şi integritate profesională. (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot să îşi exercite profesia de auditor financiar la o entitate economică dacă sunt angajaţi ai acesteia ori dacă au relaţii care conduc la situaţii de incompatibilitate sau conflict de interese. (3) Prin incompatibilitate sau conflict de interese se înţeleg toate situaţiile care pot aduce atingere cerinţei fundamentale de independenţă în exercitarea profesiei de auditor financiar activ. (4) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, nu pot desfăşura activităţi de audit financiar şi audit intern care prejudiciază sau care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenţa ori reputaţia profesională, astfel cum acestea sunt definite în Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar sau al auditului intern.  +  Articolul 80 (1) Dacă pe durata exercitării profesiei auditorul financiar activ nu mai îndeplineşte condiţiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar activ are obligaţia să renunţe imediat la îndeplinirea contractului şi să notifice clientului asupra motivului renunţării la contract. (2) Potrivit art. 17 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, în cazul în care Camera ia cunoştinţă de situaţia în care un auditor financiar activ, în timpul exercitării profesiei, nu a îndeplinit cerinţele profesionale conform normelor de audit şi Codului privind conduita etică şi profesională în domeniul auditului financiar, aceasta va sesiza autoritatea statului competentă asupra acestor deficienţe şi va lua măsuri disciplinare împotriva auditorului financiar respectiv. În situaţia în care autoritatea de stat sesizată solicită efectuarea unui al doilea audit financiar, entitatea economică va lua măsurile necesare pentru a se conforma, în cel mai scurt timp, dar înlăuntrul unui termen ce nu va depăşi 6 luni de la data primirii de către entitatea economică a comunicării scrise.  +  Articolul 81 (1) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia ca în exercitarea profesiei să coopereze cu Camera şi să se asigure că toate persoanele în asociere cu aceştia cooperează cu Camera în activitatea de monitorizare în aplicarea legii, normelor şi prezentului regulament. (2) Auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia să conducă evidenţa corectă a activităţii lor şi să prezinte Camerei toate datele şi informaţiile necesare pentru a permite acesteia să desfăşoare în mod eficient procesul de monitorizare. (3) Monitorizarea activităţii auditorilor financiari activi, membri ai Camerei, se organizează şi se desfăşoară potrivit Normelor privind procedurile de control al calităţii auditului financiar emise de Cameră, potrivit cărora: a) auditorii financiari activi, membri ai Camerei, au obligaţia de a întocmi şi de a prezenta acesteia, până la data de 31 martie a anului următor, raportul anual asupra activităţii pentru anul expirat; b) auditorii financiari, membri ai Camerei, persoane fizice active sau persoane juridice, care sunt angajaţi, administratori sau acţionari ai unei firme de audit financiar şi nu efectuează această activitate în nume propriu, vor transmite Camerei o declaraţie, în care vor specifică această situaţie; c) nedepunerea raportului şi a declaraţiei la termenul stabilit constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prezentului regulament. (4) Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al Camerei va organiza inspecţii asupra realităţii şi legalităţii informaţiilor cuprinse în rapoartele înaintate Camerei de către auditorii financiari activi, membri ai acesteia. (5) Anual, Camera va întocmi şi va transmite Ministerului Finanţelor Publice un raport sintetic asupra calităţii activităţii de audit financiar, în condiţiile legii.  +  Articolul 82 (1) Auditorii financiari activi, în desfăşurarea activităţii lor, trebuie să dea dovadă de integritate în toate relaţiile profesionale, de afaceri şi personale. Integritatea implică onestitate, justeţe şi corectitudine şi nu trebuie să fie afectată de interese de natură familială. (2) Auditorii financiari activi sunt obligaţi să dea dovadă de obiectivitate în exercitarea profesiei, urmând a fi avute în vedere toate considerentele relevante în cazul încheierii fiecărui angajament profesional. (3) Auditorii financiari activi trebuie să dea dovadă de independenţă în exercitarea profesiei. Prin independenţă se înţelege exercitarea profesiei de către auditorii financiari activi care nu au raporturi juridice de muncă sau civile cu clienţii şi nu au nici un fel de alte interese materiale directe sau indirecte în raport cu aceştia, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în calitate de auditor financiar. Independenţa nu trebuie să fie afectată în nici un caz de interese de natură familială. (4) Auditorii financiari activi trebuie să accepte şi să desfăşoare activitatea pentru care sunt competenţi. În cazurile în care este necesar, auditorii financiari pot colabora cu specialişti şi din alte domenii. (5) Auditorii financiari activi trebuie să îşi desfăşoare activitatea profesională cu respectarea confidenţialităţii asupra informaţiilor cu care operează. Principiul este derogatoriu pentru datele solicitate expres de organele competente, abilitate potrivit legii. În condiţiile păstrării confidenţialităţii informaţiilor asupra clienţilor, Camera are acces la acestea ca urmare a atribuţiei sale privind controlul calităţii auditului financiar.  +  Articolul 83Auditorii financiari activi trebuie să se conformeze, pentru asigurarea respectării principiilor fundamentale de desfăşurare a activităţii de audit financiar, următoarelor reguli generale: a) să nu încheie contractul dacă în ultimii 2 ani anteriori acceptării acestuia au fost administratori sau angajaţi ai clientului ori ai unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup; b) să nu încheie contractul dacă în conducerea sau în acţionariatul semnificativ al clientului ori al unei entităţi economice din cadrul aceluiaşi grup se regăsesc rude sau afini până la gradul al IV-lea ai auditorului financiar; c) să nu se implice direct sau indirect în desfăşurarea activităţii financiare a clientului, neavând dreptul să deţină acţiuni ori părţi sociale, să încheie contracte de împrumut sau de garantare a unor împrumuturi, să încheie acte de comerţ ori să beneficieze de alte avantaje din partea clientului, cu excepţia onorariilor; d) pe parcursul desfăşurării activităţii de audit financiar nu pot efectua operaţiuni contabile pentru clientul respectiv, însă pot face recomandări privind înregistrările contabile; e) dacă desfăşoară activităţi de contabilitate, consultanţă, fiscalitate sau alte activităţi profesionale similare, să nu accepte contract pentru activitatea de auditor financiar la acelaşi client; f) contractul de audit financiar încheiat cu clientul trebuie să cuprindă clauza de confidenţialitate şi eventualele condiţii speciale, adaptate de la caz la caz; g) să respecte hotărârile Camerei referitoare la eventualele limitări în timp ale numărului contractelor care pot fi încheiate cu acelaşi client; h) să îşi organizeze propriile mecanisme de control pentru a asigura acceptarea sau continuarea în mod corespunzător a fiecărui angajament.  +  Capitolul IX Auditul intern  +  Articolul 84 (1) Entităţile economice ale căror situaţii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate să organizeze şi să asigure exercitarea activităţii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale în vigoare. (2) La regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi la celelalte entităţi economice cu capital majoritar de stat, activitatea de audit intern se organizează şi funcţionează potrivit cadrului legal privind auditul intern din entităţile publice. (3) Auditul intern reprezintă activitatea de examinare obiectivă a ansamblului activităţilor entităţii economice în scopul furnizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului şi proceselor de conducere a acestuia. (4) Activitatea de audit intern se exercită în cadrul entităţii economice de către persoane din interiorul sau exteriorul acesteia. Practicile de audit intern se diferenţiază în funcţie de scopul, mărimea, structura şi domeniul de activitate al entităţii economice.  +  Articolul 85În baza prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, obiectivele auditului intern sunt următoarele: a) verificarea conformităţii activităţilor entităţii economice auditate cu politicile, programele şi managementul acestuia, în conformitate cu prevederile legale; b) evaluarea gradului de adecvare şi aplicare a controalelor financiare şi nefinanciare dispuse şi efectuate de către conducerea unităţii în scopul creşterii eficienţei activităţii entităţii economice; c) evaluarea gradului de adecvare a datelor şi/sau informaţiilor financiare şi nefinanciare destinate conducerii pentru cunoaşterea realităţilor din entitatea economică; d) protejarea elementelor patrimoniale bilanţiere şi extrabilanţiere şi identificarea metodelor de prevenire a fraudelor şi pierderilor de orice fel.  +  Articolul 86 (1) Camera elaborează norme de audit intern în conformitate cu standardele internaţionale în domeniu, scopul acestora fiind: a) definirea principiilor de bază privind modul în care trebuie să se exercite auditul intern; b) asigurarea cadrului de lucru pentru exercitarea şi promovarea activităţilor de audit intern; c) stabilirea criteriilor de bază pentru evaluarea exercitării auditului intern; d) supravegherea proceselor, a structurilor organizatorice, a managementului organizatoric, precum şi a operaţiunilor entităţii economice. (2) Normele elaborate de Cameră cuprind reguli de organizare, reguli de exercitare, reguli de implementare şi Codul de etică pentru profesia de auditor intern. Regulile de organizare se referă la elementele definitorii ale entităţilor şi ale persoanelor care exercită activitatea de audit intern. Regulile de exercitare se referă la natura activităţilor de audit intern şi stabilesc criterii de calitate pe baza cărora exercitarea acestor servicii poate fi evaluată. Regulile de implementare se elaborează în funcţie de tipurile specifice de angajamente. Codul de etică pentru profesia de auditor intern se bazează pe încredere în asigurarea obiectivităţii sale referitoare la managementul riscului, controlului şi conducerii.  +  Articolul 87Responsabilii pentru organizarea activităţii de audit intern, coordonarea lucrărilor/angajamentelor şi semnarea rapoartelor de audit intern trebuie, potrivit art. 23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, să aibă calitatea de auditor financiar.  +  Articolul 88Cu ocazia exercitării independente a profesiei de auditor financiar, indiferent de cadrul legal care se aplică pentru organizarea şi funcţionarea auditului intern la entităţile economice menţionate la art. 84, auditorii financiari efectuează şi evaluarea funcţiei de audit intern; aceasta se referă la gradul de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, precum şi la performanţele acestuia, pentru a determina măsura în care auditorii financiari se pot baza pe rezultatele auditului intern în desfăşurarea activităţii lor.  +  Capitolul X Rolul, atribuţiile şi drepturile autorităţii de stat  +  Articolul 89 (1) Activitatea Camerei se desfăşoară, potrivit prevederilor art. 26 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, sub supravegherea autorităţii de stat reprezentate de Ministerul Finanţelor Publice. Autoritatea de stat va urmări permanent ca reglementările emise de Cameră şi deciziile şi hotărârile luate de organele de conducere ale acesteia să nu contravină reglementărilor legale. (2) În cazul în care autoritatea de stat constată că nu sunt respectate condiţiile şi obligaţiile prevăzute de lege, aceasta va lua măsurile legale care se impun. (3) Supravegherea autorităţii de stat nu aduce atingere independenţei Camerei ca organism profesional, această activitate fiind privită în contextul colaborării, astfel încât activitatea de audit financiar să corespundă exigenţelor în domeniu impuse de normele şi standardele europene.  +  Articolul 90 (1) În baza art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, categoriile de entităţi economice ale căror situaţii financiare vor fi auditate, potrivit legii, se stabilesc de către Ministerul Finanţelor Publice în acord cu Programul de implementare a reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate. (2) La entităţile economice care aplică reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 a CEE şi cu standardele internaţionale de contabilitate auditul financiar se efectuează în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, ale normelor şi ale prezentului regulament. (3) Entităţile economice care nu au obligaţia, potrivit legii, să aplice reglementările contabile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot opta pentru auditarea situaţiilor financiare în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată.  +  Capitolul XI Registrul auditorilor financiari  +  Articolul 91 (1) Conform prevederilor art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, auditorii financiari activi şi nonactivi, persoane fizice şi juridice, vor fi înscrişi în Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va fi actualizat şi publicat anual cu modificările intervenite. (2) În Registrul auditorilor financiari vor fi menţionate cel puţin următoarele informaţii: a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numărul de telefon şi numărul certificatului, carnetului şi parafei de auditor financiar, membru al Camerei; b) pentru persoanele juridice:- denumirea societăţii, adresa sediului social, numărul de telefon şi numărul autorizaţiei de funcţionare;- numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice active care efectuează auditul financiar în numele şi în contul societăţii de audit financiar;- numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale asociaţilor sau ale acţionarilor;- numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon ale membrilor consiliului de administraţie.  +  Capitolul XII Sancţiuni disciplinare  +  Articolul 92În condiţiile prevăzute de art. 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999, republicată, poate fi stabilită răspunderea disciplinară a auditorilor financiari.  +  Articolul 93Abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari sunt următoarele: a) nerespectarea Codului de conduită etică şi profesională în domeniul auditului financiar al Camerei; b) desfăşurarea activităţii profesionale în condiţii nesatisfăcătoare, ineficiente sau cu incompetenţă, care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale; c) încălcarea dispoziţiilor legale aplicabile, ale prezentului regulament şi hotărârilor, normelor sau ale altor acte emise de către Cameră; d) încălcarea dispoziţiilor legale, ale prezentului regulament şi ale celorlalte hotărâri, norme sau acte emise de Cameră de către un angajat, asociat, acţionar sau administrator al unei societăţi de audit financiar, membră a Camerei; e) încălcarea altor reglementări legale în vigoare, incidente, din domeniul propriu de activitate; f) existenţa unei hotărâri a unei instanţe de judecată din România sau din altă ţară privind comiterea unei fapte care atrage, în condiţiile legii, sancţiunea de excludere din Cameră.  +  Articolul 94 (1) Auditorii financiari, persoane fizice active sau juridice, membri ai Camerei, pot fi sancţionaţi pentru abateri disciplinare cu: a) avertisment; b) mustrare; c) suspendarea calităţii de membru al Camerei pe o perioadă de la 6 luni până la un an; d) excluderea din Cameră. (2) Sancţiunile disciplinare se comunică în termen de 30 de zile de la data hotărârii de sancţionare. Sancţiunile se publică prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă ale Camerei, în condiţiile legii.  +  Articolul 95Abaterile disciplinare se constată, iar sancţiunile disciplinare se aplică prin procedurile disciplinare care se desfăşoară potrivit competenţelor următoarelor organe ale Camerei: a) Consiliul; b) Comisia de apel.  +  Articolul 96Toate problemele, faptele sau circumstanţele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se aduc la cunoştinţă Secretariatului general. După analiză Secretariatul general transmite documentaţia Departamentului de conduită şi disciplină profesională.  +  Articolul 97 (1) Departamentul de conduită şi disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentaţiei primite, putând să solicite informaţiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, documente, dosare sau evidenţe, auditorul financiar fiind obligat să le prezinte. (2) Departamentul de conduită şi disciplină profesională se pronunţă asupra unei sancţiuni disciplinare, stabilind termene pentru furnizarea de către persoana în cauză a informaţiilor necesare, oferindu-i posibilitatea de a face declaraţii scrise sau verbale înainte de a înainta propuneri Consiliului Camerei.  +  Articolul 98 (1) În situaţia în care Departamentul de conduită şi disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite condiţiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată şi reclamantul primesc o notificare corespunzătoare. (2) În situaţia în care Departamentul de conduită şi disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite condiţiile pentru atragerea răspunderii disciplinare, hotărăşte: a) emiterea unui ordin, cu consimţământul persoanei reclamate ("ordin cu consimţământ"); b) sesizarea Consiliului Camerei în vederea aprobării sancţiunii propuse. (3) În cazul în care Departamentul de conduită şi disciplină profesională hotărăşte să sesizeze Consiliul Camerei, trimite acestuia un raport cuprinzând faptele reclamate la adresa unui auditor financiar şi o sinteză a probelor care vin în sprijinul reclamaţiei, precum şi orice alte informaţii pe care s-a bazat opinia sa, în sensul propunerii unei sancţiuni disciplinare. (4) După sesizarea Consiliului Camerei, la solicitarea acestuia, Departamentul de conduită şi disciplină profesională va continua investigarea cazului până la clarificarea deplină a acestuia.  +  Articolul 99În vederea soluţionării sesizărilor primite, Consiliul Camerei respectă procedurile de mai jos referitoare la comunicare, audiere, deliberare şi comunicare a hotărârii.  +  Articolul 100Consiliul Camerei comunică în scris persoanei reclamate, în termen de 30 de zile de la primirea sesizării, următoarele: a) conţinutul reclamaţiei aduse, locul şi data la care va avea loc audierea persoanei respective; b) elementele care stau la baza reclamaţiei; c) o sinteză a procedurilor Consiliului Camerei privind soluţionarea reclamaţiei, în forma aprobată de acesta; d) solicitarea adresată persoanei reclamate de a confirma, în termen de 15 zile de la primirea comunicării, acceptarea totală sau parţială a faptelor puse în sarcina acesteia, intenţia de a participa la audiere şi de a fi reprezentată sau asistată de avocat ori de un alt specialist. Pentru faptele neacceptate, persoana reclamată poate prezenta probe în apărarea sa.  +  Articolul 101 (1) Audierea se stabileşte în termen de până la 60 de zile de la data primirii sesizării. În acest scop persoanele sunt citate la Cameră. (2) Persoana reclamată sau reclamantul poate solicita, fie cu ocazia audierii, fie anterior acesteia, prin cerere scrisă adresată Consiliului Camerei, amânarea audierii pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate. (3) În absenţa nemotivată a persoanei reclamate sau a reprezentantului acesteia audierea nu are loc şi se trece la procedura următoare.  +  Articolul 102 (1) După procedura audierii sau, după caz, fără îndeplinirea acestei proceduri, Consiliul Camerei se retrage pentru deliberare. (2) Consiliul Camerei deliberează în raport cu fiecare faptă pusă în sarcina persoanei reclamate şi emite o hotărâre împotriva acesteia, cuprinzând una dintre sancţiunile prevăzute în prezentul regulament. (3) În cazul în care Consiliul Camerei a constatat că faptele reclamate au fost neîntemeiate, emite o hotărâre de respingere. (4) Consiliul Camerei anunţă hotărârea sa în şedinţă şi informează părţile implicate despre dreptul de a ataca hotărârea în faţa Comisiei de apel. Hotărârea se comunică în scris părţilor implicate, în termen de 5 zile de la adoptare. (5) Hotărârea Consiliului Camerei devine executorie de la data împlinirii termenului de apel, cu excepţia cazului în care, înainte de împlinirea termenului, părţile atacă hotărârea Consiliului Camerei la Comisia de apel a acesteia. (6) Şedinţele Consiliului Camerei sunt publice. Nu sunt publice şedinţele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei şi terţilor, precum şi în cazurile în care s-ar afecta principiul confidenţialităţii, aceasta urmând a fi hotărâtă de Consiliul Camerei, precum şi la solicitarea părţilor.  +  Articolul 103Hotărârile Consiliului Camerei pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de persoana reclamată, cât şi de reclamant. Cererea de apel trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: a) să fie formulată în scris şi să fie adresată Comisiei de apel prin Secretariatul general; b) să prezinte motivele atacării hotărârii Consiliului Camerei.  +  Articolul 104 (1) Comisia de apel notifică ambelor părţi data şi locul judecării apelului. La judecare, apelantul are dreptul să fie reprezentat sau asistat. (2) Apelul poate fi judecat în absenţa apelantului, cu respectarea cerinţelor privind trimiterea comunicării scrise. Prezenţa celeilalte părţi este obligatorie. (3) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate. (4) Procedura de judecare a apelului este similară cu cea din faza audierii în faţa Consiliului Camerei.  +  Articolul 105 (1) La încheierea judecării apelului, Comisia de apel poate hotărî confirmarea, modificarea sau anularea hotărârii Consiliului Camerei. (2) Comisia de apel anunţă hotărârea sa în şedinţă publică. Hotărârea Comisiei de apel se va comunică în scris părţilor în termen de 15 zile de la pronunţarea apelului. (3) Şedinţele Comisiei de apel sunt publice. Nu sunt publice şedinţele în care ar fi adusă atingere imaginii publice a persoanelor implicate, Camerei şi terţilor, precum şi în cazurile în care s-ar afecta principiul confidenţialităţii, aceasta urmând a fi hotărâtă de Consiliul Camerei, precum şi la solicitarea părţilor. (4) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate prin grija Consiliului Camerei în Monitorul Oficial al României, Partea I. (5) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară şi pot fi atacate, în condiţiile legii, la instanţa competentă. Măsurile sancţionatorii luate pot fi contestate, în condiţiile legii şi direct, la instanţele judecătoreşti competente.--------------